eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3264/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-11-22
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3264/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - , Ogorzałek Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2021r., w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 listopada 2021 r. przez
wykonawcę Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Gromnik działającą wspólnie, na podstawie
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn
ia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, oraz w
oparciu o porozumienie zawarte dnia 28 czerwca 2021 r., pomiędzy Gminą Gromnik, a
gminami: Skrzyszów, Lisia Góra, Żabno, Tarnów, Wierzchosławice, Zakliczyn, Ryglice,
Tuchów, Niepołomice, Wieliczka, Myślenice, Gdów, Biskupice, Jodłownik, Rabka Zdrój,
Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza, Charsznica, Miechów,
Słaboszów, Racławice, Kozłów, Książ Wielki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
procedury przetargowej w ramach
projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii
Małopolski”, Zamawiający:
1)
Gminy Subregionu Tarnowskiego: Skrzyszów, Lisia Góra, Żabno, Tarnów,
Wierzchosławice, Zakliczyn, Ryglice, Tuchów, Gromnik,
2)
Gminy Subregionu Wielickiego: Niepołomice, Wieliczka, Myślenice, Gdów,
Biskupice, Jodłownik, Rabka Zdrój,
3)
Gminy Subregionu Olkuskiego: Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz,
Wolbrom, Trzyciąż,
4)
Gminy Subregionu Miechowskiego: Gołcza, Charsznica, Miechów, Słaboszów,
Racławice, Kozłów, Książ Wielki.


przy udziale:

Sygn. akt KIO 3264/21


A.
Wykonawcy
FG Energy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego.

B.
Wykonawcy
FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pabianicach
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie dotyczącym zarzutu oznaczonego literą

a) odwołania i nakazuje Zamawiającemu:
-
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1, 2 oraz
3 zamówienia,
-
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego w zakresie części 1, 2 oraz
3 zamówienia;
-
ponowną ocenę i badanie ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego w zakresie
części 1, 2 oraz 3 zamówienia.
2.
W pozostałym zakresie odwołanie oddala,
3.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego w części ½ i Zamawiającego
w części ½ :
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 9300 zł 00 gr
(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 i 580 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący :
………………………………………………………
Sygn. akt KIO 3264/21


UZASADNIENIE

Gmina Gromnik działająca wspólnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.; dalej:
„Pzp”), oraz w oparciu o porozumienie zawarte dnia 28 czerwca 2021 r., pomiędzy Gminą
Gromnik, a gminami: Skrzyszów, Lisia Góra, Żabno, Tarnów, Wierzchosławice, Zakliczyn,
Ryglice, Tuchów, Niepołomice, Wieliczka, Myślenice, Gdów, Biskupice, Jodłownik, Rabka
Zdrój, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza, Charsznica,
Miechów, Słaboszów, Racławice, Kozłów, Książ Wielki w zakresie przygotowania i
przeprowadzenia procedury przetargowej w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz
słonecznej energii Małopolski” prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz
słonecznej energii Małopolski”.

W dniu 4 listopada 2021r. wykonawca Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 16 pkt 1 i 2 Pzp w związku z naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) oraz art. 226
ust. 1 pkt 5) Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego pomimo, że Odwołujący złożył w
przewidzianym terminie wymagane przedmiotowe środki dowodowe, a treść jego oferty jest
zgodna z warunkami zamówienia;
2) art. 16 pkt 1 i 2 Pzp w związku z naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pabianicach
(dalej: „Przystępujący”), pomimo, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
3) art. 16 pkt 1 i 2 Pzp w związku z naruszeniem art. 204 pkt 1 Pzp poprzez dokonanie
wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej oferty oraz poprzez zaniechanie
dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty;
4) z ostrożności – naruszenie art. 255 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie unieważnienia
postępowania w sytuacji, gdy wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegają
odrzuceniu.

W związku z tak przedstawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie
odwołania i nakazanie Zamawiającemu, w zakresie części 1, 2, 3 zamówienia, aby:
a)
unieważnił czynność wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej oferty,
Sygn. akt KIO 3264/21


b)
unieważnił czynność odrzucenia oferty Odwołującego,
c)
dokonał ponownego badania ofert złożonych przez Odwołującego i Przystępującego,
d)
odrzucił ofertę złożoną przez Przystępującego,
e)
w konsekwencji, dokonał czynności wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty.

Z ostrożności – na wypadek uznania przez Izbę, iż złożone w postępowaniu oferty
Odwołującego i Przystępującego podlegają odrzuceniu – Odwołujący wnosi o nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp.

Uzasadniając zarzut dotyczący naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 Pzp w związku z
naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) oraz art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp Odwołujący wyjaśnił, że
złożył w przewidzianym terminie wymagane przedmiotowe środki dowodowe, a treść jego
oferty jest zgodna z warunkami zamówienia. Natomiast jak wynika z wynika z treści trzech
zawiadomień Zamawiającego, wystosowanych odrębnie dla części 1, 2 i 3 zamówienia, jego
oferta została odrzucona przez Zamawiającego, ponieważ zaoferowany przez Odwołującego
moduł fotowoltaiczny Wuaxi Sunket New Energy Technology Co. Ltd. SKT450M6 posiada,
zdaniem Zamawiającego, współczynnik Pmax = - 0,38%/C (co wynika ze złożonego przez
Odwołującego sprawozdania z badań ww. modułu fotowoltaicznego), nie zaś współczynnik
Pmax = -
0,32%/C, czyli zadeklarowany w ofercie przez Odwołującego i jednocześnie niższy
od minimalnego wymagania określonego w treści SWZ.
Odwołujący odnosząc się do powyższego stanowiska Zamawiającego wyjaśnił, że w
Załączniku Nr 9 do SIWZ, pkt 1, pozycja 6 tabeli, Zamawiający wskazał, że moduły
fotowoltaiczne powinn
y posiadać współczynnik temp. dla Pmax = -0,34 %/˚C tj. zakres od 0
do -
0,34 %/˚C. Odwołujący podniósł, iż zaoferowany przez niego moduł Wuaxi Sunket New
Energy Technology Co. Ltd. SKT450M6 legitymuje się współczynnikiem Pmax = - 0,32%/C,
czego dowodzi sze
reg oświadczeń i dokumentów przedstawionych Zamawiającemu w toku
prowadzonego postępowania.
Odwołujący wskazał ponadto, że zgodnie z postanowieniami pkt 4.8 SWZ,
Zamawiający (w zakresie wszystkich części zamówienia) wymagał od wykonawcy złożenia
wraz z of
ertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu:
-
potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami zamawiającego;
-
potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie
podanym w rozdziale 17 SWZ.
a) k
arty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane
przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora
urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te
urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry
Sygn. akt KIO 3264/21


urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla
inwerterów) oraz potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.3-17.6
SWZ;
b)
szczegółowe sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą IEC
612151:2016; 61215-
2:2016 lub równoważną zawierające co najmniej informacje zgodnie z
pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215-
1:2016 lub równoważnej, dla oferowanych modułów
fotowoltaicznych
na podstawie którego wystawiono certyfikat wskazany w lit c) wydane przez
jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od
wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt
posiadania
przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może
wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to
udokumentować
odpowiednim
odrębnym
dokumentem
złożonym
łącznie
ze
sprawozdaniem).
c)
certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych
modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi
wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub
niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub
równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub
równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany
jest to udokumentować odpowiednim odrębnym dokumentem złożonym łącznie ze
certyfikatem).
d)
certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019
lub równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego
przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z
rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG)” wraz z wszystkimi załącznikami
wskazanymi w treści certyfikatu wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.
105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą
akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą
akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub
wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odpowiednim odrębnym dokumentem
złożonym łącznie z certyfikatem).
e)
deklaracje zgodności producenta dla falownika, zgodnie z EN 61000-6-1; EN
61000-6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami
równoważnymi.

Wskazać należy, że Odwołujący, na wezwanie Zamawiającego, przedstawił komplet
ww. przedmiotowych środków dowodowych. Odwołujący wskazał, iż dokumentem, który miał
za zadanie potwierdzać zarówno spełnianie przez oferowane moduły fotowoltaiczne
Sygn. akt KIO 3264/21


parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do
potwierdzenia kartami katalogowymi”, jak i wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt
17.3-
17.6 SWZ, była karta katalogowa oferowanego modułu fotowoltaicznego, podpisana
przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora
urządzeń na rynku polskim. Okoliczność ta wynika wprost z ww. brzmienia pkt 4.8 lit. a)
SWZ. Tymczasem szczegółowe sprawozdanie z badań, wykonane zgodnie z normą IEC
61215-1:2016; 61215-
2:2016 lub równoważną (pkt 4.8 lit. b) SWZ), było ściśle powiązane z
wymaganym pod literą c) certyfikatem potwierdzającym pozytywny wynik testów zgodności
oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami
równoważnymi. Z cyt. wyżej postanowień SWZ nie wynika, by składane sprawozdanie miało
inne zadanie, tj. by było żądane w innym celu niż potwierdzenie wykonania testów zgodności
oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami przywołanymi przez Zamawiającego.
Gdyby Zamawiający nadał inny charakter i rolę wymaganemu sprawozdaniu z badań, z
pewnością zaznaczyłby (jak pod literą „a”), że sprawozdanie ma obejmować informacje
potwierdzające spełnianie przez moduły i inwertery fotowoltaiczne parametrów zawartych w
załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami
katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla inwerterów) oraz potwierdzające
wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.3-17.6 SWZ.
Odwołujący wyjaśnił, iż zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą, w treści szczegółowych
sprawozdań z badań wykonanych zgodnie z normą IEC 61215-1:2016; 612152:2016 lub
równoważną, jednostka badawcza nie wskazuje wszystkich wykonanych testów w zakresie
współczynnika temperaturowego Pmax. Dlatego tez złożone sprawozdanie z badań nie
powinno być dla Zamawiającego źródłem wiedzy co do wartości współczynnika
temperaturowego Pmax dla oferowanego modułu. Zresztą, jak już wyżej wskazano,
Zamawiający nie wskazał w żadnym miejscu SWZ, że badanie spełniania współczynnika
temperaturowego Pma
x, zarówno pod kątem minimalnego wymogu jak i wartości
deklarowanej do kryterium oceny oferty, odbędzie się na podstawie sprawozdania z badań
akredytowanej jednostki badawczej. Wręcz przeciwnie, weryfikacja tego współczynnika miała
przebiegać na podstawie karty katalogowej określonej w pkt 4.8 lit. a) SWZ. Inna
metodologia badania złożonej oferty musi zostać potraktowana jako niedopuszczalna zmiana
sposobu oceny ofert po upływie terminu składania ofert.
Z niewiadomych przyczyn, jak również w ocenie Odwołującego – bezpodstawnie,
Zamawiający nie uznaje jako wiarygodnego oświadczenia producenta o deklarowanym
współczynniku Pmax = - 0,32%/C. Zamawiający nie wytłumaczył, dlaczego sprawozdanie z
badań, nie oddające wszystkich wykonanych testów dla współczynnika temperaturowego
Pmax, jest aktualnie uznawane za dokument nadrzędny nad pozostałymi. Z postanowień
zawartych w treści SWZ nie wynika hierarchia składanych przedmiotowych środków
Sygn. akt KIO 3264/21


dowodowych. Tymczasem obecnie Zamawiający przyjmuje sprawozdanie z badań jako
j
edyny wiążący dokument, wyciągając na jego podstawie daleko idące konsekwencje w
postaci odrzucenia oferty Odwołującego, dyskwalifikując zarówno kartę katalogową
(podpisaną przez producenta oferowanego modułu), jak i dodatkowe oświadczenie
pochodzące bezpośrednio od producenta zaoferowanego modułu fotowoltaicznego,
składane na poparcie informacji podanych już wcześniej w złożonej Zamawiającemu karcie
katalogowej. Takie działanie Zamawiającego jest sprzeczne z zasadą przejrzystości
postępowania, równego traktowania wykonawców i nie ma nic wspólnego z obowiązkiem
zagwarantowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.
Podsumowując Odwołujący stwierdził, że Zamawiający, celem potwierdzenia
spełniania przez moduły fotowoltaiczne parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ
(„Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”) oraz
potwierdzenia wartości przyjętych w kryteriach oceny ofert, wymagał złożenia karty
katalogowej, podpisanej przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania
pro
ducenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim. Kartę taką Zamawiający otrzymał,
nie wniósł do niej żadnych zastrzeżeń, a w odpowiedzi na jego wątpliwości co do wartości
współczynnika Pmax = - 0,32%/C Odwołujący dostarczył Zamawiającemu dodatkowo
oświadczenie Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. potwierdzające, iż
współczynnik temperaturowy mocy Pmax modułu typu SKT450M6 wynosi - 0,32%/°C. Tym
samym Odwołujący dostarczył komplet żądanych dokumentów, a w szczególności kartę
katalogową, którą wykazał spełnienie wymaganych i deklarowanych w ofercie parametrów,
oraz sprawozdanie z badań akredytowanej jednostki badawczej i certyfikat na okoliczność
zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 61215-1:2016 lub
równoważną i potwierdzenie pozytywnego wyniku testów zgodności.
W związku z powyższym brak jest podstaw do uznania, iż Odwołujący nie złożył w
przewidzianym terminie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, a treść jego
oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zatem odrzucenie oferty Odwołującego
nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów wskazanych w petitum odwołania.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 Pzp w związku z naruszeniem art.
226 ust. 1 pkt 5 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, pomimo, że jej
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia Odwołujący wskazał, że zgodnie z
przywołanym postanowieniami pkt 4.8 SWZ, Zamawiający wymagał od wykonawcy złożenia
wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci kart katalogowych
oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisanych przez producenta lub
podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku
polskim obejmujących informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów
Sygn. akt KIO 3264/21


zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia
kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla inwerterów) oraz
potwierdzających wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.3-17.6 SWZ.
Przyst
ępujący w ofercie złożonej na część 1, 2, 3 zamówienia, zaoferował moduły
fotowoltaiczne Chinaland Solar Energy Co. Ltd. SUN455-72M-H6. Wykonawca ten w
składanej ofercie oświadczył, iż oferuje:
-
liniową gwarancję mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach na poziomie: 85%,
-
współczynnik temperaturowy Pmax: -0,32 %/˚C
Przystępujący złożył również kartę katalogową oferowanego urządzenia wskazującą na
parametry zadeklarowane w ofercie.
Według Odwołującego, oferta Przystępującego nie jest zgodna z warunkami
zamówienia, a zatem powinna zostać ona odrzucona przez Zamawiającego. Powyższe
wynika z karty katalogowej zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej producenta
Chinaland Solar Energy Co. Ltd. (załącznik nr 9 do odwołania), zaoferowane przez
Przystępującego moduły SUN455-72M-H6 faktycznie posiadają inne parametry niż
zadeklarowane w ofercie Przystępującego. Odwołujący wskazuje, że moduł SUN455-72M-
H6 posiada w rzeczywistości następujące parametry :
▪ liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach na poziomie: 80%,
▪ współczynnik temperaturowy Pmax: - 0,36 %/˚C.
Zdaniem Odwołującego w oczywisty sposób parametr współczynnika temperaturowego
Pmax odbiega od wymagań określonych w SWZ, który został przez Zamawiającego
ukształtowany na poziomie -0,34 %/˚C (zakres od 0 do -0,34 %/˚C)”. Oznacza to, iż oferta
Przystępującego powinna zostać odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Odwołujący podkreślił, że powyższa niezgodność treści oferty Przystępującego
z warunkami zamówienia ma charakter zasadniczy i nieusuwalny, a ponadto dotyczy
niezgodności z wymaganiami jasno sprecyzowanymi w SWZ, tym samym ziściły się
wszystkie przesłanki odrzucenia oferty Przystępującego, a brak dokonania powyższej
czynności przez Zamawiającego stanowi również naruszenie przepisu art. 16 pkt 1 i 2 Pzp.

Odwołujący wyjaśnił także, że jeśli chodzi o liniową gwarancję mocy modułu
fotowoltaicznego po 25 latach, to Przystępujący zadeklarował ją na poziomie 85%, podczas
gdy faktycznie parametr ten w urządzeniu SUN45572M-H6 wynosi 80%. Zdaniem
Odwołującego, powyższe oświadczenie, wskazujące na poziom 85%, zostało złożone
wyłącznie celu uzyskania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert, co mogło mieć
wpływ na wynik postępowania i miało wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego.
Zatem sytuacja ta pozostaje analogiczna jak w przypadku parametru współczynnika
temperaturowego Pmax, gdzie oświadczenie Przystępującego o wartości współczynnika „-
Sygn. akt KIO 3264/21


0,32 %/˚C zostało złożone celem uzyskania dodatkowych punktów w pozacenowym
kryterium oceny ofert, co zdecydowanie mogło wpłynąć na rezultat niniejszego
postępowania.

Odwołujący wskazał także, że w odniesieniu do współczynnika temperaturowego
Pmax, wskazuje, że w raporcie z testów (sprawozdanie z badań jednostki akredytowanej)
przedstawionym przez FLEXIPOWER jedna z prób badanego modułu fotowoltaicznego
zakończyła się wynikiem -0,322 %/˚C, co odbiega od wartości zadeklarowanej przez
FLEXIPOWER do oceny w kryterium „Współczynnik temperaturowy Pmax”. Zamawiający
zignorował jednak podany w treści sprawozdania z badań wynik, co świadczy o tym, iż w
przypadku Przystępującego wyniki podawane w złożonym przez niego sprawozdaniu nie
miały dla Zamawiającego żadnego znaczenia (Zamawiający przyznał temu wykonawcy max.
ilość punktów w kryterium), podczas gdy w stosunku do Odwołującego Zamawiający
wyciągnął konsekwencje i odrzucił jego ofertę.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 Pzp w związku z naruszeniem art.
204 pkt 1 Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej
oferty oraz poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty Odwołujący wyjaśnił, że powyższy zarzut stanowi konsekwencję
zarzutów postawionych i opisanych powyżej. Ponieważ Zamawiający nie miał podstaw do
odrzucenia oferty Odwołującego, a jednocześnie powinien odrzucić ofertę złożoną przez
Przystępującego, to w konsekwencji Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę winien
wybrać ofertę Odwołującego, która (bez względu na odrzucenie oferty Przystępującego,
bądź nie) przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
Co do zarzutu podnoszonego z ostrożności dotyczącego naruszenia art. 255 pkt 2 Pzp,
Odwołujący wskazał, iż przedmiotowy zarzut jest formułowany wyłącznie z daleko idącej
ostrożności, na wypadek uznania, iż żadna z ofert omawianych w niniejszym odwołaniu w
ocenie Izby nie pozostaje zgodna z warunkami zamówienia. W takiej sytuacji, mając na
uwadze konieczność odrzucenia wszystkich ofert złożonych w częściach 1, 2, 3 zamówienia,
postępowanie w tych częściach podlegałoby unieważnieniu z mocy art. 255 pkt 2 Pzp.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania w całości.
Wskazał, że Wykonawcy w zakresie oferowanych modułów fotowoltaicznych zobowiązani
zostali do złożenia zarówno karty katalogowej, certyfikatu zgodności z normą IEC 61215-
1:2016 jak i szczegółowego sprawozdania z badań wykonanego zgodnie z normą IEC
61215-1:2016; 61215-
2:2016 lub równoważną zawierające co najmniej informacje zgodnie z
pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 612151:2016 lub równoważnej, na podstawie którego został
wystawiony wyżej wymieniony certyfikat. Powyższe wymagania w sposób jednoznaczny
wskazują, że Zamawiający oczekiwał przedłożenia co najmniej dwóch dokumentów
Sygn. akt KIO 3264/21


potwierdzających spełnienie przez oferowane moduły fotowoltaiczne określonych
parametrów technicznych tj. karty katalogowej potwierdzającej spełnianie przez te
urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ - Minimalne parametry
urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi jak i szczegółowego sprawozdania z
badań zawierające co najmniej informacje zgodnie z pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215-
1:2016 lub równoważnej. Zgodnie z treścią SWZ oba te dokumenty miały być przedłożone
celem pot
wierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego.
Złożone szczegółowe sprawozdanie z badań miało potwierdzać warunki techniczne
urządzenie co najmniej w zakresie wyżej wymienionym w pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215-
1:2016 lub równoważnej.
Zamawiający wskazał także, że także w treści dokumentacji technicznej opracowanej
na potrzeby niniejszego postępowania odkreślono wymagania w zakresie wartości
współczynnika temperaturowego Pmax. Wskazano w niej, że wszystkie moduły
fotowoltaiczne użyte w przedmiotowym zamówieniu muszą być jednego typu
wyprodukowane przez jednego producenta. Instalacje fotowoltaiczne zaprojektowano z
modułów fotowoltaicznych opartych na ogniwach monokrystalicznych, a wartość wyżej
wskazanego współczynnika ma posiadać wartość -0,34 %/oC (zakres od 0 do -0,34 %/
o
C).

Przedłożona przez Odwołującego karta katalogowa zawiera informacje dotyczące
między innymi współczynnika temperaturowego Pmax, który to współczynnik był jednym z
kryteriów oceny ofert i którego zadeklarowana wartość w karcie katalogowej wynosiła -
0,32%/oC. Jednocześnie Odwołujący złożył certyfikat zgodności z normą IEC 61215-1:2016
0 numerze 44 780 21 406749 -
070, w którym potwierdzono, że oferowany moduł
SUNKET450M6 został poddany badaniom zgodnie z normą IEC 61215-1:2016. Wskazany
certyfikat został wystawiony przez jednostkę certyfikującą na podstawie raportu z testów o
numerze 492011654.001. Zgodnie z pkt 5.2 normy PN-EN 61215-1 w zakresie minimalnych
wymagań dotyczących dokumentacji niezbędnej do złożonej celem przeprowadzenia badań
wskazano: „Do modułów należy dołączyć dokumentację opisującą metody instalacji
elektrycznej i mechanicznej oraz parametry elektryczne modułu. Dokumentacja powinna
określać klasę ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, do której moduł został
zakwalifikowany, oraz wszelkie szczególne ograniczenia wymagane dla tej klasy.
Dokumentacja powinna zapewniać, że instalatorzy i operatorzy otrzymają odpowiednią i
wystarczającą dokumentację dotyczącą bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji
modułów. Ponadto pkt 5.2.2. precyzuje jakie informacje znajdować się muszą w załączonej
dokumentacji, w zakresie których wymieniono wskaźnik temperatury dla maksymalnej mocy
oznaczany jako MOT 04 (Module Quality Test) -
Pmax. Zgodność jest sprawdzana przez
inspekcję MQT 04 do MQT 07.”.

Sygn. akt KIO 3264/21


Zamawiający wyjaśnił, że kluczowy dla oceny spełnienia przez Odwołującego
wymagań oczekiwanych przez Zamawiającego jest zapis pkt 9 normy, w którym wskazano,
że „Po uzyskaniu homologacji typu agencja badawcza zgodnie z normą ISO/IEC 17025
przygotowuje
sprawozdanie
z
testów
kwalifikacyjnych,
zawierające
zmierzone
charakterystyki działania i szczegółowe informacje o wszelkich błędach i ponownych testach.
Raport zawiera szczegółową specyfikację modułu. Następnie w punktach od a) do r)
wymieniono informacje jakie zawiera każdy z raportów, wśród których pod literą k)
wymieniony został współczynnik temperaturowy Pmax. W tym miejscu należy podkreślić, że
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedkładane sprawozdanie z badań wykonane
zgodnie z normą IEC 61215-1:2016; 61215-2:2016 lub równoważną miało zawierać co
najmniej informacje zgodnie z pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215-1:2016, a tym samym
informacja w zakresie oznaczonego pod litera k) współczynnika temperaturowego Pmax
mieściła się katalogu danych, których potwierdzenia żądał Zamawiający.
Na potrzeby niniejszego postępowania Odwołujący zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez Zamawiającego przedłożył zarówno kartę katalogową oferowanych
modułów fotowoltaicznych, szczegółowe sprawozdanie z badań oraz certyfikat zgodności
moduł z normą IEC 61215-1:2016. Wszystkie te dokumenty są ze sobą bezpośrednio
powiązane. Certyfikat zgodności wystawiany jest w oparciu o sprawozdanie z badania o
precyzyjnie okre
ślonych numerach, natomiast informacje, które przedstawia sprawozdanie z
badań zawarte są w karcie katalogowej. Wobec tego dokumenty te winny być ze sobą
spójne, a z pewnością nie mogą zawierać informacji sprzecznych. Jeżeli w jednym z
złożonych przedmiotowych środków dowodowych mających wykazać spełnienie jednego z
parametrów wymaganych przez Zamawiającego, wskazana jest wartość niezgodna z OPZ
Zamawiający nie ma prawa wezwać do poprawienia tego dokumentu. To na Wykonawcy
jako profesjonaliście ciąży dokonanie właściwej weryfikacji składanych dokumentów w toku
postępowania, w tym sprawozdania z badania.
Odwołujący przedłożył sprawozdanie z badania, które na stronie 33 dotyczącej
pomiarów współczynników temperatury wskazuje, że wyróżnić możemy 3 współczynniki:
α,β,δ (gama), z których współczynnik gama jest odpowiednikiem współczynnika
temperaturowego Pmax. Zgodnie z informacjami z badania, jego wartość oznaczona została
jako -0,38%/
o
C Tym samym należy stwierdzić, że wobec wartości tego parametru widniejącej
w
karcie katalogowej a oznaczonej jako 0,32%/OC, wartości te nie są ze sobą spójne.
Jednocześnie wobec oznaczenia w załączniku nr 9 do SWZ wymaganej wartość
współczynnika temperaturowego Pmax jako -0,34 %/
o
C (zakres od 0 do -0,34 %/
o
C),
Zamawiający wyjaśnił, że uznał, że Odwołujący nie przedstawił modułu fotowoltaicznego
spełniającego wymagania oczekiwane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający
Sygn. akt KIO 3264/21


podkreślił, że to sprawozdanie jako dokument wystawiony przez jednostkę badawczą
akredytowaną TUV NORD, stanowi dokument w pełni wiarygodny.

Twierdzenia Odwołującego, że współczynniki temperaturowe podlegają wielokrotnemu
badaniu, nie znajdują potwierdzenia w opisie procedury badawczej, która polega na
przebadaniu trzech modułów, a wyznaczenie i obliczenie współczynników jest określone
ściśle w normie IEC 60891. Ewentualna zmiana nastąpić by mogła wobec zmiany
producenta ogniw krzemowych, zastosowania innej technologii wytwarzania, innej grubości
kryształu, z którego zbudowany jest moduł czy zastosowania innej konstrukcji krzemu
(półcięte). Tymczasem Odwołujący nie wykazał żadnych z tych okoliczności, a tym samym
oświadczenie producenta według, którego współczynnik miałby zmienić się z na - 0,32%/
o
C
bez podania jakiegokolwiek uzasadniającego tej zmiany powodu oraz przedłożenia
dodatkowego badania/sprawozdania nie jest wiarygodne.

Wobec stwierdzenia, że szczegółowe sprawozdanie z badań dla oferowanego przez
Wykonawcę modułu fotowoltaicznego: Wuaxi Sunket New Energy Technology Co. , Ltd.
SKT450M6 nie pozwala na uznanie, że spełnia on niezbędne wymagania, Zamawiający
pismem z dnia 15 września 2021 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia przedmiotowych
środków dowodowych oraz treści oferty. W odpowiedzi na wystosowane wezwanie,
Odwołujący podtrzymał, że moduł Wuaxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd.
SKT450M6 posiada współczynnik Pmax= -0,32%/
o
C, na potwierdzenie czego przedłożył
oświadczenie producenta. W ocenie Zamawiającego, oświadczenie jakiegokolwiek podmiotu
nie może podważyć wiarygodności danych wynikających z szczegółowego sprawozdania z
badań. Merytorycznie większą wartość dowodową przedstawiają przedmiotowe środki
dowodowe w postaci dokumentów przedstawionych przez podmioty zewnętrzne (np.
certyfikaty uprawnionych jednostek, raporty z niezależnych badań) niż dokumenty własne
wykonawcy lub producenta.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących oferty złożonej przez Przystępującego,
Zamawiający wskazał, że Odwołujący w treści odwołania powołuje się odnalezioną
samodzielnie w internecie kartę katalogową modułów fotowoltaicznych oferowanych przez
Przystępującego. Zamawiający wyjaśnił, że oceniając spełnienie przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu i zgodności oferowanych przez nich urządzeń opiera się
na przedłożonych przez uczestników postępowania dokumentach. Tym samym Zamawiający
stwierdzając spełnienie przez oferowane moduły warunków opisanych w SWZ oparł się o
treść złożonych wyjaśnień, a także na sprawozdania z badań. Dokumentem w oparciu, o
który można w sposób rzetelny dokonać oceny spełnienia przez oferowane modułu
wymogów SWZ jest złożona przez Wykonawcę i aktualna na dzień dokonywania tej
czynności, karta katalogowa produktu, a nie znaleziona przez Odwołującego w Internecie
inna karta. Nie sposób uznać, aby od złożonej przez Wykonawcę karty mogłaby być za
Sygn. akt KIO 3264/21


bardziej
wiarygodną uznana karta produktu odnaleziona przez Odwołującego w Internecie.
Zamawiający podkreślił, że nie można ocenić jako właściwą weryfikacje przez
Zamawiającego składanych w toku postępowania dokumentów, która jak się zdaje w opinii
Odwołującego miałaby polegać na porównywaniu danych dostępnych w Internecie z bliżej
nieokreślonych źródeł.
Według Zamawiającego, twierdzenia Odwołującego jakoby deklaracja wykonawcy
dotycząca liniowej gradacji mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach do poziomu 85%
sta
nowi wyłącznie oświadczenie złożone w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów w
kryterium pn. „Liniowa gradacji mocy modułu fotowoltaicznego ” jest wyłącznie
nieuprawnioną dywagacją Odwołującego. Zamawiający nie miał podstaw do podważania
poprawności i wiarygodności dokumentów złożonych przez Odwołującego, a tym bardziej nie
poparte jest żadnymi rozstrzygającymi dowodami twierdzenie, że złożone oświadczenie w
rzeczywistości nie było zgodne z prawdą. Podobnie Zamawiający ocenił stanowisko
Odwołującego w zakresie złożonego przez Przystępującego oświadczenie w zakresie
wartości współczynnika Pmax. Zaznaczył, że Przystępujący zadeklarował wartość
współczynnika temperaturowego Pmax na poziomie -0,32 %/
o
C, podczas gdy jak wskazuje
Odwołujący w treści sprawozdania z badań jedna z prób modułu zakończyła się wynikiem -
0,322 %/
o
C. Zamawiający wskazał, że ta pozorna rozbieżność nie ma znaczenia dla oceny
spełnienia przez oferowane moduły wymagań oznaczonych w dokumentacji przetargowej.
Zgodnie z standardami normy IEC
60891, wartości wyznaczonego i wyliczonego
matematycznie współczynnika temperaturowego Pmax podawane są do trzeciego miejsca
po przecinku. Matematyczne zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku wyznacza
temperaturowy współczynnik Pmax na poziomie -0,32%/
o
C. Jednocześnie niezależnie od
przyjętej wartości tego współczynnika obie te wartości potwierdzają spełnienie wymagań
opisanych w treści dokumentacji przetargowej.

Wobec argumentacji podniesionej w punkcie powyższym jako niezasadny uznać
należy także zarzut naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 p.z.p. w zw. z naruszeniem art. 204 pkt. 1
Pzp. Zamawiający wyjaśnił także, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy podniesiony
zarzut jest w pełni niezasadny z uwagi na okoliczność, że po dokonaniu czynności
dorzucenia
ofert nadal pozostaje oferta, która spełnia wymagania Zamawiającego i nie
podlega odrzuceniu. Oferta Przystępującego może zostać uznana za ofertę
najkorzystniejszą. Tym samym nie zachodzi okoliczność uzasadniająca unieważnienie
postępowania przetargowego.

Odwołujący w piśmie procesowym z dnia 17 listopada 2021r. zaprezentował replikę na
złożoną przez Zamawiającego odpowiedź na odwołanie.

Sygn. akt KIO 3264/21


Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu
rozprawy, a także złożone dowody ustaliła, co następuje:


odwołanie zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 Pzp i skierowała sprawę na rozprawę.
Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący posiada interes we wniesienia odwołania wynikający z
art. 505 Pzp.
Izba dopuściła do udziału w postępowania wykonawcę FG Energy sp. z o.o. sp. k. z
siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie odwołującego oraz wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Pabianicach ustalając, że przystąpienia wpłynęły w terminach określonym w art. 525 ust. 1
Pzp.

Izba zważyła
:
Z załącznika nr 9 do SWZ „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami
katalogowymi” wynika, że wśród parametrów, które należało potwierdzić kartami
katalogowymi w pozycj
i nr 6 tabeli nr 1 „Moduł fotowoltaiczny” znalazł się parametr
„Współczynnik temp. dla Pmax”. Ponadto jak wynika z punktu 4.8. SWZ Przedmiotowe
środki dowodowe, Zamawiający wymagał od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą
następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu (w zakresie wszystkich części
zamówienia):
− potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami zamawiającego;
− potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie
podanym w rozdziale 17 SWZ.
a)
karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane
przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora
urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te
urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry
urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla
inwerterów) oraz potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.3-17.6
SWZ;
Sygn. akt KIO 3264/21


b) szczegółowe sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą IEC 61215-1:2016;
61215-
2:2016 lub równoważną zawierające co najmniej informacje zgodnie z pkt 9 lit. a) do
r) normy IEC 61215-
1:2016 lub równoważnej, dla oferowanych modułów fotowoltaicznych na
podstawie którego wystawiono certyfikat wskazany w lit c) wydane przez jednostkę
oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy
jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania
przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści
wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować
odpowiednim odrębnym dokumentem złożonym łącznie ze sprawozdaniem).
c) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów
fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany
przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od
wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt
posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może
wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to
udokumentować odpowiednim odrębnym dokumentem złożonym łącznie ze certyfikatem).
d) certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub
równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia
do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji
Europejskiej 2016/631 (NC RfG)” wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w treści
certyfikatu wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy
Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO
17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025
lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca
zobowiązany jest to udokumentować odpowiednim odrębnym dokumentem złożonym łącznie
z certyfikatem).
e) deklaracje zgodności producenta dla falownika, zgodnie z EN 61000-6-1; EN 61000-
6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami
równoważnymi.
W odniesieniu do dokumentów wydanych przez jednostki oceniające zgodność
zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których
mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany
wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań wydanych przez
jednostkę oceniająca zgodność ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile
ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że
dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
Sygn. akt KIO 3264/21


usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia
lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do dokumentów wydanych przez niezależne od wykonawcy jednostki
bad
awcze posiadające akredytację ISO 17025 lub równoważną zamawiający akceptuje
równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy
spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

Izba ustaliła ponadto, co nie jest sporne pomiędzy stronami, że Odwołujący złożył
zarówno wymagane przez Zamawiającego karty katalogowe jak i szczegółowe sprawozdanie
z badań wykonane zgodnie z normą IEC 61215-1:2016; 61215-2:2016 lub równoważną
zawierające co najmniej informacje zgodnie z pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215-1:2016 lub
równoważnej, dla oferowanych modułów fotowoltaicznych na podstawie którego wystawiono
certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub równoważną
„Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych
sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej
2016/631 (NC RfG)” wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w treści certyfikatu.

Kwestią sporną było natomiast m.in. ustalenie, czy Zamawiający oczekiwał, tak jak
twierdził Odwołujący, na potwierdzenie zgodności oferowanych produktów z wymaganiami
oraz na potwierdzenie zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert w zakresie
podanym w rozdziale 17 SWZ, złożenia tylko kart katalogowych, czy też jest tak – jak
twierdzi Zamawiający – że obowiązkiem wykonawców było złożenia zarówno kart
katalogowych jak i szczegółowego raportu z badań.

Izba analizując treść załącznika nr 9 do SWZ stwierdziła, że w sposób niebudzący
żadnych wątpliwości wskazano, że parametr Pmax znajdujący się w pozycji 6 tabeli „Moduł
fotowoltaiczny” miał być potwierdzony kartami katalogowymi. W związku z powyższym to
właśnie ten dokument miał na celu potwierdzenie zarówno spełniania przez oferowane
mod
uły fotowoltaiczne parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne
parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, jak i wartości przyjętych w
kryteriach oceny ofert w pkt 17.3-
17.6 SWZ. Ponadto, co również nie budzi wątpliwości Izby,
okoliczność ta została potwierdzona w treści pkt 4.8 lit. a) SWZ.
Izba analizując treści postanowień SWZ stwierdziła, że nie wynika z nich – jak twierdzi
Zamawiający - by składane sprawozdanie miało inne zadanie, tj. by było żądane w innym
celu niż potwierdzenie wykonania testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych
z normami przywołanymi przez Zamawiającego. Dlatego też Izba uznała, że szczegółowe
sprawozdanie z badań, wykonane zgodnie z normą IEC 61215-1:2016; 61215-2:2016 lub
równoważną, nie służyło potwierdzeniu spełniania przez oferowane moduły fotowoltaiczne
Sygn. akt KIO 3264/21


parametrów zawartych w załączniku Nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do
potwierdzenia kartami katalogowymi”, jak i wartości przyjętych w kryteriach oceny ofert w pkt
17.3-17.6 SWZ.
Skoro więc ze złożonej przez Odwołującego karty katalogowej podpisanej przez
producenta wynika, że zaoferowany moduł fotowoltaiczny posiada parametr Pmax= -
0,32%/
o
C, to brak było podstaw do uznania, że zaoferowane przez niego urządzenie nie
odpowiada
wymogom SWZ. Ponadto istotne jest to, że Zamawiający nie wniósł żadnych
zastrzeżeń do złożonej karty katalogowej, w szczególności nie zarzucił Odwołującemu, że
karta ta zawiera informacje niezgodne z prawdą. Co więcej, w odpowiedzi na wątpliwości
Zamawiającego co do wartości współczynnika Pmax = - 0,32%/C Odwołujący dostarczył
Zamawiającemu dodatkowo oświadczenie Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd.
potwierdzające, iż współczynnik temperaturowy mocy Pmax modułu typu SKT450M6 wynosi
-
0,32%/°C. Tym samym, w ocenie Izby, Odwołujący dostarczył komplet dokumentów, a w
szczególności kartę katalogową, którą wykazał spełnienie wymaganych i deklarowanych w
ofercie parametrów, oraz sprawozdanie z badań akredytowanej jednostki badawczej i
certyfikat na okoliczn
ość zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami IEC
61215, IEC 61730 i potwierdzenie pozytywnego wyniku testów zgodności.
Izba dała wiarę twierdzeniom Odwołującego, że w ramach testów zgodności modułów
fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IE
C 61730, a zwłaszcza z normą IEC 61215-1:2016
i 61215-
2:2016, przedmiotem badania są modele uznane za reprezentatywne dla danej
rodziny modułów fotowoltaicznych, to nie wszystkie parametry przebadanych modeli mogą
być uznane za reprezentatywne dla danej rodziny modułów fotowoltaicznych. Z tego względu
podana w sprawozdaniu z badań wielkość współczynnika temperaturowego mocy Pmax dla
modelu SKT585M10, wynosząca -0,38 %/˚C, dotyczy tylko i wyłącznie tego modelu, nie
dotyczy natomiast modelu SKT450M6 i nie po
winna być odnoszona do innego modelu niż
SKT585M10. W przypadku modelu SKT450M6 wielkość współczynnika temperaturowego
mocy Pmax jest inna niż w przypadku modelu SKT585M10 i wynosi -0,32 %/˚C.

Ponadto Izba za wiarygodne uznała twierdzenia Odwołującego, że modele modułów
należące do danej serii (rodziny) modułów mogą się różnić i różnią się niektórymi
parametrami, co wynika z różnic w budowie pomiędzy poszczególnymi modelami. Jednym z
parametrów, co do którego mogę występować i występują różnice pomiędzy poszczególnymi
modelami modułów należącymi do danej serii (rodziny) modułów jest właśnie wielkość
współczynnika temperaturowego mocy Pmax. Różnice te są spowodowane choćby tym, że
wielkość ww. współczynnika zależy m.in. od dwóch parametrów, tj. wielkości (rozmiarów)
zastosowanych ogniw słonecznych oraz liczby zastosowanych ogniw słonecznych. Co
istotne powyższe argumenty korespondują, z argumentacją Zamawiającego zawartą w
uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty Odwołującego, gdzie Zamawiający wprost
Sygn. akt KIO 3264/21


w
skazał, że zmiana współczynnika temperaturowego mocy Pmax może być
spowodowana/wykazana w modyfikacji modułu fotowoltaicznego, w szczególności w
przypadku zmiany ogniwa (kryształu), z którego zbudowany jest moduł fotowoltaiczny a
konkretnie: zmiana rozmiaru ogniwa, zmiana miejsca wytwarzania (inny producent), zmiana
technologii (np. ogniwa cięte „przepołowione”). Skoro więc sam Zamawiający przyznał, że
zmiana rozmiaru ogniwa może mieć wpływ na wartość współczynnika Pmax, to w związku z
tym, że jak wynika z przedłożonego wraz z ofertą Odwołującego sprawozdania z badania
(str. 2) moduł SKT585M10, przebadany pod kątem wielkości współczynnika
temperaturowego mocy Pmax, jest modułem zbudowanym z 7-calowych monokrystalicznych
krzemowych ogniw słonecznych, a zaoferowany przez Odwołującego moduł SKT450M6 jest
modułem zbudowanym z 6-calowych monokrystalicznych krzemowych ogniw słonecznych –
to w ocenie Izby różnica w wielkości (rozmiarze) zastosowanych w ww. modułach ogniw
słonecznych uzasadnia różnice w wartościach Pmax wskazanych w karcie katalogowej i
sprawozdaniu z badań.
W związku z powyższym Izba uznała, że Zamawiający naruszył przepis art. 226 ust. 1
pkt 5 Pzp, w konsekwencji czego uwzględniła odwołanie w tym zakresie.

Izba za niezasadny uznała zarzut dotyczący naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego. Przypomnieć należy, że
Odwołujący zakwestionował złożoną przez Przystępującego kartę katalogową i wskazał, że
ze znalezionej w internecie karty dotyczącej oferowanych przez Przystępującego modułów
fotowoltaicznych wynikają inne parametry niż wskazane przez Przystępującego.

Odnosząc się do powyższego, należy wskazać, że Izba dała prymat oświadczeniu
producenta zawartych na złożonej karcie katalogowej nad informacjami pochodzącymi ze
stron internetowych. Na tych ostatnich bowiem zdarzają się omyłki w parametrach, które
bardzo często ulegają powieleniu. Podobnie za wyrokiem KIO z 14.01.2013 r., sygn. akt: KIO
2850/12:
„W dobie szybkiego rozwoju i informatyzacji należy uznać, iż informacje dotyczące
parametrów technicznych oferowanych zamówień mogą znaleźć się na wielu stronach
internetowych, jednak informacje te nie zawsze są aktualne, mogą być zmieniane bądź
modyfikowane, dlatego powyższe informacje nie mogą stanowić podstawy do weryfikowania
wymagań co do oferowanych zamówień, skoro takiego sposobu oceny zamawiający nie
przewidział w SIWZ. (tak KIO w wyroku z dnia 12.05.2012 sygn. KIO 877/12)”
. Jak również
za wyrokiem z 13.08.2019 r., sygn. akt: KIO 1399/19, KIO 1400/19:
„Powyższe potwierdza
wielokrotnie wyrażane w orzecznictwie Izby stanowisko o ograniczonej wiarygodności
informacji pochodzących ze stron internetowych”
.

Sygn. akt KIO 3264/21


W konsekwencji Izba stwierdziła, że Zamawiający w sposób prawidłowy dokonał oceny
w oparciu o
dokumenty złożone przez Przystępującego z których wynikało, oferowany moduł
spełnia wymogi określone w SWZ. W ocenie Izby wiarygodności złożonej karty katalogowej
podpisanej i potwierdzonej przez producenta nie może podważać dowód złożony na
rozprawie prz
ez Odwołującego stanowiący korespondencję mailową z firmą z której
zaoferowany został przez Przystępującego moduł fotowoltaiczny. W opinii Izby fakt, że
producent oferuje moduł o tym samym oznaczeniu ale o innych parametrach może być
uzasadniony zarówno faktem, iż oświadczenie Odwołującego pochodzi od innej spółki niż tej
której moduł został zaoferowany, tzn. został wytworzony w innym miejscu przez innego
producenta.

Niemniej jednak podkreślić również należy, że Przystępujący na rozprawie przedłożył
jako
dowód kartę katalogową dotyczącą zaoferowanego modułu wraz z oświadczeniami
producenta w celu wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia spełniają wymogi
SWZ oraz, że zostały dedykowane do tego konkretnego postępowania.
W związku z powyższym Izba uznała, że oferta Przystępującego nie podlegała
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2758/21 Izba
orzekła na podstawie art. 557 i 575 Pzp w zw. z § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b) oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i
ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu
od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Izba kosztami postępowania obciążyła Zamawiającego w części ½ i Odwołującego w
części ½. Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez
Odwołującego w wysokości 15 000 zł oraz koszty poniesione przez Odwołującego z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł (łącznie 18 600 zł). Odwołujący poniósł
dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 18 600 zł tytułem wpisu,
tymczasem odpowiadał za nie do wysokości 9 300 zł (18 600x1/2). Wobec powyższego Izba
zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 9.300 zł stanowiącą różnicę
pomiędzy kosztami poniesionymi dotychczas przez Odwołującego a kosztami postępowania,
za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku.

Przewodniczący:………………………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie