eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2174/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-09-16
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2174/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo, Emil Kawa, Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 16 września 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez wykonawcę
ALSTAL Grupa Budowlana Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z
siedzibą w Bydgoszczy

w postępowaniu prowadzonym przez
Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

przy udziale wykonawcy BUDIMEX
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
ALSTAL Grupa Budowlana Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki
komandytowej kwoty 18 00
0 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………..……

………………..……

………………..……


Sygn. akt: KIO 2168/21

U z a s a d n i e n i e


Odwołujący – ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa 15
września 2021 r., przed otwarciem rozprawy, cofnął odwołanie wniesione
19 lipca
2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie
generalnego wykonawcy projektu
„Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy
ul. Chodkiewicza 9
–11 w Bydgoszczy” prowadzonym przez Akademię Muzyczną im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy
, ogłoszonym 7 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2021/S 129-341232.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osoby
uprawnione do reprezentowa
nia Odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy P
rawo zamówień publicznych odwołujący może cofnąć
odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Art. 568 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych stanowi, że w przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowania
odwoławcze w formie postanowienia.

O kosztach po
stępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575 ustawy
Pra
wo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Zgodnie z dyspozycją art. 557 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyroku oraz
w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 575 ustawy Prawo zamówień publicznych
s
trony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty
postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.
Z § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że wysokość wpisu wnoszonego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości przekraczającej
progi unijne
, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wynosi
20.000
złotych. Z kolei § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadku

umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub
posiedzenia z udz
iałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu
zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości
stanowiącej 90% jego wartości, tj. 18.000 złotych.


Przewodniczący: ………………..……

………………..……

………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie