eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2176/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-09-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2176/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff

Członkowie:
Ewa Kisiel

Anna Packo

Protokolant:
Piotr Cegłowski


po rozpoznaniu
na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu
14 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez Odwołującego SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya
Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego:
Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa


przy udziale wykonawcy allclouds.pl Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającegopostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz
SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100
Tarnów.


Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Sygn. akt KIO 2176/21

UZASADNIENIE


W dniu 19 lipca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów zwana dalej: „SUNTAR Sp.
z o.o.”
albo „Odwołującym” wniósł odwołanie. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał tego
samego dnia (e-
mailem). Odwołanie zostało podpisane przez P.Z. ujawnionego
i umocowanego do samodzielnej reprezenta
cji zgodnie z załączonym KRS-em.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej pn.:
„Dostawy zestawów komputerów
biurowych”
, Nr sprawy: WZP-2206/21/139/Ł, zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lipca 2021 r. pod nr 2021/S 131-345519
przez:
Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
zwany dalej:
„Zamawiającym”. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481574
postanowienia
Specyfikacji
Warunków Zamówienia zwana dalej: „SWZ”. Do ww. postępowania o udzielenie
zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwana dalej: „NPzp”.

Odwołanie zostało złożone z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu wobec
treści ogłoszenia i postanowień SWZ. Zarzucił naruszenie:
1) art. 99 ust. 2 i ust. 4 NPzp
poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję oraz w sposób powodujący wyeliminowanie niektórych
wykonawców oraz produktów w zakresie następujących parametrów:
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 2 – Rozmiar plamki - max. 0,311 mm
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Jasność - 300 cd/m
2

- Z
ałącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Największe wymiary z podstawą Wysokość :
480 mm
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 12 - Klawiatura – funkcjonalności opcja -
Kompaktowa klawiatura z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock,

sleep, search, print screen, scroll lock, pause break, play/pause, forward, backward).
Minimum dwa klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl,
Alt (lewy oraz prawy klawisz funkcyjny). Możliwość instalacji dedykowanej podpórki pod
nadgarstki, podpórka trwale integrująca się bezpośrednio z klawiaturą.
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS opcja – Funkcja włączająca
przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15
dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180dni.
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS i diagnostyka – Możliwość ustawienia
hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła
n
iezależne) składających się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr.
System diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący
interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający
przetestowanie komponentów takich jak m.in.: procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana
karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny,
wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym
dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci
masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu.
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 17 – Oddzielny system diagnostyczny zasilacza
opcja
– Oddzielny system diagnostyczny zasilacza. Dioda oddzielnego systemu
diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy, niezależna od
głównego systemu diagnostycznego.
2) art. 16 pkt 1-3 NPzp oraz art. 17 ust 1 i 2 NPzp w zw. z art. 240 ust. 2 NPzp, poprzez
ustanowienie pozacenowego kryterium oceny ofert:
- BIOS:
Punkty w kryterium jakość - BIOS zostaną przyznane według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje asortyment z funkcją włączającą przypomnienie o
konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co
60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni otrzyma 3 punkty;
2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje asortymentu z funkcją włączającą
przypomnienie o konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15
dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni nie otrzyma punktów;
-Certyfikaty i standardy ISO:
Punkty w kryterium jakość - Certyfikaty i standardy ISO
zostaną przyznane według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje komputery wyprodukowane przez producenta,
zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 otrzyma 15 punktów;
2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje komputerów wyprodukowanych przez
producenta, zgodni
e z normą PN-EN ISO 50001 nie otrzyma punktów;

- Oddzielny system diagnostyczny zasilacza:
Punkty w kryterium jakość - Oddzielny system
diagnostyczny zasilacza zostaną przyznane według następującej zasady:
1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje oddzielny system diagnostyczny zasilacza, tj. dioda
oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy,
niezależna od głównego systemu diagnostycznego otrzyma 7 punktów;
2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje oddzielnego systemu diagnostycznego
zasilacza nie otrzyma punktów;
- Klawiatura
– funkcjonalności: Punkty w kryterium jakość - Klawiatura – funkcjonalności
zostaną przyznane według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje kompaktową klawiaturą z klawiszami dodatkowymi
w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock, sleep, search, print, screen, scroll lock, pause break,
play/pause, forward, backward). Minimum dwa klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na
klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy oraz prawy klawisz funkcyjny) z możliwością
instalacji dedykowanej podpórki pod nadgarstki, z podpórką trwale integrującą się
bezpośrednio z klawiaturą otrzyma 2 punkty;
2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje kompaktowej klawiatury z ww. funkcjami nie
otrzy
ma punktów;
- Zestaw komputerowy:
Punkty w kryterium jakość - Zestaw komputerowy zostaną przyznane
według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura
i mysz) pochodzące od jednego Producenta z jednym punktem kontaktu serwisowego na
stronie internetowej oraz infolinii Producenta zestawu komputerowego otrzyma 4 punkty;
2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje ww. opisanego zestawu komputerowego nie
otrzyma punktów;
- BIOS i diagnostyka:
Punkty w kryterium jakość - BIOS i diagnostyka zostaną przyznane
według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła
administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się
z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu
BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni,
bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak
m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany
układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku
uszkodzonego dysku, braku dysku lub sforma
towanego dysku, bez konieczności
wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci
lokalnej oraz internetu otrzyma 2 punkty;

2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje możliwości ustawienia hasła użytkownika oraz
ha
sła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się
z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu
BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni,
bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak
m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany
układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku
uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, bez konieczności
wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci
lokalnej oraz internetu nie otrzyma punktów.
W związku z powyższym wnosił o:
1.
uwzględnienie odwołania
2.
nakazanie Zamawiającemu zmianę modyfikację SWZ w następujący sposób:
a)
Modyfikacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 2 – poprzez zmianę parametru na: Rozmiar
plamki - max. 0,312 mm
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – poprzez zmianę parametru na: Jasność -
250 cd/m2
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – poprzez zmianę parametru na: Największe
wymiary z podstawą Wysokość : 510 mm
b) Modyfikacje
dotyczące opisów przedmiotu zamówienia i kryteriów pozacenowych :
- BIOS:
Poprzez zmianę na:
Punkty w kryterium jakość - BIOS zostaną przyznane według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje asortyment z funkcją włączającą przypomnienie o
konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co
60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni otrzyma 3 punkty;
2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje asortymentu z funkcją włączającą
przypomnienie o konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15
dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni nie otrzyma pun
któw;
-
Certyfikaty i standardy ISO Poprzez zmianę na:
Punkty w kryterium jakość - Certyfikaty i standardy ISO zostaną przyznane według
następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje komputery wyprodukowane przez producenta,
zgodnie z nor
mą PN-EN ISO 50001 lub równoważną np. poprzez posiadanie przez
oferowany komputer certyfikatu TCO wraz z wpisem na stronie: https://tcocertified.com
otrzyma 15 punktów;

2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje komputerów wyprodukowanych przez
producent
a, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub równoważną np. poprzez posiadanie
przez oferowany komputer certyfikatu TCO wraz z wpisem na stronie: https://tcocertified.com
nie otrzyma punktów;
- Oddzielny system diagnostyczny zasilacza:
Poprzez wykreślenie przedmiotowego
kryterium jak oferowanego tylko i wyłącznie przez jednego producenta oraz przeniesienie
punktów równomiernie do pozostałych kryteriów:
Punkty w kryterium jakość - Oddzielny system diagnostyczny zasilacza zostaną przyznane
według następującej zasady:
1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje oddzielny system diagnostyczny zasilacza, tj. dioda
oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy,
niezależna od głównego systemu diagnostycznego otrzyma 7 punktów; 2) oferta, w której
Wykonawca nie zaoferuje oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza nie otrzyma
punktów;
- Klawiatura
– funkcjonalności: Poprzez zmianę na:
Punkty w kryterium jakość - Klawiatura – funkcjonalności zostaną przyznane według
następującej zasady:
1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje kompaktową klawiaturą z klawiszami dodatkowymi
w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock, sleep, search, print, screen, scroll lock, pause break,
play/pause, forward, backward). Minimum dwa klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na
klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy oraz prawy klawisz funkcyjny) z możliwością
instalacji dedykowanej podpórki pod nadgarstki, z podpórką trwale integrującą się
bezpośrednio z klawiaturą otrzyma 2 punkty; 2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje
kompaktowej klawiatury z ww. funkcjami nie otrzyma punktów;
- Zestaw
komputerowy Poprzez zmianę na: Punkty w kryterium jakość - Zestaw
komputerowy zostaną przyznane według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura
i mysz) pochodzące od jednego Producenta z jednym punktem kontaktu serwisowego na
stronie internetowej oraz infolinii Producenta zestawu komputerowego otrzyma 4 punkty;
2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje ww. opisanego zestawu komputerowego nie
otrzyma punktów;
- BIOS i d
iagnostyka Poprzez zmianę na: Punkty w kryterium jakość - BIOS i diagnostyka
zostaną przyznane według następującej zasady:
1)
oferta, w której Wykonawca zaoferuje możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła
administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się
z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu
BIOS lub menu szybkie
go bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni,

bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak
m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany
układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku
uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, bez konieczności
wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci
lokalnej oraz internetu otrzyma 2 punkty;
2)
oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje możliwości ustawienia hasła użytkownika oraz
hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się
z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu
BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni,
bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak
m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany
układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku
uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, bez konieczności
wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci
lokalnej oraz internetu nie otrzyma punktów.
3. wnosił ponadto o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu tego samego dnia co odwołanie (za pomocą
platformy zakupowej).


Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej spra
wy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:Zamawiający w dniu 20 lipca 2021 r. (za pomocą platformy zakupowej Open Nexus –
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
)
wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 524
NPzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu
odwoławczym.

W dniu 23 lipca 2021 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) allclouds.pl Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa zwana dalej:
„allclouds.pl Sp. z o.o.” albo
„Przystępującym po stronie Zamawiającego” zgłosiło przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia
zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zostało podpisane
przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 21 lipca 2021 r.
udzielonego przez prokurenta samoistnego ujawnionego i umocowanego do samodzielnej
reprezentacji zgodnie z załączonym KRS-em.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. (e-
mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Zamawiający
na podstawie trybie art. 521 NPz
p złożył odpowiedź na odwołanie.
Wnosił:
1) o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów:
a) naruszenia art. 99 ust. 4 NPzp
, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia
w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz w sposób powodujący wyeliminowanie
niektórych wykonawców oraz produktów w zakresie następujących parametrów:
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 2 – Rozmiar plamki - max. 0,311 mm
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Jasność - 300 cd/m2
-
Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Największe wymiary z podstawą Wysokość :
480 mm
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 12 - Klawiatura – funkcjonalności opcja -
Kompaktowa klawiatura z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock, sleep,
search, print screen, scroll lock, pause break, play/pause, forward, backward). Minimum dwa
klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy oraz
prawy klawisz funkcyjny). Możliwość instalacji dedykowanej podpórki pod nadgarstki,
podpórka trwale integrująca się bezpośrednio z klawiaturą.
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS opcja – Funkcja włączająca
przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15
dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180dni.
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS i diagnostyka – Możliwość ustawienia
hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła
niezależne) składających się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr. 3 System
diagnostyczny
z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs
graficzny, działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie
komponentów takich jak m.in.: procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa,

dy
sk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator)
nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, bez
konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz
dostępu do sieci lokalnej oraz internetu.
-
Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 17 – Oddzielny system diagnostyczny zasilacza
opcja
– Oddzielny system diagnostyczny zasilacza. Dioda oddzielnego systemu
diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu ob
udowy, niezależna od
głównego systemu diagnostycznego.
b) naruszenia art. 16 pkt 1-3 NPzp oraz art. 17 ust 1 i 2 NPzp w zw. z art. 240 ust. 2 NPzp,
poprzez ustanowienie kryterium Jakość (J), o wadze 40%, w zakres którego wchodzą
określone w SWZ podkryteria, w sposób, który, w ocenie odwołującego, narusza zasadę
uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę udzielania
zamówienia zapewniającego najlepszą jakość uzasadnioną charakterem zamówienia.
O
dpowiedź na odwołanie została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Stołecznej Policji.

W dniu 13
września 2021 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Odwołujący
przed wyznaczonym terminem posiedzenia i rozprawy przed Izb
ą złożył oświadczenie
o
wycofaniu odwołania. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę
umocowaną, tak jak odwołanie.

W dniu
14 września 2021 r. na mocy zarządzenia z 7 września 2021 r. odbyło się
posiedzenie
z udziałem stron oraz uczestnika postępowania.

Nikt się nie stawił, wszyscy uczestnicy prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu
posiedzenia, potwierdzenia w aktach sprawy.

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 2176/21.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557
i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie