eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2085/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2085/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2021 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawcę
FlexiPower Group Sp. z o.o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

w postępowaniu
prowadzonym przez
Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo działająca
w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024
Krzykosy

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
ERTERM NE Sp. z o.o., DPS Sp. z o.o. i Naturalna Energia.plus Sp. z o.o., ul.
Robotnicza 52a, 53-
608 Wrocław
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Oddala
odwołanie,
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. sp. k.,
Kudrowice 12, 95-200 Pabianice i:
2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
FlexiPower Group Sp. z o.o. sp. k.
tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
poniesione przez
wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. sp. k. tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika, oraz kwotę 3 752 zł 20 gr (słownie: trzy tysiące
siedemset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) stanowiącą koszty
postępowania poniesione przez Gminę Kleszczewo działającą w imieniu własnym

oraz w imieniu i na rzecz Gminy Krzykosy
tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz
dojazdu na posiedzenie Izby,
2.2.
zasądza od wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. sp. k. na rzecz Gminy
Kleszczewo
działającej w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gminy Krzykosy
kwotę 3 752 zł 20 gr (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote
dwadzieścia groszy).

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 2085/21

U z a s a d n i e n i e


Gmina Kleszczewo działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gminy
Krzykosy (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
pn. „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie gminy Kleszczewo oraz gminy Krzykosy
”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej: „Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 26 marca
2021 r. pod pozycją 2021/S 060-149235.
W dniu 12 lipca 2021 r. wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. sp. k. (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności
Zamawiającego polegających na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ErTerm NE Sp. z o.o., DPS sp. z o.o.
i Naturana Energia.plus Sp. z o.o. (dalej: Konsorcjum ErTerm) oraz zaniechania odrzucenia
ww. oferty
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
I. naruszenie art. 204 ust. 1 Pzp w zw. z art. 17 ust. 2 Pzp poprzez dokonanie wyboru jako
najkorzystniejszej oferty Konsorcjum ErTerm w sytuacji, w
której jest ona niezgodna z SWZ.
II. naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum
ErTerm w sytu
acji, w której oferowane przez Konsorcjum ErTerm urządzenia Thermia
Calibra 12, Thermia Calibra Duo 12, Thermia
Calibra 16 Eco nie spełniają wymogów
posiadania elektronicznego zaworu
rozprężnego EVI oraz wymiennika ciepła EVI, które to
wymogi przewidział Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-
Użytkowym.
III. naruszenie art. 16 w zw. z art. 17
Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców,
w szczególności zaś przez wybór jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty, która nie
była ofertą najkorzystniejszą oraz poprzez wykreowanie po otwarciu ofert nowych warunków
zgodności oferty z warunkami zamówienia, które pozwalały na wybór Konsorcjum ErTerm.
Odwołujący wniósł o:
I. uwzględnienie odwołania,

II. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
III. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Konsorcjum ErTerm,
nadto Odwołujący wniósł o:
IV. orzeczenie na rzecz Odwołującego uzasadnionych kosztów postępowania
odwoławczego, obejmujących w szczególności wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości
3.600 zł, określonej na podstawie rachunku, który zostanie przedłożony do akt sprawy,
V. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na
okoliczności wskazane w uzasadnieniu odwołania,
VI. zobowiązanie Zamawiającego do załączenia dokumentacji postępowania oraz
dokumentacji post
ępowania w postaci elektronicznej.
Odwołujący wskazał, że o udzielenie przedmiotowego zamówienia uiegały się dwa
podmioty
– Odwołujący oraz Konsorcjum ErTerm. Konsorcjum ErTerm zaoferowało pompy
Thermia Calibra 12, Thermia Calibra Duo 12, Thermia Calibra 16 Eco.
Jak podał Odwołujący, w dniu 24 maja 2021 r. Zamawiający działając w trybie art.
223 ust. 1 Pzp
wezwał Konsorcjum ErTerm do udzielenia wyjaśnień w zakresie posiadania
przez dobrane w ofercie pompy elektronicznego zaworu rozprężnego EVI oraz wymiennika
ciepła EVI z prośbą o potwierdzenie, że pompy takie elementy posiadają.
Odwołujący zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na powyższe wezwanie Konsorcjum
ErTerm
nie tylko nie potwierdziło, że oferowane pompy posiadają zawór rozprężny EVI oraz
wymiennik ciepła EVI, ale wprost oświadczyło, że oferowane pompy nie są wyposażone
w technologię EVI. Odwołujący wskazał, że argumentacja wyjaśnień zasadzała się na tym,
że technologia EVI cechuje się wyższą awaryjnością niż rozwiązania zawarte w oferowanych
pompach, jednak Konsorcjum ErTerm nie przedstawi
ło w celu potwierdzenia takich
okoliczności żadnych dowodów o charakterze technicznym. Odwołujący zauważył, że
Konsorcjum ErTerm nie kwestion
owało takiego wymogu opisu przedmiotu zamówienia
w terminie do skorzystania ze środków ochrony prawnej na etapie ogłoszenia o zamówieniu.
W ocenie
Odwołującego, wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany
z
naruszeniem przepisów Pzp przy zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum ErTerm jako
nie
zgodnej z warunkami zamówienia.
Odwo
łujący podał, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr
3 do SWZ określił wymagania, jakie ma spełniać konstrukcja oferowanych pomp ciepła (str.
11 załącznika):
„Instalacja geotermalnej pompy ciepła składa się z:

-
sprężarka,
- parowacz,
- skraplacz,
-
elektroniczny zawór rozprężny EVI,
-
wymiennik ciepła EVI,
-
elektroniczny zawór rozprężny,
-
zawór 4-drogowy,
- pompa obiegu grzewczego,
- pompa obiegu solanki,
-
grzałka elektryczna.”
Odwołujący podniósł, że oferta Konsorcjum ErTerm – co zostało przyznane przez
Konsorcjum
– wymogów tych nie spełnia w zakresie oferowanych urządzeń Thermia Calibra
12, Thermia Calibra Duo 12, Thermia Calibra 16 Eco.
Odwołujący wskazał, że oferowane
pompy posiadają tylko jeden zawór rozprężny, podczas gdy Zamawiający wymagał dwóch
zaworów rozprężnych – jednego przeznaczonego do pracy w technologii EVI
i wymiennika ciepła pracującego w technologii EVI. Jednocześnie, jak zaznaczył Odwołujący,
oferowana pompa zupełnie nie posiada technologii zoptymalizowanego wtrysku gazu (EVI).
Zdaniem Odwołującego, informacja udzielona przez Nowatermia N. sp.k. dotycząca
„prawdopodobieństwa wystąpienia awarii” czy też „stosowania w urządzeniach technologii
pozwalających na uzyskanie równej bądź wyższej efektywności niż potrafi zapewnić
technologia EVI” nie może stanowić jakiejkolwiek informacji technicznej, która
potwierdzałaby zgodność dostaw z warunkami zamówienia lub ich równoważność z
technologią EVI. Odwołujący wyjaśnił, że gruntowe pompy ciepła zaoferowane przez
Konsorcjum ErTerm
działają w następujący sposób: parownik odbiera ciepło z dolnego
źródła, następnie sprężarka spręża czynnik chłodniczy, który zostaje skroplony w skraplaczu
i oddaje ciepło wodzie grzewczej, natomiast zawór rozprężny, jaki znajduje się w pompie,
służy jedynie do rozprężenia czynnika chłodniczego. Pompy z technologią EVI natomiast
posiadają dodatkowy zawór rozprężny, który kieruje część czynnika chłodniczego do
dodatkowego wymiennika ciepła. Następuje w nim odparowanie czynnika, który zostaje
następnie wprowadzony do sprężarki. Powoduje to, że pompy z technologią EVI w
porównaniu z pompami „standardowymi” posiadają wyższe ciśnienia czynnika chłodniczego
(różnica z kilkunastu do kilkudziesięciu barów ciśnienia) co pozwala na zwiększenie pola
pracy pompy ciepła, przy podobnym zużyciu energii elektrycznej. To z kolei przekłada się na
większą wydajność chłodniczą (o około 25%) i jednocześnie wyższą sprawność

(
współczynnik COP wyższy o około 10%). Ponadto, to dzięki technologii EVI uzyskać wyższe
temperatury zasilania obiegu grzewczego bez obniżenia trwałości sprężarki.
Za całkowicie bezpodstawne i irrelewantne dla czynności, którą dokonał Zamawiający
Odwołujący uznał twierdzenie przedstawione w piśmie załączonym do wyjaśnień wykonawcy
z dnia 28 maja 2021 r., w którym podnosi się bezprzedmiotowość wymogu stosowania
rozwiązań EVI. Tymczasem Konsorcjum ErTerm nie kwestionowało, ani nie usiłowało
doprowadzić do zmiany SWZ na etapie ogłoszenia o zamówieniu, kiedy mógł się zapoznać
z wymaganiami Zamaw
iającego, a pomimo to złożył ofertę, która nie spełnia wymagań
określonych w SWZ. W tych okolicznościach, w ocenie Odwołującego, błędnym
zachowaniem Zamawiającego jest zaniechanie odrzucenia i wybór oferty Konsorcjum
ErTerm
, jako że oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Za niezgodne z art. 16 i 17 ust. 1
Pzp Odwołujący uznał takie zachowanie
Zamawiającego, które pozwala na udzielenie zamówienia przez wybór najkorzystniejszej
oferty wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu, w szczególności, gdy Zamawiający na
etapie wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje argumenty Konsorcjum ErTerm
dotyczące
opisu przedmiotu zamówienia, które to argumenty powodują niezgodną z ustawą
modyfikację warunków zamówienia i dopuszczenie do wyboru oferty, która nie była zgodna z
pierwotnymi założeniami SWZ.
Odwołujący stwierdził ponadto, że wybór najkorzystniejszej oferty, która podlegała
odrzuceniu
, czyni zadość zasadzie legalizmu. Odwołujący zauważył, że z zasady równego
traktowania wywodzi się odwołanie do zasady przejrzystości postępowania o udzielenie
zamówienia, wyrażonej m.in. w orzecznictwie ETS i KIO. Odwołujący zwrócił uwagę, że
z
godnie z dyrektywą transparentności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie wcześniej ustalonych
kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Za niezgodne z wyżej opisaną zasadą, należy zatem uznać takie zachowanie
Zamawiającego, który pozwala na udzielenie zamówienia przez wybór najkorzystniejszej
oferty w
ykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu.
Powyższe okoliczności, zdaniem Odwołującego, prowadzą do konstatacji, że
Zamawiający miał obowiązek odrzucenia oferty Konsorcjum ErTerm. Ponadto, Odwołujący
zauważył, że uwzględnienie odwołania będzie skutkować tym, że w postępowaniu wybrana
będzie mogła być oferta Odwołującego.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości
jako bezzasadnego.

Krajowa Izb
a Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego mater
iału dowodowego wskazanego w treści
uzasadnienia,
jak też po zapoznaniu się z oświadczeniami i stanowiskami stron
i uczestnika
postępowania złożonymi pisemnie oraz ustnie do protokołu w toku
rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.


Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji ich
potwierdzenia si
ę, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając tym samym Odwołującego na poniesienie w tym
zakresie wymiernej szkody.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 50 instalacji
z geoterma
lną gruntową pompą ciepła z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wraz
z wykonaniem dokumentacji geologicznej, technicznej oraz bilansu zapotrzebowania
energetycznego poszczególnych instalacji, w ramach projektu pn. „Wytwarzanie energii ze
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” na nieruchomościach
prywatnych mieszkańców gmin partnerskich, tj.: Gminy Kleszczewo i Gminy Krzykosy.
W Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (Załącznik nr 3 do SWZ) pkt 1.3. Ogólne
właściwości funkcjonalno-użytkowe Zamawiający wskazał, że instalacja geotermalnej pompy
ciepła składa się z:
-
sprężarka,
- parowacz,
- skraplacz,
-
elektroniczny zawór rozprężny EVI,
-
wymiennik ciepła EVI,
-
elektroniczny zawór rozprężny,
-
zawór 4-drogowy,
- pompa obiegu grzewczego,
- pompa obiegu solanki,
-
grzałka elektryczna.
W pkt III ppkt 7 SWZ Zamawiający ustanowił zasady oferowania i oceny produktów
równoważnych:

„Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia.
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikacje przedmiotu zamówienia
wskazano pochodzenia, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowania, systemów lub ich
pochodzenie, dopuszcza
się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, systemów
równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie,
systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą
wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy
uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami
programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub
mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań
danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinien posiadać cechy
techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej.
Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je
weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań
technicznych zawartych w zał. nr 3 i 4 do SWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w
ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów. Zamawiający
nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w zał. nr 3 i 4 do
SWZ
– wymagania techniczne – minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych,
technicznych i technologicznych.
”.

Konsorcjum ErTerm
złożyło ofertę opartą na urządzeniach Thermia Calibra 12,
Thermia Calibra Duo 12, Thermia Calibra 16 Eco.

Pismem z dnia 24 maja 2021 r. Zamawiający wezwał Konsorcjum ErTerm do złożenia
wyjaśnień treści oferty prosząc o potwierdzenie, że dobrane w ofercie pompy posiadają
elementy w postaci elektronicznego zaworu rozprężnego EVI oraz wymiennika ciepła.

Pismem z dnia 28 maja 2021 r. Konsorcjum ErTerm
wyjaśnił, że oferowane pompy
ciepła Thermia Calibra 12, Thermia Calibra Duo 12, Thermia Calibra 16 Eco „wyposażone są
w tec
hnologie pozwalające na uzyskanie równej lub wyższej efektywności niż jedna
z dostępnych na rynku technologii funkcjonujących pod handlową nazwą EVI. Wynika to
z faktu, że technologia EVI cechuje się wyższą awaryjnością niż rozwiązania zawarte
w oferowa
nych przez nas produktach oraz powszechnie stosowana jest w pompach ciepła
typu powietrze/woda z funkcją grzania i chłodu, natomiast zgodnie z SWZ, a w tym zgodnie
z załącznikiem nr 3 (PFU) i załącznikiem nr 4 (informacja uzupełniająca) oferowane były

inw
erterowe, gruntowe pompy ciepła z funkcją grzania, oparte o pionowe odwierty,
spełniające najważniejszy parametr tj. COP – dla jednego punktu pracy, nie mniejszy niż 4,7
przy parametrach T1=0 st C, T2=35 st. C, wg normy EN-
14511 lub równoważnej. W związku
z powyższym stosowanie rozwiązania EVI zmniejszyłoby lub uniemożliwiłoby osiągnięcie
wymaganych, innych parametrów, w tym niezawodności i bezawaryjności pracy gruntowych
pomp ciepła.”. Konsorcjum ErTerm wskazało, że swoje wyjaśnienia opiera o oświadczenia,
jakie złożył producent pomp ciepła Thermia Värmepumpar AB oraz dystrybutor w Polsce
Nowatermia N. Sp. k. Konsorcjum ErTerm
dołączyło do wyjaśnień oświadczenie Thermia
Värmepumpar AB złożone w języku angielskim oraz oświadczenie Nowatermia N. Sp. k.
Izba stwierdziła, że brak jest podstaw do uznania, że wymóg posiadania przez
oferowaną w postępowaniu instalację geotermalnej pompy ciepła wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3. PFU jest bezwarunkowy.
Świadczy o tym opis dopuszczonych
przez Zamawia
jącego rozwiązań równoważnych, który wskazuje na możliwość zaoferowania
materiałów, urządzeń, oprogramowania, systemów równoważnych. Zamawiający wskazał
w pkt III ppkt 7 SWZ, że wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub
oprogramowanie, systemy
użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich
pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie
gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach
estetycznych, przy uwz
ględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami,
urządzeniami programami. Bez wątpienia uznać zatem należy, że zaoferowanie urządzeń
posiadających elektroniczny zawór rozprężny oraz wymiennik ciepła w technologii EVI nie
stanowiło bezwzględnego wymagania Zamawiającego.
W ocenie Izby, bezzasadne są twierdzenia Odwołującego o zaniechaniu Konsorcjum
ErTerm
w postaci nie zdania pytania do treści SWZ. Treść SWZ w sposób jednoznaczny
pozwala na zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Przedmiotowe wymagania
Zamawiającego nie były kwestionowane przez wykonawców i na obecnym etapie
postępowania pozostają wiążące. Dopuszczenie przez Zamawiającego zaoferowania
rozwiązań równoważnych oraz sposób opisania równoważności dopuszczający szeroki krąg
rozwiązań przeczy twierdzeniu, aby Zamawiający na etapie oceny ofert dopuścił rozwiązania
techniczne, których nie przewidział w dokumentacji postępowania.
Izba stwierdziła również, że wobec faktu, że Zamawiający nie opisał kryteriów
równoważności w sposób pozwalający na ich zerojedynkową ocenę, oceny tej można
dokonać przez pryzmat celu, jaki spełniać miały urządzenia będą przedmiotem
postępowania, a także parametru, jakiego wykazania wymagał Zamawiający w pkt VI SWZ
przez złożenie karty katalogowej oferowanej pompy ciepła potwierdzającej spełnianie przez
urządzenie wysokości współczynnika COP pompy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ –

Informacja uzupełniająca. W przedmiotowej sprawie wypełnienie celu, jakiemu służyć mają
urządzenia, a także spełnienie przez oferowane przez Konsorcjum ErTerm urządzenia
wysokości współczynnika COP pompy nie są kwestionowane. Co za tym idzie, brak jest
podstaw do stwierdzenia, że Konsorcjum ErTerm nie wykazało równoważności oferowanych
rozwiązań. Potwierdzeniem powyższego jest załączona do odpowiedzi na odwołanie opinia
A. P.
biegłego Sądu Okręgowego w Poznaniu, którą Izba przyjęła za stanowisko własne
Zamawiającego.

Wobec sposobu, w jaki Zamawiający opisał równoważność oferowanych rozwiązań,
który to sposób nie był kwestionowany przez wykonawców, wpływu na rozstrzygnięcie
przedmiotowej sprawy nie mogły odnieść złożone przez Odwołującego na rozprawie
publikacje. Z tego samego powodu
, bez wpływu na rozstrzygnięcie pozostają złożone przez
Konsorcjum
ErTerm
karty
katalogowe
Mitsubishi
Elentric
oraz
Heliotherm
Wärmepumpentechnik. Izba nie wzięła pod uwagę również dokumentów złożonych w języku
obcym bez tłumaczenia na język polski. Zgodnie z art. 506 Pzp, postępowanie odwoławcze
jest prowadzone w języku polskim, wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim,
a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania
odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski.
Wobec niepotwierdzenia się stawianych przez Odwołującego zarzutów, orzeczono
jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit. a i b
r
ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako „rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp w wyroku oraz w postan
owieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy nPzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego w wysokości określonej na
podstawie rachunków lub spisu kosztów, złożonych do akt sprawy, obejmujące koszty
związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę (pkt 2 li. a) oraz
wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie kwoty
3600 złotych (pkt 2 lit. b).

Jak stanowi § 8 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania przez Izbę
koszty ponosi
odwołujący. W takim przypadku Izba zasądza od odwołującego na rzecz
zamawiającego koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia.
W świetle powyższych regulacji, Izba obciążyła Odwołującego kosztami
postępowania, na które składał się wpis w wysokości 15 000 zł uiszczony przez
Odwołującego, kwota 3 600 zł poniesiona przez Odwołującego tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika, oraz kwota 3 752,20 zł stanowiąca koszty postępowania poniesione przez
Zamawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie Izby.
Izba nakazała Odwołującemu zapłatę na rzecz Zamawiającego kwoty 3 752,20 zł.


Przewodniczący: ……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie