eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2081/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-27
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2081/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2021 r.
w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału
stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawcę ETP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowocach, ul. Siemianowicka 5A, 40-301 Katowice

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

przy udziale wykonawcy
Keller Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Ożarowie, ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
ETP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowocach, ul. Siemianowicka 5A,
40-301 Katowice
kwoty 18.0
00 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 1919, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021
r. poz. 464) na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz.
1086) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……


Sygn. akt: KIO 2081/21
U z a s a d n i e n i e

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej
zamawiający), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
oraz z 2020 r. poz. 1086) (Dalej SPzp) i
– w zakresie środków ochrony prawnej – zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
1919, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464) na
podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) (dalej
N
Pzp), którego przedmiotem jest »Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino,
Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji
pomp Krajnik
«.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 28 grudnia 2020 r., nr 2020/S 252-634632.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu 13.07.2021 r. do
Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca ETP Spółka Akcyjna
z sie
dzibą w Katowicach, ul. Siemianowicka 5A, 40-301 Katowice (dalej odwołujący).
27.04
.2021 r. przed otwarciem rozprawy, odwołujący doręczył Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:
Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo zamówień publicznych »Do postępowań odwoławczych oraz postępowań
toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art.
89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie
zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy, o której
mowa w
art. 1«.
Zgodnie z ww. przepisem, do rozpoznawanego postępowania odwoławczego
zastosowanie miały zatem przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych. Postępowanie odwoławcze zostało bowiem wszczęte wniesieniem przez
odwołującego odwołania w 13.07.2021 r., a więc po 31.12.2020 r.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 NPzp »Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy«. Stosownie do art. 568 pkt 1 NPzp »Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku […] cofnięcia odwołania«. W myśl § 13
ust. 1
pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.

2453) »Skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których
mowa w § 11 ust. 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń,
w szczególności […] wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego
w przypadkach, o których mowa w art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy [NPzp]«.
Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art.
520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 NPzp oraz § 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia postanowiła
umorzyć postępowanie odwoławcze w rozpoznawanej sprawie.
Stosownie do przepisu § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437) »W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości
[…] na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy […] najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości«.
Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu poprzedzającym termin
rozprawy lub posiedzenia Izby, Izba na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów, postanowiła o dokonaniu
zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty
18.0
00,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie