eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1970/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-29
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1970/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Anna Chudzik, Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym be
z udziału
stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lipca 2021
roku przez
wykonawcę Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki”
S
półka Akcyjna
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim w postępowaniu prowadzonym przez
Koleje Mazowieckie
– KM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w
Warszawie
przy udziale
wykonawców:
A. ........................................................................................................................................ Po
jazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego;
B. ........................................................................................................................................ Pu
blic Transport Service Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w
Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego;
C. ........................................................................................................................................ Se
rwis Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa

z siedzibą w m. Lisi Ogon zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze;


2. nakazuje zwrot z r
achunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………


Członkowie:

………………………………
………………………………


Sygn. akt: KIO 1970/21

U z a s a d n i e n i e

Koleje Mazowieckie
– KM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dale: „ustawa Pzp”)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie
napraw w poziomie utrzymania P4 szesnastu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) serii
EN76 wraz z pracami dodatkowymi i modyfikacjami, nr ref. MWZ7.27.34.2021. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane 21 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, nr ogłoszenia: 2021/S 118-311353.
W terminie ustawowym wykonawca
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk
Mazowiecki” Spółka Akcyjna (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) opublikowanej na
platformie zakupowej Zamawiającego w dniu 21 czerwca 2021 r, dotyczącej warunków
udziału w postępowaniu.
Izba ustaliła, że w terminie ustawowym przystąpienie do postępowania
odwoławczego zgłosili wykonawcy: po stronie Odwołującego - Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy oraz po stronie Zamawiającego -
Public Transport Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i
Serwis Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w m. Lisi Ogon
26 lipca 2021 r. Odwołujący, reprezentowany jak przy wnoszeniu odwołania,
przekazał do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania oraz
wniósł o zwrot kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Zgodnie z art. 520 ustawy Pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa
wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy Pzp
w przypadku cofnięcia odwołania Izba
umarza postępowania odwoławcze w formie postanowienia.

Mając powyższe na uwadze Izba postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba nakazała zwrot Odwołującemu kwoty stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od
odwołania, stosownie do przepisu § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), który
stanowi: W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy: a) najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub
uczestników postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim
przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący: ………………………………


Członkowie:

………………………………
………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie