eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1660/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-29
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1660/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Monika Kawa-Ogorzałek


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron postępowania w dniu 29 lipca
2021 r. w Warsz
awie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
31 maja
2021 r. przez wykonawcę A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą OSKARBUD A. S.
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne
Warszawa
– Dzielnica Ochota


postanawia:

1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy A. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OSKARBUD A. S.

kwoty 6750
zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt KIO 1660/21
U Z A S A D N I E N I E

Zamawiaj
ący – Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ochota, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.;
dalej: „Pzp”), pn.: „Utrzymanie siłowni plenerowych, boisk i placów zabaw zlokalizowanych
na terenie parków i skwerów Dzielnicy Ochota w Warszawie”.
Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.
W dniu 31 maja 2021 r. wykonawca A. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą OSKARBUD A. S. (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie od czynności odrzucenia
jego oferty oraz unieważnienia postępowania.
W dniu 28 lipca 2021 r. do
akt sprawy wpłynęło pismo procesowe Odwołującego o
cofnięciu odwołania oznaczonego sygn. akt KIO 1660/21.
Krajowa Izba Odwoławcza zważyła co następuje:

S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie dru
gie Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania, złożone przez Stronę, która
zainicjowała postępowanie odwoławcze, uznać należy za oświadczenie najdalej idące.
Złożenie takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący
podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 6750,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący:
…………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie