eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1647/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-05
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1647/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak Członkowie: Andrzej Niwicki, Anna Osiecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 lipca
2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez Odwołującego –
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „REKOP” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Prudniku, ul. K. Miarki 92, 48-200 Prudnik w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie
, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „REKOP” Sp. z o.o. z
siedzibą w Prudniku kwoty 13.500 zł 00 gr. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych, zero groszy), stanowiącej 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 w
rześnia 2019r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) na

niniejsze postanowienie - w terminie 14

dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodni
czący:
………………………………
Członkowie:
………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 1647/21

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki przez Zamawiającego –
GDDKiA Oddział w Rzeszowie na kompleksowe utrzymanie dróg krajowych będących w
administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w
Rzeszowie OUA Dębica
(nr ref.: O.RZ.D-3.2413.14.2021), wobec wyboru trybu
postępowania wniesione zostało w 31 maja 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „REKOP” Sp. z o.o. z/s
w Prudniku (sygn. akt KIO 1647/21).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 214 ust. 1 pkt 5 Pzp w zw. z art. 16 pkt
Pzp przez wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy nie są
spełnione przesłanki do zastosowania wskazanego trybu, w szczególności wobec faktu, iż
sytuacja, na którą powołuje się Zamawiający wynika z przyczyn leżących po jego stronie, a
jedocześnie zakres udzielanego zamówienia przekracza zakres niezbędnych do zachowania
bezpieczeństwa użytkowników dróg, co prowadzi do naruszenia zasady zachowania
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, pozbawiając potencjalnych
wykonawców tego zamówienia możliwości ubiegania się o nie w jednym z trybów
zapewniających choćby minimalną konkurencyjność.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
postępowania, a jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta – o jej
unieważnienie.
Zamawiający w piśmie z dnia 30.06.2021 r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego
oddalenie.
Pismem z 2.07.2
021 r. Odwołujący wycofał odwołanie.
Na posiedzeniu
niejawnym, które odbyło się 05.07.2021 r., w związku z § 13 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
(Dz. U. poz. 2453) Izba w
sytuacji opisanej w art. 568 pkt 1 Ustawy
wydała postanowienie o umorzeniu postępowania
odwoławczego.
W związku z powyższym na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Izba umorzyła postępowanie
odwoławcze.

Orzekając o kosztach w oparciu o przepisy § 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz.U. poz. 2437), Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego kwotę
stanowiącą 90 % uiszczonego w wysokości 15.000,00 zł wpisu.

Przewodniczący: ………………………………
Członkowie:
………………………………

……………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie