eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2066/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2066/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Bartosz Stankiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 3 sierpnia 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
11 lipca 2021 r. przez wykonawc
ę Inwest-Budowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Św. Marcina 45/3 (71-783 Szczecin) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
z siedzibą w Zalesiu pod numerem 1 (72-004 Tanowo)
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WESTPOM
BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej przy ul. Krajobrazowej 5A (72-033 Dobra) oraz S.
J. L.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa UNIT S.
J. L.
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Macierzanki 53 (71-499 Szczecin), zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Inwest-Budowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie:
dzie
więć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………Sygn. akt KIO 2066/21
U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Trzebież zwane dalej: „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej:
„Pzp”, w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i
garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej nr
676/3 gmina Police,

zwane dalej postępowaniem.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 11 maja 2021 r., pod numerem 2021/BZP 00051373/01.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowalne, jest
wyższa od kwot wskazanych w informacjach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.
W dniu 11 lipca 2021 r. wykonawca Inwest-Budowa Sp. z o.o.
z siedzibą w
Szczecinie (zwany
dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego
polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
W ramach postępowania odwoławczego skutecznie przystąpienie po stronie
zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
WESTPOM BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej oraz S. J. L. prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa UNIT S. J. L. z siedzibą w Szczecinie.
W dniu 2 sierpnia 2021 r. do akt sprawy
, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej na portalu ePUAP,
wpłynęło pismo odwołującego, zawierające oświadczenie o
cofnięciu odwołania w związku z uwzględnieniem w całości zarzutów zawartych w odwołaniu
przez zamawiającego.
S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie
takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 9 000,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych

rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie