eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2104/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2104/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff


po rozpoznaniu na posiedzeniu be
z udziału stron w dniu 21 lipca 2021 r.
w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
13 lipca 2021 r.
przez Odwołującego CA Consulting S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001
Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500 zł 00
gr
(
słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kwoty uiszczonego
wpisu na rzecz wykonawcy CA Consulting S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt KIO 2104/21

UZASADNIENIE


Dnia 13 lipca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, odwołanie złożył CA Consulting S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001
Warszawa (dalej jako
„CA Consulting S.A.” albo „Odwołujący”). Odwołania zostało złożone
przez
pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez P.Z.
i V-ce P.Z. osoby ujawnione
i umocowane do łącznej reprezentacji zgodnie z załączonym
wydrukiem KRS-u.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn.
„Wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali”, numer postępowania
993200/271/101/2021, znak sprawy: TZ/271/14/21
przez Zamawiającego - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa (dalej jako: „Zakład
Ubezpieczeń Społecznych”
albo „Zamawiającym”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00038821/01, data
zamieszczenia 22 kwietnia 2021 r.
Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia
zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze. zm., zwana dalej
„NPzp” albo „ustawy Prawa
zamówień publicznych z 2019 r.”
albo „ustawy Pzp z 2019”.
Odwołanie dotyczy czynności podjętych przez Zamawiającego polegających na
odtajnieniu części zastrzeżonych przez Wykonawcę, jako tajemnica przedsiębiorstwa,
info
rmacji znajdujących się w wyjaśnieniach dotyczących wyliczenia ceny oraz
w uzasadnieniu zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 18 ust. 3 Pzp w zw. z art. 11 ust.
2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „Uznk”),
poprzez dokonanie odtajnienia części zastrzeżonych przez Wykonawcę, jako tajemnica
przedsiębiorstwa, informacji znajdujących się w wyjaśnieniach dotyczących wyliczenia ceny
oraz w uzasadnieniu zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa —
pomimo, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
Uznk, a Odwołujący wraz z ich przekazaniem zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosił o:
1)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych w uzasadnieniu
niniejszego odwołania na okoliczności tam wskazane,
2)
uwzględnienie odwołania i o nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności
wskazanych w uza
sadnieniu niniejszego odwołania:
• unieważnienia czynności odtajnienia Wyjaśnień RNC w zakresie wskazanym
w
Załączniku do odwołania;
• unieważnienia czynności odtajnienia fragmentów Uzasadnienia tajemnicy (Załącznik 1 do
Wyjaśnień RNC).
3)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego według norm przepisanych.
Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 5-dniowego terminu,
w zakresie czynności z dnia 8 i 13 lipca 2021 r.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu (e-mailem).

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:


Ustalono
, że do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.
W dniu 20 lipca 2021 r. (e-mailem
, oświadczenie podpisane podpisem cyfrowym)
Zamawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, że uwzględnienia w całości
wniesione odwołanie. Odpowiedź została podpisana przez radcę prawnego umocowanego
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa ZUS-u.
Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje.
Izba zważyła, że wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu i braku zgłoszenia przystąpień po stronie Zamawiającego
postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp. Przepis ten
stanowi w zdaniu pierwszym, że w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie
odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem
że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. Zgodnie z art. 522 ust. 1 in fine Pzp, w
przypadku uwzględnienia przez

Z
amawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp
umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 Pzp oraz § 9 ust. 1
pkt 2 lit a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami), z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, a do postępowania odwoławczego
nie przystąpił żaden wykonawca po stronie zamawiającego, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie