eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1670/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1670/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 18 czerwca 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
1 czerwca 2021 r. przez
wykonawcę Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul.
Lipowa 5A, Wysoka, 52-
200 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez Powiat
Bolesławiecki, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

przy udziale wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5A, Wysoka,
52-
200 Wrocław
kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero
groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i
580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1670/21
U z a s a d n i e n i e


Powiat Bolesławiecki (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały
oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
pod pozycją 2021/S 079-199217.

W dniu 1 czerwca 2021 r. wykonawca
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 99 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust. 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 16 pkt
1 ustawy Pzp
przez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia (dalej:
„OPZ”) uwzględniającego wymogi tych przepisów, a tym sarnim zaniechanie
sporządzenia OPZ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniającego wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, a w konsekwencji
w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez zaniechanie wskazania
w Wymaganiach pozycji odpowiadającej ewentualnemu zakresowi polegającemu na
zakresie wymagań obejmujących zwiększenie zakresu prac projektowych
i budowlanych będących wynikiem wykonania raportu oddziaływania na środowisko
i decyzji środowiskowej, oraz zaniechanie udostępnienia opisu wymagań
środowiskowych i jednoznacznego opisania wymaganych przez Zamawiającego
odpowiadających im elementów, które winny być ujęte w ramach oczekiwanego
przez Zamawiającego zagospodarowania terenu, a tym samym zaniechanie
sporządzenia OPZ w sposób umożliwiający ustalenie kosztów robót budowlanych
oraz przygotowanie oferty w zakresie obliczenia ceny oferty,
2. art. 101 ust. 1 ustawy Pzp oraz
art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 18 ust. 1 do
4 r
ozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jedn. z późn. zm) (dalej: „rozporządzenie”) w zw.
z art. 103 ust. 4, art. 103 ust. 1 ustawy Pzp i art. 31 ust. 4 ustawy z Pzp z 2004 r. oraz
w zw. z art. 97 ustawy z 11 września 2019 r. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę
-
Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia w sposób uwzględniający wskazane wyżej wymogi, tj. zaniechanie
udostępnienia wykonawcom wyczerpującego opisu wymagań i urządzeń
środowiskowych, jakie Wykonawca winien przyjąć do realizacji, co oznacza,
zaniechanie przeprowadzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek czynności
mających na celu weryfikację rzeczywistego zakresu prac i kompensat
środowiskowych, warunkujących budowę dróg dojazdowych do obozowisk, pomimo
tego, że przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie Obszaru Natura 2000
PLB020005 Bory Dolnośląskie oraz w granicach korytarza migracyjnego GKZ-4 Bory
Dolnośląskie, poprzez brak w odpowiedziach nr 177, 178, 263, 332 na pytania
wykonawcy określenia wymagań środowiskowych dostatecznie precyzyjnych,
umożliwiających wykonawcy stwierdzenie co jest przedmiotem zamówienia w PFU
oraz złożenie konkurencyjnej i porównywalnej oferty
3. art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie
przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością, w sposób
umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji i wypełnienie obowiązków Inwestora
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności wobec niejednoznacznego
i
niewyczerpującego, niezgodnego z przywołanymi wyżej przepisami opisu
przedmiotu
zamówienia w odpowiedziach na pytania i tym samym uniemożliwienie
wykonawcom ubi
egającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia złożenia
porównywalnych ofert.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz:
1. n
akazanie Zamawiającemu anulowania lub/i modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr
177, nr 178, nr 263, nr 331 oraz nr 334 i nr 336
poprzez wskazanie, że ewentualne
zwiększenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych w stosunku do zakresu
opisanego w PFU będzie rozliczane jako roboty dodatkowe za odrębnym
wynagrodzeniem i jednoczesne nakazanie Zamawiającemu anulowania odpowiedzi
na pytanie nr 331 oraz nakazanie określenia w sposób precyzyjny i jednoznaczny
warunków i zasad wprowadzania Zmian do Kontraktu w stosunku do zakresu robót
opisanych przez Zamawiającego w PFU, powstałych na skutek zmiany zakresu prac
projekto
wych i budowlanych, co do urządzeń ochrony środowiska oraz innych

elementów objętych przyszłą decyzją środowiskową, do uzyskania której
zobowiązany będzie wykonawca realizujący Kontrakt i modyfikacji udzielonej w dniu
22.05.2021 r. odpowiedzi Zamawiającego nr 331 i poprzez określenie, że
w przypadku uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji
inwestycji nakazującej wykonanie inwestycji w sposób odmienny od warunków
opisanych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym i Opisie Przedmiotu Zamówienia,
zastosowanie będzie miała procedura Klauzuli 13 Warunków Kontraktu,
a wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wydłużenia terminu realizacji i pokrycia
Kosztu będących ich następstwem powiększonych o rozsądny zysk.
2. nakazanie modyfikacji odpowiedzi Zamaw
iającego nr 331, zmianę udzielonych
w dniu odpowiedzi Zamawiającego nr 177, 178, 263 w taki sposób, aby Zamawiający
jednoznacznie wskazał, czy i w jakich wymiarach Wykonawca winien przyjąć do
oferty obowiązek wykonania ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych oraz
innych urządzeń i elementów ochrony środowiska, wraz z wynikającym z tego
poszerzeniem obiektów mostowych, lub też wskazał jednoznacznie, że w przypadku
konieczności ich wykonania, co zostanie określone dopiero w dniu uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, roboty te będą
wprowadzone do Kontraktu, a wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wydłużenia
terminu realizacji i pokrycia Kosztu będących ich następstwem powiększonych
o rozsądny zysk.
3.
W powiązaniu do modyfikacji odpowiedzi nr 331, zmianę udzielonej w dniu
odpow
iedzi Zamawiającego nr 332, w taki sposób, aby Zamawiający jednoznacznie
wskazał czy i w jakich wymiarach Wykonawca winien przyjąć do oferty obowiązek
osiągnięcia skrajni dla ewentualnego przejścia dla zwierząt, lub też wskazanie
jednoznacznie, że w przypadku konieczności modyfikacji obiektu o zwiększenie
s
krajni, co zostanie określone dopiero w dniu uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji, roboty te będą wprowadzone do Umowy
zgodnie z Klauzulą 13 Warunków Kontraktu a wykonawcy będzie przysługiwało
prawo do wydłużenia terminu realizacji i pokrycia Kosztu będących ich następstwem
powiększonych o rozsądny zysk.
4. w
powiązaniu do modyfikacji odpowiedzi nr 331, zmianę udzielonej w dniu
odpowiedzi Zamawiającego nr 336 w taki sposób, aby Zamawiający jednoznacznie
wskazał, że w ramach Oferty Wykonawca przyjmuje realizację rozwiązania zgodnego
z PFU i OPZ, a w przypadku zatwierdzenia w ramach wydanej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji odmiennej koncepcji

(wariantu), roboty te będą wprowadzone do Umowy zgodnie z Subklauzulą 13
Warunków Kontraktu, a wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wydłużenia
terminu realizacji i pokrycia Kosztu będących ich następstwem powiększonych
o rozsądny zysk.

W dniu 7 czerwca 2021 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego zgłosił wykonawca Budimex S.A.

W dniu 15 czerwca
2021 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia odwołanie w całości.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3
ustawy Pzp.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie