eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2183/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-12
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2183/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek

Członkowie:
Ewa Kisiel

Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron postępowania w dniu 12
sierpnia 2021 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 20 lipca 2021 r. przez wykonawcę Kancelaria Radców Prawnych Ć. i
P
artnerzy sp. p. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb
Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

przy udziale wykonawcy T. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Kancelaria Prawna T. S. Radca Prawny

zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Kancelaria Radców Prawnych Ć. i Partnerzy sp. p. z siedzibą
w Warszawie
kwoty 6750
zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych
zero groszy)
, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………


U Z A S A D N I E N I E

Zamawiający – Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.; zwanej dalej: „Pzp”) pod nazwą: „Kompleksowa obsługa
prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 2021/BZP 00043650/01.

W dniu 20 lipca 2021 r. wykonawca
Kancelaria Radców Prawnych Ć. i Partnerzy sp.
p. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie na niezgodne z przepisami
ustawy Pzp czynności Zamawiającego w tym projektowane postanowienia umowy
polegające na ustanowieniu , w związku z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 15 lipca 2021r.
postanowień umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia niezgodnie z zasadą swobody
umów oraz w sposób nadużywający pozycji dominującej Zamawiającego.
W ramach postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Odwołującego
zgłosił wykonawca T. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Prawna
T. S. Radca Prawny .
W dniu 11 sierpnia 2021r.
wpłynęło pismo procesowe Odwołującego o cofnięciu
odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 2183/21.
Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania, złożone przez Stronę, która
zainicjowała postępowanie odwoławcze, uznać należy za oświadczenie najdalej idące.
Złożenie takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący
podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz Odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 6750,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.)

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie