eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1768/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-04
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1768/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron postępowania w dniu 4 sierpnia
2021 r. w W
arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
14 czerwca
2021 r. przez wykonawcę Advanced Accelerator Applications Polska sp. Z
o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Kliniczny im.
Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu

przy
udziale
wykonawcy
Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka
Radioizotopów POLATOM z siedzibą w Otwocku
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Advanced Accelerator Applications Polska sp. Z o.o. z siedzibą w
Warszawie
kwoty 6750
zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero
groszy)
, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………


U Z A S A D N I E N I E

Zamawiający – Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
, prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: „Pzp”, w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.:
„Zakup i dostawa produktów radiofarmaceutycznych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numere2021/BZP 00073765 w dniu 7 czerwca 2021r.

W dniu 14 czerwca 2021 r. wykonawca Advanced Accelerator Applications Polska sp.
Z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie od treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 16 pkt 1 i pkt 3, art. 99
ust. 1, 2 oraz 4
, a także art. 112 ust. 1 Pzp.
W ramach postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Zamawiającego
zgłosił wykonawca Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów
POLATOM z siedzibą w Otwocku.
W dniu 19 lipca
2021 r. do akt sprawy wpłynęło pismo Zamawiającego, zawierające
oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania.
Ponadto w dniu 21 lipca
2021 r. wpłynęło pismo procesowe Odwołującego o cofnięciu
odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 1768/21. Odwołujący wniósł także o zwrot kwoty
stanowiącej 90% wartości wpisu uiszczonego przy wniesieniu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania, złożone przez Stronę, która
zainicjowała postępowanie odwoławcze, uznać należy za oświadczenie najdalej idące.
Złożenie takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący
podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 6750,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący:
…………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie