eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2631/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-09-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2631/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 września 2021 roku w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6
września 2021 roku przez wykonawców: Konsorcjum firm FIRM M. G., prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą G. M. GAJA, ul . Legionów 25, 32-650 Kęty, jako Lider i
p
ełnomocnik, LOWA Sportschuhe GmbH z siedzibą w Jetzendorf, Niemcy – Uczestnik
konsorcjum
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: 3 Regionalna Baza
Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-
901 Kraków
przy udziale wykonawcy LARIX J. P.
Spółka Jawna w Bielsku-Białej zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:

1.
Odrzuca odwołanie.

2. K
osztami postępowania obciąża Konsorcjum firm FIRM M. G., prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą G. M. GAJA, ul . Legionów 25, 32-650 Kęty, jako
Lider i pełnomocnik, LOWA Sportschuhe GmbH z siedzibą w Jetzendorf,
Niemcyi zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00
gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………….………..Sygn. akt KIO 2631/21
UZASADNIENIE


Zamawiający: 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
Przedmiot zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy: 66/2021, pod nazwą: „Dostawa
przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – buty górskie WS, buty specjalne letnie
WS”, dalej określane mianem „postępowanie”.
O
głoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
26 kwietnia 2021r., a opublikowane zostało w dniu 30 kwietnia 2021r. nr 2021/S 084-214160.
Zmiany SWZ doprowadziły do zmiany treści ogłoszenia, 25 maja 2021r. oraz 31 maja 2021r.
przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania do ogłoszenia o zamówieniu.

Odwołujący: KONSORCJUM FIRM M. G., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą G.
M.
GAJA, ul . Legionów 25, 32-650 Kęty, jako Lider konsorcjum i pełnomocnik, LOWA
Sportschuhe GmbH z siedzibą w 85305 Jetzendorf, Hauptstrasse 19, Niemcy – Uczestnik
konsorcjum
Działając jako przedstawiciel konsorcjum firm GAJA- LOWA, a więc w imieniu własnym i
Spółki LOWA Sportschuhe GmbH z siedzibą w Jetzendorf, wnosi odwołanie od czynności
wyboru
najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 złożonej przez Wykonawcę –
LARIX J. P.
S.J. z siedzibą w Bielsku-Białej, która podlegała odrzuceniu, a Wykonawca
wykluczeniu z postępowania, co miało wpływ na wynik postępowania.

Czynności Zamawiającego, polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1,
zarzuca naruszenie:
1)
art. 109 pkt 10 p.z.p. polegające na braku wykluczenia Wykonawcy LARIX J. P.
Spółka Jawna w Bielsku-Białej z postępowania, pomimo bezprawnego wpływania na
czynności zamawiającego, dające mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2)
art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. polegające na zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy
LARIX J. P. S.J. w Bielsku-
Białej, w sytuacji braku spełniania przez ofertę Wykonawcy
wymogów określonych przez Zamawiającego, dotyczących rozwiązań technicznych jakim
odpowiadać mają buty górskie WS (to jest niezgodności rozwiązań technicznych z
warunkami zamówienia), i w konsekwencji na zaniechaniu unieważnienia postępowania;
3)
art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. polegające na zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy
LARIX
– w sytuacji, gdy zaoferowane przez tego wykonawcę obuwie nie przewiduje
rozwiązań równoważnych do rozwiązań technicznych przewidzianych przez Zamawiającego

w WTU, jakim powinno odpowiadać obuwie, tj. buty górskie WS, i w konsekwencji uznanie
tychże rozwiązań przez Zamawiającego za odpowiadającego warunkom zamówienia;
4)
art. 462 ust. 1 p.z.p. polegające na wyborze przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
LARIX J. P.
Spółka Jawna w Bielsku-Białej, jako najkorzystniejszej, w sytuacji gdy
Wykonawca nie zajmuje się w ramach prowadzonej działalności produkcją obuwia i zleci
wykonanie całości zamówienia podwykonawcy wbrew oświadczeniu zawartemu w ofercie o
tym, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części
zamówienia;
5)
art. 254 pkt 2) w zw. z art. 255 pkt 2 p.z.p. przez brak un
ieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
6)
art. 16 p.z.p., poprzez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w
postępowaniu oraz przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasady równego
traktowania, poprzez wybór oferty wykonawcy, który nie przedstawił środków dowodowych o
charakterze przedmiotowym, wykazujących, że obuwie spełnia wymagania stawiane przez
Zamawiającego określone WTU 88/DKWS;

a z ostrożności procesowej, na wypadek braku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w
punktach 1)-
6) powyżej:
7) art. 109 ust. 1 pkt 10 p.z.p. poprzez brak wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy LARIX J. P. Spółka Jawna w Bielsku-Białej, który w wyniku
lekkom
yślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Mając na względzie powyższe zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty w postępowaniu w zakresie zadania
nr 1 złożonej przez Wykonawcę LARIX, wykluczenia z postępowania Wykonawcy LARIX
oraz odrzucenia oferty tego Wykonawcy.

Odwołujący wskazał, że posiada legitymację do wniesienia odwołania, bowiem występował
w charakterze Wykonawcy mającego interes w uzyskaniu zamówienia oraz mógł ponieść
szkodę w postaci utraty zamówienia. Nawet odrzucenie oferty Odwołującego nie
spowodowało utraty przezeń interesu w uzyskaniu zamówienia, ani nie wykluczyło
możliwości poniesienia przezeń szkody, ponieważ w sytuacji, gdy jedyny pozostały w
postępowaniu Wykonawca podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu, to postępowanie
winno zostać unieważnione, a nowe postępowanie umożliwiłoby ponowne złożenie
prawidłowej oferty przez Odwołującego.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje:
Izba uznała, że odwołanie zostało wniesione w ustawowym terminie.
Odwołujący złożył Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia i terminowo uiścił wpis od w prawidłowej wysokości na właściwy rachunek
bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, zatem przewidziane prawem wymogi formalne
zostały spełnione.
W zgłoszeniu przystąpienia wskazano, że oferta odwołującego złożona w zakresie zadania
nr, które jest przedmiotem zarzutów i żądań odwołania, została odrzucona, a czynności tej
odwołujący nie zaskarżył w terminie. Fakt odrzucenia oferty odwołującego i nie złożenia w
związku z tym środka odwoławczego wynika także z treści uzasadnienia odwołania w części
wywodu dotyczącego interesu w uzyskaniu zamówienia i statusu wykonawcy.
Tym samym uznano za potwierdzone, że Odwołujący nie kwestionował czynności
Zamawiającego odrzucenia oferty Odwołującego w zakresie Zadania nr 1. Odwołujący nie
kwestionując czynności odrzucenia jego oferty dąży w istocie do unieważnienia
postępowania – co wynika z treści żądania oraz stanowiska, jakie zawarł w części
uzasadnienia interesu we wniesieniu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że rozpatrywane odwołanie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 528 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
ponieważ odwołanie zostało wniesione przez podmiot
nieuprawniony tj.
podmiot, który utracił status wykonawcy.

Wskazać należy, że krąg podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków ochrony
prawnej wyznacza przepis art. 505 ustawy pzp
zaliczając do niego wykonawcę, , jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zam
awiającego przepisów ustawy.

Zatem
tylko podmioty wskazane w przepisie mogą zostać uznane za uprawnione do
wniesienia odwołania, a tym samym podmioty spoza tego kręgu muszą zostać uznane za
nieuprawnione do wniesienia odwołania, a wniesione przez nie odwołanie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 2 ustawy.
W odniesieniu do pojęcia wykonawcy
definicja legalna zawarta jest w art. 7 pkt 30 ustawy pzp.
Status wykonawcy
, zgodnie z powyższą definicją, wiąże się z czynnym uczestnictwem w
kolejnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia i może ulegać zmianie stosownie
do etapu postępowania oraz zachowań podmiotu w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

Izba
zauważa, że sam fakt złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
przez Odwołującego nie gwarantuje wykonawcy zachowania niezmiennie
statusu wykonawcy w znaczeniu
nadanym temu pojęciu przez ustawodawcę, co ma także
związek z uprawnieniem do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej. Status
wykonawcy
można bowiem utracić np. w wyniku zaniechania zaskarżenia przez wykonawcę,
który złożył ofertę decyzji zamawiającego o odrzuceniu jego oferty lub wykluczeniu go z
udziału w postępowaniu.
W sprawie rozpatrywanej należy zauważyć, że zarzuty odwołania nie odnoszą się do
czynności odrzucenia oferty Odwołującego; Odwołujący nie kwestionuje tej czynności , a
jego odw
ołania nakierowane są na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wymaga
odnotowania
w
tym
miejscu,
że
Odwołujący
status
wykonawcy
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym niewątpliwie posiadał (złożył ofertę,
ubiegał się o zamówienie), to jednak, w wyniku własnego zaniechania wobec czynności
podjętej w postępowaniu przez Zamawiającego, polegającej na odrzuceniu jego oferty,
status wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia utracił. Czynność
Zamawiającego odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania o udzielnie zamówienia
publicznego wywiera
skutki prawne, które przy braku odwołania mają charakter
nieodwracalny. Przymiot uczestnika
postępowania Odwołujący utracił w momencie, gdy
zdecydował się nie kwestionować czynności Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty.
W przedstawionych okolicznością skład orzekający podziela zatem stanowisko KIO
wyrażone w orzeczeniu z dnia 18 marca 2021 r. KIO 727/21, w którym przywołano także
orzecznictwo
TSUE, w tym, jak niżej.

W wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie C-355/15 w sprawie Bietergemeinschaft
Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH przeciwko
Universität für Bodenkultur Wien i VAMED Management und Service GmbH & Co KG in
Wien, Trybunał uznał, że wykonawcy wykluczonemu na mocy ostatecznej decyzji
zamawiającego można odmówić dostępu do odwołania od decyzji o udzieleniu zamówienia,
nawet jeżeli oferty złożyli tylko ten wykluczony wykonawca i wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą, a zdaniem wykluczonego wykonawcy najkorzystniejsza
oferta również powinna była zostać odrzucona. W glosie do ww. orzeczenia TSUE
Małgorzaty Sieradzkiej (LEX/el. 2017) - skuteczność zaskarżania decyzji instytucji
zamawiającej wymaga posiadania legitymacji do wnoszenia środków ochrony prawnej.
Skuteczne odwołanie to środek, który może być wniesiony przez podmiot (oferenta)
zainteresowany uzyskaniem określonego zamówienia, który poniósł szkodę, względnie jest
narażony na jej poniesienie w następstwie podnoszonego naruszenia prawa UE lub
przepisów krajowych (dokonujących transpozycji). Interesu we wnoszeniu środka ochrony
prawnej nie ma oferent ostatecznie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego. Za kluczowe zatem należy uznać przede wszystkim czynne działanie
odwołującego co do obrony własnej oferty, własnego uczestnictwa w prowadzonym
postępowaniu, by skutecznie mógł on kwestionować pozostałe decyzje instytucji
zamawiającej, które zapadły w postępowaniu.
TSUE w sprawie Hackermüller (wyrok 19 czerwca 2003 r. w sprawie C-249/01 Werner
Hackermüller
przeciwko
Bundesimmobiliengesellschaft
mbH
(BIG)
i
Wiener
Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED), ECLI:EU:C:2003:359),
potwierdza powyższą tezę, bowiem Trybunał wyraźnie stwierdził, że nie można odmówić
prawa do wniesienia odwołania od decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej wykluczonemu
wykonawcy bez umożliwienia mu zakwestionowania podstaw jego wykluczenia.
Wobec powyższego, orzeczono, jak w sentencji.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 1 1 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………….………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie