eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2050/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-02
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2050/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: R

afał Komońpo rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 2 sierpnia 2021 r.
w War
szawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lipca
2021 r. przez
wykonawcę ARKADIS Sp. z o.o. S4 Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
w postępowaniu prowadzonym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
ul. Tadeusza Boya-
Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
ARKADIS Sp. z o.o. S4 Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
kwoty 6 750 zł 00
gr

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego
do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 2050/21
U z a s a d n i e n i e

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Baligród-
Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na... w m.
Jabłonki”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 9 czerwca
2021 r. pod pozycją 2021/BZP 00077296/01.
W postępowaniu tym wykonawca ARKADIS Sp. z o.o. S4 Sp. k. (dalej: „Odwołujący”)
w dniu 7 lipca 2021 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 30 lipca 2021 r.
wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o jego oddalenie w całości
z uwagi na bezzasadność podniesionych w nim zarzutów.
W dniu 30 lipca 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie