eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2114/21, KIO 2115/21, KIO 2116/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-12
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2114/21
KIO 2115/21
KIO 2116/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Członkowie, Emil Kawa, Ewa Kisiel, Katarzyna Dorota Poprawa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 sierpnia 2021 roku w Warszawie,
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2021 r. przez
wykonawcę TORPOL S.A. ul. Mogileńska IOG 61-052 Poznań w postępowaniu
prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawapostanawia

1.
umorzyć postępowania odwoławcze w związku z wycofaniem odwołań
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy,
000,00 (pięćdziesiąt cztery) tysiące złotych, stanowiących 90% kwoty uiszczonego wpisu
od
trzech odwołań.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………….

Członkowie:

………………………..

……………………….

Sygn. akt: KIO 2114/21
Sygn. akt: KIO 2115/21
Sygn. akt: KIO 2116/21

UZASADNIENIE


Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ul. Targowa
74, 03-734 Warszawa prowadzi trzy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości powyżej progów unijnych, dla robót budowlanych pn.:
1)
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa
nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.:
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże — Szczyrzyc— Tymbark / Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz”. Numer
referencyjny: IREZA3.292.10.2021.f
2) Opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa
nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.:
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże — Szczyrzyc— Tymbark / Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz”. Numer
referencyjny: IRZA3.292.11.2021.f
3) Opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa
nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.:
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże — Szczyrzyc— Tymbark / Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz”. Numer
referencyjny: IREZA3.292.9.2021.f
Wszczęcie postepowania nastąpiło poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
zamieszczone DUUE w dniu 5 lipca 2021 roku pod nr 2021/S 127-338017; nr
2021/S 127-
338016; nr 2021/S 127-338015.
Odwołujący wniósł odwołanie od czynności zamawiającego dotyczącego naruszeń
ustawy Pzp przy opisie wymagań wobec wykonawców w zakresie warunku udziału w
p
ostepowaniu, który opisał według odwołującego w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny,
a tym samym nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Rozpoznanie przedmiotowych odwołań zostało zarządzeniem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 20 lipca 2021 roku skierowane do łącznego ich rozpoznania.
W dniu 21
lipca 2021 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły trzy
pism
a odwołującego o umorzenie postępowania odwoławczego z powodu dokonanych
zmian SWZ przez zamawiającego. Równocześnie odwołujący oświadczył, że pomimo
uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego w dniu 16 lipca 2021 roku, to
jednak
zamawiający nie złożył odpowiedzi na odwołanie. Wobec tej sytuacji odwołujący
stwierdził, że przedmiotowe pisma w zakresie wniosku o umorzenie postępowania należy
traktować jako cofnięcie każdego ww. trzech odwołań. Izba stwierdza, że podstawą do
umorzenia postępowania z powodu uwzględnienia zarzutów odwołania przez
zamawiającego, może być tylko złożenie przez zamawiającego stosownego oświadczenia.
Takie oświadczenie zamawiającego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęło, a
tym samym możliwe stało się umorzenie postępowania odwoławczego tylko z powodu
cofnięcia odwołań.
Do każdego z odwołań zostało zgłoszone przystąpienie do postepowania
odwoławczego po stronie zamawiającego, jednakże przystąpienia te zostały wycofane przez
podmiot zgłaszający.
Biorąc pod uwagę powyższe oświadczenie Izba postanowiła umorzyć postępowanie
odwoławcze i nakazać dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 90% uiszczonego wpisu od
każdego z trzech odwołań. Powyższe powoduje zakończenie postępowania odwoławczego
bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. W tym stanie rzeczy Izba na
podstawie art. 520 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
umorzyła postępowania odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568
pkt 3 ww. ustawy.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na
rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych po 90% kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od każdego z odwołań.

Przewodniczący:
……………………….

Członkowie:

………………………..

……………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie