eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1850/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1850/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak Członkowie: Agata Mikołajczyk, Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2021 r. od
wołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Odwołującego – STRABAG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10,
05-
800 Pruszków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
przy udziale
wykonawcy
BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-
204 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego


postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – STRABAG Sp. z o.o. kwoty 18.000 zł 00 gr. (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do
art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) na

niniejsze postanowienie - w terminie 14

dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Pr
zewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 1850/21

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym przez Zamawiającego – GDDKiA
Oddział w Łodzi na Remont autostrady A2 na odcinku od węzła Emilia do węzła Stryków, od
km 341+844 do km 361+800

(nr ref.: O.Ł.D3.2412.2.2021.ig.), ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.04.2021 r.,

2021/S 074-185365
, wobec czynności
polegającej na nieuznaniu za bezskutecznie zastrzeżenia, jako tajemnicy przedsiębiorstwa
uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Budimex S.A. oraz na
nieuznaniu za bezskuteczne zastrze
żenia, jako tajemnicy przedsiębiorstwa dokumentu w
postaci Kryteriów Pozacenowych (Formularz 2.2. – Informacje niezbędne do oceny ofert w
kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy”) przez Budimex S.A. i w konsekwencji
nieuprawnionego nieudostępnienia Odwołującemu wskazanych dokumentów, wniesione
zostało 21 czerwca 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wykonawcy
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (sygn. akt KIO 1850/21).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 74 ust. 2 pkt 1 pzp oraz art. 18 ust. 1 i 3 pzp w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019, poz. 1010),
wyrażające się w zaniechaniu uznania za bezskuteczne zastrzeżenia dokonanego przez
Budimex S.A., jako tajemnica przedsiębiorstwa w zakresie:
a) uzasadnieni
a zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, pomimo że uzasadnienie
zastrzeżenia
tajemnicy
przedsiębiorstwa nie
może
stanowić
tajemnicy
przedsiębiorstwa ponieważ stanowiłoby to bezprawne ograniczenie jawności
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz możliwości kontroli
czynności zamawiającego w postępowaniu odwoławczym;
b)
dokumentu w postaci Kryteriów Pozacenowych (Formularz 2.2. – Informacje
niezbędne do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy”)
złożonego przez Budimex S.A., pomimo że dane, jakie zawarte są w tym
dokumencie, tj. imię i nazwisko personelu dedykowanego do realizacji zamówienia
oraz doświadczenie, jakim legitymują się wskazane osoby, nie mogą być uznane za
poufne;
-
i w konsekwencji odmowie udostępnienia powyższych dokumentów;
2)
art. 16 ust. 1 pzp przez naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą przejrzystości, a także w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

O
dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
uznania, że zastrzeżenia przez Budimex S.A. jako tajemnicy przedsiębiorstwa, uzasadnienia
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dokumentu w postaci Kryteriów
Pozacenowych (Formularz 2.2.
– Informacje niezbędne do oceny oferty w kryterium
„Doświadczenie Personelu Wykonawcy”) jest bezskuteczne i niespełniające wymogów
określonych w art. 11 ust. 2 z.n.k., a także nakazanie Zamawiającemu odtajnienia tych
dokumentów i udostępnienia ich Odwołującemu.

Pismem z 13.07.2
021 r. Odwołujący wycofał odwołanie.
Na posiedzeniu
niejawnym, które odbyło się 15.07.2021 r., w związku z § 13 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
prz
y rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
(Dz. U. poz. 2453) Izba w
sytuacji opisanej w art. 568 pkt 1 Ustawy
wydała postanowienie o umorzeniu postępowania
odwoławczego.
Orzekając o kosztach w oparciu o przepisy § 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz.U. poz. 2437), Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego kwotę
stanowiącą 90 % uiszczonego w wysokości 20.000,00 zł wpisu.

Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………

……………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie