eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1711/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1711/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff


po rozpoznaniu na posiedzeniu be
z udziału stron w dniu 14 lipca 2021 r.
w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
7 czerwca 2021 r.
przez Odwołującego Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp.
z o.o., ul. Północna 22a, 20-064 Lublin
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13,
33-
100 Tarnów
postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 6 750 zł
00 gr

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej
90% kwoty uiszczonego wpisu na rzecz Kolumny Transportu Sanitarnego Triomed
Sp.
z o.o., ul. Północna 22a, 20-064 Lublin


Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt KIO 1711/21

UZASADNIENIE

Dnia 7 czerwca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, odwołanie złożył wykonawca Kolumna Transportu Sanitarnego
Triomed Sp.
z o.o., ul. Północna 22a, 20-064 Lublin zwany dalej: „Kolumna Transportu
Sanitarnego Triomed Sp. z o.o.”
albo „Odwołującym”. Odwołanie zostało podpisane przez
pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 07.06.2021 r. udzielonego
przez P.Z. osobę ujawnioną i umocowaną do samodzielnej reprezentacji zgodnie
dokumentami rejestrowymi.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
podstawowym bez negocjacji na:
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie",
nr referencyjny: AE/ZP-27-14/21,
zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
31.05.2021 r. pod pozycją nr 2021/BZP 00069788/01 przez: Specjalistyczny Szpital im. E.
Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-
100 Tarnów zwany dalej: „Zamawiającym”.
Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze. zm., zwana dalej
„NPzp” albo „ustawy Prawa zamówień publicznych z 2019 r.” albo
„ustawy Pzp z 2019”. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej:
„SWZ”) zostały opublikowane w tym samym dniu na platformie zakupowej Zamawiającego.
Odwołanie zostało złożone w zakresie pakiet 2 - na treść ogłoszenia o zamówieniu
oraz postanowienia SWZ. Zarzucono
Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 106 ust. 1 i 2
NPzp w zw. z art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust.2 pkt 1 NPzp w zw. z art. 16 ust. 1 NPzp w zw.
z art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji,
poprzez żądanie przedmiotowego środka dowodowego w postaci: "oświadczenia
Wykonawcy, że środki transportu spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 1789:2021-02
-
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe - lub równoważnej", podczas
gdy wskazana wersja normy PN-EN 1789:2021-
02, występuje jedynie w wersji angielskiej
i nie ma wersji równoważnej, gdyż nie została przetłumaczona przez Polski Komitet
Normalizacyjny na język polski, a ustawodawca zastrzegł, że w przepisach prawnych normy
mogą być powoływane dopiero po ich opublikowaniu w języku polskim, co uniemożliwia

złożenie ważnej i skutecznej oferty przez Odwołującego, co z kolei ma wpływ na wynik
postępowania. 2. art. 99 ust. 1 NPzp w zw. z art. 16 ust. 1 NPzp w zw. z art. 8 ust. 1 NPzp.
w zw. z art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny, nie
wyczerpujący i utrudniający uczciwą konkurencję, a to przez brak wskazania w opisie
przedmiotu zamówienia, typu i ilość wymaganych pojazdów w danym typie zgodnych
z normą zgodnych z normą PN-EN 1789 wymaganych do realizacji przedmiotowego
zamówienia, co uniemożliwia złożenie ważnej i skutecznej oferty przez Odwołującego,
porównywalnej z innymi ofertami, gdyż oferenci mogą zaoferować i skalkulować w cenie
różne typy i ilości pojazdów, efekcie czego złożone oferty mogą się okazać
nieporównywalne, gdyż Zamawiający nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, co ma wpływ na wynik postępowania. 3. art.
246 ust. 1 i 2 NPzp w zw. z art. 4 pkt 1 NPzp poprze
z określenie pozacenowego kryterium
oceny ofert o wadze jedynie 5%, podczas gdy wobec nieokreślenia w opisie przedmiotu
zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów
składających się na przedmiot zamówienia Zamawiający był zobowiązany do nadania
kryterium pozacenowemu wagi co najmniej 40%.
Wnosił o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany: 1. odnośnie zarzutu nr 1: a)
dokonania zmiany w pkt 12.5.5 SWZ poprzez wprowadzenie zapisu w następującym
brzmieniu: "Oświadczenie Wykonawcy, że środki transportu spełniają wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1789+A2:2015-01 -
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse
drogowe - dotyczy Pakietu Nr 1-
2 (według Załącznika Nr 4 do SWZ).", b) dokonania zmiany
w pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ oraz pkt 1 lit h i pkt 2 lit e - opisu przedmiotu zamówienia -
załącznik nr 6 do SWZ poprzez wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: " środki
transportu spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 1789+A2:2015-01 - Pojazdy
medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe - dotyczy Pakietu Nr 1-2" 2. odnośnie
zarzutu nr 2: dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia, poprzez doprecyzowanie
opisu przedmiotu zamówienia i wprowadzenie zapisu, dotyczącego minimalnej ilość
wymaganych pojazdów wraz z wyposażeniem w danym typie zgodnych z normą PN-EN
1789 wymaganych jest do realizacji przedmiotowego zamówienia w pakiecie 2 osobno dla
pozycji 1 i 2. 3. Odnośnie zarzutu nr 3 - A) Zmianę w sekcji 4.3 ogłoszenia o zamówieniu
i wprowadzenie pozacenowego kryterium oceny ofert o wadze 40 %, na przykład poprzez
wprowadzenie następujących kryteriów oceny ofert i ich wagi: cena - 60 %, czas przyjazdu
do siedziby Zamawiającego - 10%, rok produkcji pojazdów - 15%, norma emisji spalin- 15%
B) Zmianę rozdziału 20.2 SWZ: Ocena oferty będzie dokonana wg następujących zasad
w zakresie pakietu 2: poprzez wprowadzenie obok kryterium ceny innego kryterium
odnoszącego się do przedmiotu zamówienia o wadze 40%, na przykład poprzez

zastosowania poniżej przyjętego rozwiązania: "Przy wyborze oferty zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny: Lp. KRYTERIUM RANGA 1. Oferowana cena
[wartość brutto] 60pkt 2. Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego 10 pkt 3. Rok produkcji
pojazdów 15 pkt 3. Norma emisji spalin 15 pkt RAZEM 100 pkt Ad 1. Kryterium „Cena” -
będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta
o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu
zamówienia w danym zadaniu. Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje
się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty
badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy
przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę
kryterium tj. 60 pkt. Ad. 2 Kryterium "Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego" Ocena
w kryterium „Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego" dokonana będzie w następujący
sposób: > za czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego do 20 minut od momentu
zgłoszenia - 10 punktów > za czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego od 21 minut do 40
minut od momentu zgłoszenia - 5 punktów > za czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego
od 41 minut do 60 minut od momentu zgłoszenia - 0 punktów Deklarowany przez
Wykonawcę czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 minut
od momentu zgłoszenia. Zaoferowanie przez Wykonawcę czasu przyjazdu do siedziby
Zamawiającego dłuższego niż 60 minut od momentu zgłoszenia spowoduje odrzucenie
oferty Wykonawcy. Ocena obliczana jest według wzoru: Wartość punktowa = R z / R max x
W x 100 R z-
liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną R max- najwyższa liczba
punk
tów możliwych do zdobycia W- Waga ocenianego kryterium Z uwagi, na to, iż
Zamawiający nie podał minimalnej ilości pojazdów, dla kryterium rok produkcji pojazdów oraz
norma emisji spalin przyjęto 2 pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia. Ad. 3
Kryter
ium "Rok produkcji pojazdów: Przy ocenie w kryterium „Rok produkcji pojazdów”
Zamawiający będzie przyznawał punkty następująco: - 0 pkt za każdy pojazd, o roku
produkcji poniżej 2018 - 7,5 pkt za każdy pojazd, o roku produkcji 2018 i powyżej
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy pojazd z oferowanych przez Wykonawcę
do świadczenia usługi. Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium poprzez załączenie do
oferty kserokopii dowodów rejestracyjnych. Ocena obliczana jest według wzoru: Wartość
punktowa = R z / R max x W x 100 R z-
liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną R
max-
najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia W- Waga ocenianego kryterium
UWAGA: W zakresie kryterium „Rok produkcji pojazdów” oferta może uzyskać max 15
punktów Ad 4. Kryterium „Norma emisji spalin” - przyjmuje się zasadę poziomu odniesienie –
w tym przypadku stosunek punktów przyznanych badanej ofercie zgodnie z powyższym
opisem do maksymalnej ilości przyznanych punktów. Uwzględniając wartość tego kryterium
15 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc

wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 20,00 pkt. Przy ocenie w kryterium „Norma
emisji spalin” Zamawiający będzie przyznawał punkty następująco: - 0 pkt wstępne za każdy
pojazd nie s
pełniający normy emisji spalin EURO 6, - 7,5 pkt wstępne za każdy pojazd
spełniający normę emisji spalin EURO 6. Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium
poprzez załączenie do oferty Certyfikatów EURO, potwierdzających jakość oferowanych
pojazdów tj. normę emisji spalin. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego
przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium 1 i 2
i 3 i 4".
Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 5-dniowego terminu,
w zakresie czynności z dnia 31 maja 2021r.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu.


Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejsz
ej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:


Zamawiający w dniu 08 czerwca 2021 r. (za pomocą platformy zakupowej) wezwał
wraz kopią odwołania, w trybie art. 524 NPzp, uczestników postępowania przetargowego do
wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenie przystąpienia nie miało
miejsca.
W dniu 12 lipca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)
Odwołujący przed wyznaczeniem terminu posiedzenia i rozprawy przed Izbą złożył
oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości. Odwołujący stwierdził, że: „Działając
w imieniu Odwołującego - Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 roku (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.), wycofuję
odwołanie z dnia 07 czerwca 2021 r.”
. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone
przez pełnomocnika tak jak odwołanie.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 1711/21.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia

i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 6 750,00 zł, stosownie do art. 557
i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie