eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1668/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-08
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1668/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2021 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego
do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2021 r. przez wykonawcę
PLATON Zarządzenie i Finanse sp. z o.o., Wysoka, ul. Chabrowa 39/7; 52-200 Wrocław,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji
w Lublinie, ul. Narutowicza 73; 20-019 Lublin,

przy udziale wykonawcy GMSYNERGY sp. z o.o. sp. j.,
ul. Tuszyńska 67; 95-030 Rzgów,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,

orzeka:
1. Oddala
odwołanie
.
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę PLATON Zarządzenie i Finanse sp. z o.o.,
Wysoka, ul. Chabrowa 39/7; 52-
200 Wrocław
i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy)
uiszczoną przez wykonawcę PLATON Zarządzenie i Finanse sp. z o.o., Wysoka,
ul. Chabrowa 39/7; 52-
200 Wrocław
, tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………

sygn. akt: KIO 1668/21
Uzasadnienie

Zamawiający – KWP w Lublinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy Pzp,
którego przedmiotem jest „Organizacja seminariów dofinansowanych ze
środków UE
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 28 kwietnia 2021 r., pod nr
2021/BZP 00041884/01.
Dnia 28 maja 2021
roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia 1 czerwca 2021 roku wykonawca
PLATON Zarządzenie i Finanse sp. z o.o. (dalej
Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp
, czynności zamawiającego polegającej na dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 239 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu,
2. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
GMSYNERGY sp. z o.o. sp. j. (95-
030 Rzgów, ul. Tuszyńska 67) jako oferty, której
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi przez zamawiającego
w sp
ecyfikacji warunków zamówienia,
3. art. 16 pkt 1 ustawy Pzp,
poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania w całości,
2)
nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy
GMSYNERGY, jako oferty najkorzystniejszej,
3)
nakazanie zamawiającemu ponowne przeprowadzenie czynności badania i oceny
ofert, a także dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu,
4)
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm określonych
w stosownych przepisach.
Interes odwołującego. Odwołujący wskazał, że jest uprawnionych do złożenia odwołania
na podstawie art. 505 ust. 1 ustawy Pzp
. Odwołujący wykazuje swój interes prawny

w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia, jak również fakt, iż odwołujący ponosi szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawi
ającego ww. przepisów ustawy Pzp. Interes
odwołującego w złożeniu odwołania wynika z faktu, iż jest on podmiotem który jest
zainteresowany uzyskaniem pr
zedmiotowego zamówienia, złożył ofertę, która wg kryteriów
oceny ofert powinna zostać najwyżej oceniona, a na skutek niezgodnych z przepisami
ustawy Pzp
czynności podejmowanych przez zamawiającego, oferta odwołującego nie może
zostać wybrana jako najkorzystniejsza. W konsekwencji odwołujący poniósł szkodę, gdyż nie
ma możliwości dalszego ubiegania się o uzyskanie zamówienia, a w konsekwencji jego
uzyskania i osiągnięcia zysku wynikającego z uzyskania i zrealizowania przedmiotowego
zamówienia publicznego. Gdyby zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
zgodnie z ustawą Pzp oraz obowiązującymi przepisami i dokumentacją zamówienia,
wówczas oferta odwołującego mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający
naruszył zatem w sposób oczywisty zarówno przepisy ustawy Pzp, jak również
sformułowane przez siebie w specyfikacji warunki zamówienia, a w szczególności
wymagania w stosunku do wykonawców ubiegających się o zamówienie, w konsekwencji
czego interes odwołującego w pozyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Jednocześnie
zamawiający naraził odwołującego na powstanie szkody.

Odwołujący wskazał, iż w dniu 12 maja 2021 r., działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp,
zwrócił się z wnioskiem do zamawiającego o odrzucenie oferty wykonawcy
GMSynergy,
jako oferty której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi
przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca składając ofertę
w postępowaniu składa równocześnie zamawiającemu oświadczenie woli i wiedzy w
zakre
sie sposobu realizacji zamówienia, a także zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z dokumentacją zamówienia oraz treścią złożonej oferty. Teza
przeciwna nie wytrzymałaby testu racjonalności, gdyż prowadziłaby do wniosku,
iż w zasadzie wykonawca może złożyć zamawiającemu dowolną ofertę, a następnie
dokonać jej modyfikacji wedle oczekiwań wykonawcy, a wbrew wymaganiom
zamawiającego. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż zamawiający wymagał od
wykonawców organizacji seminariów będących przedmiotem zamówienia w hotelu
znajdującym się na terenie powiatu augustowskiego lub białostockiego lub suwalskiego lub
miasta Białystok lub miasta Suwałki posiadającym co najmniej 3 gwiazdki w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2166). Ad vocem
należy podkreślić, iż jednym ze znaczących kryteriów oceny
ofert w przedmiotowym postępowaniu był standard hotelu, w którym wykonawca zorganizuje
przedmiot zamówienia. W ww. okolicznościach faktycznych wykonawca GMSynergy wskazał

w
formularzu
ofertowym,

zrealizuje
przedmiot
zamówienia
w
hotelu
o standardzie 5 gwiazdek, licząc jednocześnie iż jego oferta uzyska w ramach
przedmiotowego kryter
ium maksymalną liczbę punktów. Ww. wykonawca nie dołożył jednak
należytej staranności przygotowując ofertę i zaproponował zamawiającemu organizację
przedmiotu zamówienia w jedynym obiekcie o standardzie 5 gwiazdek spełniającym
wymagania w zakresie lokalizacji określonej przez zamawiającego w dokumentach
zamówienia, tj. w hotelu Royal & Spa (15-001 Białystok, Rynek Kościuszki 11), w którym
równocześnie nie jest w stanie zorganizować przedmiotowego zamówienia, gdyż obiekt ten
jest w tym terminie niedostępny dla tego wykonawcy, posiadając stosowną rezerwację
gwarantowaną dla innego podmiotu. Dokonując stosownego porównania – zaoferował do
sprzedaży usługę, której wykonać nie może.
Niezależnie od powyższego odwołujący zauważył, iż odwołujący prowadząc
z przedstawicielami hotelu już od dnia 30 kwietnia 2021 r. stosowne ustalenia, dokonał
w oparciu o zawartą umowę rezerwacji gwarantowanej, która została zgodnie z umową
zadatkowana poprzez wpłacenie stosownej i uzgodnionej przez strony zaliczki
i potwierdzona dokumentem księgowym (fakturą zaliczkową).
Wobec powyższego, w dniu 12 maja 2021 r., poinformowano zamawiającego, iż zgodnie
ze stanowiskiem przedstawiciela obiektu Hotel Royal & Spa, „w związku z dokonaną przez
firmę PLATON Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. rezerwacją, hotel nie jest w stanie przyjąć
już żadnej innej grupy zorganizowanej w terminie 20-25 września 2021 r.
”.
Jednocześnie na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia odwołujący, podejmując
normal
ne ryzyko prowadzenia działalności, po przeprowadzeniu gruntownego rozeznania
rynku zgodnie z OPZ oraz dokonując stosownych obliczeń punktacji uznał, iż dokonując
gwarantowanej
rezerwacji 40 pokoi przed terminem otwarcia ofert, jako jedyny spełnia
łącznie wymagania zarówno co do standardu 5*, jak i lokalizacji. Hotel Royal & Spa*****
dysponuje jedynie 42 pokojami kategoryzowanymi oraz jedną sala konferencyjną.
Niemożliwym jest więc dokonanie przez kilku wykonawców podobnej rezerwacji
gwarantowanej w celu stworzenia oferty konkurencyjnej.
Przedmiotowa informacja została także przekazana zamawiającemu na podstawie
ogólnodostępnych danych zamieszczonych w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich,
dostępnych na stronie internetowej https://turystyka.gov.pl/cwoh/kartaobiektu/id/13563.
Wobec powyższego, dokonując wyboru oferty wykonawcy GMSynergy zamawiający nie
będzie uprawniony do skorzystania z przesłanki określonej w §1 ust. 5 projektowanych
postanowień umowy, zgodnie z którymi w przypadku gdy wykonawca nie zapewni noclegu,
wyżywienia (…), będzie zobowiązany na własny koszt zapewnić (…) zakwaterowanie
i wyżywienie w najbliższym hotelu tej samej kategorii i pokryć ewentualną różnicę w cenie

oraz koszt transportu, ponieważ na obszarze wskazanym przez zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia nie ma drugiego hotelu o standardzie 5 gwiazdek.
W ocenie odwołującego, mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt,
iż wykonawca GMSynergy świadomie, tylko i wyłącznie w celu uzyskania maksymalnej liczby
punktów w ramach kryterium „standard hotelu” zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia w hotelu o standardzie 5 gwiazdek, złożył tym samym ofertę niezgodną
z warunkami zamówienia, ponieważ w aktualnym stanie faktycznym nie będzie w stanie
zrealizować przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego w dokumentach zamówienia, a zamawiający nie będzie miał możliwości
dokonania zmiany obiektu zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych
postanowieniach umowy.
Zamawiający w dniu 25 maja 2021 r. zwrócił się z pismem do hotelu Royal & Spa*****
w Białymstoku celem wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności w sprawie, uzyskując tego
samego dnia odpowiedź, sygnowaną przez dyrektora generalnego obiektu, p. A. B. . W
odpowiedzi na
zadane pytania wyjaśniono, iż „(…) na chwilę obecną mamy wiążącą nas
umowę z Platon, Zarządzanie i Finanse sp. z o.o. na wynajem 40 pokoi
w terminie 20-
25.09.2021 z usługami towarzyszącymi, o ile w terminie do 31.05.2021 r.
zostanie wpłacona pozostała część zaliczki do 30% wartości zamówienia
”.
Pomimo uzyskania takiego stanowiska, zamawiający dokonał przedwcześnie (wg opinii
odwołującego) czynności wyboru oferty wykonawcy GMSynergy, nie czekając na
potwierdzenie od hotelu stanu rezerwacji któregokolwiek z wykonawców na dzień 31 maja
2021 r. uzasadniając m.in. ten fakt, iż dokumentacja postepowania nie wymagała dokonania
przez wykonawcę stosownej rezerwacji, stąd nie ma podstaw do jej odrzucenia.
Według opinii odwołującego stanowisko to jest błędne, gdyż odwołujący, wywiązując się
z zawartej z hotelem umowy oraz należytego i starannego przygotowania oferty – dokonał
uzupełnienia zaliczki do wymaganych 30% wysokości kwoty całości szacowanego
zamówienia w dniu 29 maja 2021 r., podtrzymując posiadaną rezerwację (dowód: faktura
zaliczkowa hotelu z dnia 31 maja 2021 r.).
Przyjmując na chwilę retorykę zamawiającego, uwzględniając powyższy stan faktyczny
czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu obarczona jest
istotną wadą prawną, a zamawiający – co zresztą potwierdził w udzielonej odwołującemu
odpowiedzi
– z pełną świadomością udziela zamówienia wykonawcy, który nie będzie
w
stanie należycie go zrealizować i to w dodatku z przyczyn leżących wyłącznie po jego
stronie. Potwierdza to fa
kt, iż wybrany do realizacji wykonawca nie będzie w stanie
świadczyć usługi zamawiającemu w oparciu o zapisy specyfikacji, tak więc przesłanka
o odrzucenie oferty wykonawcy GMSynergy, jako oferty,
której treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia określonymi przez zamawiającego w specyfikacji warunków

zamówienia, przekazana mu w piśmie z dnia 12 maja 2021 – była uzasadniona i jest
bezsporna.
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez prowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób uchybiający zasadom
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, odwołujący wskazał, iż do
obowiązków zamawiającego należy przestrzeganie ww. zasad, a podejmowane przez
zamawiającego czynności jednoznacznie wskazują na ich naruszenie.
Powyższe działania zamawiającego świadczą o nierównym traktowaniu wykonawców,
a także o naruszeniu przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie
odwołania. Zamawiający wskazał, co następuje.
Zarzut naruszenia art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.
Art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, wymieniony przez o
dwołującego w zarzucie, reguluje
jednoznacznie czynność zamawiającego – tj.: zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
na podstaw
ie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu niewątpliwie dokonał czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty. Sporządzony w tym zakresie zarzut (w sposób, w jaki został
sformułowany) trudno zatem uznać za uzasadniony. Można domniemywać, że odwołujący
stara się zarzucić nieprawidłowości związane z czynnością wyboru najkorzystniejszej oferty,
nie wynika to jednak z treści zarzutu ani z uzasadnienia tego zarzutu (gdyż w tym zakresie
właściwie brak jest uzasadnienia). Zgodnie z komentarzem UZP (Prawo zamówień
publicznych. Komentarz pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza (wyd. Urząd
Zamówień Publicznych, Warszawa 2021;
www.uzp.gov.pl)
)
do wyżej wskazanego przepisu
„podstawową zasadą związaną z wyborem najkorzystniejszej oferty jest zasada wyboru
wyłącznie w oparciu o kryteria oceny ustalone przez zamawiającego dla danego,
konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w dokumentach
z
amówienia. Zamawiający musi zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkie
kryteria, które zostały wskazane w dokumentach zamówienia, i odpowiednio w ogłoszeniu
o zamówieniu, i jednocześnie nie może zastosować żadnych innych kryteriów”
.
W odwołaniu nie zawarto żadnych dowodów na poparcie zarzutu naruszenia art. 239 ust.
1 ustawy Pzp
, które dotyczyłyby opisanego przez komentatora prawidłowego sposobu
zastosowania tego przepisu. W szczególności odwołanie nie zawiera okoliczności
faktycznych dotycz
ących wyboru oferty w oparciu o kryteria nieokreślone w dokumentach
zamówienia. Jeżeli odwołujący uważał, że zamawiający naruszył wskazane przepisy, to na
mocy art. 516 ust. 1 pkt 10
ustawy Pzp, zobowiązany był wskazać w odwołaniu wszystkie
okoliczności faktyczne i prawne, uzasadniające wniesienie odwołania w tym zakresie oraz

dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Odwołanie natomiast, jak już wyżej
wspomniano, nie zawiera nawet uzasadnienia w zakresie zarzutu naruszenia art. 239 ust. 1
ustawy Pzp.
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie i w sposób
jednoznaczny wskazuje się na konieczność precyzyjnego sformułowania zarówno
zaskarżonej czynności, jak i treści zarzutu oraz jego uzasadnienia. Odwołujący
w przedmiotowej sprawie z całą pewnością nie sprostał powyższym wymogom. W odwołaniu
w zasadzie nie rozróżniono zaskarżonej czynności od zarzutu naruszenia prawa, który
powinien zostać odrębnie sformułowany i uzasadniony.
Zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Ponadto art. 7 powołanej ustawy precyzyjnie
określa, że:
a)
przez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub
postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu
przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów
oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego (pkt 29),
b)
przez dokumenty zamówienia należy rozumieć dokumenty sporządzone przez
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż
ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym
specyfikacja waru
nków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań (pkt 3),
c)
podstawą czynności prowadzących do wyboru najkorzystniejszej oferty są warunki
zamówienia ustalone przez Zamawiającego (pkt 18).
Z powyższego jednoznaczne wynika, że zamawiający jest zobowiązany do wyboru oferty
najkorzystniejszej tylko w oparciu o warunki określone i opisane w dokumentach
zamówienia, w tym specyfikacji warunków zamówienia.
Zgodnie z rozdziałem XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz treścią
załącznika nr 1 do SWZ zamawiający wymagał, aby wykonawca podał w ofercie nazwę
i adres hotelu, w którym świadczone będą usługi oraz zaznaczył standard hotelu. Warunki
przedmiotowego postępowania określone w SWZ nie obejmowały wymogu dokonania
rezerwacji we wskazanym hotelu. Oznacza to,
że czynności wykonawców wykraczające
poza warunki postępowania dokonywane są na ryzyko tych wykonawców. W realiach
prowadzonego postępowania wszyscy wykonawcy w swoich ofertach prawidłowo, w sposób
zgodny z warunkami zamówienia określonymi przez zamawiającego, podali nazwę i adres
hotelu, w którym świadczone będą usługi oraz zaznaczyli jego standard.
Wobec powyższego brak jest podstaw do odrzucenia ofert wykonawców z powodu
rzekomej niezgodności treści tych ofert z warunkami zamówienia.

Zamawiający wskazał, że każdy wykonawca jest związany oświadczeniem złożonym
w ofercie i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest do zawarcia umowy na
wymienionych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
z
amawiającego. Odmowa zawarcia umowy bądź jej realizacja niezgodnie z warunkami w niej
określonymi powoduje stosowne konsekwencje dla wykonawcy.
Uwzględniając tezy zawarte w powołanym komentarzu UZP zamawiający podkreślił,
że „norma art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego
przez wykonawców świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego,
w szczególności co do zakresu świadczenia jego ilości lub jakości, warunków realizacji lub
innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia (…).
Z przykładów zachowujących swoją aktualność na tle Pzp wynika, że okoliczności,
których wystąpienie skutkować powinno odrzuceniem oferty na podstawie komentowanego
przepisu, dotyczyć mogą:
1)
zaoferowania przez wykonawcę innego przedmiotu zamówienia niż wymagany przez
za
mawiającego, w tym przedmiotu nieodpowiadającego wymaganiom określonym
w warunkach zamówienia (np. zaoferowanie urządzeń o innych funkcjonalnościach niż
wymagane przez zamawiającego, przedłożenie dokumentów przedmiotowych (próbek), które
nie potwierdzają, że produkt spełnia określone przez zamawiającego wymogi, przedłożenie
dokumentów przedmiotowych do innych urządzeń niż zaoferowane przez wykonawcę,
przedstawienie w ofercie wstępnej odmiennego urządzenia niż oczekiwane przez
zamawiającego, co mogło być dopiero przedmiotem negocjacji),
2)
zakresu świadczenia wykonawcy lub sposobu spełnienia świadczenia, które nie
odpowiadały warunkom zamówienia (np. nieuwzględnienie w wycenie wszystkich wymogów
i elementów, jakie postawił zamawiający, zaoferowanie krótszego terminu gwarancji niż
żądany przez zamawiającego, zaoferowanie dłuższego terminu na wykonanie zamówienia
niż wynikający z dokumentów zamówienia, powierzenie przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia do wykonania przez podwykonawcę, pomimo iż zamawiający zażądał ich
osobistego wykonania przez wykonawcę, wskazanie 1 osoby na 2 różne stanowiska wbrew
wyraźnemu zakazowi zawartemu w dokumentach zamówienia),
3)
równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia lub niewykazania
równoważności (np. zaoferowanie produktu równoważnego bez wykazania równoważności –
art. 101 ust. 5 i 6 Pzp, urządzenie zaoferowane jako równoważne – nie potwierdza
prawidłowo opisanych przez zamawiającego standardów równoważności)”.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w rozdz. VI SWZ jednoznacznie określił
warunki udziału w postępowaniu. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej warunek
dotyczy wyłącznie stosownego doświadczenia. Zamawiający nie określił warunku udziału

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej dysponowania miejscami noclegowymi
na podstawie np. rezerwacji w hotelu.
Natomiast zgodnie z rozdz. XIV SWZ z
amawiający żądał złożenia wraz z ofertą
przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają
określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria niezbędne do
przeprowadzenie postępowania. W związku z powyższym zamawiający wymagał, aby
w
ykonawca w druku Oferta (załącznik nr 1) podał nazwę i adres hotelu, w którym
świadczone będą usługi. Ponadto zamawiający zaznaczył, że:
• Hotel, w którym będzie realizowana usługa winien posiadać minimum 3 gwiazdki.
• W przypadku zaoferowania hotelu o niższym standardzie - oferta wykonawcy zostanie
uznana za niezgodną z warunkami zamówienia.
• W przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego zamawiający na
podstawie
art. 107 ust. 3 ustawy nie będzie wzywał do jego złożenia lub uzupełnienia,
bowiem przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Oznacza to, że w przypadku braku
wskazania w ofercie nazwy i adresu hotelu, w którym świadczone będą usługi, oferta
Wykonawcy
zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia.
Pozostałe, jednoznaczne wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte są
w załączniku nr 1.1 do SWZ, który składany był wraz z drukiem oferta (załącznik nr 1 do
SWZ) i który obejmował kalkulację cenową i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
W przedmiotowej sprawie określenie wymagań przez zamawiającego w ww.
dokumentach zam
ówienia jednoznacznie, wprost, w sposób nie budzący żadnych
wątpliwości, nie zawiera wymogu dokonania „rezerwacji gwarantowanej”. Powołane
w odwołaniu stanowisko przedstawiciela Hotelu Royal & Spa, zgodnie z którym „w związku
z dokonaną przez firmę PLATON Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. rezerwacją, hotel nie jest
w stanie przyjąć już żadnej innej grupy zorganizowanej w terminie 20-25 września 2021 r.

było przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez zamawiającego
zarówno wobec hotelu jak i pozostałych wykonawców. Z otrzymanej korespondencji wynika,
że hotel w dniu 19.05.2021 r. informuje, że „nie jest w stanie przyjąć już żadnej innej grupy
zorganizowanej w tym terminie

”. Natomiast w dniu 22.05.2021 r. w korespondencji
skierowanej do wykonawcy GMSynergy w temacie: wycena 40 pokoi jednoosobowych 20 do
25 września 2021 roku informuje, iż „podtrzymujemy aktualność i dostępność naszej oferty
na poczet rozstrzygnięcia przetargu
”. W dniu 25.05.2021 r. hotel oświadczył natomiast,
że „nie jesteśmy w stanie przedstawić jednoznacznej informacji, czy wykonawcy wskazani
w Państwa piśmie, w przypadku wyboru jego oferty, będą mieli możliwość organizacji
przedsięwzięcia w naszym Hotelu. Nie było naszą intencją różnicowanie warunków udziału
dla poszczególnych oferentów. O ile do 31.05.2021 r. Platon, Zarządzanie i Finanse sp.


z o.o. nie wpłaci 30% wartości zamówienia, wpłacona część zaliczki zostanie zwrócona.
Naszą intencją jest, aby każdy wybrany Oferent miał możliwość realizacji zamówienia
w naszym Hotelu

”.
Powyższe pozwala w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić, że stanowisko hotelu
w tym zakresie nie potwierdza braku możliwości realizacji usługi we wskazanym terminie
przez w
ykonawcę innego, niż odwołujący. Nie może być także potraktowane jako
potwierdzenie niezgodności ofert pozostałych wykonawców, wskazujących ten hotel jako
miejsce realizacji usługi, z warunkami zamówienia, ponieważ oczywistym jest,
że rozstrzygnięcie postępowania spowoduje realizację usługi w hotelu wobec tej samej –
jednej grupy uczestników. Ponadto możliwość realizacji zamówienia w hotelu
przedstawionym w ofercie została dodatkowo potwierdzona w stosownych wyjaśnieniach
złożonych przez pozostałych wykonawców GMSynergy oraz Małopolskie Centrum
Profilaktyki S. C.
. Natomiast informacje przekazane przez hotel wskazują na podejmowanie
przez o
dwołującego czynności, w tym również po otwarciu ofert, które jak wyżej wykazano
wykraczają poza warunki zamówienia określone przez zamawiającego, lecz wydają się
prowadzić do próby stworzenia pozycji monopolistycznej w stosunku do innych
wykonawców.
Ponadto,
skoro sformułowanie warunków zamówienia nastąpiło już w SWZ, zaś
odwołujący nie złożył odwołania w tym zakresie w przewidzianym terminie, aktualne ich
kwestionowanie, choćby pośrednio, nie jest możliwe. Niezależnie od powyższego
z
amawiający wskazał, że ustalenie tych warunków nastąpiło w sposób prawidłowy i zgodny
z obowiązującym art. 112 ustawy Pzp.
W orzecznictwie KIO (które zachowuje aktualność na gruncie aktualnie obowiązującej
ustawy) podkreśla się, że proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu do
przedmiotu zamówienia oznacza, że zamawiający dobierając i określając te warunki
powinien się ograniczyć do wymagań minimalnych, gwarantujących jednakże osiągnięcie
pełnych celów prowadzonego postępowania, zaś ich opis należy uzależnić od rodzaju
zamówienia, stopnia jego złożoności i rozmiaru, zakresu wiadomości i umiejętności
specjalnych (tak m.in. wyrok KIO z 12.11.2013 r., KIO 2516/13, Legali
s). Nie można zatem
zarzucić zamawiającemu, że powinien był sformułować warunek tzw. „rezerwacji
gwarantowanej”.
Założenia do projektu dofinansowanego ze środków UE oraz jego cele doprowadziły do
ustalenia określonych, możliwych obszarów realizacji usługi. W związku z tym zamawiający
mając świadomość, że na danym obszarze liczba potencjalnych miejsc realizacji usługi może
być mniejsza, niż ilość podmiotów organizujących przedsięwzięcia będące przedmiotem
zamówienia, określił warunki zamówienia w taki sposób, aby umożliwić wykonawcom jak
największy zakres konkurencji i możliwość uzyskania zamówienia. Wyrazem powyższego

jes
t brak wymogu rezerwacji, który gdyby był zawarty w SWZ, doprowadziłby do sytuacji,
o której mowa w odwołaniu – tj. ograniczenie możliwości konkurencji między wykonawcami,
którzy chcieliby złożyć oferty na realizację przedsięwzięcia w tym samym hotelu.
Prawidłowość postępowania Zamawiającego w tym zakresie znajduje swoje
potwierdze
nie w powołanym komentarzu UZP oraz w orzecznictwie, z których wynika,
że „(…) zasada równego traktowania wykonawców zabrania zamawiającemu preferowania
lub dyskryminacji któregokolwiek z wykonawców i gwarantuje wykonawcom równe szanse
w dostępie do informacji o zamówieniu i w uzyskaniu zamówienia oraz przeciwdziała
wykorzystywaniu pozycji monopolistycznych prze
z któregokolwiek z wykonawców
” oraz
że „Ustawa wskazuje na zapewnienie równego dostępu do istotnych dla postępowania
informacji w jednakowym czasie, zawiera nakaz dokonywania oceny warunków oraz oceny
o
fert według wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie
dokumentów przedłożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
i ofercie, nie
zaś innej wiedzy zamawiającego
” (tak też wyrok SO w Warszawie z dnia 3
grudnia 2013 r. sygn. akt V Ca 3065/13 orzeczenia.uzp.gov.pl; wyrok SO w Warszawie
z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt V Ca 3836/13, orzeczenia.uzp.gov.pl., postanowienie SO
w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt VIII Ga 22/08, orzeczenia.uzp.gov.pl;
wyrok SO w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt V Ca 3836/13,
orzeczenia.uzp.gov.pl).
Zarzut naruszenia art. 16 pkt 1 ustawy Pzp.
Art. 16 pkt 1 ustawy Pzp
stanowi, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Zgodnie z komentarzem UZP do wyżej wskazanego przepisu „Zapewnienie zachowania
zasady uczciwej konkurencji przez zamawiającego oznacza stworzenie warunków
umożliwiających wykonawcom konkurowanie między sobą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na uczciwych zasadach. Z zasady zachowania uczciwej
konkurencji wynika potrzeba eliminowania przez zamawiającego sytuacji godzących
w uczciwą konkurencję, m.in. poprzez: wykluczenie wykonawcy, który zawarł z innym
wykonawcą porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji (art. 108 ust. 1 pkt Pzp),
przez zapobieganie konfliktowi interesów (art. 56 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 6 Pzp) czy
poprzez
wykluczenie
wykonawcy
wcz
eśniej zaangażowanego w przygotowanie
postępowania, gdy nie można inaczej wyeliminować zakłócenia konkurencji (art. 108 ust. 1
pkt 6 Pzp) (...).
Dotychczasowe orzecznictwo i doktryna dają wiele przykładów naruszenia tej
zasady, takich jak warunki udziału w postępowaniu lub opis przedmiotu zamówienia
zawierający minimalne wymagania, które ograniczają udział w postępowaniu wszystkim
wykonawcom poza jednym konkretnym wykonawcą bądź nieliczną grupą wykonawców lub


opis, który ogranicza udział w postępowaniu wszystkim innym wykonawcom niż ci, którzy
sprzedają produkty danej marki, zmiana zasad oceny w trakcie prowadzenia postępowania
zmierzająca do uprzywilejowania lub pogorszenia pozycji konkretnych wykonawców
”.
Ponadto „Zasada równego traktowania wykonawców jest gwarantowana przez szereg
przepisów Pzp, np. Pzp nakłada na zamawiającego obowiązki informacyjne dotyczące
zamieszczania dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz informacji o decyzjach odnoszących się do postępowania, aby wszyscy
zainteresowani wykonawcy mieli jednakową możliwość zapoznania się z tymi informacjami.
Zasada równego traktowania wykonawców jest określana w orzecznictwie jako jednakowe
traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale
także i środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej
przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących
się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców. Ustawa
wskazuje na zapewnienie równego dostępu do istotnych dla postępowania informacji
w jednakowym czasie, zawiera nakaz dokonywania oceny warunków oraz oceny ofert
według wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie
dokument
ów przedłożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
i ofercie, nie zaś innej wiedzy zamawiającego.
Wyrazem niejednakowego traktowania wykonawców może być np. skrócenie czasu na
złożenie wyjaśnień przez niektórych wykonawców, podczas gdy inni wykonawcy będący
w tej samej sytuacji uzyskują więcej czasu na wyjaśnienia. Jak wskazuje się w orzecznictwie,
zasada równego traktowania wykonawców zabrania zamawiającemu preferowania lub
dyskryminacji któregokolwiek z wykonawców i gwarantuje wykonawcom równe szanse
w dostępie do informacji o zamówieniu i w uzyskaniu zamówienia oraz przeciwdziała
wykorzystywaniu pozycji monopolistycznych przez któregokolwiek z wykonawców. Nie jest
zgodne z zasadą równego traktowania wykonawców stawianie warunków udziału
w postępowaniu, które preferują wykonawców z określonego kraju lub rejonu
geograficznego. Zasada ta powinna być respektowana na każdym etapie przygotowania
i przeprowadzenia postępowania, nie tylko przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu,
al
e także przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów selekcji, kryteriów
oceny ofert czy w trakcie oceny ofert. Oznacza to w szczególności konieczność eliminacji
z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na
k
onkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców,
uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden
z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych
”.
Natomiast w odwołaniu nie zawarto żadnych dowodów na poparcie zarzutu naruszenia
tego przepisu. Odwołanie w ogóle nie zawiera okoliczności faktycznych dotyczących

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób uchybiający
zasadom uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odwołujący
w uzasadnieniu zarzutu naruszenia,
w jego opinii art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, ograniczył się
jed
ynie do ogólnego stwierdzenia, że „podejmowane przez zamawiającego czynności
jednoznacznie wskazują na ich naruszenie. Powyższe działania zamawiającego świadczą
o nierównym traktowaniu wykonawców, a także o naruszeniu przez zamawiającego zasady
uczciwej konkurencji

”.
Jeżeli odwołujący uważał, że zamawiający naruszył wskazane przepisy, to na mocy art.
516 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
, zobowiązany był wskazać w odwołaniu wszystkie okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniających wniesienie odwołania w tym zakresie oraz dowody na
poparcie przytoczonych okoliczności. Odwołanie natomiast, jak już wyżej wspomniano,
zawiera jedynie ogólnikowe, lakoniczne uzasadnienie w zakresie zarzutu naruszenia art. 16
pkt 1 ustawy Pzp.
Do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego - skuteczne przystąpienie
zgłosił wykonawca GMSynergy (dalej „przystępujący”).

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 528 ustawy Pzp.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp
, co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.


W ocen
ie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne. W zakresie
merytorycznego stanowiska prezentowanego przez zamawiającego i przystępującego, Izba
podziela stanowisko tych podmiotów.

Izba wskazuje, że zgodnie z rozdziałem XIV SWZ oraz treścią załącznika nr 1 do SWZ
z
amawiający wymagał, aby wykonawca podał w ofercie nazwę i adres hotelu, w którym
świadczone będą usługi oraz zaznaczył standard hotelu. Warunki przedmiotowego
postępowania określone w SWZ nie obejmowały wymogu dokonania rezerwacji we
wskazanym hotelu. Oznacza to, że czynności wykonawców wykraczające poza warunki
postępowania dokonywane są na ryzyko tych wykonawców.
Przepis art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty,
jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Art. 7 pkt 29 ustawy Pzp, zawiera
definicję legalną pojęcia „warunki zamówienia”, tj. „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa
o warunkach zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub
postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu
zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań
proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego
”.
Powyższe definicyjne ujęcie precyzuje zatem, iż warunki zamówienia dotyczą sensu
stricte

danego zamówienia lub szerzej całego postępowania o udzielenie danego
zamówienia. Dalej ustawodawca wymienił przykładowo, jako katalog otwarty, na co wskazuje
użycie pojęcia „w szczególności”, jakie elementy należy zakwalifikować do warunków
zamówienia. Zdaniem Izby, wskazany przez ustawodawcę przykładowy katalog pojęciowy
zakresu pokrywającego „warunki zamówienia” dotyczy w zasadzie wszystkich aspektów
związanych z danym zamówieniem lub danym postępowaniem o udzielenie zamówienia
z wyłączeniem warunków dotyczących sytuacji podmiotowej wykonawców, tzw. „warunków
podmiotowych”, do których odnoszą się inne przepisy ustawy, np. art. 7 pkt 17 ustawy Pzp,
który definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem podmiotowych środków dowodowych, cyt.
„Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o podmiotowych środkach dowodowych – należy
przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1”.
Powyższą tezę potwierdza korelacja przepisu art. 7 pkt 29 z pkt 20 ustawy Pzp,
w
odniesieniu do których występują zbieżne pojęcia definicyjne. I tak w pkt 20 art. 7, który
od
nosi się do przedmiotowych środków dowodowych, cyt. „Ilekroć w niniejszej ustawie jest
mowa o
przedmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami,
cechami lub kryte
riami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów
oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia” występują pojęcia
dotyczące takich samych elementów, np. „kryteria oceny ofert”, „wymagania związane
z realizacją przedmiotu zamówienia”. Powyższe jednoznacznie potwierdza, że pojęcie

„warunki zamówienia” użyte w przepisie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczy przedmiotu
zamówienia i warunków jego realizacji.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, Izba stwierdziła,
iż brak było podstaw do stwierdzenia przesłanek do odrzucenia oferty przystępującego na
podstawie ww. przepisu, gdyż w realiach prowadzonego postępowania wszyscy wykonawcy
w swoich ofertach prawidłowo, w sposób zgodny z warunkami zamówienia określonymi
przez z
amawiającego, podali informacje wymagane przez zamawiającego w SWZ, tj. nazwę
i adres hotelu, w którym świadczone będą usługi oraz zaznaczyli jego standard. Tym samym,
już tylko to ustalenie prowadzi do wniosku o bezzasadności zarzutów odwołania.
Niemniej wskazać należy, iż w realiach przedmiotowego zamówienia istotne są również
inne okoliczności, mające wpływ na orzeczenie Izby, które pośrednio dodatkowo wspierają
argumentację Izby.
Zwrócić bowiem należy uwagę na harmonogram czynności dokonywanych zarówno przez
zamawiającego, jak i odwołującego.
Wg. oświadczenia odwołującego w dniu 5 maja 2021 r. otrzymał on ofertę cenową hotelu,
którą zaakceptował.
Termin składania ofert upływał dnia 10 maja 2021 r. i w tym samym dniu zamawiający
opublikował informację z otwarcia ofert.
W tym samym dniu odwołujący dokonał przedpłaty zaliczki na rezerwację.
Zamawiający dnia 18 maja 2021 r. zwrócił się do hotelu z prośbą o informację,
iż w związku z tym, że ofertę „na hotel” złożyło trzech wykonawców, czy w przypadku wyboru
oferty najkorzystniejszej spośród tych wykonawców, wybrany wykonawca będzie miał
możliwość organizacji przedsięwzięcia w Państwa hotelu.
Dnia 19 maja 2021 roku, przedstawiciel hotelu odpowiedział, iż „Rezerwacji
z wymaganym zabezpieczeniem, w terminie 20-
25.09.2021 w naszym obiekcie dokonał tylko
jeden z wymienionych Wykonawców tj. PLATON Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. żaden
z pozostałych oferentów nie kontaktował się z nami w celu dokonania rezerwacji w tym
t
erminie (jedynie w celu uzyskania oferty cenowej na pobyt grupy). Zgodnie z polityką hotelu,
zapytanie cenowe nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. W związku z tym,
iż firma PLATON Zarzadzanie i Finanse Sp. z o.o. dokonała wszelkich formalności
z
wiązanych z rezerwacją pokoi i sal konferencyjnych, niestety nasz obiekt nie jest już
w stanie przyjąć żadnej innej grupy w tym terminie
”.
Zamawiający, dnia 20 maja 2021 r., zwrócił się również z wnioskiem do przystępującego
o wyjaśnienie powyższych okoliczności.
Przystępujący w dniu 21 maja 2021 roku udzielił wyjaśnień wskazując, iż „Hotel zrobił
wstępną rezerwację 40 pokoi na termin 20-25 września 2021, wpisując w systemie
adnotację „przetarg". Również typowo i dokładnie tak, jak w naszej 20 letniej praktyce pracy


w sektorze zamówień publicznych, wygląda to zawsze, wszyscy oferenci otrzymali tą samą
ofertę od hotelu. Tym bardziej „zaskakujące” było dla nas dzisiejsze wystąpienie
Zamawiającego do nas z prośbą o wyjaśnienie informacji uzyskanych od hotelu o rzekomej
niemożności realizacji przez nas zamówienia. Bazując na dokumentach i złożonym przez
nas oświadczeniu woli, które składając świadomie wzięliśmy na siebie ryzyko dotrzymania
warunków oferty, z natury rzeczy Zamawiający nie powinien kwestionować i podważać tego
oświadczenia. Niemniej, zakwestionował je. Skontaktowaliśmy się więc niezwłocznie
z hotelem przewidując już na tym etapie, możliwy scenariusz i kolejność zdarzeń. Pani (...),
pracownik recepcji,
weszła w system rezerwacyjny i potwierdziła nasze przypuszczenia. Na
wstępie uspokoiła nas, że pokoje zarezerwowane z adnotacją „40 pokoi, 20-25.09.2021 -
p
rzetarg*” są oczywiście dostępne i „czekają na Gości". Dodała jednak, nie kryjąc
zmieszania, że wie, że Pan (…) umówił się z dyrektorem hotelu (…) na wyłączność
w zakresie
tego przetargu „negocjując” w dniu 10 maja, po otwarciu ofert, cenę i następnie
w t
ym samym dniu, dyrektor poczynił stosowną adnotację w systemie właśnie na imię
i nazwisko Pana
(…), reprezentującego firmę „Platon" Zarządzanie i Finanse sp. z o.o. Tego
dnia przekazał pan (…) zapłacił zaliczkę za zablokowanie terminu, chcąc zablokować
konkurencyjne oferty w prowadzonym przez Państwa postępowaniu, ograniczając
konkurencję
”.
Zamawiający dnia 25 maja 2021 roku, ponownie zwrócił się do hotelu z prośbą
o przekazanie wyjaśnień „(…) z jednoznaczną informacją, czy każdy z Wykonawców
wskazanych w ww. piśmie, w przypadku wyboru jego oferty, będzie miał możliwość
organizacji przedsięwzięcia w Państwa Hotelu”.
W dniu 25.05.2021 r. przedstawiciel hotelu
oświadczył, że „nie jesteśmy w stanie
przedstawić jednoznacznej informacji, czy wykonawcy wskazani w Państwa piśmie,
w przypadku wyboru jego oferty, będą mieli możliwość organizacji przedsięwzięcia w naszym
Hotelu. Nie było naszą intencją różnicowanie warunków udziału dla poszczególnych
oferentów. O ile do 31.05.2021 r. Platon, Zarządzanie i Finanse sp. z o.o. nie wpłaci 30%
wartości zamówienia, wpłacona część zaliczki zostanie zwrócona. Naszą intencją jest, aby
każdy wybrany Oferent miał możliwość realizacji zamówienia w naszym Hotelu
”.
Odwołujący, jako dowód w sprawie, do odwołania załączył fakturę o nr
ZAL/9/MH./05/2021 z dnia 31 maja 2021 r., gdzie w kolumnie pt. „Nazwa towaru lub usługi”
wpisano „Przedpłata za pobyt 8%”, na okoliczność potwierdzenia wniesienia zaliczki z tytułu
zabezpieczenia rezerwacji.
Izba wskazuje, że na rozprawie odwołujący podnosił argument, że rzetelność wykonawcy
wymuszała określone zachowanie polegające na podejmowaniu czynności – przed terminem
składania ofert – tak, aby złożona oferta i oświadczenie w niej zawarte dawało się
zrealizować i było wiarygodne. Jednakże jak wynika z okoliczności przedmiotowej sprawy,

odwołujący dopiero po terminie składania ofert, po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert
podjął określone czynności, które de facto, pod pewnymi warunkami, gwarantowały mu
rezerwację pokoi hotelowych w określonym terminie. Warunkiem tym było dokonanie opłaty
rezerwacyjnej, która posiadałaby status gwarantowanej, do dnia 31 maja 2021 roku. I takiej
opłaty odwołujący dokonał właśnie dopiero w dniu. 31 maja br., tj. po dniu przekazania przez
zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (28 maja 2021 r.). Ww.
czynności odwołującego zdaje się nacechowane były wymuszeniem na zamawiającym
okre
ślonego zachowania, które w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie mogły się ziścić
ze względu na jednoznaczne postanowienia SWZ.
Podkreślić należy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dołożył należytej
staranności, cechującej się chęcią wyjaśnienia wątpliwości istniejących od dnia złożenia
ofert. Jednoznacznie stwierdzić należy, że działania zamawiającego były prowadzone
w sposób przejrzysty i transparentny, gwarantujący wszystkim wykonawcom równe
traktowanie i zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575
ustawy Pzp
oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz.
2437).

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie