eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2154/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2154/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Luiza Łamejko, Piotr Kozłowski Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 18 sierpnia 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
19 lipca 2021 r. przez wykonawc
ę Altor sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,

przy udziale wykonawcy Polimex Infrastruktura sp. z o.o.,
Al. Jana Pawła II 12; 00-124
Warszawa,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie
odwołującego,
przy udziale wykonawcy Autostrada Mazowiecka sp. z o.o.,
ul. Flisaków 5/8; 03-043
Warszawa,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie
zamawiającego,

postanawia:

1. U
marza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Altor sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-
300 Mińsk Mazowiecki,
kwoty
13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
kwoty uiszczonego wpisu oraz kwoty 5 000
zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy złotych zero
groszy)
stanowiącej nadpłatę wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przew
odniczący:

………………………

Członkowie:
………………………

………………………

sygn. akt KIO 2154/21
U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym pismem z 17 sierpnia 2021 r.
odwołujący wykonawca Altor sp. z o.o., cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Izby
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział
w Warszawie,
pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA,
Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Mazowieckim, drogi nr S2, S8, S17, S79
”.
Izba na podstawie art. 568 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), (dalej
„ustawa Pzp”), umorzyła postępowanie
odwo
ławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 ustawy Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt
3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szcz
egółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzedz
ającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przy
padku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.
Izba nakazała zwrot odwołującemu nadpłaconej części wpisu w wysokości 5 000,00 zł
z uwagi na okoliczność, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy
usługi, w związku z czym prawidłowa wysokość wpisu od odwołania powinna wynosić
15
000,00 zł (§2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia). Tymczasem odwołujący dokonał opłaty
tytułem wpisu od odwołania w wysokości 20 000,00 zł, co oznacza, że odwołujący nadpłacił
wpis od odwołania o 5 000,00 zł, dlatego też Izba nakazała Urzędowi Zamówień Publicznych
zwrot ww. kwoty.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie