eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1654/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1654/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 15 lipca
2021 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę KWK
Construction Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Byd-
goszczy, ul. Fordońska 40
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Uni-
wersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11

przy udziale wykonawcy G. J.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma
Budowlana DOLMAR J. G.
, z siedzibą w Ruścu, ul. Goździkowa 10
zgłaszającego swoje
przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1654/21 po stronie zamawiającego

orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy
KWK Construction
Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bydgoszczy i powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty KWK
Construction Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Byd-
goszczy,
2. kosztami
postępowania obciąża zamawiającego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wyko-
nawc
ę KWK Construction Deweloper spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 40
tytułem wpisu od
odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego – Skarb Państwa – Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 11
na rzecz wyko-

nawcy KWK Construction Deweloper spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
kwotę 13 075 zł 00 gr (słownie: trzy-
naście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) stanowiącą koszty po-
stępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….


Sygn. akt KIO 1654/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Budowa
kompleksu budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynku Magazynowo-
Warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okrężnej/Wileńskiej w Toruniu
zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 marca 2021 r.
za numerem 2021/BZP 00023248/01.
W dniu 26 maja 2021 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej i o
odrzuceniu oferty wykonawcy G. J.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma
Budowlana DOLMAR J. G., z sied
zibą w Ruścu, ul. Goździkowa 10.
W dniu 31 maja 2021 r. odwołanie wniósł wykonawca G. J. prowadzącego działalność go-
spodarczą pod firmą Firma Budowlana DOLMAR J. G., z siedzibą w Ruścu. Odwołanie zo-
stało wniesione przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodziel-
nej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawia-
jącemu w dniu 31 maja 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy:
- art. 266 ust. 1 w zw. z art. 462 ust 1, co
narusza także art. 17 ust 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i 2
przez niezasadne odrzucenie oferty odwołującego i niewłaściwe uznanie, że oferta odwołu-
jącego jest niezgodna z ustawą, a w szczególności z art. 462 ust. 1, co narusza również za-
sadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jak również zasadę przejrzy-
stości postępowania, którego celem powinno być wybranie wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy.
Wniósł o:
I. unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego
II. nakazanie z
amawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz powtórzenia
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
III. nakazanie z
amawiającemu wykonania czynności wyboru oferty odwołującego jako najko-
rzystniejszej
Wniósł również o przeprowadzenie następujących dowodów z dokumentacji znajdującej się
w aktach p
ostępowania prowadzonego przez zamawiającego, a nadto z niżej wymienionych
dokumentów na podane okoliczności:
1. wydruk właściwej dla odwołującego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Re-
jestru Przedsiębiorców KRS z dn. 31.05.2021 r. - na okoliczność wykazania legitymacji
czynnej o
dwołującego w tym zasad panującej u niego reprezentacji oraz na okoliczność wy-
kazania osoby podpisuj
ącej odwołanie do zastępowania odwołującego zgodnie z przepisami
Ksh.

2. oferta o
dwołującego z dn. 23.04.2021 r. - na okoliczność jej treści, zwłaszcza zaś brzmie-
nia pkt 11 lit b)
3. pismo z
amawiającego z dn. 27 kwietnia 2021 r. - na okoliczność jego treści
4. pismo o
dwołującego z dn. z dn. 30.04.2021 r. - na okoliczność jego treści
5. pismo z
amawiającego z dn. 6 maja 2021 r. - na okoliczność jego treści
6. pismo o
dwołującego z dn. 7 maja 2021 r - na okoliczność należytego oraz jednoznaczne-
go wyjaśnienia przez odwołującego zakresu podwykonawstwa dla KWK Construction sp. z
o.o. w Bydgoszczy w zakresie robót budowlanych oraz kubaturowych
7. pismo z
amawiającego z dn. 11 maja 2021 r. - na okoliczność jego treści
8. pismo o
dwołującego z dn. 11 maja 2021 - na okoliczność przygotowania przez odwołują-
cego merytorycznej odpowiedzi dla z
amawiającego w dn. 11 maja 2021 r.
9. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert z dn. 26 maja 2021 r. - na
okoliczność jego treści;
10. wyciąg z dokumentacji projektowo-technicznej, tj. przedmiarów robót, wraz z dodatkową
informacją odnośnie zakresu objętego przetargiem - na okoliczność objęcia przedmiotem
zamówienia nie tylko robót budowlanych, ale i dostaw oraz dalszych robót urządzenia terenu
wraz z wykonaniem nowego węzła ciepła wraz przyłączami.
Odwołujący podniósł, że w interesie każdego wykonawcy jest, aby zamówienia publiczne
udzielane były zgodnie z przepisami prawa oraz przy zachowaniu uczciwej konkurencji, rów-
nego traktowania oraz poszanowania zasady przejrzystości postępowania. Procedując
przedmiotowe postępowanie, zamawiający dopuścił się rażących naruszeń ww. zasad.
Odwołujący złożył w przedmiotowym postępowaniu ważną i niepodlegającą odrzuceniu ofer-
tę, która w rankingu ocen uplasowana być powinna na pierwszym miejscu. Kryterium oceny
ofert w tym postępowaniu był bilans punktów w kryteriach: „Cena ofertowa brutto” oraz
„Okres gwarancji i rękojmi”. Odwołujący złożył ofertę najtańszą, o analogicznym co inni ofe-
renci okresie gwarancji i rękojmi. Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej znoszące nie-
zgodne z prawem czynności zamawiającego dokonanie w toku przedmiotowego postępowa-
nia, skutkująca koniecznością przeprowadzenia przez zamawiającego ponownej oceny ofert
wraz z ofertą odwołującego, skutkować będzie uznaniem oferty odwołującego za najkorzyst-
niejszą.
W przypadku pozostawienia wyboru z
amawiającego bez zaskarżenia odwołaniem - odwołu-
jący poniósłby szkodę w postaci nie uzyskania przedmiotowego zamówienia, co skutkowało-
by pozbawieniem go przychodów, referencji oraz zysku skalkulowanego w ofercie.
Zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót stanowi dokumenta-
cja techniczna zawarta w Załącznikach nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań zamówienia na roboty budowlane.

Zgodnie z pkt. IX.1.2) SWZ o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone warunki udziału w po-
stępowaniu dotyczące min. zdolności zawodowej wykazując, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie
– wykonali należycie minimum dwie roboty budowlane dotyczące obiektów
kubaturowych (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości
wyrażony w metrach sześciennych) o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie zło-
tych: trzy miliony, 00/100) brutto każda;
Zgodnie z pkt. IX.5 SWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a)-b) rozdziału IX SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretneg
o zamówienia, lub jego części, wykonawcy mogli polegać na zdol-
nościach zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, nieza-
leżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Obowiązkiem wy-
konawcy było w takim przypadku złożenie, wraz z ofertą, zobowiązania podmiotu udostęp-
niającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub innego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmio-
tów (pkt IX.6.1 SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musiało przy tym
potwierdzać, że jego stosunek z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zaso-
bów, określając w szczególności, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowa-
niu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,
których wskazane zdolności dotyczą (pkt IX.7.3 SWZ).
Zgodnie z pkt XII.7.1 SWZ, o
ferta musiała składać się z wypełnionego Formularza Oferty
sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zawierające-
go informację, którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego –
KWK Construction Sp. z o.o., ab
y wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności zawodowej, o czym mowa w pkt 5.4.2) lit. a ogłoszenia o zamówie-
niu/IX.1.2 lit. a SWZ, z którym- jak wynika z treści Załącznika nr 3 do Formularza ofertowego
z dnia 23.04.2021 r. (lit
. c i e), zamierza on zawrzeć umowę o podwykonawstwo i w/w pod-
miot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w po-
stępowaniu (w zakresie zdolności zawodowej), zrealizuje roboty budowlane, których wska-
zane zdolności dotyczą.
W ramach prowadz
onego postępowania wpłynęło do zamawiającego 8 ofert, wszystkie
przewidujące analogiczny 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, a z czego oferta odwołu-
jącego opiewająca na 22.887.000,00 zł brutto okazała się najtańsza.

Pismem z dn. 27 kw
ietnia 2021 r. zamawiający wezwał odwołującego do złożenia podmioto-
wych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z po-
stępowania oraz w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu. Odwołujący wezwanie to wykonał pismem z dn. 30.04.2021 r.
Pismem z dn. 6 maja 2021 r. działając na podstawie na podstawie przepisu art. 223 ust. 1
ustawy zama
wiający wezwał odwołującego do złożenia wyjaśnień treści pkt 11 lit. b) oferty
Wykonawcy z dn. 23.04.2021 w
zakresie dotyczącym części zamówienia, których wykonanie
zamierza się powierzyć podwykonawcom. Zamawiający doprecyzował, że prosi Wykonawcę
o wyjaśnienie jakie roboty Wykonawca zamierza powierzyć KWK Construction Sp. z o.o. i
czy obejmują one całość robót budowlanych dotyczących obiektów kubaturowych oraz jakie
roboty Wykonawca zamierza powierzyć innym podwykonawcom, a także czy części zamó-
wienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom obejmują całe zamó-
wienie.
Na powyższe wezwanie odwołujący odpowiedział pismem z dn. 7 maja 2021 r. podając, że
zakresem podwykonawstwa KWK Construction sp. z o.o. planuje się objąć całość robót bu-
dowlanych,
w tym także dotyczących obiektów kubaturowych i, że możliwe jest wprowadze-
nie przez tego podwykonawcę na budowę dalszych podwykonawców w zgodzie z przepisami
Pzp.
Pismem z dn. 11 maja 2021 r. z
amawiający działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy
wezwał odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących zakresu przedmiotu
zamówienia, którego wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy. Zamawiający zau-
ważył przy tym, że jasna jest dla niego kwestia planowanego wykonania przez odwołującego
wszystkich robót budowlanych przez kwalifikowanego podwykonawcę KWK Construction sp.
z o.o. w Bydgoszczy (ewent
ualnie również przez dalszych podwykonawców). Nie mniej jed-
nak, z
amawiający podkreślił, że roboty budowlane nie stanowią jednak 100% przedmiotu
zamówienia, obejmując bowiem również takie elementy/części zamówienia jak np. wykona-
nie terenów zielonych - trawników, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz dostawa wy-
posażenia pracowni - projektorów i tablic. W związku z powyższym zamawiający wystąpił o
wyjaśnienie, czy wykonawca zamierza wykonać którąś część zamówienia samodzielnie,
własnymi siłami, a jeśli tak, to którą, albo do oświadczenia, że wykonanie całego przedmiotu
zamówienia (wszystkich elementów/części przedmiotu zamówienia) zamierza się powierzyć
podwykonawcy.
Jedynie ze względów losowych odwołujący na to wezwanie zamawiającego nie odpowie-
dział, choć właściwe w tym względzie pismo zostało przez odwołującego przygotowane oraz
podpisane elektronicznie w dn. 11 maja 2021 r. Pismem tym o
dwołujący wyjaśnił, że samo-
dzielnie, własnymi siłami zamierza on wykonać części zamówienia, niebędące robotami bu-
dowlanym
i kubaturowymi, w tym że zamierza wykonać tereny zielone, roboty drogowe, do-

stawę i montaż wyposażenia pracowni, pomieszczeń socjalnych (np. dostawa mebli, sprzętu
AGD, projektorów i tablic).
Pismem z dn. 26 maja 2021 r. zamawiający przekazał odwołującemu informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu min. oferty Odwołującego.
Uzasadniając takie postąpienie wyjaśnił zamawiający, że odwołujący z racji nie udzielenia
dodatkowych wyja
śnień, nie rozwiał wątpliwości zamawiającego odnośnie tego, które (kon-
kretnie i wyczerpująco) części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcy oraz czy ca-
łość zamówienia odwołujący zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy (podwykonaw-
com). z
amawiający podkreślił przy tym, że w jego ocenie powierzenie wykonania całości za-
mówienia podwykonawcy jest niedopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów usta-
wy. Tym samym z
amawiający w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w toku postępowania,
na podstawie złożonych przez odwołującego dokumentów, uznał jego ofertę za niezgodną z
przepisami ustawy
, w zakresie jakim narusza regulacje dotyczące możliwości powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy i ofertę tą z tej przyczyny odrzucił. W ramach
uzasadnienia prawnego z
amawiający powołał się na podstawę z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy
w zw. z art. 462 ust. 1 ustawy
, kwalifikując tym samym ofertę odwołującego jako niezgodną z
przepisami ustawy.
Odwołujący oświadczył, że nie jest jego zamiarem w sprawie niniejszej umniejszenie, bądź
zbagatelizowanie przeoczenia po
legającego na braku udzielenia zamawiającemu odpowie-
dzi na wezwanie do złożenia dalszych wyjaśnień z dn. 11 maja 2021 r.
Nie mniej jednak w ocenie o
dwołującego, nawet brak tychże wyjaśnień, nie uzasadniał od-
rzucenia jego oferty, której treść rozpoznawana w powiązaniu ze złożonymi przez odwołują-
cego wyjaśnieniami z dn. 7 maja 2021 r. nawet jeśli nie okazała się idealna, to jednak z pew-
nością nie dawała zamawiającemu podstaw do przyjęcia, że odwołujący wprost, bądź choć-
by potencjalnie zamierza skorzystać z generalnego podwykonawstwa. Oferta Odwołującego
nie była zatem sprzeczna z ustawą ani nieważna, na podstawie odrębnych przepisów. Tak,
samo nie sposób przyjmować, że odwołujący nie spełnił wymogu dokładnego wskazania w
ofercie zakresu zadania jakie zamierza wykonać przy pomocy podwykonawców, o czym da-
lej.
W pierwszej kolejności odwołujący podniósł, że przedmiot niniejszego postępowania jest
dalece bardziej złożony aniżeli wynika to literalnie z zawartego w SWZ wykazu kodów za-
mówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), wykazującego same tylko roboty bu-
dowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
(45214400-4), roboty instalacyjne elektryczne (453110000-
0), instalowanie urządzeń wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych (45331200-8), czy roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
(45332000-
3). Jak to bowiem wynika z zakresu prac oraz wymagań dotyczących wykonania
zamawianych robót zawartych w dokumentacji technicznej w Załącznikach nr 8 do SWZ, w

szczególności przedmiarach robót do dokumentacji projektowej oraz w dokumencie dodat-
kowej informacji odnośnie zakresu objętego przetargiem - przedmiot postępowania obejmo-
wał zarówno roboty budowlane, jak i dostawy.
Jak wynika z powyższego, oprócz robót budowlanych oraz instalacyjnych przedmiotem za-
mówienia objęto niebagatelną część polegającą na wykonaniu terenów zielonych, robót dro-
gowych, wykonaniu węzła ciepła oraz dostawie wraz z montażem wyposażenia (w tym spe-
cjalistycznego) min. pracowni, laboratoriów czy pomieszczeń socjalnych (np. dostawa mebli,
sprz
ętu AGD, projektorów i tablic). Wymieniona część zadania nie jest rzeczą bagatelną, tak
pod względem stopnia skomplikowania, czasochłonności wykonania, co również i kosztow-
ności, stanowiąc istotną część przedmiotu zamówienia.
Z
auważył, że w ofercie z dn. 23 kwietnia 2021 r. wyjaśnionej następnie pismem z dn. 7 maja
2021 r. o
dwołujący z całą pewnością nie zadeklarował, że zakresem planowanego podwyko-
nawstwa obejmie całość zadania. Odwołujący w żadnym miejscu nie zadeklarował podwy-
konawstwa w zakresie wykonan
ia terenów zielonych, robót drogowych, realizacji pompy cie-
pła oraz przede wszystkim dostawy oraz montażu wymaganego przez zamawiającego wy-
posażenia pracowni, laboratoriów, sanitariatów i tablic.
Co więcej zdaniem odwołującego, należycie przeprowadzona wykładnia literalna oświadcze-
nia o
dwołującego zamieszczonego w pkt. 11 lit. b) oferty prowadzić powinna do wniosku, że
o
dwołujący podawał tam różnego rodzaju roboty budowlane, ale już absolutnie nie dostawy.
Nadto, o
dwołujący wskazując w ofercie, że na chwilę jej składania nie jest w stanie podać
nazw wszystkich podwykonawców (poza KWK Construction sp. z o.o.) zastrzegł jednak w
sposób wyraźny, że nawet nieznanym jeszcze podwykonawcom zamierza im powierzyć je-
dynie część zamówienia.
[wyciąg z oferty Odwołującego]
11. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy:
a) wykonać sami²;
b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom²:
L.p.
Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom³
Nazwa i adres podwykonawcy³
1. Roboty przygotowawcze i ziemne, roboty izolacyjne, roboty stolarskie, roboty ciesiel-
skie i dekarskie, roboty wykończeniowe, roboty zagospodarowania terenu i małej ar-
chitektury, sieci zewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne i
teletechniczne, elektryka zewnętrzna i inne. Na dzień składania ofert nie są znane
nazwy lub imiona i nazwiska
podwykonawców, którym zamierza wykonawca powie-
rzyć części zamówienia, z wyłączeniem podmiotu trzeciego, na którego zasoby powo-
łuje się wykonawca w niniejszym postępowaniu, tj. KWK Construction sp. z o. o.

Jeszcze większy poziom precyzji jego zdaniem wynika z wyjaśnień odwołującego z dn. 7
maja 2021 r., gdzie w odniesie
niu do konieczności określenia zamawiającemu zakresu robót
powierzonych na zasadzie podwykonawstwa podmiotowi
– KWK Construction Sp. z o.o., na
zasoby którego Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu powołuje się, aby wykazać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej. Odwołujący
podał bowiem zamawiającemu literalnie, że cyt. "zakresem podwykonawstwa KWK Con-
struction sp. z o.o. planuje się objąć całość robót budowlanych w tym także dotyczących
obiektów kubaturowych".
Nie jest zatem dla o
dwołującego zupełnie jasne na jakiej podstawie, zachodzi jednak w oce-
nie z
amawiającego wątpliwość cyt. "odnośnie tego, które (konkretnie i wyczerpująco) części
zamówienia zostaną powierzone podwykonawcy oraz czy całość zamówienia Wykonawca
zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy (podwykonawcom)".
Już tylko literalna wykładnia oferty odwołującego doprowadzić powinna zamawiającego do
uznania, że planowane przez niego podwykonawstwo zawsze będzie mieć charakter wy-
łącznie częściowy i to nawet jeśli przyjąć, że odwołujący przez użycie w pkt. 11 lit b) oferty
końcowego zwrotu "i inne" potraktował kategorię robót w sposób kategorialny tzn. zbiorczo.
Pewnym jest bowiem na gruncie stosowania oraz rozumienia języka nawet potocznego, ale
przede wszystkim prawnego wynikającego z definicji legalnych zawartych w art. 7 ustawy, że
zachodzi istotne rozróżnienie znaczeniowe pomiędzy robotą (budowlaną) (art. 7 pkt. 21
ustawy), a dostawą (art. 7 pkt. 4 ustawy). Zasadnie też przyjmować należy, że uczestnicy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są powyższych znaczeń całkowicie
świadomi oraz znaczenia te są dla nich wiążące. Tym samym jeśli odwołujący używa w ofer-
cie pojęcia roboty, to z pewnością nie ma na myśli dostaw i odwrotnie.
Odwołujący nadmienił, że kluczowe znaczenie wykładni literalnej w sferze zamówień pu-
blicznych nie jest rzeczą wątpliwą, tak w orzecznictwie KIO, co w merytorycznym dorobku
Sądu Najwyższego. Jedynie tytułem przykładu wskazać należy na wartość płynącą z wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 21 października 2020 roku (KIO 2250/20), gdzie Izba po-
wołała się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r., III CZP 110/0. Odwołu-
jący przywołał także Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 1 marca 2007
r., III CZP 94/06 (OSNC rok 2007, nr 78, poz. 95) (por. też uzasadnienie uchwały pełnego
składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2004 r., III CZP 37/04,
OSNC rok 2005, nr 3, poz. 42, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2004 r., V CK 21/04,
OSNC rok 2005, nr 7-
8, poz. 137 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2005 r., I
KZP 18/05, OSNKW rok 2005, nr 9, poz. 74).
Odwołujący stwierdził, że mocą treści złożonej przez odwołującego oferty, jak również w
związku z udzielonym przez niego wyjaśnieniami z dn. 7 maja 2021 r. zamawiający na pew-

no uzyskał, bądź przynajmniej uzyskać powinien, jasność co do planowanego przez odwołu-
jącego zakresu podwykonawstwa kwalifikowanego (KWK Construction sp. z o.o.).
W zakresie zaś pozostałego podwykonawstwa (robót), jasne dla zamawiającego być powin-
no, że objęte nim mogą zostać co najwyżej wszystkie roboty budowlane (w tym także te, któ-
re powierzone mają być KWK Construction sp. z o.o. - na zasadzie zadeklarowanej możliwo-
ści podwykonawstwa dalszego), ale już nie dostawy.
Odwołujący zwrócił uwagę na godne rozważenia zapatrywanie dotychczasowego orzecznic-
twa, że pomimo dyspozycyjności art. 223 ust. 1 ustawy zamawiający jest zobowiązany żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jeżeli zaistnieją ku temu
przesłanki. "Istotą bowiem całego prawa zamówień publicznych jest zapewnienie uczciwej
konkurencji, jas
nych i przejrzystych reguł udzielania tychże zamówień oraz przede wszyst-
kim troski o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, nie zaś skrajne formalizowa-
nie trybu udzielania zamówień publicznych i eliminowania oferentów z ubiegania się o za-
mówienie publiczne z powodu uchybień ofert, niewpływających na ich istotę, jak też na za-
kres przyszłych, ewentualnych wzajemnych zobowiązań stron" (wyr. ZA z 22.6.2004 r.,
UZP/ZO/0-904/04, Legalis)
Odwołujący stanął na stanowisku, że domaganie się przez zamawiającego złożenia dalszych
wyjaśnień zgodnie z pismem z dn. 11 maja 2021 r. pomimo, że pozostało bez odpowiedzi
o
dwołującego, to jednak stanowiło rzecz zamawiającemu niepotrzebną, rodzaj prawnego
superfluum wykraczającego poza dyspozycję art. 223 ust 1 zd. pierwsze ustawy z racji braku
przesłanek konieczności jego zastosowania. Nawet bowiem bez otrzymania dalszych wyja-
śnień od odwołującego, zamawiający mógł na podstawie zgromadzonego materiału nabrać
wystarczającej świadomości, co do zamierzeń odwołującego w zakresie planowanego spo-
sobu realizacji zamówienia.
Zamawiając żądając dalszych wyjaśnień jak w piśmie z dn. 11 maja 2021 r. Zamawiający
dopuścił się rzeczy niedopuszczalnej oczekując wyjaśnienia mu kwestii, które, co prawda
logicznie wynikają z treści oferty, to jednak nie są w niej wskazane. Zamawiający bowiem
unikając stosowania znanego z logiki tzw. "rozumowania z przeciwieństwa" nie uwzględnia,
że odwołujący przez wskazanie w ofercie oraz dalszym piśmie z dn. 7 maja 2021 takich ro-
bót jakie wykona przez podwykonawców, tym samym celowo nie podawał tego co wykona
samodzielnie. Wydaje się zresztą, że wskazanie takie wydaje się zbędne mając na wzglę-
dzie treść pkt. 11 lit b) oferty stanowiącego w brzmieniu nadanym mu przez odwołującego,
że cyt. "Roboty objęte zamówieniem zamierzamy (jedynie- przypis odwołującego) w niżej
określonym zakresie powierzyć podwykonawcom".
Odwołujący podkreślił, że sygnalizowana niesłusznie, bo w istocie nieistniejąca wątpliwość
z
amawiającego, nie dotyczy robót mających zostać powierzone podmiotowi na zasoby któ-

rego powołano się aby wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Kwestia ta
została wyraźnie oraz należycie wyjaśniona w piśmie odwołującego z dn. 7 maja 2021 r.
Nadto, z
amawiający nie zastrzegł zgodnie z art. 121 ustawy obowiązku wykonania przez
wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia w części obejmującej roboty budow-
lane.
Przyjmować zatem zdaniem odwołującego należy, że w okolicznościach prawnych i faktycz-
nych sprawy niniejszej, ustalenie zakresu realizacji zadania do wykonania przez niekwalifi-
kowanego podwykonawcę w sytuacji braku szczególnych wymagań zamawiającego, w tym
zastrzeżenia części prac do osobistego wykonania, ma charakter informacyjny. Skoro bo-
wiem decyzja o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcy oraz wskazanie
podwykonawcy mogą nastąpić przed przystąpieniem do wykonania umowy, a nawet w trak-
cie wykonywania umowy, to tym bardziej wykonawca nie jest zobowiązany ustawą do tego,
aby wskazanie takie nastąpiło już w ofercie i miało charakter wiążący. Postępowanie o udzie-
lenie zamówienia ma charakter służebny wobec umowy w sprawie zamówienia publicznego i
zmiany w zakresie sposobu wykonania zobowiązania przez wykonawcę – dopuszczalne na
etapie realizacji kontraktu
– tym bardziej są dozwolone na etapie badania ofert w sytuacji
braku odmiennych wymagań zamawiającego wynikających wprost z ustawy (arg. a maiori ad
minus)
– tak m.in. KIO w wyr. z 2.7.2019 r., KIO 1082/19, Legalis. Podobnie, w wyr. z
16.9.2019 r.(KIO 1669/19, KIO 1679/19, KIO 1682/19, Legalis). Z tych wszystkich przyczyn
nie
sposób zaakceptować stanowiska zamawiającego jakoby złożona przez odwołującego
oferta pozostawać miała niezgodna z przepisami ustawy albowiem wystarczająco precyzuje
zakres przewidywanego podwykonawstwa, a nadto ni
e sposób na jej podstawie zasadnie
wn
ioskować, że odwołujący ma zamiar wdrożyć formułę tzw. generalnego podwykonawstwa.
Przeciwne twierdzenia z
amawiającego stanowią efekt braku dostatecznej analizy oraz zna-
cze
nia treści przedłożonych przez odwołującego w tej sprawie dokumentów, przy nader for-
malistycznym podejściu do spoczywających na nim w ramach postępowania obowiązków
informacyjnych. W ocenie o
dwołującego złożona przez niego oferta, jako złożona w terminie
oraz odpowiadająca ustawie spełnia nadto warunki przedmiotowe określone przez zamawia-
jącego w SWZ oraz wolna jest od przesłanek merytorycznych jej odrzucenia, enumeratywnie
wyliczonych w art. 226 ust. 1 ustawy.
Katalog przesłanek odrzucenia oferty jest zamknięty, co oznacza, że podstawą prawną tej
czynn
ości nie może być inna okoliczność niż wymieniona w art. 226 ust. 1 ustawy. W prze-
ciwnym bowiem razie dopuści się naruszenia zasady równego traktowania wykonawców
wyrażonej w art. 16 pkt. 1 ustawy. Poszerzenie tego katalogu przez zamawiającego jest nie-
dopuszczalne (wyr. KIO z 26.4.2013 r., KIO 859/13).
Zamawiający bowiem nie dość, że stosując art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy powołał się na rze-
kome naruszen
ie przez odwołującego art. 462 ust 1 ustawy, a co z pewnością nie miało

miejsca, to jeszcze uzasadniając taką kwalifikację prawną nie wyjaśnia w żaden sposób na
jakiej podstawie przyjmuje, że odwołujący faktycznie naruszył "regulacje dotyczące możliwo-
ści powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy". Jako argument niewystar-
czający w tym względzie oraz nieznany ustawie traktować przy tym należy stwierdzenie Za-
mawiającego, jakoby "Wykonawca, nie przekonał Zamawiającego, iż nie powierzy realizacji
całego zamówienia podwykonawcy".
Takie bowiem, w istocie uznaniowe oraz nieweryfikowalne kryterium oceny przez zamawia-
jącego oferty odwołującego (nawiązując do płynnego kryterium "przekonania kogoś o
czymś") wymyka się kwalifikacji ustawowej i stanowi w istocie rzecz całkowicie niedopusz-
czalną. Odwołujący podkreślił raz jeszcze, że gdyby zamawiający ocenił ofertę należycie,
skrupulatnie oraz w zgodzie z zasadami logicznej interpretacji, to żadnych wątpliwości z
pewnością mieć nie powinien w komentowanym zakresie, o czym mowa była wyżej.

W dniu 1
czerwca 2021 r zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 2 czerwca 2021r. wykonawca G. J.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Firma Budowlana DOLMAR J. G.
, z siedzibą w Ruścu, ul. Goździkowa 10 zgłosił przystąpie-
nie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, wskazując, że jako wyko-
nawca wybrany ma interes w rozstrzygnięciu korzystnym dla zamawiającego

a z
amawiający
po
twierdził spełnienie przez zgłaszającego warunków wymaganych w postępowaniu przetar-
gowym i określił że oferta w pełni odpowiada SWZ i jest najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę
kryteria oceny ofert. Zarzuty wskazane w odwołaniu z dnia 31 maja 2021 r. są wymierzone w
dokonanie przez zamawiającego wyboru oferty zgłaszającego jako najkorzystniejszej, po-
nieważ w odwołaniu odwołujący wnosi między innymi o unieważnienie czynności odrzucenia
oferty od
wołującego oraz nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz po-
wtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia
post
ępowania odwoławczego na rzecz zamawiającego jest zatem w pełni zbieżne z intere-
sem
zgłaszającego, jako wykonawcy, gdyż w przypadku odrzucenia lub oddalenia odwoła-
nia, jego
oferta pozostanie ofertą najkorzystniejszą oraz w takim przypadku będzie możliwe
podpisanie z z
amawiającym umowy na realizację zadania określonego w przedmiotowym
postępowaniu przetargowym ze zgłaszającym.
Zgłaszający przyłączył się do stanowiska, zarzutów i wniosków zamawiającego. Wniósł o
oddalenie odwołania KWK Construction Deweloper Sp. z o.o. w całości. Zgłoszenie zostało
wni
esione przez właściciela firmy, zgodnie z odpisem z CEIDG. Kopia zgłoszenia została
przekazana stronom.

W dniu 9 lipca 2021 r zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddale-
nie.
Zamawiający w oparciu o art, 462 ust. 2 ustawy, żądał wskazania przez wykonawcę

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W związku z
okol
icznością, że w swojej ofercie odwołujący, w pkt 11, który dotyczył zaangażowania pod-
wykonawstwa, a dokładnie w pierwszej kolumnie tabeli zamieszczonej w pkt 11 oferty wy-
mienił części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wskazując w szcze-
gólności na następujące elementy zamówienia: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty izo-
lacyjne, roboty stolarskie, roboty ciesielskie i dekarskie, roboty
wykończeniowe, roboty zago-
spodarowania terenu i małej architektury, sieci zewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne,
instalacje elektryczne i teletechniczne, elektryka zewnętrzna. Jednak oprócz wyżej wymie-
nionych części zamówienia odwołujący wskazał również, że zamierza powierzyć podwyko-
nawcom inne części zamówienia (w kolumnie pierwszej, wiersz drugi tabeli zamieszczonej w
pkt 11 oferty o
dwołującego). W związku z powyższym, odwołujący wbrew żądaniu zamawia-
jącego do wskazania konkretnych części zamówienia, które powierzy podwykonawcom,
używając sformułowania „i inne” w istocie nie sprecyzował zakresu zamówienia, jaki powie-
rzy podwykonawcom. Przedstawiając otwarty katalog części zamówienia, które zostaną po-
wierzone podwykonawcom o
dwołujący nie zadośćuczynił żądaniu zamawiającego do wska-
zania części (konkretnych) zamówienia, które powierzy podwykonawcom. W konsekwencji
z
amawiający pismem z dnia 6 maja 2021 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień oferty
w kwestii zaangażowania w realizację zamówienia podwykonawców. W wyjaśnieniach zło-
żonych pismem z dnia 7 maja 2021 r. odwołujący wskazał, iż zakresem podwykonawstwa
KWK Construction sp. z o.o. planuje objąć całość robót budowlanych. Wobec okoliczności, iż
powyższe twierdzenie nie pokrywało się w pełni z zakresem ujętym w tabeli umieszczonej w
pkt 11 oferty oraz dotyczyło tylko podwykonawcy KWK Construction sp. z o.o. zamawiający
powziął dalsze wątpliwości. Przede wszystkim wciąż nie dysponował deklaracją odwołujące-
go co do tego, które części zamówienia powierzy podwykonawcom, która wskazywałaby
precyzyjnie i kategorycznie jakich elementów zamówienia nie wykona samodzielnie. Jedno-
cześnie wobec braku precyzji po stronie odwołującego zamawiający powziął wątpliwość, co
do tego czy o
dwołujący zamierza zrealizować jakikolwiek zakres zamówienia samodzielnie.
W związku z powyższym dążąc do wyeliminowania wątpliwości ponownie wezwał wykonaw-
cę do złożenia wyjaśnień — pismem z dnia 11 maja 2021 r: Odwołujący co jest bezsporne
zaniechał złożenia wyjaśnień. Reasumując powyższe zamawiający wskazał, że w samej
ofercie o
dwołujący wbrew żądaniu zamawiającego nie wskazał precyzyjnie jaki zakres robót
powierzy
podwykonawcom. Posługując się sformułowaniem „i inne” sprawiły że zamawiający
pozostał w niepewności co do tego jaki zakres zamówienia odwołujący zamierza powierzyć
podwykonawcom, co samo w sobie przeczy istocie przepisu art. 461 ust. 2 pzp. Zamawiają-
cy bowiem jest uprawniony do żądania wyczerpującego wskazania zakresu powierzenia za-
mówienia podwykonawcom, co do tego nie ma wątpliwości. Również wyjaśnień z dnia 7 ma-
ja 2021 r. nie można uznać za wyczerpujących wątpliwości zamawiającego. Albowiem odwo-

łujący odniósł się w nich (w/w wyjaśnieniach) jedynie do podwykonawstwa realizowanego
przez KWIK Construction sp. z o.o., a nie w o
gólności do podwykonawstwa. A zatem z w/w
wyjaśnień nie wynikało ani że jedynym podwykonawcom będzie KWK Construction sp. z o.o.
ani, że podwykonawstwo będzie realizowane tylko w zakresie robót budowlanych. A jedno-
cześnie zamawiający zauważył, że zakres ujęty w tabeli w pkt 11 oferty wykonawcy nie
ograniczał się jedynie do robót budowlanych (o czym szerzej mowa poniżej).
W ocenie z
amawiającego, w świetle dokumentacji zgromadzonej w ramach samego postę-
powania o udzielenie zamówienia jak i odwołania uznać należy, że odwołujący nie jest zde-
cydowany, w jakim zakresie zamierza zaangażować podwykonawców do realizacji zamó-
wienia, a
przede wszystkim z oświadczeń wykonawcy nie sposób wysnuć jednoznaczny
wniosek. Zamawiający podkreślił, że odrzucając ofertę wykonawcy, wziął pod uwagę złożoną
przez w
ykonawcę ofertę oraz złożone przed wyborem wyjaśnienia, z których nie wynika
ostatecznie i wyczerpująco jakie części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom.
Bezsporne jest to że roboty kubaturowe Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Powyższy zakres, co bezsporne, nie wyczerpuje jednak przedmiotu zamówienia.
Z
amawiający zauważył, że w tabeli zamieszczonej w pkt 11 oferty odwołującego wskazuje
on, że w zakres zamówienia, jaki powierzy podwykonawcom wchodzi zagospodarowanie
ter
enu. Kolejno w samym odwołaniu odwołujący wskazuje, iż cyt.: „Odwołujący w żadnym
miejscu nie zadeklarował podwykonawstwa w zakresie wykonania terenów zielonych, robót
drogowych C.,) (s. 7 odwołania). Wykonanie terenów zielonych oraz robót drogowych bez
wątpienia wchodzi w zakres zagospodarowania terenu. A zatem trudno jest się zgodzić z
powyżej cytowanym stwierdzeniem odwołującego. Otóż odwołujący wbrew temu co twierdzi
w odwołaniu, wskazał, iż zagospodarowanie terenu czyli wykonanie terenów zielonych i ro-
bót drogowych nastąpi przez podwykonawców — taką deklarację zamieścił w tabeli z pkt 11
swojej oferty.
Zamawiający podkreślił, że bezsporne jest, że odwołujący uprawniony jest do zaangażowa-
nia w realizację zamówienia podwykonawców oraz, że podwykonawca zostanie zaangażo-
wany do realizacji robót budowlanych kubaturowych. Wątpliwości, co do zakresu podwyko-
nawstwa pozostają jednak aktualne — tym bardziej, że odwołujący rozbieżnie definiuje poję-
cie robót budowlanych. Otóż z jednej strony wśród elementów zamówienia wskazanych w
tabeli w pkt 11 oferty o
dwołującego wymienia zagospodarowanie terenu i jednocześnie ar-
gumentuje, że sformułowanie „i inne” odnosi się do kategorii robót budowlanych, z drugiej
strony w odwołaniu wskazuje, że zrealizowanie terenów zielonych, które przecież stanowią
istotny element zagospodarowania terenu nie stanowi robót budowlanych. Otóż w odwołaniu
o
dwołujący wskazuje cyt.: Jak wynika z powyższego, oprócz robót budowlanych oraz insta-
lacyjnych przedmiotem zamówienia objęto niebagatelną cześć polegającą na wykonaniu
terenów zielonych, robót drogowych, wykonaniu węzła ciepła oraz dostawie wraz z monta-

żem wyposażenia odwołujący w żadnym miejscu nie zadeklarował podwykonawstwa w za-
kresie wykonania terenów zielonych, robót drogowych (.. (s. 7 odwołania). W świetle powyż-
szego, skoro wykonanie terenów zielonych czy robót drogowych, według odwołującego nie
stanowi robót budowlanych, a jednocześnie nie ma wątpliwości, iż stanowią one element
prac polegających na zagospodarowaniu terenu, to twierdzenie odwołującego, iż sformuło-
wanie „i inne" ujęte w tabeli w pkt 11 oferty odnosi się do katalogu robót budowlanych jest
wa
dliwe. Innymi słowy, skoro sam odwołujący stwierdza, że wykonanie terenów zielonych
będących zasadniczym elementem zagospodarowanie terenu nie stanowi robót budowla-
nych, a element ten został wymieniony w tabeli w pkt 11 odwołania, to trudno przyznać rację
o
dwołującemu, co do twierdzenia, iż sformułowanie „i inne” odnosi się właśnie do kategorii
robót i właśnie w taki sposób zamawiający powinien interpretować ofertę odwołującego. Za-
mawiający podkreślił, że wobec braku złożenia wyjaśnień przez odwołującego (w odpowiedzi
na pismo z dnia 11 maja 2021 r.), jeszcze wi
ększego znaczenia nabrał dopisek "i inne" w
tabeli zamieszczonej w pk
t 11 oferty, który w okolicznościach niniejszej sprawy należy inter-
pretować, jako odnoszący się do zakresu wychodzącego ponad roboty budowlane. Wobec
powyższego, zwrot ten rozumiany powinien być jako: "wszelkie inne", albo "pozostałe”. Jak
wynika z powyższego zamawiający zasadnie powziął wątpliwości, co do zakresu podwyko-
nawstwa. Co więcej, nawet z samego odwołania wobec niespójności twierdzeń trudno jest
jednoznacznie
wywieźć jaki zakres zamówienia odwołujący powierzy podwykonawcom.
Kolejna niekonsekwencj
ą odwołującego, świadczącą o tym, że sam odwołujący nie potrafi
określić zakresu jaki zamierza powierzyć podwykonawcy płynie z jego pisma z dnia 11 maja
2021 r. (abstrahując w tym miejscu od okoliczności, iż jest to pismo spóźnione), Oczywiście
z
amawiający nie mógł wziąć pod uwagę treści w/w pisma, czyniąc zadość choćby zasadzie
równego traktowania wykonawców, niemniej jednak treść tego pisma i tak nie dostarcza żą-
danej odpowiedzi i nie wyjaśnia problematycznego zagadnienia części zamówienia, jakie
wykonawc
a zamierza powierzyć podwykonawcom, a wręcz przeczy wcześniej złożonym
oświadczeniom odnoszącym się do w/w kwestii. Zauważył bowiem, że w piśmie odwołujący
wskazuje, iż cyt.: „Odwołujący potwierdza, że zamierza wykonać części zamówienia, niebę-
dące robotami budowlanymi kubaturowymi, samodzielnie, własnymi siłami, w tym zamierza
wykonać tereny zielone, roboty drogowe, dostawę i montaż wyposażenia pracowni, po-
mieszczeń socjalnych (np. dostawa mebli, sprzętu AGD, projektorów i tablic)” z powyższego
wynika, że inne roboty budowlane niż kubaturowe zamierza wykonać odwołujący. Tymcza-
sem w piśmie z dnia 7 maja 2021 r. stanowiącym wyjaśnienia odwołującego wskazał on, iż
cyt.'. „Odwołujący (...) wyjaśnia, że zakresem podwykonawstwa KWIK Construction sp. z oto,
planuj
e się objąć całość robót budowlanych w tym także dotyczące obiektów kubaturowych”.
A zatem między oświadczeniem odwołującego z pisma z dnia 7 maja 2021 r, a oświadcze-
niem z dnia 11 maja 2021 r. zachodzi e
widentna sprzeczność. Najpierw odwołujący wskazu-

je,
że całość robót budowlanych zostanie powierzona podwykonawcy, a następnie oświad-
cza, że tylko roboty kubaturowe zostaną powierzone podwykonawcy. W miejscu tym zama-
wiający przypomniał, że rozbieżność w zakresie podwykonawstwa istnieje również w zakre-
sie realizacji elementu zagospodarowania terenu, najpierw o
dwołujący wskazuje, że powie-
rzy ten zakres podwykonawcy, a w samym odwołaniu zaprzecza powyższemu. W świetle
powyższego, skoro sam odwołujący przedstawia przeczące sobie oświadczenia to oczywi-
stym jest, że nie można od zamawiającego oczekiwać, aby traktował je jako obojętne dla
wyniku postępowania. Zamawiający podkreślił, że sprzeczności wyłaniają się już z samych
dokumentów złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, które dodatkowo zostały potwierdzone w odwołaniu z dnia 31 maja 2021 r. oraz
piśmie z 11 maja 2021 r. Zdaniem zamawiającego, wbrew twierdzeniom odwołującego, wła-
śnie potraktowanie zaistniałych wątpliwości i niespójności jako obojętne dla postępowania,
uznane z
ostałoby jako działanie zamawiającego naruszające naczelne zasady postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności zasadę równego traktowania.
W miejscu tym z
amawiający chciałby się odnieść do kwestii braku wyjaśnień ze strony odwo-
łującego (w odpowiedzi na wezwanie z dnia 11 maja 2021 r.) oraz pisma odwołującego z
dnia 11 maja 2021 r., które przedkłada wraz z odwołaniem. W pierwszej kolejności zamawia-
jący pragnie zauważyć, iż w/w pismo zostało dołączone do odwołania, jako skan. Nie stano-
wi
ono oryginału podpisanego elektronicznie. Dodatkowo zauważył, że wszystkie pozostałe
załączniki do odwołania zostały załączone w swojej oryginalnej wersji — w formie elektro-
nicznej. Jedynie
pismo, które według twierdzeń odwołującego zostało sporządzone dnia 11
maja 2021 r. ma postać skanu dokumentu — co wyraźnie jest dostrzegalne przy porównaniu
tego dokumentu z pozostałymi (czcionka w tym piśmie ewidentnie różni się jakością od
czcionki w pozostałych pismach). W istocie w/w pismo jako, że nie zostało przedstawione w
odpowiedniej formie jest bezwartościowe dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, nie sta-
nowi dokumentu w formie wymaganej przez przepisy prawa. Niezależnie jednak od powyż-
szej okoliczności zamawiający zaznaczył, że w/w pismo jest oczywiście spóźnione. Nie budzi
żadnych wątpliwości, iż odwołujący zaniechał złożenia wyjaśnień na wezwania zamawiają-
cego z dnia 11 maja 2021 r. A w świetle braku precyzyjnego określenia przez wykonawcę
zakresu powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wątpliwości zamawiającego jako
niewyjaśnione pozostały aktualne. Zamawiający podkreślił, że odwołujący zaniechując zło-
żenia wyjaśnień przyjął na siebie ryzyko, że zamawiający uznał że złożona oferta jest niejed-
noznaczna, co do zakresu powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Jak słusznie
wskazała Krajowa Izba Odwoławcza cyt.: „Skutkiem nie zastosowania się do wezwania za-
mawiającego z art, 87 ust. 1 p,z.p, jest przyjęcie przez wykonawcę na siebie ryzyka, że za-
mawiający posłuży się dostępnymi mu informacjami na temat treści oferty Odwołującego i
wyciągnie z nich określone skutki prawne. Przepis art. 87 ust, 1 pzp służy bowiem usunięciu

wątpliwości co do treści oferty, jeśli odwołujący tej wątpliwości nie usuwa, naraża się na to,
że zamawiający uzna treść oferty za niejednoznaczną, niepewną lub zrozumie ją inaczej niż
wynika to z rzeczywistej woli Odwołującego. Jeśli zatem zamawiający prawidłowo wysłał
wezwanie
, zakreślił realny termin na odpowiedź, to niezłożenie wyjaśnień stanowi o niedba-
łości po stronie odwołującego i odwołujący nie może liczyć na to, że brak złożenia wyjaśnień
w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie sanował przedstawieniem dowodów na
etapie postępowania odwoławczego, Takie działanie jest działaniem spóźnionym i nie może
prowadzić do podważenia czynności zamawiającego,” (tak: wyrok KIO z dnia 18 stycznia
2021 r., KIO 2581/20). Zaniechanie złożenia wyjaśnień w niniejszej sprawie sprawiło, że po
stronie z
amawiającego wciąż pozostała wątpliwość, co do tego, jakie części zamówienia
o
dwołujący powierzy podwykonawcom (sama tabela z pkt 11 oferty odwołującego przez uży-
cie sformułowania „i inne” nie precyzowała tych części, a w wyjaśnieniach z dnia 7 maja
202.1 r, o
dwołujący odniósł się jedynie do robót budowlanych, których powierzenie planował
podwy
konawcy KWK Construction sp. z o.o., nie wskazując jednocześnie czy to jedyny ele-
ment, jaki zamierza powierzyć podwykonawcom — otóż w świetle informacji z tabeli z pkt 11,
gdzie prócz robót budowlanych wymieniono również zagospodarowanie terenu nadal wątpli-
wy pozostał zakres prac powierzonych podwykonawcom). Z kolei, wobec zarzutu odwołują-
cego, iż wezwanie do wyjaśnień z dnia 11 maja 2021, r. było bezpodstawne zamawiający
wskazał, iż wobec powyżej przedstawionych okoliczności zasadność wezwania nie powinna
budzić wątpliwości. Kierując się naczelnymi zasadami postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego wybór oferty bez wykorzystania instrumentu prawnego w postaci wezwania
do wyjaśnień byłby zdecydowanie obarczony wadami. Ponadto, jeżeli zdaniem odwołującego
brak było zasadności wezwania z dnia 11 maja 2021 r. winien on podjętą przez zamawiają-
cego czynność zaskarżyć w oparciu o art. 513 pkt 1 pzp w odpowiednim terminie, Tymcza-
sem, jak twierdzi o
dwołujący niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od zamawiającego spo-
rządził wyjaśnienia, lecz tylko z przyczyn losowych, których nie precyzuje, pismo to nie zo-
stało wysłane zamawiającemu, A zatem, zdaniem zamawiającego zarzuty względem zasad-
ności skierowania do odwołującego wezwania z dnia 11 maja 2021 r. z przyczyn opisanych
powyżej są oczywiście chybione.
Dodatkowo zamawiający wspomniał, że w świetle zaistniałych niespójności, kolejną okolicz-
nością, która pogłębiła wątpliwości zamawiającego jest fakt, że odwołujący prowadzi działal-
ność deweloperską i jedynie w tym aspekcie może posiadać doświadczenie oraz zasoby
per
sonalne czy rzeczowe. Wspomniał, że przedsiębiorca będący deweloperem samodzielnie
nie realizuje robót budowlanych. Jego działalność sprowadza się do zakupu nieruchomości
gruntowej, nadzoru procesu inwestycy
jnego począwszy od fazy projektowania do zakończe-
nia budowy, aż po jej sprzedaż bądź wynajem. Powszechnie, jako zadania za które odpo-
wiada deweloper wymienia się: lokalizację, na której powstanie jego inwestycja, przygotowa-

nie projektu i nadzór nad nim, nadzór budowy i kontrolowanie postępu prac, wykończenie
mieszkania, sprzedaż mieszkań lub domów (źródło: Wikipedia). Również definicja pojęcia
„deweloper" w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinne
go nawet nie nawiązuje do bezpośredniej realizacji robót bu-
dowlanych przez dewelopera, generalnym zadaniem dewelopera jest bowiem doprowadze-
nie swoimi działaniami do ustanowienia prawa własności lokalu i jego przeniesienia. Z przy-
czyn ekonomiczno-organizac
yjnych standardem jest, że deweloper organizuje budowę, ale
sam nie prowadzi firmy świadczącej roboty budowlane (nie zatrudnia poszczególnych pra-
cowników, nie posiada odpowiedniego zaplecza technicznego). Wobec powyższego, jako że
o
dwołujący działa na rynku, jako deweloper wątpliwości zamawiającego, co do samodzielne-
go wykonania części zamówienia, w świetle braku wyjaśnień na zapytanie z dnia 11 maja
2021 r. pogłębiły się.
Podsumowując, zamawiający nie zaprzecza, iż odwołujący ma uprawnienie do zaangażowa-
ni
a podwykonawców w realizację zamówienia. Zamawiający natomiast w niniejszym postę-
powaniu w oparciu o art. 462 ust. 2 ustawy
żądał przedstawienia przez wykonawcę w ofercie
części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zadośćuczynienie po-
wyższemu zobowiązaniu polega na jednoznacznym wskazaniu części zamówienia, czego w
przypadku oferty
odwołującego zabrakło, zamawiający wbrew zobowiązaniu wykonawcy nie
otrzymał precyzyjnej, jednoznacznej informacji, co do części, jakie zamierza powierzyć pod-
wyk
onawcom i już sama ta okoliczność sprawia, że oferta pozostaje w sprzeczności z prze-
pisami ustawy, która w jednym ze swoich artykułów przewiduje uprawnienie po stronie za-
mawiającego do żądania wskazania części zamówienia, które zostaną powierzone podwy-
konawcom (art, 462 ust. 2 pzp). Zamaw
iający nie podważa uprawnienia wykonawcy do po-
wierzenia części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, jednak w przedmiotowej
sprawie nie uzyskał wiedzy w jaki sposób wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnie-
nia, pozbawi
ając tym samym zamawiającego możliwości choćby zbadania i oceny przedsta-
wionego aspektu. Odwołujący próbuje argumentować, że powyższy obowiązek ma charakter
jedynie informacyjn
y i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia. Zamawiający stoi na
przeciwny
m stanowisku. Uprawnienie które przysługuje zamawiającym w świetle art, 462 ust,
2 pzp ma chociażby tę wartość dla postępowania, że pozwala na wyeliminowanie ofert, które
zakładają powierzenie całego zakresu zamówienia podwykonawcom, Zamawiający podkre-
śla, że brak precyzyjnego wskazania części zamówienia, które zostaną powierzone podwy-
konawcom nie świadczy o przyjęciu domniemania, iż wykonawca nie powierzy całości za-
mówienia podwykonawcom. Innymi słowy, w niniejszej sprawie zamawiający nie dysponował
(w opa
rciu o dokumenty przedłożone przez odwołującego) niebudzącymi wątpliwości infor-
macjami, w jakim zakresie powierza on wykonanie zamówienia podwykonawcom (a oświad-
czenia ujęte w odwołaniu i piśmie z dnia 11 maja 2021 r. dodatkowo utwierdzają zamawiają-

cego w
przekonaniu, że odwołujący sam nie ma pewności co do zakresu powierzenia części
zamówienia podwykonawcom). Zamawiający podkreślił, że brak jednoznaczności nie pozwa-
la na przyjęcie domniemania, że odwołujący nie powierzy całości zamówienia podwykonaw-
com. Na
tomiast w orzecznictwie dominuje pogląd, iż niedozwolone w świetle ustawy pzp jest
powierzenie podwykonawcom realizacji całego przedmiotu zamówienia. I choć w odwołaniu
z dnia 31 maja 2021 r. o
dwołujący wprost nie zaprzecza powyższemu, zamawiający z
ostrożności przywołuje najistotniejsze orzeczenia KIO w tej materii wyrok KIO z dnia 25
stycznia 2021 r. KIO 3459/20, wyrok KIO z dnia 27 lutego 2020 r., KIO 299/20.
Za powyższym stanowiskiem opowiedział się również sąd zamówień publicznych, tj. Wydział
XXIII S
ądu Okręgowego w Warszawie. W wyroku z dnia 5 maja 2021 r. 1 sygn. akt: XXIII ZS
11/21) w/w sąd podtrzymał powyżej przywołane stanowiska KlO, że oferta wykonawcy, w
której całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez podwykonawców podlega
odrzuceniu jako niezgodna z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (odpowiednio
art. 462 ust. 2 ustawy).

Przystępujący DOLMAR złożył stanowisko pisemne, w którym wniósł o oddalenie odwołania
w całości, oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów:
a)
dokumentacji postępowania przetargowego,
b)
informacji z dokumentacji projektowej w ramach SWZ -
„Załącznik nr do SWZ dodat-
kowa informacja odnośnie zakresu objętego przetargiem” (w którym wskazano wprost, że
przedmiotem przetargu nie jest wyposażenie meblowe ruchome, wyposażenie specjalistycz-
ne) na okoliczność, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie znajduje się wyposażenie
wskazane przez o
dwołującego w odwołaniu, lecz zapewnienie tylko niektórych elementów
wyposażenia (np. luster, dozowników do mydła, podajników na papier, wieszaków, projekto-
rów),
c)
dowodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszego pisma oraz dowodów z dokumen-
tów załączonych do niniejszego pisma, na okoliczności wskazane w uzasadnieniu niniejsze-
go pisma i na okoliczności wskazane w treści tych dokumentów,
3.
nadto
o zasądzenie kosztów postępowania zgodnie normami przepisanymi, w tym
kosztów zastępstwa procesowego, w przypadku jego ustanowienia.
W uzasadnieniu przystępujący podniósł, że zaniechanie złożenia przez odwołującego odwo-
łania na wezwanie z dnia 11 maja 2021 r. zamawiającego o złożenie wyjaśnień, co czyni to
wezwanie zamawiającego potwierdzonym jako konieczne. słuszne i zasadne
Odw
ołujący wskazuje w odwołaniu (strona 10 odwołania), że to wezwanie zamawiającego
było zdaniem Odwołującego „niepotrzebne", stanowiło zdaniem odwołującego „rodzaj praw-
nego superflu
um wykraczającego poza dyspozycję art. 223 ust. 1 zdanie pierwsze pzp z racji
braku przesłanek konieczności jego zastosowania" oraz że zamawiający zwracając się o te

wyjaśnienia dopuścił się rzeczy niedopuszczalnej oczekując wyjaśnienia mu kwestii, które co
prawda logicznie wynikając z treści oferty, to jednak nie są w niej wskazane” (strona 10 od-
wołania). Odwołujący kwestionuje zatem prawidłowość i zasadność wezwania z dnia 11 ma-
ja 2021 r. i powołuje się, że dokumenty złożone przez odwołującego w ramach postępowania
były wystarczające i nie powodowały konieczności składania wezwania z dnia 11 maja 2021
r.
Jeżeli odwołujący uważał wskazane wezwanie zamawiającego z dnia 11 maja 2021 r. o
wyjaśnienie za nieprawidłowe i naruszające przepisy ustawy, to mógł i powinien wówczas
zaskarżyć tę czynność zamawiającego, polegającą na skierowaniu do odwołującego wezwa-
nia o udzielenie wyjaśnień z dnia 11 maja 2021 r., poprzez złożenie na tę czynność odwoła-
nia do Krajowej
Izby Odwoławczej, czego jednak odwołujący nie uczynił i czego zaniechał.
Odwołujący dopiero w ramach niniejszego postępowania odwoławczego (str. 10 odwołania),
dotyczącego innej czynności, próbuje podważać zasadność i konieczność tego wezwania z
dnia 11 maja 2021 r. (strona 10 odwołania), co zatem należy uznać za spóźnione. Jedno-
cześnie wskazane wezwanie zamawiającego jest istotne dla wyniku postępowania przetar-
gowe
go, co nota bene przyznaje sam odwołujący. Odwołujący w ramach obecnie złożonego
odwołania, na zupełnie inną czynność, dokonuje bowiem omówienia i podnosi niezasadność
i zbędność tego wezwania zamawiającego, zatem sam odwołujący przyznaje w ten sposób
istotność tego wezwania i jego wpływ na wynik postępowania przetargowego.
Poza tym wezwanie zamawiającego z dnia 11 maja 2021 r. do złożenia wyjaśnień zostało
doręczone bezpośrednio do odwołującego, zatem nie może ulegać wątpliwości, że odwołu-
jący powziął informację o czynności w sposób jasny i niebudzący wątpliwości, lecz mimo to
zaniechał złożenia odwołania na to wezwanie. Wezwanie zamawiającego o udzielenie wyja-
śnień było czynnością zamawiającego jasno uzewnętrznioną względem odwołującego, co do
kt
órej zaistnienia nie mógł mieć odwołujący jakichkolwiek wątpliwości, ani której nie musiał
się domyślać.
W
ezwanie z dnia 11 maja 2021 r. należy traktować jako konieczne do przeprowadzenia, jako
zasadne i jako potwierdzające istnienie wątpliwości i konieczność ich wyjaśnienia przez od-
wołującego.
Wobec powyższego wszelkie okoliczności podnoszone przez odwołującego, wskazujące na
rzekome niepotrzebne skierowanie wyjaśnień z dnia 11 maja 2021 r. i stanowiące tego kon-
sekwencję stanowisko odwołującego o rzekomym udzieleniu pełnych wyjaśnień przez Odwo-
łującego w ramach odpowiedzi z dnia 7 maja 2021 r., należy traktować jako spóźnione i bez-
przedmiotowe.
Odwołujący podejmuje tym samym próbę obejścia ustawy - terminu na złożenia odwołania
co do
tej czynności wezwania z dnia 11 maja 2021 r. Wszelkie uwagi odwołującego w tym
względzie, dotyczące charakteru i oceny tego wezwania zamawiającego należy zatem trak-
tować jako spóźnione, a ponadto jako podnoszone w niewłaściwym trybie. Na potwierdzenie

swe
go stanowiska przystępujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23
grudnia 2019 r. (KIO 2505/1
9) Wymaga również zaznaczenia, że ustawa prawo zamówień
publicznych nie przewiduje instytucji przywrócenia terminu do złożenia odwołania.
Dowód
1, w
ezwanie Zamawiającego z dnia 11 maja 2021 r, (w aktach, oraz jako załącznik do odwo-
łania),
2. odwołanie z dnia 31 maja 2021 r., dotyczące kwestionowania innej czynności Zamawiają-
cego, a podnoszące jednocześnie niezasadność wezwania Zamawiającego z dnia 11 maja
2021 r, (w aktach),
Zakre
s przedmiotu zamówienia Odwołujący błędnie i wbrew treści SWZ wskazuje zakres
przedmiotu zamówienia podczas gdy przedmiotem zamówienia nie jest dostawa ani montaż
wyposażenia meblowego. ani wyposażenia specjalistycznego, ani żadne wyposażenie kuch-
ni, ani dostawa sprzętu AGD.
Odwołujący błędnie wskazuje w odwołaniu (str. 7), że przedmiotem zamówienia publicznego
objęto rzekomo „niebagatelną” część polegającą na dostawie „ wyposażenia (w tym specjali-
stycznego) m.in. pracowni czy
pomieszczeń socjalnych (np. dostawa mebli, sprzętu AGD)".
Odwołujący załączył też do odwołania cały przedmiar robót i powołuje się, że określa on
przedm
iot zamówienia, w sytuacji gdy zamawiający w SWZ doprecyzował, że przedmiar ro-
bót nie ma zastosowania w całości, ponieważ część elementów nie wchodzi w zakres
przedmiot
u zamówienia. Załączenie przez odwołującego całej treści przedmiaru w zakresie
wyposażenia do odwołania wraz ze stanowiskiem odwołującego co do zakresu przedmiotu
zamówienia, ujętym na stronie 7 odwołania, stanowi mechanizm wypaczający faktyczny za-
kres przedmiotu zamówienia, określony w SWZ i może wywoływać u odbiorcy tych treści
fałszywy obraz przedmiotu przetargu.
Po pierwsze, wbrew stanowisku o
dwołującego wskazanym w odwołaniu (str. 7 odwołania)
przedmiotem zamówienia nie jest dostawa sprzętu AGD, ani przedmiotem zamówienia nie
jest wyposażenie meblowe ruchome, ani przedmiotem zamówienia nie jest wyposażenie
specjalistyczne, przedmiotem zamówienia nie jest również żadne wyposażenie do kuchni,
ani do jadalni; ani do szatni (o
dwołujący posługuje się niesprecyzowanym sformułowaniem
„pomieszczenia socjalne"). Zamawiający załączył do zamówienia przedmiar robót obejmują-
cy wszystkie elementy, ale w załączniku do SWZ — określonym jako „dodatkowa informacja
odnośnie zakresu objętego przetargiem” wskazano wprost na końcu tego dokumentu) w pkt
4 i 5, że przedmiotem zamówienia nie jest: 4 Wyposażenie meblowe ruchome, 5 Wyposaże-
nie specjalistyczne". Do dokumentacji projektowej w SWZ załączono przedmiar w całości,
zapewne po to by nie było konieczności dokonywania i dzielenia przedmiaru i usuwania po-
zycji z tego przedmiaru, a poprzez załączenie do SWZ dodatkowego załącznika zawierają-
cego tę dodatkową informację, dookreślono tym samym, które pozycje z przedmiaru są istot-

ne, a których nie można brać pod uwagę, jako wyłączonych z zakresu zamówienia odwołują-
cy ignoruje wskazane rozróżnienie i doprecyzowanie zakresu zamówienia, wskazując błęd-
nie w odwołaniu zakres prac objętych zamówieniem publicznym.
Po drugie, w
załączniku określającym „dodatkową informację odnośnie zakresu objętego
przetargiem” objęte zamówieniem (pkt 6 i 7 tego załącznika SWZ) jest jedynie zapewnienie
takich elementów jak: w łazienkach dozowników do mydła, podajników na papier, wiesza-
ków, a w zakresie pomieszczeń wykładowych zapewnia się tablice i projektory.
Po trzecie o
dwołujący zajmuje sprzeczne ze sobą stanowiska w samej treści odwołania,
mia
nowicie na stronie 7 odwołania odwołujący wskazuje, że „ Odwołujący w żadnym miejscu
nie zadeklarował podwykonawstwa w zakresie wykonania terenów zielonych, robót drogo-
wych", podczas
gdy jednocześnie, zaraz na następnej stronie odwołania (str. 8) przytacza
treść pkt 1 1 oferty wskazuje, że części zamówienia które wykonanie zamierza się powierzyć
podwykonaw
com to między innymi „roboty zagospodarowania terenu". Do robót zagospoda-
rowania terenu niewątpliwe należy wykonanie terenów zielonych,
Wskazane w odwołaniu informacje, dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, sprzeczne
są z treścią SWZ a ponadto sprzeczności występują także w samej treści odwołania, co bu-
dzi uzasadnione wątpliwości co do świadomości i znajomości przez odwołującego zakresu
objętego przedmiotem przetargu, i tym bardziej potwierdza zasadność i konieczność powsta-
łych po stronie zamawiającego wątpliwości oraz zasadność i konieczność dokonanego przez
z
amawiającego wezwania o udzielenie wyjaśnień z dnia 11 maja 2021 r. (na które odwołują-
cy zaniechał udzielenia odpowiedzi). Odwołujący nawet w treści odwołania powołuje się na
objęcie przedmiotem zamówienia elementów wprost z niego wyłączonych.
Uczestnik poparł stanowisko zamawiającego wskazane w odpowiedzi na odwołanie z dnia 7
lipca 2021 r., w której zamawiający szczegółowo odnosi się i wykazuje niespójność i
sprzeczność stanowiska odwołującego, w tym sprzeczność tego stanowiska występującą
nawet w sa
mej treści odwołania, w którym odwołujący sam sobie zaprzecza. Zamawiający
bardzo dokładnie w odpowiedzi na odwołanie z dnia 7 lipca 2021 r. analizuje treść oferty od-
wołującego oraz treść pism odwołującego i uczestnik popiera wszelkie wnioski i stanowisko
z
amawiającego podniesione w tym względzie.
Uczestnik zaznacz
ył, że wobec wykazanych niejasności, sprzeczności w oświadczeniach
o
dwołującego oraz w treści samej oferty zaniechanie wezwania przez zamawiającego do
udzielania wyjaśnień przez odwołującego stanowiłoby naruszenie podstawowych zasada
zamówień publicznych. Poza tym, wykazana w odpowiedzi na odwołanie, skala wewnętrznej
rozbieżności i niezgodności stanowiska odwołującego, prowadzi również do wniosku, że od-
wołujący czyni pewne uwagi jedynie na potrzeby postępowania odwoławczego.
Wskazał ponadto, że mimo że instytucja udzielania wyjaśnień jest uprawnieniem zamawiają-
cego, to jest ono determinowane koniecznością zachowania przez zamawiającego należytej

st
aranności. Zatem mimo dyspozycyjnego charakteru art. 223 ustawy zamawiający jest zo-
bowiązany żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie może według przystępującego również ulegać wątpliwości, że w ustawie jest wskazany
zakaz pr
zekazywania całości zamówienia podwykonawcom. Podzlecenie w formie podwyko-
nawstwa całości zakresu zamówienia jest niedopuszczalne (art. 462 ust. 1 pzp). Możliwość
powierzenia całości zamówienia podwykonawcy byłoby sprzeczne z celem postępowania o
udzieleni
e zamówienia, które jest ukierunkowane na wybór rzetelnego i wiarygodnego wyko-
nawcy do realizacji zamówienia. Brak możliwości zlecenia całości zamówienia podwykonaw-
com, wynika chociażby z literalnego brzmienia art. 462 ust. 1 pzp, który posługuje się tylko
sformułowaniem „część" zamówienia, a tym samym interpretacja tego przepisu względem
jasnego wyniku wykładni literalnej nie budzi wątpliwości. Nota bene na doniosłość znaczenia
wykładni literalnej przepisów wskazał również odwołujący na str. 9 odwołania, określając że
wykładania literalna ma kluczowe znaczenie dla sfery zamówień publicznych,
Uczestnik wskaza
ł, że zamawiający ma prawo uzyskać informację o tym jaką część zamó-
wienia i jaki zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom, co mu przysługuje wprost na
podstawie prawa zamówień publicznych. Wypełnienie wskazanego obowiązku i skorzystanie
z tego uprawnienia prz
ez zamawiającego przez określenie w SWZ wymogu wskazana przez
wykonawcę w ofercie tych zakresów, umożliwia tym samym zamawiającemu kontrolę i
spraw
dzenie czy całość przedmiotu zamówienia nie jest dedykowana do realizacji przez
podwykonawców.
Odwołujący jako załącznik do odwołania załączył skan pisma, oznaczonego przez odwołują-
cego w odwołaniu jako pismo z dnia 11 maja 2021 r. Załączenie tego pisma tylko w formie
skanu, podczas gdy o
dwołujący powołuje się na jego sporządzenie w formie elektronicznej,
budzi uzasadnione wątpliwości. W przypadku sporządzenia pisma w formie elektronicznej,
nie występują bowiem żadne przeszkody techniczne do przedłożenia oryginału takiego pi-
sma, Skan pisma uniemożliwia potwierdzenie sporządzenia tego pisma we właściwej formie,
czy rzeczywiście zostało podpisane podpisem kwalifikowanym oraz brak jest możliwości we-
ryfikacji prawidłowości złożenia podpisu oraz czasu jego złożenia. Wymaga również zazna-
czenia. że wszelkie pozostałe załączniki do odwołania oraz samo odwołanie zostało sporzą-
dzone w formie elektronicznej.
Załączenie przez odwołującego kopii pisma z dnia 11.05.2021
r., jest i
tak bezprzedmiotowe, ponieważ odwołujący zaniechał złożenia jakiejkolwiek odpo-
wiedzi na wezwanie z
amawiającego z dnia 11 maja 2021 r.
Uczestnik w ślad za zamawiający podkreślił, że odwołujący jest pomiotem prowadzącym
działalność deweloperską.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. swz wraz z załącznikami, wyjaśnień
treści swz i modyfikacji treści swz oraz oferty odwołującego, wezwania zamawiającego do

odwołującego z dnia 27 kwietnia 2021 i odpowiedzi udzielonej w dniu 30 kwietnia 2021, we-
zw
ania zamawiającego do odwołującego z dnia 6 maja 2021 i udzielonej w dniu 7 maja 2021
r. odpowiedzi, wezwania z dnia 11 maja 2021, informacji o wyniku postępowania.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
IX. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2) zdolności zawodowej:
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie minimum dwie roboty
budowlane dotyczące obiektów kubaturowych (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można
pr
zypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych) o wartości co najmniej 3
000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony, 00/100) brutto każda;
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o
których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) lit. a)-b) niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 5 niniej-
szego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zaso-
by, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zaso-
by zdolności zawodowe, ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a
także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w ust. 6 pkt 1,
musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wyko-
nawca polega w odniesi
eniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą.
8. W zakresie zdolności zawodowej - w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
zawodowych lub do-
świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których
te zdolności są wymagane.
IXa. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zamawiający w pkt. 2) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wy-
magał:
b) dotyczących zdolności zawodowej:
i. wykazu robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodza-
ju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wy-
konane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumen-
ty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeże-
li wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna
W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:
1.
Elementów zagospodarowania terenu –śmietniki, stojaki rowerowe, ławki, ogrodze-
nie, bramy itp.
2.
Rozbiórki nawierzchni drogowych w obrębie II etapu oraz w zakresie drogi dojazdo-
wej od wjazdu na teren inwestycji do budynku oznaczonego nr 106, łącznie z nawierzchnią
pomiędzy budynkami 105 i 106- kostka (do ułożenia na paletach) i płyty rozbiórki nadające
się do ponownego wykorzystania do przekazania Zamawiającemu.
3.
Fundamentu w pom. 0.11 -
Zamawiającemu zależy na tym aby jakiekolwiek drga-
nia budynku i z zewnątrz np. od ruchu samochodowego i tramwajowego, nie przenosiły
się na urządzenia postawione na specjalnym stole, który będzie stał na osobnym fundamen-
cie zdylatowanym od podłoża, podkładów i warstw wykończeniowych posadzki.
4.
W Budynku nr 1, Pomieszczenia 0.11, 1.20, 0.13,
żaluzji zaciemniających powodu-
jących całkowite zaciemnienie pomieszczenia.
5.
Żaluzji w pomieszczeniach.
6.
Wyposażenia sanitarnego w łazienkach – montaż luster, dozowników do mydła, po-
dajników na papier, wieszaki, ścianki hpl, umywalki, muszle itp.

7.
Wyposażenia pomieszczeń wykładowych i seminaryjnych oraz pracowni w ekrany,
tablice, projektory podwieszone do sufitu
8.
Dźwigu jako kompletnego urządzenia jednej firmy – nie dopuszcza się tzw. „składa-
ka”- z okresem dostępności części zamiennych przez 15 lat
9.
Przestawienia silosu na trociny z istniejącej stolarni wraz z podłączeniem.
10.
Usuniecie
karp i korzeni drzew po wycince przeprowadzonej przez Zamawiającego,
oraz wykonania nasadzeń zastępczych.
11.
Nowego Węzła c.o. w budynku 106 (oznaczonym na planie zagospodarowania) ob-
sługującego budynki 1,2,3, oraz doprowadzenie przewodów c.o. do istniejących dwóch bu-
dynków znajdujących się po trasie do Budynku nr 3. Warunkiem koniecznym jest doprowa-
dzenie i uruchomienie ogrzewania do dwóch istniejących budynków przed początkiem se-
zonu grzewczego 2021/2022 ( 15.10.2021r).
Wszystkie elementy wyposażenia co do rodzaju uzgodnione z Zamawiającym (Użytkowni-
kiem)
Przedmiotem przetargu nie jest:
1.
Rozbiórka budynków na terenie inwestycji.
2.
Rozbiórka nawierzchni drogowej i terenów utwardzonych w obrębie wyburzonych
dwóch budynków nr 1,2.
3.
Wycinka drzew.
4.
Wyposażenie meblowe ruchome.
5.
Wyposażenie specjalistyczne.
Wyjaśnienia treści siwz z dnia 12 kwietnia 2021 r.
4.
Proszę o jednoznaczne wskazanie asortymentu wyposażenia, które należy przewi-
dzieć w ofercie – czy zgodnie z załącznikiem „Załącznik nr … do SWZ – dodatkowa infor-
macja odnośnie zakresu objętego przetargiem” należy wycenić wyłącznie wyposażenie sani-
tarne, ekrany, tablice, projektory oraz żaluzje?
Odpowiedź Zamawiającego: W ofercie należy przewidzieć wyposażenie zgodnie z zapisami
w załączniku: w sanitariatach, zamontować ekrany, tablice, projektory oraz żaluzje.
5.
Proszę o podanie niezbędnych parametrów projektorów (EC - PROJEKTOR SUFI-
TOWY), ekranów (EA - EKRAN OPUSZCZANY) i tablic (EB – TABLICA) jeśli są w zakresie
oferty. Wyposażenie to wskazane jest w zestawieniu wyposażenia specjalnego, które wg
„Załącznik nr … do SWZ – dodatkowa informacja odnośnie zakresu objętego przetargiem”
– wyłączone jest z zakresu razem z wyposażeniem meblowym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Parametry wyposażenia:
EC - PROJEKTOR SUFITOWY
Sale dydaktyczne CNT -
projektory multimedialne spełniające parametry:


technologia: Laser&LED;

rozdzielczość WUXGA (1920x1200) ;

jasność min. 3000 lm;

żywotność źródła światła min. 20.000h;

interfejsy: LAN, HDMI, VGA
Parametry Projektorów do sal seminaryjnych:

technologia: Leser + 3LCD;

rozdzielczość min. WUXGA (1920x1200) ;

jasność min. 8000 lm;

żywotność źródła światła min. 20.000h;

interfejsy: LAN, HDMI, VGA
EA - EKRAN OPUSZCZANY
Sale dydaktyczne CNT - ekrany projekcyjne manualne 3m x 2m.
Sale seminaryjne CNT - ekrany projekcyjne elektryczne 3m x 2m.
EB - TABLICA
Tablica s
pełniająca wymogi magnetyczna i suchościeralna – kolor biały, mocowana do
ściany, wymiar 3,0x1,2m, certyfikat do stosowania w budynkach oświatowych, półka w dol-
nej części .
6.
Proszę o podanie niezbędnych do wyceny danych na temat żaluzji w pomieszcze-
niach zgodnie
z informacją zawartą w „Załącznik nr … do SWZ – dodatkowa informacja
odnośnie zakresu objętego przetargiem” – proszę o podanie wymiarów, ilości, parametrów
takich jak stopnień zaciemnienia, rodzaj materiału, rodzaj sterowania itp.
Odpowiedź Zamawiającego:

Żaluzje zaciemniające ZZ:
1. Szero
kość: dopasowane do szerokości fasady
2. Wysokość: 3850 mm
3.
Roleta gładka zwijana z materiału typu black out – 100% zaciemnienia
4. Materiały z atestem higienicznym oraz atestem niepalności
5. Montaż za pomocą przykręcanych uchwytów- kaseta pod stropem + prowadnice mocowa-
ne do ścian – w celu uzyskania szczelnego zaciemnienia
6. Możliwość regulacji uchwytu montażowego
7. System sterowania: sprężynkowy
8. Przy ścianach bocznych zamontować dodatkowy profil umożliwiający szczelny montaż
maskownic
– do-stosować do rozwiązać wybranego producenta
9. Montaż: prawy lub lewy , sterowanie elektryczne
Żaluzje ZA: sterowanie ręczne, materiał waga nie mniej niż 205g/m2, 50% zaciemnienia,

Pozostałe parametry zostały podane w zestawieniu i specyfikacji pliku pod nazwą:
UMK_BUD1_PW_Z_M_MEBLE
Wyjaśnienia z dnia 16 kwietnia 2021 r.
odpowiedź na pytanie 2:
Odpowiedź Zamawiającego:
Następujące wyposażenie należy uwzględnić wycenie z dokumentów o sygnaturze:
UMK_BUD1_PW_Z_M_MEBLE,
UMK_BUD2_PW_Z_M_MEBLE, UMK_BUD3_PW_Z_M_MEBLE
SD - zlewy gospodarcze,
SE
–zlewozmywaki,
ZA, i dodatkowo ZZ
–żaluzje,
System identyfikacji wizualnej montowany przy drzwiach
Informację uzupełniające dla Żaluzji:
Żaluzje zaciemniające ZZ:
1. Szerokość: dopasowane do szerokości fasady
2. Wysokość: 3850 mm
3. Roleta gładka zwijana z materiału typu black out – 100% zaciemnienia
4. Materiały z atestem higienicznym oraz atestem nie-palności
5. Montaż za pomocą przykręcanych uchwytów- kaseta pod stropem + prowadnice mocowa-
ne do
ścian – w celu uzyskania szczelnego zaciemnienia
6. Możliwość regulacji uchwytu montażowego
7. System sterowania: sprężynkowy
8. Przy ścianach bocznych zamontować dodatkowy profil umożliwiający szczelny montaż
maskownic
– do-stosować do rozwiązać wybranego producenta
9. Montaż: prawy lub lewy , sterowanie elektryczne
Żaluzje ZA: sterowanie ręczne, materiał waga nie mniej niż 205g/m2, 50% zaciemnienia,
Pozostałe parametry zostały podane w zestawieniu i specyfikacji pliku pod nazwą:
UMK_BUD1_PW_Z_M_MEBLE
odpowiedź na pytanie 7
Odpowiedź Zamawiającego:
Parametry wyposażenia:
EA - EKRAN OPUSZCZANY
Sale dydaktyczne CNT - ekrany projekcyjne manualne 3m x 2m.
Sale seminaryjne CNT - ekrany projekcyjne elektryczne 3m x 2m.
EB - TABLICA

Tablica spełniająca wymogi magnetyczna i suchościeralna – kolor biały, mocowana do ścia-
ny, wymiar 3,0x1,2m, certyfik
at do stosowania w budynkach oświatowych, półka w dolnej
części .
Wyjaśnienia z dnia 19 kwietnia 2021 r.
odpowiedź na pytanie 5
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w zakres wyceny wchodzi system informacji wizualnej.
Wyja
śnienia z dnia 19 kwietnia 2021 r.
odpowiedź na pytanie 4
Odpowiedź Zamawiającego:
Przekazanie terenu budowy nastąpi z wyciętymi drzewami i wywiezionymi z miejsca prze-
znaczonego pod inwestycję. Do wykonawcy należy wykopanie i usunięcie z terenu inwestycji
korzeni i karp.
W
yjaśnienia z dnia 19 kwietnia 2021 r.
odpowiedź na pytanie 4
Odpowiedź Zamawiającego:
Projekt gospodarki zielenią sporządzany był na etapie składania wniosku o wycinkę. Nasa-
dzeń należy dokonać zgodnie z Decyzjami (pozwoleniami na wycinkę i wykonaniem nasa-
dzeń zastępczych):
Decyzja BOM.6131.1.2021.JT z dnia 26.02.2021r,
oraz Decyzja BOM.6131.47.2021.JT z dnia 31.03.2021r,
Decyzje są udostępnione w plikach :
pozwolenie na
wycinkę i nasadzenia.pdf
pozwolenie na
wycinkę i nasadzenia.pdf
BOM.6131.47.2021.JT.pdf (modyfikacja)
BOM.6131.47.2021.JT.pdf (modyfikacja)

Z oferty odwołującego wynika, że złożył on oświadczenie o treści:
11. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy:
b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom:
1. Roboty przygotowawcze i ziemne, roboty izolacyjne, roboty stolarskie, roboty ciesielskie i
dekarskie, roboty wykończeniowe, roboty zagospodarowania terenu i małej architektury, sieci
zewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne i teletechniczne, elektry-
ka zewnętrzna i inne Na dzień składania ofert nie są znane nazwy lub imiona i nazwiska
podwykonawców, którym zamierza Wykonawca powierzyć części zamówienia, z wyłącze-
niem podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w niniejszym postę-
powaniu, tj. KWK Construction sp. z o. o.

Z zobowiązania do udostępnienia zasobów wynika, że KWK Construction sp. z o. stosownie
do art. 22a. oraz świadomy (a) solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 22a. ust. 5
ustawy PZP, zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: DANE WYKONAWCY:
Nazwa /Imię i nazwisko: KWK Construction Deweloper sp. z o. o. nw. zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia: poleganie na zdolnościach technicznych (określenie zasobu – pole-
ganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicz-
nej) b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:1 poleganie na zdolno-
ściach technicznych – roboty budowlane, przy realizacji inwestycji: „Budowa kompleksu bu-
dynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynku Magazynowo-Warsztatowego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Okrężnej/Wileńskiej w Toruniu”
c) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego umowa o podwykonawstwo
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego roboty
budowlane przez cały okres realizacji zamówienia
e) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-
czenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą tak
f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem umowa o podwyko-
nawstwo
W dniu 6 maja 2021 r. zamawiający wskazał odwołującemu, że W tabeli zamieszczonej w
pkt 11 lit. b Formularza ofertowego z dnia 23.04.2021 r., w kolumnie pt. „Części zamówienia,
których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom” Wykonawca wskazał: „Roboty
przygotowawcze i ziemne, roboty izolacyjne, roboty stolarskie, roboty ciesielskie i dekarskie,
roboty wykończeniowe, roboty zagospodarowania terenu i małej architektury, sieci zewnętrz-
ne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne i teletechniczne, elektryka ze-
wnętrzna i inne”. Z kolei w kolumnie pt.: „Nazwa i adres podwykonawcy” Wykonawca zawarł
następującą treść: „Na dzień składania ofert nie są znane nazwy lub imiona i nazwiska pod-
wykonawców, którym zamierza Wykonawca powierzyć części zamówienia, z wyłączeniem
podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w niniejszym postępowa-
niu, tj. KWK Construction sp. z o. o.”.
Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego –
KWK Construction Sp. z o.o., aby wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresi
e zdolności zawodowej, o czym mowa w pkt 5.4.2) lit. a ogłoszenia o zamówie-
niu/IX.1.2 lit. a Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z którym Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że: „w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofer
t, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie
minimum dwie roboty budowlane dotyczące obiektów kubaturowych (obiekt kubaturowy: bu-

dynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych) o
wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony, 00/100) brutto każda”.
Wykonawca złożył wymagany w korespondencji z powyższym Wykaz robót budowlanych z
dnia 30.04.2021 r. Jednocześnie, jak wynika z treści Załącznika nr 3 do Formularza oferto-
wego z dnia 23.04.2021 r. (lit. c i e) z podmiotem udostępniającym zasoby – KWK Construc-
tion Sp. z o.o. Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo i w/w podmiot, na zdolno-
ściach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu (w
zakresie zdolności zawodowej), zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą.
Mając na uwadze przytoczoną powyżej treść wskazań Wykonawcy zawartych w tabeli za-
mieszczonej w pkt 11 lit. b Formularza ofertowego z dnia 23.04.2021 r.,
Zamawiający prosił
Wykonawcę o wyjaśnienie jakie roboty Wykonawca zamierza powierzyć KWK Construction
Sp. z o.o. i czy obejmują one całość robót budowlanych dotyczących obiektów kubaturowych
oraz jakie roboty Wykonawca zamierza powierzyć innym podwykonawcom, a także czy czę-
ści zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom obejmują całe
zamówienie.
W dniu 7 maja 2021 r. odwołujący odpowiedział:
Wykonawca, KWK Construction Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w odpowie-
dzi na wezw
anie Zamawiającego z dn. 6.05.2021 wyjaśnia, że zakresem podwykonawstwa
KWK Construction sp. z o.o. planuje się objąć całość robót budowlanych w tym także doty-
czących obiektów kubaturowych.
Wykonawca nie wyklucza, że na budowę wprowadzeni zostaną przez ww. podwykonawcę
dalsi podwykonawcy, przy uwzględnieniu rzecz jasna spełnia przez nich w odpowiednim za-
kresie (w odniesieniu do zakresu powierzonych robót) warunków udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż ww. podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W dniu 11 maja 2021 r. zamawiający wezwał do dodatkowych wyjaśnień
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 6 maja 2021 r. Wykonawca w dniu 7 ma-
ja 2021 r. złożył wyjaśnienie, w którym oświadczył, iż, cyt.: „zakresem podwykonawstwa
KWK Construction sp. z o.o. planuje się objąć całość robót budowlanych w tym także doty-
czących obiektów kubaturowych”.
Powyższe oznacza, iż wszystkie roboty budowlane będą wykonane przez podwykonawcę
(ewentualni
e również przez dalszych podwykonawców). Roboty budowlane nie stanowią
jednak 100% przedmiotu zamówienia pt. „Budowa kompleksu budynków Centrum Nauk
Technicznych oraz budynku Magazynowo-Warsztatowego wraz z zagospodarowaniem tere-
nu przy ul. Okrężnej/Wileńskiej w Toruniu”.

Zgodnie z załącznikiem II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
(Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65), nie stanowią robót budowlanych takie elementy/części
przedmiotu zamówienia, jak np. wykonanie terenów zielonych - trawników, dokonanie nasa-
dzeń drzew i krzewów oraz dostawa wyposażenia pracowni - projektorów i tablic.
W związku z powyższym Zamawiający prosi Wykonawcę o wyjaśnienie, czy Wykonawca
zamierza:
1) wykonać którąś część zamówienia samodzielnie, własnymi siłami, a jeśli tak, to którą,
2) powierzyć podwykonawcy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wszystkich elemen-
tów/części przedmiotu zamówienia).
Odwołujący na to wezwanie nie odpowiedział.

Z informacji o wyniku postępowania wynika, że zamawiający odrzucił ofertę odwołującego z
następującym uzasadnieniem faktycznym:
Uzasadnienie faktyczne:
W toku badania oferty ww. wykonawcy Komis
ja przetargowa stwierdziła, iż wykonawca w
tabeli zamieszczonej w pkt 11 lit. b Formularza ofertowego z dnia 23.04.2021 r., w kolumnie
pt. „Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom” wska-
zał: „Roboty przygotowawcze i ziemne, roboty izolacyjne, roboty stolarskie, roboty ciesielskie
i dekarskie, roboty wykończeniowe, roboty zagospodarowania terenu i małej architektury,
sieci zewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne i teletechniczne,
elektryka zewnętrzna i inne”. Z kolei w kolumnie pt.: „Nazwa i adres podwykonawcy” wyko-
nawca zawarł następującą treść: „Na dzień składania ofert nie są znane nazwy lub imiona i
nazwiska
podwykonawców, którym zamierza wykonawca powierzyć części zamówienia, z
wyłączeniem podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca w niniejszym
postępowaniu, tj. KWK Construction sp. z o. o.”.
Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego –
KWK Construction Sp. z o.o., aby wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności zawodowej, o czym mowa w pkt 5.4.2) lit. a ogłoszenia o zamówie-
niu/IX.1.2 lit. a Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z którym wykonawca spełni wa-
runek jeżeli wykaże, że: „w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie
minimum dwie roboty budowlane dotyczące obiektów kubaturowych (obiekt kubaturowy: bu-
dynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych) o
wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony, 00/100) brutto każda”.
Wykonawca złożył wymagany w korespondencji z powyższym Wykaz robót budowlanych z
dnia 30.04.2021 r. Jednocześnie, jak wynika z treści Załącznika nr 3 do Formularza oferto-

wego z dnia 23.04.2021 r. (lit. c i e) z podmiotem udostępniającym zasoby – KWK Construc-
tion Sp. z o.o. w
ykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo i w/w podmiot, na zdolno-
ściach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu (w
zakr
esie zdolności zawodowej), zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą.
W związku z wątpliwościami odnośnie powierzenia całości zamówienia podwykonawcy za-
mawiający w dniu 06.05.2021 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień jakie roboty wy-
konawca zamierza powierzyć podwykonawcy - KWK Construction Sp. z o.o. i czy obejmują
one całość robót budowlanych dotyczących obiektów kubaturowych oraz jakie roboty Wyko-
nawca zamierza powierzyć innym podwykonawcom, a także czy części zamówienia, których
wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom obejmują całe zamówienie.
W wyja
śnieniach z dnia 07.05.2021 r. wykonawca oświadczył, że „zakresem podwykonaw-
stwa KWK Construction sp. z o.o. planuje się objąć całość robót budowlanych w tym także
dotyczących obiektów kubaturowych”. Dodał również iż „Wykonawca nie wyklucza, że na
budowę wprowadzeni zostaną przez ww. podwykonawcę dalsi podwykonawcy, przy
uwzględnieniu rzecz jasna spełnia przez nich w odpowiednim zakresie (w odniesieniu do
zakresu powierzonych r
obót) warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
ww. podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.”.
W związku z powyższym w dniu 11.05.2021 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia
dodatkowych wyjaśnień, które miały by jednoznacznie wyjaśnić, czy Wykonawca wykona
którąś część zamówienia samodzielnie, własnymi siłami, jeśli tak, to którą, czy też całość
zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy.
Wykonawca - KWK Construction Deweloper Sp. z o.o.
– nie udzielił żadnych dodatkowych
wyjaśnień, tym samym nie rozwiał wątpliwości zamawiającego odnośnie tego, które (kon-
kretnie i wyczerpująco) części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcy oraz czy ca-
łość zamówienia wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy (podwyko-
nawcom). Co należy szczególnie podkreślić, w ocenie zamawiającego powierzenie wykona-
nia całości zamówienia podwykonawcy jest niedopuszczalne na gruncie obowiązujących
przepisów PZP, za czym przemawia ugruntowany podgląd wyrażony w szeregu orzeczeń
wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą m.in. w cytowanych poniżej wyrokach (przy czym
należy zaznaczyć, że pomimo odniesień do przepisów ustawy PZP z 2004 r. z późn. zm.,
prezentowane wywody i wnioski zachowują swoją aktualność na gruncie obowiązującej
PZP):
Zamawiający na poparcie swojego stanowiska powołał: wyrok KIO z dnia 25 stycznia 2021 r.
KIO 3459/20, wyrok KIO z dnia 27 lutego 2020 r., KIO 299/20.

W związku z powyższym zamawiający uznał, iż wykonawca, na którym to spoczywał ciężar
rozwiania wątpliwości i udowodnienia zamawiającemu, które części zamówienia zamierza
powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom w sposób wyczerpujący i konkretny i czy/które
części wykona wykonawca, nie przekonał zamawiającego, iż nie powierzy realizacji całego
zamówienia podwykonawcy. Mając możliwość przedłożenia wyjaśnień Wykonawca nie pod-
jął żadnej aktywności , ignorując uzasadnione i nie zakwestionowane przez wykonawcę we-
zwanie. Zamawiający w oparciu o posiadaną wiedzę zdobytą w toku postepowania, na pod-
stawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, uznaje ofertę za niezgodną z przepisami
PZP, w zakresie jakim narusza regulacje dotyczące możliwości powierzenia wykonania czę-
ści zamówienia podwykonawcy i odrzuca ofertę wykonawcy.
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z art.
462 ust. 1 PZP. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami PZP, a nie-
zgodność w przypadku oferty wykonawcy dotyczy art. 462 ust. 1 PZP, który przewiduje, że
wykona
wca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Dodatkowo w
przedmiotowym postępowaniu zamawiający zarządzał wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom o czym mowa w art.
462 ust. 2 PZP, wobec czego w
ykonawca był zobowiązany udzielić wyczerpującej i jasnej
informacji w w/w zakresie, czego nie uczynił, doprowadzając także w ten sposób do nie-
zgodności oferty z przepisami PZP i konieczności odrzucenia oferty co wynika z art. 226 ust.
3 PZP w zw. z art. 462 ust. 2 PZP.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne, o których mowa w art.
525 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się okoliczności, które stanowiłyby podstawę odrzucenia odwołania
zgodnie z art. 528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia z art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 266 ust. 1 w zw. z art. 462 ust 1, co narusza
także art. 17 ust 2 w zw. z art. 16 pkt 1 i 2 przez niezasadne odrzucenie oferty odwołującego
i niewłaściwe uznanie, że oferta odwołującego jest niezgodna z ustawą, a w szczególności z
art. 462 ust. 1
, co narusza również zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wy-
konawców, jak również zasadę przejrzystości postępowania, którego celem powinno być
wybranie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy.

Zarzut potwierdził się. Przede wszystkim Izba wzięła pod uwagę to, że w przypadku gdy za-
mawiający decyduje się na odrzucenie odwołania, to na nim ciąży obowiązek wykazania, że
zaistniały okoliczności faktyczne nadające się do subsumpcji pod którąś z norm art. 528
ustawy. Zamawiający w spornej sprawie przyjął dwie tezy, że:
1.
Przepis art. 462 ust. 1 ustawy zakazuje wykonawcom powierzenia całości zamówie-
nia podwykonawcom
2.
Odwołujący powinien zamawiającemu udowodnić, że nie powierzył całości zamówie-
nia podwykonawcom.
Izba zauważa, że przepis art. 462 ust. 1 ustawy jest w swoim brzmieniu tożsamy z art. 36a
ust. 1 ustawy z 2004r. Natomiast przepis ar
t. 462 ust. 2 różni się od art. 36 b ust. 1 ustawy z
2004 r. w następujący sposób:
Aktualne brzmienie przepisu „Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w
ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz
podania
nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Brzmienie starej ustawy:
„Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówie-
nia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców.
Zatem istotna r
óżnica pomiędzy tymi przepisami sprowadza się do zmiany charakteru prze-
pisu z obligatoryjnego na fakultatywny. Dlatego, że w ocenie Izby przepisy te można rozpo-
znawać także na gruncie dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa. Zamawiający w
odpowiedz
i na odwołanie wskazał dwa przykłady orzeczeń z 2020 r. tj. KIO 299/20 i KIO
3459/20 wskazujące na istnienie zakazu powierzenia przez wykonawców całości zakresu
zamówienia podwykonawcom. Jednak ta kwestia nie jest jednolicie interpretowana. Można
bowiem dostrzec stanowisko
Prezesa UZP zawarte w opinii: „Dotyczącej przepisów o pod-
wykonawstwie, obowiązujących od dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473)
Podwykonawstwo
– nowelizacja ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy –
Prawo zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473), dalej zwanej: „ustawą Pzp”, w
której na pytanie nr 2 Czy jest możliwe powierzenie przez wykonawcę realizacji całości za-
mówienia podwykonawcy lub podwykonawcom?, Prezes UZP udzielił następującej odpowie-
dzi „Wykładni przepisu art. 36a ust. 1 ustawy Pzp należy dokonywać łącznie z przepisem art.
36a ust. 2 ustawy Pzp. W drugim z ww. przepisów przewidziana została możliwość zastrze-
żenia przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę niektórych
części zamówienia. A zatem, w sytuacji, gdy zamawiający nie skorzysta z ww. uprawnienia,
wykonawca będzie mógł powierzyć wykonanie całości zamówienia podwykonawcy lub pod-
wykonawcom.
” Tym samym teza pierwsza zamawiającego oparta jest o treść przepisu art.
4
62 ust. 1 ustawy, który budzi wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3
ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Tym samym,

aby zamawiający mógł zastosować tę przesłankę odrzucenia przepis prawa musi być jedno-
znaczny, pewny i jednolicie wykładany, w przeciwnym bowiem wypadku mogłoby dojść do
sytuacji, w której wykonawcy byliby różnie traktowani w tej samej sytuacji faktycznej, w za-
leżności od tego do której interpretacji przepisów przychyliłby się dany zamawiający. W oce-
nie Izby taka sytuacja nie daje się pogodzić z zasadą przejrzystości postępowania. Izba je-
dynie na marginesie zauważa, że ustawodawca tak obecnie jak i wcześniej nie zdecydował
się na wprowadzenie wprost zakazu powierzenia całości zamówienia podwykonawcom, a
przepis art. 462 ust. 1 ustawy stanowi o uprawnieniu wykonawcy, a nie o ustanowieniu dla
niego zakazu czy obowiązku. Ustawodawca także nie określić minimalnego zakresu zamó-
wienia jaki wykonawca byłby zobligowany pozostawić do samodzielnego wykonania, tym
samym praktycznie każda nawet pojedyncza czy nieistotna czynność wykonana samodziel-
nie przez wykonawcę, będzie powierzeniem jedynie części zamówienia podwykonawcom. Z
tego też względu Izba uznała, że zastosowanie sankcji odrzucenia w oparciu o przepis art.
462 ust. 1 ustawy było zbyt daleko idące. Izba nie podzieliła stanowiska zamawiającego, że
brak powołania w podstawie prawnej zarzutu art. 462 ust. 2 ustawy czyni zarzut niezasad-
nym. Izba zwraca uwagę na to, że clou zarzutu stanowi opis okoliczności faktycznych, któ-
rych zaistnienie w ocenie odwołującego powoduje zasadność odwołania. Odwołujący nie-
wątpliwie te okoliczności przytoczył, a były nimi wadliwe ustalenie przez zamawiającego, że
odwołujący nie określił precyzyjnie zakresu podwykonawstwa. Co więcej Izba zauważa, że
gdyby zamawiający nie zdecydował się żądać wskazania części zamówienia, to wykonawca
nie musiałby tych części wskazać, choćby nawet w rzeczywistości korzystał z podwykonawcy
co do całości zamówienia. W ocenie Izby przedmiotem sporu jest zatem ustalenie czy moż-
liwe jest odrzucenie oferty odwołującego, który nie wskazał w sposób jednoznaczny zakresu
podwykonawstwa albo takiego, który wskazał zakres podwykonawstwa w sposób budzący
wątpliwości zamawiającego. Pomiędzy stronami bezsporne było to, że przedmiot zamówie-
nia obejmuje nie tylko roboty budowlane. Niewątpliwie rację ma zamawiający, że odwołujący
w ofercie podał „Roboty przygotowawcze i ziemne, roboty izolacyjne, roboty stolarskie, robo-
ty ciesielskie i dekarskie, robot
y wykończeniowe, roboty zagospodarowania terenu i małej
architektury, sieci zewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne i tele-
techniczne, elektryka zewnętrzna i inne”. Użyte sformułowanie „i inne” mogło się odnosić
zarówno do nazwy kolumny, czyli części zamówienia jak i do innych robót. Nie było to poję-
cie jednoznacznie wyznaczające zakres podwykonawstwa, jednak nie wynikało z niego, że
wykonawca zamierza powierzyć całość zamówienia, zwłaszcza, jeśli odczytywać to oświad-
czenie przez
pryzmat nazwy kolumny, to były to inne części zamówienia, ale nadal części nie
całość.
Co więcej zamawiający też nie jednoznacznie sformułował wezwanie z dnia 6 maja 2021 r.
prosząc o wyjaśnienie jakie roboty Wykonawca zamierza powierzyć KWK Construction Sp. z

o.o. i czy obejmują one całość robót budowlanych dotyczących obiektów kubaturowych oraz
jakie roboty Wykonawca zamierza powierzyć innym podwykonawcom, a także czy części
zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom obejmują całe
zamówienie. Zamawiający wprost pytał o roboty budowlane dotyczące obiektów kubaturo-
wych i o to jakie roboty wykonawca zamierza powierzyć innych podwykonawcom. Zamawia-
jący wprawdzie pytał czy powierzane części zamówienia obejmują całe zamówienie, ale naj-
wy
raźniej z odpowiedzi z 7 maja 2021 r. wynika, że odwołujący zrozumiał to pytanie jako
pytanie o roboty budowlane powierzane podwykonawcom. Zwłaszcza, że odwołujący na to
pytanie odpowiedział „Wykonawca nie wyklucza, że na budowę wprowadzeni zostaną przez
w
w. podwykonawcę dalsi podwykonawcy, przy uwzględnieniu rzecz jasna spełnia przez nich
w odpowiednim zakresie (w odniesieniu do zakresu powierzonych robót) warunków udziału
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż ww. podwykonawca, na którego zasoby wyko-
n
awca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia”. W ocenie Izby ta
odpowiedź wbrew stanowisku zamawiającego była jednoznaczna, gdyż określała, że zakres
powierzonych robót będzie odpowiadał wymaganiom warunków udziału w postępowaniu, a
te
poza doświadczeniem zawodowym dotyczyły jedynie zdolności finansowej (polisy ubez-
pieczeniowej) i konkretnych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie. Tym samym z odpowiedzi tej zamawiający mógł wyciągnąć wniosek, że podwykonaw-
stwo będzie dotyczyło tylko robót budowlanych, a więc nie będzie obejmowało całości
przedmiotu zamówienia. Nadto Izba zauważa, że gdyby przyjąć, że rzeczywiście z art. 462
ust. 1 ustawy wynika zakaz powierzania podwykonawcom całości zamówienia, to aby za-
mawiający mógł wykluczyć wykonawcę w oparciu o taką normę, musiałby wykazać wyko-
nawcy, że naruszył on ten zakaz czyli powierzył całość zamówienia podwykonawcy. Taka
sytuacja nie miała miejsca w przedmiotowej sprawie. Zamawiający miał i ma wątpliwości czy
wykonawca
wykona część zamówienia sam, czy nie, jednak istnienie wątpliwości nie jest
podstawą do przyjęcia istnienia niezgodności z ustawą. W przypadku podstawy prawnej z
art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy nie ma miejsca na ocenność. Ta przesłanka jest zero – jedynko-
wa,
albo oferta jest zgodna z ustawą, albo jest z nią niezgodna i zamawiający chcąc ją za-
stosować, nie może mieć jedynie wątpliwości. Przesłaną która daje zamawiającemu pewne
miejsce na ocenę jest przesłanka z art. 226 ust. 1 pkt 16 ustawy, ale inny jest też cel tego
przepisu. Izba zwraca uwagę, że ustawodawca nie przewidział sankcji odrzucenia oferty z
powodu nie złożenia wyjaśnień z art. 223 ust. 1 ustawy, tak jak nie przewidywał tej sankcji w
odniesieniu do art. 87 ust. 1 ustawy. W przypadku braku tych wyjaśnień zamawiający musi
podjąć decyzję w oparciu o posiadany materiał, co może ale nie musi rodzić negatywne kon-
sekwencje dla wykonawcy. Natomiast w tym przypadku w ocenie Izby ten materiał nie dawał
zamawiającemu podstaw do ustalenia, że niewątpliwie odwołujący powierzył całość zamó-
wienia podwykonawcom. Tym samym obie tezy przyjęte przez zamawiającego były niepra-

widłowe i w konsekwencji zamawiający wadliwie zastosował normę art. 226 ust. 1 pkt 3
ustawy odrzucając ofertę odwołującego. Tym samym konieczne stało się nakazanie zama-
wiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia czyn-
ności odrzucenia oferty odwołującego i powtórzenia czynności badania i oceny ofert z udzia-
łem oferty odwołującego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Preze-
sa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławcze-
go, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grud-
nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 5 ust. pkt. 1 i 2 lit.
a i b w związku z
par. 7 ust. 1
pkt 1rozporządzenia obciążając kosztami zamawiającego. Izba na podstawie
złożonych rachunków i spisu kosztów ustaliła, że odwołujący poniósł koszty wpisu w kwocie
10
000 zł i zastępstwa prawnego w kwocie 3 075zł i taką kwotę nakazała zamawiającemu
zwrócić odwołującemu.

Przewodniczący: …………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie