eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1761/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-24
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1761/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff


po rozpoznaniu na posiedzeniu be
z udziału stron w dniu 24 czerwca 2021 r.
w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
13 czerwca 2021 r.
przez Odwołującego PLATON Zarządzenie i Finanse Sp. z o.o.,
Wysoka, ul. Chabrowa 39/7, 52-
200 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922
Warszawa
postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500 zł 00
gr
(
słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kwoty uiszczonego
wpisu na rzecz wykonawcy
PLATON Zarządzenie i Finanse Sp. z o.o., Wysoka,
ul. Chabrowa 39/7, 52-
200 Wrocław


Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt KIO 1761/21

UZASADNIENIE


Dnia 13 czerwca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, odwołanie złożył PLATON Zarządzenie i Finanse Sp. z o.o., Wysoka,
ul. Chabrowa 39/7, 52-
200 Wrocław (dalej jako „PLATON Zarządzenie i Finanse Sp. z o.o.”
albo
„Odwołujący”). Odwołania zostało złożone przez P.Z. osobę ujawnioną i umocowaną do
samodzielnej reprezentacji zgodnie z załączonym wydrukiem KRS-u.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji pn.
„Świadczenie usługi w zakresie organizacji technicznej
dwudniowych szkoleń z zakresu przepisów o ochronie przyrody dla przedstawicieli władzy
sądowniczej" (numer referencyjny: 8/GDOŚ/2021)
przez Zamawiającego - Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (dalej jako:
„Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska” albo „Zamawiającym”). Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP
00050098/01, data zamieszczenia 10 maja 2021 r.
Do ww. postępowania o udzielenie
zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze. zm., zwana dalej „NPzp” albo
„ustawy Prawa zamówień publicznych z 2019 r.” albo „ustawy Pzp z 2019”.
Odwołanie dotyczy czynności podjętych przez Zamawiającego polegających na:
1. wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy UpHotel Sp. z o.o. (58-500 Jelenia
Góra, ul. Solna);
2. zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy UpHotel Sp. z o.o. (58-
500 Jelenia Góra,
ul. Solna), pomimo iż treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia określonymi
w dokumentacji zamówienia.
Wobec powyższego zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 NPzp, poprzez jego niezastosowanie w przedmiotowym
postępowaniu;
2. naruszenie art. 239 ust. 1 NPzp, poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
z naruszeniem postanowień zawartych w dokumentach zamówienia;

3. naruszenie art. 16 pkt 1 NPzp
poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
Z powyższych powodów Odwołujący wnosił o:
1.
uwzględnienie niniejszego odwołania w całości;
2.
nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
dokonanej w dniu 10
czerwca 2021r.;
3.
nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy UpHotel Sp. z o.o. (58-500
Jelenia Góra, ul. Solna), na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 NPzp, jako oferty, której treść jest
niezgodna z warunkami zamówienia;
4.
nakazanie zamawiającemu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu;
5.
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odw
oławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm określonych
w stosownych przepisach.

Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 5-dniowego terminu,
w zakresie czynności z dnia 10 czerwca 2021 r. - wyboru jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy UpHotel Sp. z o.o.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu (e-mailem).


Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:


Zamawiający w dniu 14 czerwca 2021 r. (przesłał) wezwał wraz kopią odwołania,
w trybie art. 524 NPzp
, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału
w postępowaniu odwoławczym. (zgodnie z informacją wynikającą z pisma Zamawiającego
z 23 czerwca 2021 r.)
Żadne zgłoszenie przystąpienia nie miało miejsca.
W dniu 23 czerwca 2021 r. (e-mailem
, oświadczenie podpisane podpisem cyfrowym)
Zamawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, że uwzględnienia w całości
wniesione odwołanie. Odpowiedź została podpisana przez Dyrektora Generalnego
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje.
Izba zważyła, że wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu i braku zgłoszenia przystąpień po stronie Zamawiającego
postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp. Przepis ten
stanowi w zdaniu pierwszym, że w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie
odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem
że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. Zgodnie z art. 522 ust. 1 in fine Pzp, w
przypadku uwzględnienia przez
Z
amawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 Pzp
umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 Pzp oraz § 9 ust. 1
pkt 2 lit a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami), z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, a do postępowania odwoławczego
nie przystąpił żaden wykonawca po stronie zamawiającego, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie