eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1998/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-04
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1998/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę I. S. prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I.
S., ul. Polesie 17, 41-30
3 Dąbrowa Górnicza

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Olszyna, ul. Wolności 6,
59-830 Olszyna

przy udziale wykonawcy G. L.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bellsport
G. L.
, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:
1)
umarza postępowanie odwoławcze;
2)
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy I. S.
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe GRETASPORT I. S., ul. Polesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza
kwoty
9.0
00 zł 00 gr
(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579
i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……


Sygn. akt: KIO 1998/21

U z a s a d n i e n i e

Gmina Olszyna, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna (dalej zamawiający), prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) (dalej NPzp).
Przedmiotem
postępowania jest »„Remont i modernizacja Stadionu Miejskiego w Olszynie” –
II etap
«.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 30
czerwca 2021 r., numer
ogłoszenia 2021/BZP 00099672.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu 5.07.2021 r. do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca I. S. prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I. S.,
ul. Polesie 17, 41-
303 Dąbrowa Górnicza (dalej odwołujący).
4.08.
2021 r. przed otwarciem rozprawy, odwołujący doręczył Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:
Zgodnie z art. 520 ust. 1 NPzp »Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy«. Stosownie do art. 568 pkt 1 NPzp »Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku […] cofnięcia odwołania«. W myśl § 13
ust. 1
pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020
r. poz. 2453) »Skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o
których mowa w § 11 ust. 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych
ustaleń, w szczególności […] wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania
odwoławczego w przypadkach, o których mowa w art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy [Npzp]«.
Izba stwierdziła, że odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego
przez siebie odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na
podstawie art. 520 ust. 1
i art. 568 pkt 1 NPzp oraz § 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w rozpoznawanej sprawie.
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień
Public
znych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości
czyli 9.000 zł ponieważ odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu poprzedzającym
termin rozprawy lub posiedzenia Izby
– stosownie do § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów

kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), który to przepis brzmi »W przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości […] na skutek cofnięcia odwołania przed
otwarciem rozprawy […] najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został
wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości«.


Przewodniczący: ……………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie