eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3802/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-24
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3802/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska, Anna Kuszel - Kowalczyk, Małgorzata Matecka Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2022
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez odwołującego: Związek
Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Warszawie
przy udziale:
A. ................................................................. wykonawcy
„B-Act” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
B. ................................................................. wykonawcy Egis Poland Sp
ółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
C. ................................................................. wykonawcy Multiconsult Polska
Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
D. ................................................................. wykonawcy PORR S
półka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

odwołującego;
E. ................................................................. wykonawcy
Schuessler-
Plan
Inżynierzy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
F. ................................................................. wykonawcy Strabag
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
G. ................................................................. wykonawcy TPF
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
H. ................................................................. wykonawcy
Transprojekt Gdański Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
I. .................................................................. wykonawcy Voessing Polska
Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;


orzeka:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego niezgodnego
z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ukształtowania postanowień
umownych w zakresie obowiązku zapłaty kary umownej odnoszącej się do Kamienia
Milowego nr 1.
2.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.
3. Kosztami
postępowania obciąża odwołującego i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
odwołującego tytułem wpisu od odwołania;
3.2.
zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…..……………………………

………………………………..

………………………………..

Sygn. akt: KIO 3802/21

Uzasadnienie

Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) -
B
arwinek (granica państwa) długości około 18,2 km”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 20 grudnia 2021 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr
2021/S 246-648890.

I. W dniu 30 grudnia 2021 r.
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą
w Warszawie
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności
zamawiającego polegającej na ukształtowaniu treści specyfikacji warunków zamówienia
(„SWZ”) w zakresie dotyczącym projektowanych postanowień umowy.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia
11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej
jako „ustawa Pzp”:
− art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 134 ust. 1 pkt
20 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp
w zw. z art. 5 Kodeksu cywilnego („KC”)
w zw. z art. 353(1)
KC poprzez ukształtowanie treści projektowanych postanowień
umowy tj. Subklauzuli 8.8 pkt I lit. (b) dotyczącej obowiązku zapłaty kary umownej
w
zakresie dotyczącym Kamienia Milowego nr 1 w taki sposób, który punktem
odniesienia dla jej wysokości czyni całkowite wynagrodzenie wykonawcy za realizację
zamówienia, podczas gdy kara taka powinna być adekwatna do uchybienia wykonawcy
danej części zamówienia, nie powodować utrudnienia w dostępie do zamówienia dla
wykonawców, a także nie naruszać równowagi stron stosunku zobowiązaniowego
zwłaszcza, że powyższe nie jest w żaden sposób uzasadnione potrzebami
z
amawiającego,

− art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 1
ustawy Pzp w zw. z art. 5 KC w zw. z art. 353(1) KC
w zw. z art. 387 § 1 KC poprzez
ukształtowanie treści projektowanych postanowień umowy w zakresie terminu realizacji
zamówienia tj. Subklauzuli 1.1.106 oraz 8.14 w zw. z treścią Części A Dane
Kontraktowe w sposób czyniący spełnienie świadczenia w zakresie Kamienia Milowego
nr 1 w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie niemożliwym, bez uwzględnienia
szczególnych okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia, co skutkuje
ograniczeniem
konkurencyjności
p
ostępowania,
stanowi
nadużycie
prawa
podmiotowego zamaw
iającego, zwłaszcza że powyższe nie jest w żaden sposób
uzasadnione potrzebami z
amawiającego, podczas gdy termin realizacji zamówienia
w
zakresie Kamienia Milowego nr 1 powinien być możliwy do realizacji dla
doświadczonego i dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia wykonawcy
i
nie naruszać niepotrzebnie równowagi stron.
W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie zamawiającemu:
− dokonania zmiany Subklauzuli 8.8 pkt I lit. (b) w taki sposób, aby punktem odniesienia
dla wysokości kary umownej w niej określonej była wartość wynagrodzenia wykonawcy
za element zryczałtowany oznaczony w Wykazie Płatności jako Dokumenty
Wykonawcy;
− dokonania zmiany Subklauzuli 1.1.106 oraz 8.14 w taki sposób, aby termin na złożenie
do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID wskazany
jako Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) dla Kamienia Milowego nr
1 określony został na poziomie 14 miesięcy.

Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego
odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu zarzutu naruszenia art. 16 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
w zw. z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 1
ustawy Pzp w zw. z art. 5 Kodeksu cywilnego („KC”) w zw. z art. 353(1) KC poprzez
ukształtowanie treści projektowanych postanowień umowy tj. Subklauzuli 8.8 pkt I lit. (b)
dotyczącej obowiązku zapłaty kary umownej w zakresie dotyczącym Kamienia Milowego nr 1 w
taki sposób, który punktem odniesienia dla jej wysokości czyni całkowite wynagrodzenie
wykonawcy za realizację zamówienia, podczas gdy kara taka powinna być adekwatna do
uchybienia wykonawcy dane
j części zamówienia, nie powodować utrudnienia w dostępie do
zamówienia dla wykonawców, a także nie naruszać równowagi stron stosunku

zobowiązaniowego zwłaszcza, że powyższe nie jest w żaden sposób uzasadnione potrzebami
zamawiającego.
Uzasadniając odwołanie w zakresie podtrzymanego zarzutu odwołujący podniósł, co
następuje: Zamawiający wymaga, aby wykonawca w terminie 10 miesięcy od Daty
Rozpoczęcia złożył do właściwego organu administracji publicznej kompletny wniosek o ZRID.
N
awet najbardziej doświadczony wykonawca, wykorzystujący wszelkie możliwe przewagi
konkurencyjne, nie b
ędzie w stanie złożyć kompletnego wniosku o ZRID w terminie zaledwie 10
miesięcy od podpisania umowy z zamawiającym. Uzasadnieniem dla powyższego jest już sam
fakt złożenia odwołania przez odwołującego - podmiotu zrzeszającego czołowych
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze świadczenia usług
projektowych, inżynieryjnych i doradczych, związanych w szczególności z branżą kolejową,
drogową, energetyczną i środowiskową. Nierealność ustalonego w ramach postępowania
terminu na dotrzymanie Kamienia Milowego nr 1 wynika w pierwszej kolejności ze złożoności
przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia. Istotny wpływ na możliwość dotrzymania
terminu dla Kamienia Milo
wego nr 1 będą miały warunki środowiskowe dla inwestycji, które
istotnie wpływają na zakres zadań objętych etapem projektowania. Przebiega ona bowiem
przez tereny cenne przyrodniczo,
w tym obszary Natura 2000, w bezpośrednim sąsiedztwie
Magurskiego Parku N
arodowego, przez obszar Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, przez
Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, przy Rezerwacie Tysiąclecia Góry
Cergowej, przez korytarz ekologiczny Beskid Niski GKK-2,
a także w bliskiej odległości (ok. 1
km) od Rezerwatu Cisy w Nowej Wsi. Odcinek realizowanej drogi ekspresowej jest jednym
z
dłuższych (18.335 km), a dodatkowo zawiera on w sobie niespotykaną w podobnych
przedsięwzięciach liczbę obiektów inżynierskich takich jak: estakady, mosty, wiadukty,
przejazdy gospodarc
ze i przejścia dla zwierząt dużych i średnich (dolne). Zgodnie
z
dokumentacją postępowania w ramach zamówienia przewidziano 84-85 obiektów
inżynierskich, których łączna długość wynosi prawie 6 kilometrów (w tym samych estakad
prawie 5 kilometrów), co stanowi 1/3 długości całego budowanego odcinka drogi. Na
czasochłonność prac projektowych realizowanych w ramach Kamienia Milowego nr 1 będzie
miało także istotny wpływ środowisko geologiczne realizowanej inwestycji. Jak wynika z treści
PFU (str. 191) teren pla
nowanej inwestycji to obszar o szczególnie trudnej, skomplikowanej
budowie geologicznej i dużej zmienności warunków gruntowych, zarówno w profilu pionowym
jak i poziomym. Masyw skalny fliszu karpackiego jest silnie zaangażowany tektonicznie
(tektonika fałdowa) i w większości składa się ze słabych skał łupkowych, mułowcowych
i
piaskowcowych, o niskich parametrach wytrzymałościowych, zwłaszcza w stropowych
partiach, które stanowić będą podłoże budowlane projektowanych obiektów. Teren inwestycji to
także obszar o znacznym zaangażowaniu geodynamicznym oraz dużej powierzchni zajętej

przez obszary predysponowane do powstawania osuwisk.
Z uwagi na stopień złożoności
warunków gruntowych konieczny będzie na etapie budowy stały nadzór geotechniczny
i
geologiczny, obejmujący zarówno sprawdzenie zgodności warunków stwierdzonych
w
dokumentacji z rzeczywistymi warunkami, jak również wykonywanie dodatkowych badań
i analiz.
Sam Zamawiający potwierdza (str. 192 PFU), że warunki gruntowe (gruntowo-wodne)
dla t
erenu inwestycji należy traktować jako złożone i skomplikowane – na różnych odcinkach
trasy grunty mają różną genezę i wykazują znaczne zróżnicowanie parametrów
fizyko-mechanicznych. Ponadto, planowana inwestycja koliduje z ciekami wodnymi, terenami
zagrożenia powodziowego, obszarami chronionymi, korytarzami migracji zwierząt oraz
przebiega w sąsiedztwie złoża Lipowica (kopalnia wydobywająca piaskowce cergowskie).
C
echą charakterystyczną realizowanych prac projektowych w ramach Kamienia Milowego nr 1
będzie tzw. oddziaływanie transgraniczne. Projektowana inwestycja ma na celu poprawę
połączenia drogowego północy kraju z południem będąc częścią międzynarodowej trasy VIA
CARPATIA łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Planowana jest też przebudowa
przejścia granicznego w Barwinku. W związku z tym rozwiązania projektowe objęte Kamieniem
Milowym nr 1 będzie należało skoordynować oraz pisemnie uzgodnić m. in. także z zarządcą
drogi R4 na terytorium Republiki Słowackiej (str. 9 PFU) czy ze Strażą Graniczną (str. 11 PFU).
Z powyższym wiąże się także szereg innych, dodatkowych obowiązków do zrealizowania na
etapie projektowania np. uzgodnienia z właściwymi służbami/instytucjami w zakresie miejsc do
kontroli i ważenia pojazdów (str. 55 PFU). Znaczenie na możliwość dotrzymania terminu dla
Kamienia Milowego nr 1 będą miały warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej, które
także rzutują na zakres zadań objętych etapem projektowania. Będąca przedmiotem
zamówienia droga ekspresowa koliduje z kapliczką w Cergowej, przysiółek Zakluczyna.
Kapliczka została przeznaczona do przeniesienia w nową lokalizację. Na etapie
przygotowywania projektu budowlanego należy uzyskać uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie. Ponadto, w okolicy projektowanej trasy występuje 30
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub niewpisanych. W kolizji z
projektowaną trasą drogi ekspresowej S19 lub w jej pobliżu znajduje się 27 stanowisk
archeologicznych. Dodatkowo wyznaczono 7 obszarów do sondaży archeologicznych. W
obrębie stanowisk archeologicznych będących w kolizji z projektowaną trasą, w celu ochrony
nawarstwień archeologicznych, obiektów oraz zabytków planowane działania budowlane
należy poprzedzić szerokopłaszczyznowymi ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi oraz
badaniami sondażowymi. Absolutnie minimalny termin na wykonanie Kamienia Milowego nr 1
dla omawianego zamówienia powinien wynosić co najmniej 14 miesięcy liczonych od
podpisania umowy z Zamawiającym (na potwierdzenie tego odwołujący przedstawił w
uzasadnieniu harmonogram prac, który w uszczegółowionej wersji złożył na rozprawie). O
nierealności zakładanego przez zamawiającego terminu na złożenie kompletnego wniosku o

ZRID świadczy też porównanie przedmiotowej inwestycji z innymi realizowanymi przez
z
amawiającego. Podejście zamawiającego w żaden sposób nie uwzględnia okoliczności
wynikających z panującej w kraju i na świecie pandemii wirusa SARSCoV-2 i wpływu
powyższego na funkcjonowanie organów administracji publicznej, których udział w procesie
kompletowania i
uzgadniania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o ZRID jest
niezbędny.

II. Pismem wniesionym w dniu 19 stycznia 2022 r.
zamawiający udzielił odpowiedzi na
odwołanie. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.

III. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosili następujący
wykonawcy:
− „B-Act” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy,
− Egis Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
− Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
− PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
− Schuessler-Plan Inżynierzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie,
− Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie,
− TPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
− Transprojekt Gdański Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
− Voessing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Wobec złożenia przez odwołującego oświadczenia o wycofaniu zarzutu dotyczącego
niezgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ukształtowania postanowień
umownych w
zakresie obowiązku zapłaty kary umownej odnoszącej się do Kamienia Milowego
nr 1
postępowanie odwoławcze podlegało w tym zakresie umorzeniu na podstawie przepisu art.
568 pkt 1 ustawy Pzp stosowanego odpowiednio do sytuacji wycofania odwołania w zakresie
c
zęści zarzutów w nim podniesionych.

Izba uznała, że odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp w zw.
z art. 134 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 KC w zw. z art.
353(1) KC w zw. z art. 387
§ 1 KC poprzez ukształtowanie treści projektowanych postanowień
umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia tj. Subklauzuli 1.1.106 oraz 8.14 w zw.
z
treścią Części A Dane Kontraktowe w sposób czyniący spełnienie świadczenia w zakresie
Kamienia Milowego nr 1 w wyznaczonym przez z
amawiającego terminie niemożliwym, bez
uwzględnienia szczególnych okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia, nie podlega
uwzględnieniu.
Uzasadniając ww. zarzut odwołujący przedstawił harmonogram prac składających się na
realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie Kamienia Milowego nr 1. Zarówno z samej
treści harmonogramu jak i przedstawionych do niego wyjaśnień nie wynika, jakie założenia
przyjął odwołujący w zakresie zasobów kadrowych i sprzętowych wykonawcy. Wyjaśnienia
przedstawione do harmonogramu stanowią w przeważającym zakresie opis poszczególnych
prac składających się na przedmiotowy etap realizacji zamówienia. Niejednokrotnie brak jest
wyjaśnień w zakresie przyjętych założeń odnośnie terminów realizacji poszczególnych prac,
a z
asadność przyjętych w harmonogramie terminów nie została przez odwołującego
udowodniona
. Przykładowo, odwołujący nie wykazał konieczności dokonania inwentaryzacji
przyrodniczej obejmującej pełny okres wegetacyjny, w szczególności w kontekście
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 grudnia 2021 r.
potwierdzającego aktualność warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji
o
środowiskowych uwarunkowaniach. Nie zostało wyjaśnione jak i udowodnione przyjęcie
większości terminów dla poszczególnych prac – np. okresu czteromiesięcznego dla prac
polegających na opracowaniu mapy do celów projektowych (na rozprawie odwołujący
w
sposób ogólny odwołał się do szczególnych okoliczności tej inwestycji) czy
pięciomiesięcznego dla uzgodnienia głównych założeń do projektu budowlanego. Odwołujący
wielokrotnie wskazywał, że okres wydawania określonych decyzji administracyjnych wynosi
w ostatnim czasie
minimum 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, jednakże okoliczność ta nie
została w żaden sposób udowodniona. W odniesieniu do podnoszonej przez odwołującego
okoliczności wyjścia poza granice określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(„decyzji DŚU”) Izba za trafne uznała stanowisko zamawiającego, że w chwili obecnej
przesądzenie tej kwestii nie jest możliwe, gdyż nie są znane rozwiązania projektowe, które na
etapie realizacji umowy zaproponuje wybrany wykonawca. Niezależnie od tego należy wskazać
na podnoszoną przez zamawiającego praktykę orzekania przez organy administracyjne o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym o braku
potrzeby przeprowadzania rocznej inwentaryzacji przyrodniczej
– w sytuacji wystąpienia
konieczności wyjścia poza linie DŚU na działkach, które nie były przedmiotem postępowania o

wydanie decyzji DŚU. Ww. okoliczność została przez zamawiającego wykazana szeregiem
dowodów w postaci wyciągów z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
(załączniki do odpowiedzi na odwołanie).
Odnosząc się natomiast do pozostałej argumentacji odwołującego należy wskazać, że złożenie
odwołania przez podmiot zrzeszający czołowych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w obszarze świadczenia usług projektowych, inżynieryjnych i doradczych, nie
mo
że stanowić okoliczności przesądzającej dla niniejszej sprawy. Wszak oczywistym jest, że
każdy z wykonawców zainteresowany jest najdogodniejszym dla siebie terminem realizacji
zamówienia. Odwołujący wskazał, że warunki środowiskowe dla inwestycji wpływają na zakres
zadań objętych etapem projektowania. Nie zostało jednak wykazane w jaki sposób okoliczność
ta przekłada się na termin realizacji tej inwestycji. Tę samą uwagę należy poczynić
w
odniesieniu do wskazywanych przez odwołującego takich okoliczności jak: liczba i długość
obiektów inżynierskich, środowisko geologiczne realizowanej inwestycji, tzw. oddziaływanie
transgraniczne czy też warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej. Uzasadnienia dla
trafności postawionego zarzutu nie może również stanowić porównanie terminów ustalonych
przez zamawiającego w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Każde
zamówienie posiada własną specyfikę, a ponadto wyznaczenie przez zamawiającego
określonego terminu wykonania zamówienia nie oznacza braku możliwości realizacji tego
zamówienia w krótszym terminie.
Zgodnie z przepisem art. 534 ust. 1 ustawy Pzp strony i uczestnicy postępowania
odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą
skutki prawne. Ciężar dowodu w pierwszej kolejności spoczywa na odwołującym jako stronie
inicjującej postępowanie odwoławcze. Niesprostanie przez odwołującego ciężarowi dowodu
skutkuje oddaleniem odwołania. Izba uznała, że taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie.
Odwołujący nie udowodnił, że wyznaczony przez zamawiającego termin na wykonanie
Kamienia Milowego nr 1 jest terminem nierealnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie drugim sentencji, na podstawie art.
553 oraz art. 554 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557, 574 i 575 ustawy
Pzp oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437). Zgodnie
z
ww. przepisem w przypadku oddalenia odwołania przez Izbę w całości, koszty ponosi

odwołujący. Izba zasądza koszty, o których w § 5 pkt 2, od odwołującego na rzecz
zamawiającego. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku oddalenia przez
Izbę części zarzutów odwołania w sytuacji, gdy pozostałe zarzuty zostały przez odwołującego
wycofane.

Mając na uwadze powyższe, o kosztach postępowania Izba orzekła jak w sentencji.


Przewodniczący:
….…………………………...

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie