eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2024/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-16
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2024/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lipca 2021
r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Iz
by Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę
„Creator-Comm” Sp. z o.o., ul. Dolna 30A lok. 5, 00-774 Warszawa
w postępowaniu
prowadzonym przez
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
w Rzeszowie, ul. Czackiego 2, 35-
051 Rzeszów

przy udziale S
iemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
„Creator-Comm” Sp. z o.o., ul. Dolna 30A lok. 5, 00-774 Warszawa
kwoty
13 50
0 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 2024/21
U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup
aparatu rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń pracowni”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej: „ustawa
Pzp
”.
W postępowaniu tym wykonawca „Creator-Comm” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) w dniu 5 lipca 2021 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 9 lipca 2021 r.
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosiła Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W dniu 13 lipca 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Odwołujący wniósł o zwrot 90% wpisu od odwołania.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie