eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2164/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-09-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2164/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff

Członkowie:
Ewa Kisiel

Anna Packo

po rozpoznaniu na posiedzeniu be
z udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu
14 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez Odwołującego MBA System Sp. z o.o.,
ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa
w pos
tępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego:
Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

przy udziale wykonawców Intaris Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa
oraz Immitis Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy allclouds.pl Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającegopostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz MBA System Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Sygn. akt KIO 2164/21

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) MBA
System Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa zwana dalej:
„MBA System Sp.
z o.o.”
albo „Odwołującym” wniósł odwołanie. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał tego
samego dnia (e-mailem). Odwo
łanie zostało podpisane przez radcę prawnego
umocowanego na podsta
wie pełnomocnictwa z 16 lipca 2021 r. udzielonego przez C. Z.
osobę ujawnioną w załączonym wydruku KRS-u i umocowaną do samodzielnej
reprezentacji.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej pn.:
„Dostawy zestawów komputerów
biurowych”
, Nr sprawy: WZP-2206/21/139/Ł, zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lipca 2021 r. pod nr 2021/S 131-345519
przez:
Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
zwany dalej:
„Zamawiającym”. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481574
postanowienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana dalej: „SWZ”. Do ww. postępowania o udzielenie
zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwana dalej: „NPzp”.
Odwołanie zostało złożone z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu wobec
treści ogłoszenia i postanowień SWZ. Zarzucił naruszenie:
1) art. 99 ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 16 pkt 1) i 3) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) NPzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieproporcjonalny, nieuzasadniony
obiektywnymi potrzebami Zamawiającego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję
i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców, w sposób nieproporcjonalny do
wartości i celów jakie zamierza osiągnąć Zamawiający realizując zamówienie oraz
niezapewniający uzyskania najlepszej jakości usług i najlepszych efektów zamówienia,
podczas gdy możliwe jest zrealizowanie wymagań postawionych przez Zamawiającego
także w inny sposób, zapewniający osiągniecie najlepszej jakości usług i najlepszych
efektów zamówienia w stosunku do oceny oferowanych na rynku innych rozwiązań;
2) art. 16 pkt 1-3 NPzp oraz art. 17 ust 1 i 2 NPzp w zw. z art. 240 ust. 2 NPzp, poprzez
ustanowienie kryterium Jakość (J), o wadze 40%, w zakres którego wchodzą określone

w SWZ podkryteria w sposób, który narusza zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego
traktowania wykonawców oraz zasadę udzielania zamówienia zapewniającego najlepszą
jakość uzasadnioną charakterem zamówienia, poprzez iluzoryczne premiowanie
wykonawców zdolnych do wykazania spełnienia najwyższych standardów, podczas gdy
faktycznie kryterium to ma na celu uprzywilejowanie produktu konkretnego producenta, przez
co jest oderwane od przedmiotu zamówienia i nie przyczyni się faktycznej gradacji ofert pod
badanym kątem, lecz zagwarantuje przydzielanie dodatkowych punktów preferowanemu
wykonawcy/ wykonawcom i produktom konkretnego producenta, przez co postępowanie
straciło walor przejrzystości.
Mając na uwadze powyższe zarzuty, Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania
oraz nakazanie Zamawiającemu:
a) dokonania modyfikacji treści SWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, a także
odpowiednich zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie Kryterium „jakość” (J) – 40 %
oraz jego podkryteriów,
b) przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ
i przygotowanie oferty.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu tego samego dnia co odwołanie (za pomocą
platformy zakupowej).

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:


Zamawiający w dniu 20 lipca 2021 r. (za pomocą platformy zakupowej Open Nexus –
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
)
wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 524
NPzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu
odwoławczym.
W dniu 23 lipca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Intaris
Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa zwany dalej:
„Intaris Sp. z o.o.” albo
„Przystępującym po stronie Odwołującego” zgłosiła przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania w całości.
Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zostało podpisane
przez
pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 19 lipca 2021 r.

udzielonego przez P.Z. osobę ujawnioną i umocowaną do samodzielnej reprezentacji
zgodnie dokumentem rejestrowymi.
W dniu 23 lipca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Immitis
Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz zwana dalej:
„Immitis Sp.
z o.o.”
albo „Przystępującym po stronie Odwołującego” zgłosiła przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania
w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.
Zgłoszone przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zostało
podpisane przez adwokata um
ocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 14 lipca 2021 r.
udzielonego przez P. Z. osobę ujawnioną w załączonym wydruku KRS-u i umocowaną do
samodzielnej reprezentacji.

W dniu 23 lipca 2021 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) allclouds.pl Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa zwana dalej:
„allclouds.pl Sp. z o.o.” albo
„Przystępującym po stronie Zamawiającego” zgłosiło przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia
zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zostało podpisane
przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 21 lipca 2021 r.
udzielonego przez prokurenta samoistnego ujawnionego i umocowanego do samodzielnej
reprezentacji zgodnie z załączonym KRS-em.
W dniu 9 sierpnia 2021 r. (e-
mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Zamawiający
na podstawie trybie art. 521 NPz
p złożył odpowiedź na odwołanie. Wnosił:
1) o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów:
a) naruszenia art. 99 ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
NPzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieproporcjonalny,
nieuzasadniony,
-
za wyjątkiem zarzutu Wykonawcy dotyczącego parametru technicznego: ilości i rodzaju
portów i złącz, w tym zakresie uznał zarzuty odwołania,
b) naruszenia art. 16 pkt 1-3 NPzp oraz art. 17 ust 1 i 2 NPzp w
związku z art. 240 ust. 2
NPzp, poprzez ustanowienie kryterium J
akość (J), o wadze 40%, w zakres którego wchodzą
określone w SWZ podkryteria, w sposób, który w ocenie Odwołującego, narusza zasadę
uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę udzielania
zamówienia zapewniającego najlepszą jakość uzasadnioną charakterem zamówienia,
-
za wyjątkiem zarzutu Wykonawcy dotyczącego kryterium oceny ofert dotyczącego
posiadania certyfikatu EPEAT dla Polski w tym zakresie uznał zarzuty odwołania. Odpowiedź

na odwołanie została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Stołecznej Policji.
W dniu 13
września 2021 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Odwołujący
przed wyznaczonym terminem
posiedzenia i rozprawy przed Izbą złożył oświadczenie
o
wycofaniu odwołania. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez radcę
prawnego, tak
jak odwołanie.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 2164/21.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, z
atem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557
i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia
2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie