eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2195/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2195/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Aldona K

arpińska


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 2 sierpnia 2021 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lipca
2021 r. przez wykonawcę BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o., Brzezna 576,
33-386 Podegrodzie

w postępowaniu prowadzonym przez Tauron Dystrybucja S.A., ul.
Podgórska 25A, 31-035 Kraków

przy udziale
MATPARK Sp. z o.o., Gródek nad Dunajcem 107, 33-310 Gródek nad
Dunajcem

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy BKW
Usługi Komunalne Sp. z o.o., Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie
kwoty 13 500 zł
00 gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu,
3.
zasądza od BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o., Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie
na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków kwotę
3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 2195/21
U z a s a d n i e n i e

Tauron Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi serwisowej
wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN
i
WN na obszarze działania Tauron Dystrybucja S.A. Oddziały w Krakowie i Tarnowie”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: „Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
28 grudnia 2020 r. pod pozycją 2020/S 252-637830.
W postępowaniu tym wykonawca BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 22 lipca 2021 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wobec następujących czynności i zaniechania czynności Zamawiającego:
1. Braku odrzucenia oferty wykonawcy MATPARK Sp. z o.o.
składającego oferty na zadania
numer 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, która zawiera rażąco niską cenę w części dotyczącej
oferty na zadanie nr 4 (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1, 2
i 3 Pzp),
2. Wyboru jako najkorzystniejszej oferty dla zadania numer 4 wykonawcy MATPARK
Sp. z o.o.
, która to oferta podlegała odrzuceniu z powodu braku przedstawienia rzetelnych
wyjaśnień i dowodów celem potwierdzenia, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (art. 7
ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp),
3. Zaniechania
wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 4
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp).

Izba stwierdziła, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania, zgodnie z art. 92 ust.
2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.)
, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej jako
„Pzp z 2019 r.”.

W dniu 9 sierpnia 2021 r.
wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o jego oddalenie
w całości.
W dniu 10 sierpnia 2021 r.
na posiedzeniu, na skutek informacji, jakie Odwołujący
powziął z treści odpowiedzi na odwołanie, Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa
odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 Pzp z 2019 r.
oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r.
w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
(Dz. U. poz. 2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437). Izba
stwierdziła, że treść ww. rozporządzenia nie pozwala Izbie na uznaniowość w kwestii
kosztów postępowania odwoławczego w sytuacji, jaka zaistniała w przedmiotowym
postępowaniu. Ww. rozporządzenie w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b stanowi, że w sytuacji wycofania
odwołania w dniu, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem
stron lub uczestników postępowania odwoławczego, odwołujący ponosi koszty, o których
mowa w
§ 5 pkt 2 rozporządzenia oraz zwraca się mu 90% wpisu. W takim przypadku Izba
zasądza koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 od odwołującego na rzecz zamawiającego oraz
orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości. Przepis art. 579 Pzp z 2019 r., na który
wskazywał Odwołujący, znajduje zastosowanie w postępowaniu toczącym się na skutek
wniesienia skargi na orzeczenie Izby.

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie