eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1666/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-12
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1666/21

Komisja w składzie:
0: Przewodniczący Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 12 lipca 2021 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31
maja 2021 r.
przez
wykonawcę T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawapostanawia:

1) um
orzyć postępowanie odwoławcze;
2)

znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty
15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy
T-
Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa
.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021
r. poz. 464) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………


Sygn. akt KIO 1666/21

U z a s a d n i e n i e

Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, zwany dalej
„zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z dni
a 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i
2320 oraz z 2021 r. poz. 464), zwanej dalej „NPzp”,
którego przedmiotem jest »Świadczenie usług kolokacji dla Głównego i Zapasowego CPD,
numer referencyjny: ZP-DI-
54/21«.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 19 maja 2021 r., nr 2021/S 096-251185.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 31 maja
2021 r. do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca T-Mobile
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
zwany dalej „odwołującym”.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i
pkt 3 Pzp przez sformułowanie warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej w za-
kresie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. usług kolokacji
prowadzenia ośrodka typu Data Center w odniesieniu do części 2 zamówienia –
świadczenia usług kolokacji dla Zapasowego CPD w sposób nadmierny,
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ograniczający konkurencję w za-
kresie w jakim zamawi
ający wymaga aby wykonawca wykazał się posiadaniem tego
ubezpieczenia z sumą gwarancyjną wynoszącą co najmniej 15 mln zt (rozdział 2 pkt
1 lit. d SWZ);
2) art. 240 ust. 2 Pzp w zw. z art. 241 ust. 3 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp przez
określenie kryterium oceny ofert „Kryterium czas relokacji sprzętu” i sposobu
dokonywania jego oceny, w sposób naruszający uczciwą konkurencję i preferujący
jednego wykonawcę w zakresie, w jakim najwyżej punktowany jest czas relokacji
sprzętu możliwy do zaoferowania tylko przez jednego wykonawcę, obecnie
świadczącego usługi na rzecz zamawiającego (rozdział 12 pkt 1 lit. d SWZ);
3)
art. 99 ust. 1 w zw. z art. 16 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, niedostatecznie wyczerpujący oraz nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i osza-

cowanie jej kosztów, a także naruszający uczciwą konkurencję, w zakresie, w jakim
zamawiający wskazał, że:
a)
w ramach części nr 2 – przygotowanie usług kolokacji dla Zapasowego CPD
ma nastąpić w terminie maksymalnie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,
w sytuacji gdy w momencie składania ofert nie wiadomo kiedy zostanie
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz nie jest znana
lokalizacja Głównego CPD, które zamawiający pozyska w ramach części nr
1 zamówienia co powoduje, że wykonawcy nie są w stanie oszacować czy
będą w stanie w tym czasie przygotować usługi kolokacji dla Zapasowego
CPD, w tym zapewnić fizyczne połącznie Głównego CPD z Zapasowym CPD
w technologi
i DWDM przy spełnieniu wszystkim wymagań określonych
w rozdziale X OPZ (rozdział 1 pkt 5 lit. b SWZ),
b)
w ramach części nr 2 – wykonawca usługi dla Zapasowego CPD jest
zobowiązany do fizycznego połączenia Głównego CPD z Zapasowym CPD
w technologii DWDM
przy spełnieniu wszystkim wymagań określonych
w rozdziale X OPZ, w sytuacji gdy w momencie składania ofert nie jest
znana lokalizacja Głównego CPD, a zatem wykonawcy nie są w stanie
określić czy posiadają odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą realizację
tego elementu przedmiotu zamówienia w lokalizacji, która będzie Głównym
CPD oraz oszacować kosztów i czasu niezbędnego na zapewnienie
fizycznego połączenia pomiędzy Głównym CPD i Zapasowym CPD, a w e-
fekcie ocenić czy będą w stanie zrealizować przedmiot zamówienia w wy-
maganym przez zamawiającego terminie oraz oszacować kosztów realizacji
zamówienia i uwzględnić ich w cenie oferty (rozdział X OPZ)
4)
art. 436 pkt 3 Pzp przez brak określenia łącznej maksymalnej wysokości bonifikat
(które są de facto karami umownymi), których może dochodzić zamawiający.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu zmiany
treści SWZ oraz załączników do SWZ przez:
1)
zmodyfikowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej
lub finansowej
w
zakresie
posiadania
ubezpieczenia
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-
miotem zamówienia, tj. usług kolokacji prowadzenia ośrodka typu Data Center w od-
niesieniu do części 2 zamówienia – świadczenia usług kolokacji dla Zapasowego
CPD przez wskazanie, że wykonawca powinien wykazać, że posiada ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, tj. usług kolokacji prowadzenia ośrodka typu Data

Center
– o sumie gwarancyjnej co najmniej 7 min złotych (rozdział 2 pkt 1 lit. d
SWZ);
2)
usunięcie kryterium oceny ofert „Kryterium czas relokacji sprzętu” i w związku z tym
podwyższenie wagi kryterium Cena z 65% do 70% oraz podwyższenie kryterium
oceny ofert
„Obiekt oferuje szafy serwerowe o wysokości wyrażonej w RU” z wagi
kryterium 3% na
8% (rozdział 12 pkt 1 lit. d SWZ);
3)
dokonanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia przez:
a)
wskazanie, że w ramach części nr 2 – przygotowanie usług kolokacji dla
Zapasowego CPD ma nastąpić w terminie maksymalnie do 120 dni (zamiast
obecnych 60 dni) od dnia zawarcia umowy (rozdział 1 pkt 5 lit. b SWZ),
b)
zmianę postanowień rozdziału X OPZ w taki sposób, żeby wykonawca nie
był zobowiązany do zapewnienia fizycznego połączenia Głównego CPD
z Zapasowym CPD w technologii DWDM lecz aby punktem oddania usługi
transmisji danych i fizycznego zakończenia był neutralny punkt techniczny,
przykładowo punkt wymiany ruchu internetowego Al. Jerozolimskie 65/79,
budynek LIM 1, piętro, serwerownia TeleCity (obecnie Equinix) (rozdział X
OPZ);
4)
wprowadzenie do wzoru umowy dla części nr 1 i części nr 2 zamówienia (załącznik
nr 8a i 8b do SWZ) limitu dla łącznej maksymalnej wysokość bonifikat, których
zamawiający może dochodzić na podstawie umowy na poziomie 10%
maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru
umowy.

W terminie określonym w art. 525 ust. 1 NPzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Izba ustal
iła także, że 14 czerwca 2021 r., przed otwarciem posiedzenia Izby,
zamawiający doręczył Prezesowi Izby uwzględnienie odwołania wraz z potwierdzeniem
wysłania do odwołującego.

W dalszej kolejności Izba ustaliła, że przed otwarciem rozprawy, odwołujący przesłał
Prezesowi Izby oświadczenie z 9 lipca 2021 r., że cofa odwołanie w zakresie zarzutów
nieuznanych przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zamawiający złożył oświadczenie o uwzględnieniu części zarzutów odwołania.
Odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w pozostałym zakresie, nieuwzględnionym przez
zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie.
Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 522 ust. 3
N
Pzp. Zgodnie z przywoływanym przepisem, w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w pos-
tępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.

Stosownie do art. 568 pkt 3 NPzp
Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie
postanowienia,
w przypadku, o którym mowa w art. 522 NPzp.

W związku z tym Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 3 i art. 568 pkt 3 NPzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego oraz
nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania, stosownie do
przepisu § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), który
stanowi, że W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości
koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy
zamawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione w odwołaniu i pozostałe zarzuty
zostały przez odwołującego wycofane, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu […] –
w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu.


P
rzewodniczący:
………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie