eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1549/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-12
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1549/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Aneta Mlącka, Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 9 lipca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawcę Netsecure
Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym
przez
Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawaorzeka:
1. A. U
marza postępowanie w zakresie zarzutu opisanego w punkcie I.4 oraz II.4
odwołania;
B.
Uwzględnia pozostałe zarzuty odwołania i nakazuje zamawiającemu:
-
zmianę w pkt III.1.2 opisu przedmiotu zamówienia przez nakazanie określenia
znacznika czasu na poziomie co najmniej 4 lat;
-
zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia przez dopuszczenie zastosowania ofert
równoważnych rozwiązaniu Palo Alto wraz z określeniem kryteriów oceny
równoważności.

2.
kosztami postępowania obciąża Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska
125, 02-707 Warszawa

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną
przez Netsecure Sp. z o.o.
siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania.

2.1.
Zasądza od zamawiającego Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska
125, 02-707 Warszawa
na rzecz wykonawcy Netsecure Sp. z o.o., ul.
Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie
osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów
postępowania odwoławczego, w tym 15 000 zł z tytułu zwrotu wpisu od
odwołania oraz 3 600 zł z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika strony.
Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz 580 ust. 1 i 2 ustawy z dni
a 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodn
iczący:
………………………………

………………………………

………………………………


Sygn. akt: KIO 1549/21
Uzasadnienie
Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny z siedzibą w Warszawie prowadzi
post
ępowanie, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu sieciowego, nr referencyjny
postępowania: ZP 7/2021. Ogłoszono w Dz.UUE 12 maja 2021 r. nr 2021/S 092-237667,
SWZ zamieszczono
na stronie www Zamawiającego 12 maja 2021 r.

Netsecure sp. z o.o. z siedzib
ą w Warszawie wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami
ustawy -
Prawo zamówień publicznych (PZP) czynności Zamawiającego, polegającej na
sformułowaniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym Opisu Przedmiotu
Zamówienia stanowiącego zał. do SWZ (OPZ) w sposób sprzeczny z przepisami prawa, w
szczególności w zakresie:
1.
określenia w pkt III.1.2 OPZ, iż „Producent oferowanego rozwiązania musi być
obecny w rynkowych raportach Gartner Magie Quadrant for Enterprise Network Firewalls w
części (ćwiartce) Leaders przynajmniej od 5 lat",
2.
określenia w punktach:
a.
III.1.4 OPZ -
w zakresie wymagania wyposażenia urządzenia w co najmniej jeden
port konsoli USB Micro-B,
b.
III.1.5 OPZ -
w zakresie wymagania, „Urządzenia firewall muszą posiadać budowę z
od
separowanymi zasobami. Procesory zarządzające oraz pamięć (tzw. Management Plane)
muszą być oddzielne od procesorów i pamięci przetwarzających ruch sieciowy (Data Plane)."
c.
III.1.6 OPZ -
w zakresie wymagania: „Nadmierne obciążenie ruchem sieciowym (Data
Piane) urządzenia nie może blokować funkcjonowania części zarządzającej (Management
Pl
ane). Nie może powodować problemów z konfigurowaniem czy monitorowaniem
urządzenia, dostępem do interfejsu GUI i CLI."
d.
III.1.7 OPZ
– wymaganie: „Urządzenie musi obsługiwać 4000 znaczników VLAN "
e.
III.1.22 OPZ - wymaganie
: „Urządzenia firewall muszą umożliwiać tworzenie raportów
dostosowanych do wymagań Zamawiającego, zapisania ich na urządzeniu i uruchamiania w
sposób ręczny lub automatyczny w określonych interwałach czasowych. Wynik działania
raportów musi być dostępny w formatach co najmniej PDF, CSV i XML. Na urządzeniu musi
być również dostępne tworzenie raportów o aktywności wybranego użytkownika lub grupy
użytkowników na przestrzeni wskazanego okresu czasu"
f.
III.1.27 OPZ - wymaganie
: „Urządzenia firewall muszą posiadać osobny zestaw
polityk definiujący reguły translacji adresów NAT rozdzielny od polityk bezpieczeństwa"
g.
III.2.3 OPZ -
w zakresie wymagania: „Dysk musi mieć możliwość wymiany bez
potrzeb rozkręcania urządzenia" takich cech dostaw, że wprawdzie każda z nich z osobna
cechuje również niektóre produkty konkurencyjne, ale ich zestawienie wskazuje na konkretny

produkt w postaci PA220, PA820, PA3220 oraz system zarządzania Panorama PAN25
niezasadnie uprz
ywilejowując producenta - Palo Alto,
3.
opisania przedmiotu zamówienia w ten sposób, że wskazuje w sposób pośredni na
konkretnego producenta, bez zastosowania wyrazów „lub równoważny" oraz bez określenia
kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności;
4.
zawarcia w SWZ, w rozdziale 7, pkt 1, ppkt 2 b wymogu: „wykaże, iż będzie
dysponował przez cały okres realizacji zamówienia zespołem co najmniej trzech osób
umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie technicznym i
wdrożeniowym tj. [...] osobą pełniącą funkcję konsultanta posiadająca certyfikat CIHE".
Powyższym czynnościom zarzuca naruszenie następujących przepisów:
1.
Ad. 1 - art. 99 ust. 2 oraz 4
, art. 16 pkt 1 i 3 PZP przez sformułowanie wymagania w
ten sposób, że nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanym produktem (nie stanowi
„cechy dostaw"), a jest powiązane jedynie z ogólnym ratingiem producenta, utrudnia
konkurencję, wymóg w sposób faktyczny dyskwalifikuje producentów, którzy znajdują się w
raport
ach Gartner przez okres krótszy powodując iż jedynym producentem spełniającym
wymóg OPZ jest Palo Alto, a wyeliminowany jest Fortinet, obecny w raporcie od 4 lat.,
2.
Ad. 2 - art. 99 ust. 2 oraz 4, art. 16 pkt 1 PZP przez zawarcie w OPZ takich cech
dostaw, wymienionych w pkt 1.2 odwołania, że wprawdzie każda z nich z osobna cechuje
niektóre produkty konkurencyjne, ale ich zestawienie wskazuje na konkretny produkt w
postaci PA220, PA820, PA3220 oraz system zarządzania Panorama PAN25, niezasadnie
uprzywilejowując producenta - Palo Alto i eliminując producenta Fortinet,
3.
Ad. 3 -
art. 99 ust. 5 i 6 PZP przez zaniechanie opisania przedmiotu zamówienia z
zastosowaniem wyrazów „lub równoważny" oraz zaniechanie określenia kryteriów
stosowanych w celu oceny równoważności, pomimo iż OPZ wskazuje pośrednio na
konkretnego producenta: Palo Alto,
4.
Ad. 4 - art. 16 pkt 1 i 3, art. 112 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 PZP, art. 116 ust. 1 PZP , art.
124 pkt 2 PZP przez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu w sposób
nieproporcjonalny, niezapewniający równego traktowania wykonawców, niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji, całkowicie oderwany od przedmiotu zamówienia,
ponieważ przedmiot zamówienia nie wymaga wykonywania przez Wykonawcę czynności,
które certyfikat ClHE potwierdza.
III.
W związku z powyższym, wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu modyfikacji SWZ przez:
1.
usunięcie z pkt III.1.2 OPZ wymogu, aby „producent oferowanego rozwiązania był
obecny w rynkowych raportach Gartner Magic Ouadrant for Enterprise NetWork Firewalls w
części (ćwiartce) Leaders przynajmniej od 5 lat", względnie - o usunięcie znacznika czasu
lub nakazanie określenia go na poziomie 4 lat;

2.
usunięcie z treści OPZ postanowień wskazanych w punkcie 1.2 niniejszego
odwołania, względnie nakazanie dopuszczenia zastosowania ofert równoważnych
rozwiązaniu Palo Alto wraz z określeniem kryteriów oceny równoważności;
3.
dopuszczenie zastosowania ofert równoważnych rozwiązaniu Palo Alto wraz z
określeniem kryteriów oceny równoważności;
4.
usunięcie z treści SWZ wymagania posiadania przez konsultanta certyfikatu CIHE.
I. D
ziałanie Zamawiającego forsuje rozwiązanie konkurencyjne - Palo Alto, naruszając
przepisy PZP oraz przepisy regulujące dyscyplinę finansów publicznych.
1. Zamawiający zastrzegł w pkt III.1.2 OPZ, iż „Producent oferowanego rozwiązania musi
być obecny w rynkowych raportach Gartner Magic Ouadrant for Enterprise Network Firewalls
w części (ćwiartce) Leaders przynajmniej od 5 lat". Jedynym producentem spełniającym
wymóg jest Palo Alto, a wyeliminowany jest producent Fortinet, obecny w raporcie od 4 lat.
Zamawiający uznał, że obecność w raporcie Gartner przekłada się na jakość produktu.
S
posób ujęcia wymagania eliminuje z wyścigu o zamówienie większość lub całość
konkurencji Palo Alto.
2. art. 99 ust. 2 oraz 4 PZP, art. 16 pkt 1 PZP przez zawarcie w OPZ takich cech dostaw,
wymienionych w pkt 1.2 odwołania, że wprawdzie każda z nich z osobna cechuje również
niektóre produkty konkurencyjne, ale ich zestawienie wskazuje na konkretny produkt w
postaci PA220
, PA820, PA3220 oraz system zarządzania Panorama PAN25., niezasadnie
uprzywilejowując producenta - Pało Alto i eliminując producenta Fortinet.
Zamawiający przewidział następujące cechy dostaw (opisano je w tabeli wraz z innymi
twierdzeniami właściwymi dla poszczególnych parametrów, z odniesieniem do
orzecznictwa):
Nadmierne obciążenie ruchem sieciowym (Data Piane) urządzenia me może blokować
funkcjonowania części zarządzającej (Management Piane). Nie może powodować
problemów z konfigurowaniem czy monitorowaniem urządzenia, dostępem do interfejsu GUI
i CLI. III.1.6 OPZ
Tak
Nie posiada architektury tożsamej/identycznej z Palo Alto,
wybór rozwiązań odbywać się powinien na podstawie rzeczywistego ruchu w sieci Klienta,
który ma być chroniony
Zapis faworyzujący producenta o konkretnej architekturze
(PaloAltoNetworks) bez uzasadnienia merytorycznego - w konkurencyjnych do PaloAlto
firewallach nadmierne obciążenie data piane jest niwelowane przez zastosowanie
odpowiednio wydajnego urządzenia tak jak ma to miejsce przy każdym innym elemencie
infrastruktury sieciowej czy bezpieczeństwa. Z reguły oddzielny Data Piane od ControlPlane
jest stosowany przy wielogigowych
przepływnościach - pozostawienie tego zapisu naraża
Zamawiającego na wydatkowanie nieracjonalnych środków na zakup przewymiarowanych
urządzeń. W szczególności dotyczy to jednostek terenowych Zamawiającego
(inspektoratów) gdzie pracuje maksymalnie do 20-30 osób, które wykonując pracę biurową

nie są w stanie wygenerować ruchu który może jakkolwiek zagrozić wydajnościom nawet
małych firewalli gdzie szczególnie konkurencyjną do PaloAlto Networks ofertę posiada
właśnie dyskryminowany Fortinet.
Urządzenie musi obsługiwać 4000 znaczników VLAN III.1.7 OPZ tak. W adekwatnym
wydajnościowo rozwiązaniu nie. Jak wynika z analiz wcześniejszych OPZ na zakup systemu
antywirusowego Zamawiający posiada obecnie ok. 350 użytkowników. Gdyby założyć
rozłożenie 350 pracowników na oddziały Zamawiającego to średnio w lokalizacji pracuje
poniżej 20 osób. Najlepsze praktyki związane z segmentacją sieci mówią o kilku do
kilkunastu VLAN w lokalizacji. Wymóg Zamawiającego jest zatem przewymiarowany. Wymóg
posiadania 4 tys VLAN (sieci wirtualnych) dla urządzeń firewalla przy zatrudnieniu do 20
osób per jednostka terenowa sprawia, ze wymóg byłby adekwatny gdyby Zamawiający około
20 -
krotnie zwiększył zatrudnienie i jednocześnie chciał dla każdego użytkowania wydzielić
odrębny segment wirtualny (VLAN) aby budować oddzielne polityki bezpieczeństwa między
segmentami co w perspektywie cyklu życia produktu jest nieprawdopodobne i nieracjonalne.
Urządzenia firewall muszą umożliwiać tworzenie raportów dostosowanych do wymagań
Zamawiającego, zapisania ich na urządzeniu i uruchamiania w sposób ręczny lub
automatyczny w określonych interwałach czasowych. Skoro Zamawiający oczekuje
centralnego systemu zarządzania i raportowania dla wszystkich NGFW to raportowanie nie
powinno odbywać się bezpośrednio z poziomu pojedynczych urządzeń firewall tylko właśnie
z tego systemu. Właśnie system centralnego zarządzania jest miejscem dedykowanym do
przechowywania logów oraz generowania raportów dla całego środowiska.
Wynik r
aportów musi być dostępny w formatach co najmniej PDF, CSV i XML. Na
urządzeniu musi być również dostępne tworzenie raportów o aktywności wybranego
użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni wskazanego okresu czasu.

Urządzenia firewall muszą posiadać osobny zestaw polityk definiujący reguły translacji
adresów NAT rozdzielny od polityk bezpieczeństwa III.1.27 OPZ Tak. W kształcie opisanym
pr
zez Zamawiającego - nie (ponieważ dotyczy to faktycznie wyglądu interfejsu)Każdy
wiodący producent firewalli umożliwia konfigurację reguł NAT jak i polityk bezpieczeństwa
gdyż jest to podstawowa funkcjonalność tych urządzeń.
Dysk musi mieć możliwość wymiany bez potrzeb rozkręcania urządzenia III.2.3 OPZ.
Procedura wymiany dysków w praktyce nie występuje podczas eksploatacji systemu, w
sytuacji awarii firewalla wymianie podlega całe urządzenie. Zapis ogranicza konkurencje i me
znajduje uzasadnienia. Czy ist
nieje inne rozwiązanie niż Palo Alto, które spełnia wszystkie
w/w cechy?
NIE.
Zamawiający dokonał doboru technologii (np. III.1.5 OPZ, III.1.6 OPZ,
III.1.27 OPZ) i przesadzonych parametrów minimalnych (np. 4000 znaczników VLAN - III.1.7
OPZ) w taki sposób, aby faworyzować rozwiązanie Palo Alto. Opis przedmiotu zamówienia

powinien być zatem skorelowany z rzeczywistymi, faktycznymi potrzebami zamawiającego.
Przepisy nie definiują wprawdzie pojęcia „uzasadnionych potrzeb zamawiającego", jednak
ukształtowane ono zostało w orzecznictwie KIO, która jako zobiektywizowane potrzeby
traktuje rzeczywiste, faktyczne potrzeby zamawiającego, zarówno co do oczekiwanych
funkcjonalności, jak i wyspecyfikowanych parametrów oraz jakości, oparte na faktycznych i
zobiektywizowan
ych okolicznościach.
3.
naruszenie art. 99 ust. 5 i 6 PZP przez zaniechanie opisu
przedmiotu zamówienia z
zastosowaniem wyrazów „lub równoważny" oraz zaniechanie określenia kryteriów
stosowanych w celu oceny równoważności, pomimo iż OPZ wskazuje pośrednio na
konkretnego producenta: Palo Alto.
4.
naruszenie art. 16 pkt 1 i 3, art. 112 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4, art. 116 ust. 1, art. 124
pkt 2 PZP przez sformułowanie warunku udziału dot. certyfikatu CIHE potwierdza. (zarzut
cofnięty)
III. Żądania
1.
O
dwołujący sformułował żądanie: nakazanie usunięcia z pkt III.1.2 OPZ wymogu, aby
„producent oferowanego rozwiązania był obecny w rynkowych raportach Gartner Magie
Ouadrant for Enterprise Network Firewalls w części (ćwiartce) Leaders przynajmniej od 5
lat", względnie - o usunięcie znacznika czasu lub nakazanie określenia go na poziomie 4 lat
Odwołujący mógłby sformułować tylko żądanie dalej idące, tj. nakazania całkowitego
wykreślenia w/w postanowienia, które nie powinno mieć miejsca w zamówieniach
publicznych. Odwo
łujący dla uproszczenia formułuje również wniosek ewentualny o
usunięcie wymogu „przynajmniej od 5 lat", bez zastępowania jej jakimkolwiek innym okresem
lub przynajmniej zastąpienie wymogu okresem 4 lat, aby mógł wziąć udział w postępowaniu.
2.
W związku z zarzutem naruszenia art. 99 ust. 2 oraz 4 PZP, art. 16 pkt 1 PZP przez
zawarcie w OPZ takich cech dostaw, wymienionych w pkt 1.2 odwołania, że wprawdzie
każda z nich z osobna cechuje również niektóre produkty konkurencyjne, ale ich zestawienie
wskazuje na
konkretny produkt w postaci PA220, PA820, PA3220 oraz system zarządzania
Panorama PAN25, niezasadnie u
przywilejowując producenta - Palo Alto i eliminując
producenta Fortinet,
Odwołujący sformułował żądanie: nakazania usunięcia z treści OPZ
postanowień wskazanych w punkcie 1.2 odwołania, względnie nakazanie dopuszczenia
zastosowania ofert równoważnych rozwiązaniu Palo Alto wraz z określeniem kryteriów oceny
równoważności.
Jako równoważne Odwołujący wskazuje przykładowo następujące rozwiązania:
a.
W odniesieniu do III.1.4 OPZ -
w zakresie wymagania wyposażenia urządzenia w co
najmniej jeden port konsoli USB Micro-
B: każde inne rozwiązanie zapewniające podłączenie
się do konsoli obsługujące powszechny standard RJ45 (zwykły kable sieciowy)

b.
W odniesieniu do III.1.5 OPZ -
w zakresie wymagania, „Urządzenia firewall muszą
posiadać budowę z odseparowanymi zasobami. Procesory zarządzające oraz pamięć (tzw.
Management Pl
ane) muszą być oddzielne od procesorów i pamięci przetwarzających ruch
sieciowy (tzw. Data Plane)." -
Wykonawca wskazuje, że równoważnym rozwiązaniem jest np.
odseparowanie zasobów na poziomie logicznym.
c.
W odniesieniu do III.1.6 OPZ -
w zakresie wymagania: „Nadmierne obciążenie
ruchem sieciowym (Data Pl
ane) urządzenia nie może blokować funkcjonowania części
zarządzającej (Management Plane). Nie może powodować problemów z konfigurowaniem
czy monitorowaniem urządzenia, dostępem do interfejsu GUI i CLI." - Wykonawca wskazuje,
że równoważnym rozwiązaniem jest np. odseparowanie zasobów na poziomie logicznym a
przede wszystkim właściwy dobór (sizing) urządzeń.
d.
III.1.7 OPZ -
w zakresie wymagania: „Urządzenie musi obsługiwać 4000 znaczników
VLAN." -
Wykonawca wskazuje, że równoważnym rozwiązaniem jest np. ilość znaczników
powiązana z ilością segmentów sieci, którą klient planuje uruchomić w okresie najbliższych
3-5 lat czyli okresie eksploatacji firewalli.
e.
III.1.22 OPZ -
w zakresie wymagania: „Urządzenia firewall muszą umożliwiać
tworzenie raportów dostosowanych do wymagań Zamawiającego, zapisania ich na
urządzeniu i uruchamiania w sposób ręczny lub automatyczny w określonych interwałach
czasowych. Wynik działania raportów musi być dostępny w formatach co najmniej PDF, CSV
i XML. Na urządzeniu musi być również dostępne tworzenie raportów o aktywności
wyb
ranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni wskazanego okresu czasu" -
Wykonawca wskazuje, że równoważnym rozwiązaniem jest np. tworzenie raportów w
formatach umożliwiających ich edycję np. w środowisku Windows (gdyż na takim pracuje
Zamawiający)
f.
III.1.27 OPZ -
w zakresie wymagania: „Urządzenia firewall muszą posiadać osobny
zestaw polityk definiujący reguły translacji adresów NAT rozdzielny od polityk
bezpieczeństwa" - Wykonawca wskazuje, że równoważnym rozwiązaniem jest np. firewall
posiad
ający funkcjonalność tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz reguł translacji adresów
NAT.
g.
III.2.3 OPZ -
w zakresie wymagania: „Dysk musi mieć możliwość wymiany bez
potrzeb rozkręcania urządzenia" - Wykonawca wskazuje, że równoważnym rozwiązaniem
jest np.
możliwość wymiany przez odkręcenie śrub zabezpieczających, stosowane
powszechnie (co nie zmienia faktu, że w urządzeniach firewall dysków najzwyczajniej się nie
wymienia).
W związku z zarzutem naruszenia art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy PZP przez zaniechanie opisania
przedmiotu zamówienia z zastosowaniem wyrazów „lub równoważny" oraz zaniechanie
określenia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, pomimo iż OPZ wskazuje

pośrednio na konkretnego producenta: Palo Alto, odwołujący sformułował żądanie nakazania
modyfikacji SWZ poprzez dopuszczenie zastosowania ofert równoważnych rozwiązaniu Pało
Alto wraz z określeniem kryteriów oceny równoważności.
4.
zarzut i żądanie z niego wywodzone zostały cofnięte (dotyczy certyfikatu CIHE).

Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie w odpowiedzi na odwołanie
wniósł o oddalenie odwołania w całości.
Uzasadniając stanowisko wskazał, co następuje.
I.
W sprawie interesu we wniesieniu odwołania Zamawiający wskazuje, iż Odwołujący
posiada w swojej ofercie handlowe
j sprzęt sieciowy w zakresie bezpieczeństwa sieci oparty
na rozwiązaniach producenta Fortinet, jak również producenta Palo Alto, a także innych
producentów i ma możliwość złożenia oferty. Odwołujący stara się przeforsować takie
zmiany w SWZ, aby móc złożyć ofertę konkretnego producenta. Twierdzenie Odwołującego
wskazuje
na forsowanie konkretnego rozwiązania - Fortinet”.
Zamawiający nadmienia, że jest podmiotem powołanym w drodze ustawy jako
specjalistyczna jednostka dozoru technicznego i wskazuje na zakres
jego zadań i
kompetencji stosownie do postanowień ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2021, poz. 272 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych prawa krajowego i
europejskiego oraz nowych
działań.

Zamawiający opisał produkt, który chce nabyć, przez podanie cech, które zagwarantują
najlepszą jakość. Wymóg żądania produktów jak najlepszej jakości jest uzasadniony
charakterem zamówienia, który jest niezbędny do osiągnięcia opisanego celu w stopniu jak
najwyższym. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, uwzględniając swoje
potrzeby, a przy tym zapewniając sobie uzyskanie oczekiwanego efektu, gwarantującego
zaspokojenie określonych potrzeb, nawet jeżeli przez to nie zostaną dopuszczeni do
postępowania wszyscy wykonawcy działający na danym rynku. Zamawiający podkreśla iż
celem zamówienia jest osiągniecie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa systemów
informatycznych. W dobie coraz częstszych ataków hakerskich skierowanych na podmioty
publiczne bezpieczeństwo informatyczne stanowi dla niego najwyższą wartość. Na
Zamawiającym ciążą ustawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa w sektorze transportu i
zadania te są realizowanie poprzez odpowiedni standard infrastruktury informatycznej.
II. Odnosząc się do podniesionych przez Odwołującego zarzutów:
Ad. 1 w zakresie określenia w pkt III.1.2 OPZ wymogu „stażu” w raportach Gartnera
Zamawiający stwierdził, że - twierdzenie
Odwołującego,
że
jedynym
producentem
spełniającym wymóg OPZ jest Palo Alto – jest nieprawdziwe. Na rynku jest co najmniej
dwóch producentów którzy posiadają rozbudowany kanał sprzedaży w Polsce, co zapewnia
konkurencyjne i rynkowe warunki do przeprowadzenia postępowania.

Obowiązkiem Zamawiającego jest wybór rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo
przedsięwzięcia zarówno pod kątem wypełnienia wymagań technicznych, jak również
stabilności producenta wybranego systemu, ze względu na fakt, że budowany system będzie
użytkowany przez wiele lat i w tym czasie musi być dla niego zapewnione stabilne wsparcie
techniczne, aktualiza
cje oprogramowania i reguł wykrywania ataków, które umożliwią
utrzymanie wysokiego poziomu ochrony w zmieniającym się otoczeniu cyber-zagrożeń.
Zamawiający podkreśla iż celem zamówienia jest osiągniecie jak najwyższego poziomu
bezpieczeństwa systemów informatycznych. Odwołujący w treści odwołania forsuje
urządzenie Fortinet, jednak to urządzenie nie spełnia standardów Zamawiającego w zakresie
bezpieczeństwa. Zamawiający przyjął założenie, iż zakup rozwiązania spośród producentów,
którzy zaliczają się w określonym czasie do liderów na rynku gwarantuje wypełnienie wyżej
wymienionych celów. Zatem sformułowanie wymagania co do producenta lidera jest
powiązane z oferowanym produktem. Jak wskazał sam Odwołujący na rynku istnieją dwa
rozwiązania spełniające wymogi Zamawiającego. Sporny zapis nie utrudnia konkurencji i nie
dyskwalifikuje wykonawców, którzy oferują na rynku różne rozwiązania.
Ad 2 W zakresie zarzutu dotyczącego określenia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia nieuzasadnionych obiektywną potrzebą Zamawiającego Odwołujący podnosi
następujące argumenty: Ad.
a) III 1.4 OPZ
Odwołujący twierdzi, że „Wymaganie jest nieuzasadnione obiektywną potrzebą
Zamawiającego ponieważ port konsoli USB Microb jest dokładnie takim samym portem jak
np. USB Typ-B. Tym samym nie ma podstaw do ograniczania portu konsolowego do
konkretnego standardu.
/…/”
Zamawiający wskazuje, że wymaganie było podyktowane obiektywną potrzebą z uwagi na
fakt, że Zamawiający posiada na wyposażeniu kable konsolowe USB- USB microB oraz
przejściówki portów USB microB do USB typ C. Niezależnie od powyższego Zamawiający w
dniu 01.06.2021 r. dokonał zmiany treści SWZ i pkt III 1.4 OPZ brzmi następująco:
„Urządzenia muszą być wyposażone w co najmniej jeden port konsoli szeregowej RJ45 lub
w co najmniej jeden port konsoli w standardzie USB oraz w co najmniej jeden dedykowany
port zarządzający 10/100/1000 BASET. Wymagane jest dostarczenie wraz z oferowanymi
urządzeniami odpowiednich kabli konsolowych, które umożliwiają podłączenie ich do
komp
utera przez port USB 2.0 lub 3.0.”
Ad. b) III 1.5 OPZ
Odwołujący twierdzi: „Wymaganie nieuzasadnione obiektywną potrzebą Zamawiającego
ponieważ Wielu wiodących producentów urządzeń FW opiera separację na oddzielnych
systemach wirtualnych a nie procesorac
h. Ten wymóg wyklucza wielu wiodących
producentów firewalli. Z punktu widzenia wydajności rozwiązania i ochrony przed

przeciążeniem zarówno technologia rozdziały Control Plane od Data Plane poprzez
dedykowany procesor czy system wirtualny jest całkowicie równoważna. Producenci stosują
wiele metod zapewniających wysoką wydajność swoich rozwiązań, a często jak np. Fortigate
czy Checkpoint stosują różne architektury w zależności od modelu konkretnego firewalla./…/
Wobec powyższej argumentacji Zamawiający wskazuje:
Wymaganie jest uzasadnione obiektywną potrzebą. Wymagana funkcjonalność daje
możliwość zarządzania tym urządzeniem w przypadku zablokowania części odpowiedzialnej
za
ruch sieciowy poprzez atak skierowany na urządzenie, który spowoduje przeciążenie
procesora urządzenia. Wymóg oddzielnej separacji opartej na procesorach podyktowany jest
faktem, że w przypadku zastosowania rozwiązania programowego istnieje możliwość
zab
lokowania całego urządzenia poprzez wykorzystanie całej mocy procesora, która
uniemożliwi w przypadku skutecznego ataku zarządzanie urządzeniem, zatem błędnym jest
twierdzenie, iż nie ma to wpływu na funkcjonalność i wydajność urządzenia. Zamawiający jak
i
Odwołujący nie ma możliwości przewidzenia w jakim zakresie nastąpi atak typu DoS, DDoS
i który może doprowadzić do zablokowania urządzenia co będzie miało przełożenie na
zastosowanie odpowiednio wydajnego procesora.
Na rynku urządzeń typu firewall są dostępne rozwiązania z separacją ruchu Management
Plane i Data Plane.
Odnosząc się do stwierdzenia Odwołującego, że „Obecnie żądane przez Zamawiającego
minimalne wydajności odpowiadają dokładnie konkretnym modelom PaloAlto /…/”
Zamawiający informuje, że przy specyfikowaniu wymagań opierał się na charakterystyce
ruchu sieciowego i planowaniu wzrostu tego ruchu z uwagi na rozwój firmy, a proponowane
parametry wydajnościowe urządzeń określił jako wymagania minimalne.
Na rynku urządzeń typu firewall są dostępne rozwiązania spełniające wymagania
wydajności.
Ad.c) III 1.6 OPZ
Odwołujący twierdzi, że:

„Zapis faworyzuje producenta o konkretnej architekturze (PaloAltoNetworks) bez
uzasadnienia merytorycznego - w konkurencyjnych do PaloAlto firewallach nadmierne
obci
ążenie data plane jest niwelowane przez zastosowanie odpowiednio wydajnego
urządzenia tak jak ma to miejsce przy każdym innym elemencie infrastruktury sieciowej czy
bezpieczeństwa. Z reguły oddzielny Data Plane od ControlPlane jest stosowany przy
wielogigo
wych przepływnosciach - pozostawienie tego zapisu naraża Zamawiającego na
wydatkowanie nieracjonalnych środków na zakup przewymiarowanych urządzeń. W
szczególności dotyczy to jednostek terenowych Zamawiającego (inspektoratów) gdzie
pracuje maksymalnie do 20-
30 osób, które wykonując pracę biurową nie są w stanie
wygenerować ruchu który może jakkolwiek zagrozić wydajnościom nawet małych firewalli

gdzie szczególnie konkurencyjną do PaloAlto Networks ofertę posiada właśnie
dyskryminowany przez klienta Fortinet.

Wobec powyższej argumentacji Zamawiający wskazuje:
Z
apis nie faworyzuje żadnego producenta. Wymaganie może mieć odniesienie do
większości urządzeń sieciowych czy to z separacją sprzętową czy też z separacją
programową (wirtualną), także w przypadku znacznego obciążenia ruchem części
odpowiedzialnej za obsługę ruchu sieciowego nie powinno to wpływać na część urządzenia
odpowiedzialną za zarządzanie i monitorowanie urządzenia czy to przez zastosowanie
separacji sprzętowej czy też zastosowanie wydajnego urządzenia. Sam Odwołujący w
odwołaniu w tabeli w pkt. 2 wskazuje, iż istnieją na rynku takie rozwiązania przyznając, że
mogą być one wydajniejsze.
Z
apis jest podyktowany potrzebami ponieważ zarządzanie urządzeniami IT w jednostkach
terenowych odbywa się w sposób zdalny. Struktura organizacyjna Zamawiającego składa się
z Wydziałów , Oddziałów trenowych oraz zespołów rozproszonych w różnych lokalizacjach
na terenie całego kraju. Ponadto Inspektorzy TDT pracują w terenie w lokalizacji
użytkowników danych urządzeń technicznych, które znajdują się pod dozorem TDT.
Dowód: Zał 13 - Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury nadanie statutu Transportowemu
Dozorowi Technicznemu (Dz. Urz. MI z 2019 r. poz. 35 z późn. zm.).
Konieczność zdalnego zarządzania urządzeniami, stabilna praca urządzenia jak i możliwość
jego zarządzania w przypadku dużego obciążenia jest dla Zamawiającego najważniejsza.
Wymagana funkcjonalność wpływa na komfort użytkowania a co najmniej administrowania
urządzeniem sieciowym w przypadku nadmiernego obciążenia urządzenia. Ponadto opis tej
funkcji nie dotyczy wyłącznie architektury i rozwiązań stosowanych przez różnych
producentów a dotyczy wyłącznie tego, iż moduł zarządzania ruchem nie może być podatny
na obciążenie ze strony modułu odpowiedzialnego za obsługę tego ruchu.
Argumenty Odwołującego dotyczące nieracjonalnych zakupów są nietrafione ponieważ:
-
Zamawiający posiada infrastrukturę wielogigowych przepływów,
-
Zamawiający zakłada wzrost obciążenia w dalszej perspektywie czasowej z uwagi na
pla
ny w zakresie rozbudowy własnego potencjału jako wyspecjalizowanej jednostki dozoru
technicznego. Wynikać to będzie z przepisów, które będą obowiązywały od 4 września 2021
r. w zw. z przepisami ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 1517). Zgodnie z art. 73d ust.
2 i art. 73d ust. 4 ww. ustawy który nakłada na TDT obowiązek wymiany danych z ok. 370
starostwami na terenie całego w zakresie wymagań homologacyjnych oraz planowanych
zmian w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i przeniesienie nadzoru ze
starostw do TDT, jak również przepisów rozp. PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2019/1020 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz

z
mieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr
305/2011, które określa TDT jako jednostkę nadzoru rynku w zakresie urządzeń
technicznych określonych w tym rozporządzeniu.
-
Zamawiający musi uwzględnić zwiększony ruch (większa liczba stacji, więcej
wideokonferencji, segmentacji pasm to powoduje, że wymaganie jest w pełni uzasadnione).
Odwołujący nie może czynić zarzutów na podstawie własnych subiektywnych założeń ani
dokonywać własnych wyliczeń obciążenia urządzenia zwłaszcza, że Odwołujący nie
skierował żadnych pytań do Zamawiającego w tym zakresie. Odwołujący nie zna specyfiki i
planów rozbudowy Zamawiającego. Jak sam Odwołujący wskazuje: „w konkurencyjnych do
PaloAlto firewallach nadmierne obciążenie data plane jest niwelowane przez zastosowanie
odpowiednio wydajnego urządzenia tak jak ma to miejsce przy każdym innym elemencie
infrastruktury sieciowej czy bezpieczeństwa” zatem zarzut ograniczenia konkurencji jest
niezasadny ponieważ Zamawiający w tym wymaganiu nie odnosił się wyłącznie do urządzeń
producenta Palo Alto,
ale do wielu innych rozwiązań. Żądanie Odwołującego nie może się
opierać na zamiarze zaoferowania urządzeń, które są tańsze, a nie spełniają wymagań
Zamawiającego.
Ad.
d) III 1.7 OPZ
Odwołujący twierdzi: „Wymaganie nieuzasadnione obiektywną potrzebą Zamawiającego
ponieważ - Jak wynika z analiz wcześniejszych OPZ na zakup systemu antywirusowego
Zamawiający posiada obecnie ok 350 użytkowników komputerów. Gdyby założyć
proporcjonalne rozłożenie 350 pracowników na oddziały Zamawiającego to oznacza, że
średnio w lokalizacji Zamawiającego pracuje poniżej 20 osób. Najlepsze praktyki związane z
segmentacją sieci mówią o kilku do kilkunastu VLAN w lokalizacji. Wymóg Zamawiającego
jest zatem istotnie przewymiarowan
y. Wymóg posiadania 4 tys VLAN (sieci wirtualnych) dla
urządzeń firewalla przy zatrudnieniu jak wykazano wyżej do 20 osób per jednostka terenowa
sprawia, że wymóg byłby adekwatny gdyby Zamawiający około 20 -krotnie zwiększył
zatrudnienie i jednocześnie chciał dla każdego użytkowania wydzielić odrębny segment
wirtualny (VLAN) aby budować oddzielne polityki bezpieczeństwa pomiędzy tymi
segmentami co w perspektywie cyklu życia produktu jest nieprawdopodobne a w praktyce
nieracjonalne.”
Zamawiający wskazuje, że wymaganie jest w pełni uzasadnione obiektywną potrzebą
Zamawiającego. Wynikać to będzie z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym i
obowiązkiem wymiany danych z starostwami na terenie całego kraju w zakresie wymagań
homologacyjnych oraz planowanych zmian w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli
pojazdów i przeniesienie nadzoru ze starostw do TDT, jak również przepisów UE jw.

Zastosowana u Zamawiającego polityka „zero-trust” wymaga podziału na wiele segmentów
sieci a urządzenie nie może stanowić ograniczenia w tym zakresie, ponadto „zero-trust” [pol.
Zero zaufania] oparte jest na przekonaniu, że każdy użytkownik, urządzenie oraz adres IP
uzyskujący dostęp do zasobu stanowi zagrożenie. Dopóki nie udowodni, że jest inaczej.
Dlatego nawiązując do tej koncepcji, nigdy nie powinniśmy ufać, a zawsze weryfikować.
Tylko w ten sposób, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Zamawiający wskazuje, że twierdzenie Odwołującego o wymaganiach konfiguracji na
urządzeniach 4000 interfejsów VLAN oparte jest na błędnym zinterpretowaniu tego zapisu,
który mówi wyłącznie możliwości wprowadzenia w urządzeniu 4000 identyfikatorów/
znaczników, a nie mówi o konieczności tworzenia 4000 subinterfejsów L3 lub 4000 vlanów.
Treść OPZ wskazuje jednoznacznie, że Urządzenie musi obsługiwać 4000 znaczników
VLAN a nie 4000 VLAN.
Co najmniej kilku producentów Firewall oferuje rozwiązania
spełniające wymaganie obsługi co najmniej 4000 znaczników VLAN.
FortiGate, który nie ma włączonych VDOM, może mieć maksymalnie 255 interfejsów w
transparentnym trybie pracy. Dotyczy to każdego pojedynczego VDOM. W trybie NAT liczba
może wynosić od 255 do 8192 interfejsów na VDOM, w zależności od modelu FortiGate. Te
liczby obejmują sieci VLAN, inne interfejsy wirtualne i interfejsy fizyczne. Aby mieć więcej niż
255 interfejsów skonfigurowanych w transparentnym trybie operacyjnym, należy
skonfigurować wiele VDOM-ów, które umożliwią podzielenie łącznej liczby interfejsów na
wszystkie VDOM-y.
Ad. e) III 1.22 OPZ
Odwołujący twierdzi; „Wymaganie nieuzasadnione obiektywną potrzebą Zamawiającego
ponieważ Skoro Zamawiający oczekuje centralnego systemu zarządzania i raportowania dla
wszystkich NGFW to raportowanie nie powinno odbywać się bezpośrednio z poziomu
pojedynczych urządzeń firewall tylko właśnie z tego systemu. Właśnie system centralnego
zarządzania jest miejscem dedykowanym do przechowywania logów oraz generowania
raportów dla całego środowiska.”
Zamawiający wskazuje, że wymaganie jest uzasadnione. Celem jest zapewnienie
możliwości nieprzerwanej kontroli poziomu bezpieczeństwa infrastruktury Zamawiającego i
analizy incydentów bezpieczeństwa nawet w przypadku braku komunikacji między
urządzeniem Firewall a centralnym systemem zarządzania. Infrastruktura Zamawiającego
jest rozproszona prz
estrzennie, na terenie całego kraju, a jej poszczególne węzły łączą się z
jej punktem centralnym poprzez sieć niezależnego dostawcy (dostawców). Konieczne jest
ograniczenie ryzyka znacznej utraty funkcji bezpieczeństwa w czasie awarii po stronie
dostawcy łączy. Rozwiązanie, w którym, pomimo braku połączenia do centralnego systemu
zarządzania, administratorzy mają możliwość analizy logów i tworzenia raportów
bezpośrednio na urządzeniach Firewall jest najbardziej optymalne i efektywne kosztowo.

Strukturę organizacyjną opisano wyżej z powołaniem na statut. Ponadto, zgodnie z § 20 ust
1 rozp. R
ady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, podmiot
realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i
przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji
zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich
atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
Zamawiający musi przewidzieć awarie komunikacji z systemem centralnego zarządzania lub
samą jego awarią i mieć możliwość utrzymywania systemów w odpowiednim standardzie
wymaganym przepisami prawa.
Niezależnie od powyższego Zamawiający zmienił OPZ pkt III.1.22.: „Urządzenia firewall
muszą umożliwiać tworzenie raportów dostosowanych do wymagań Zamawiającego,
zapi
sania ich na urządzeniu i uruchamiania w sposób ręczny lub automatyczny w
określonych interwałach czasowych. Wynik działania raportów musi być dostępny w
formatach co najmniej PDF i CSV. Na urządzeniu musi być również dostępne tworzenie
raportów o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni
wskazanego okresu czasu. Sposób realizacji możliwy jest również jako rozwiązanie
równoważne przez dostarczenie dodatkowego, lokalnego systemu logowania który powinien
mieć takie same możliwości w każdej lokalizacji objętej postępowaniem. Po odzyskaniu
połączenia z punktem centralnym musi być możliwe zsynchronizowanie lokalnych logów i
raportów z lokalnych systemów z centralnym systemem zarządzania. W przypadku
rozwiązania z dodatkowym lokalnym systemem logowania w każdej lokalizacji, musi zostać
zapewniony poziom redundancji zasilania i dysków, który umożliwi kontynuację pracy nawet
w wypadku awarii jednego z tych komponentów. Istnieją rozwiązania spełniające
wymaganie.
Ad.
f. III 1.27 OPZ
Zamawi
ający wskazuje, że wymaganie jest uzasadnione, z doświadczenia translację
adresów NAT ustawia się sporadycznie, zaś polityki bezpieczeństwa są modyfikowane
często. Zatem takie zdefiniowanie interfejsu jest najbardziej korzystne z uwagi na
rozdzielenie tych
polityk, co znacznie wpływa na przejrzystość rozwiązania. W związku z tym
interfejs użytkownika jest również funkcjonalnością urządzenia i niejednokrotnie umożliwia
interakcję z urządzeniem.
Na rynku producentów urządzeń Firewall oferuje się rozwiązania spełniające wymaganie
rozdzielenia reguł NAT od polityk bezpieczeństwa.

Nowa generacja zapory sieciowej Palo Alto Networks obsługuje różne typy reguł, które
współpracują ze sobą, aby bezpiecznie używać aplikacje w sieci.
Ad.
g. III 2.3 OPZ Zamawiający wskazuje, że wymaga wyposażenia urządzenia w wyjmowane
dyski systemowe z uwagi na uzasadnioną potrzebę podyktowane jest względami
praktycznymi z uwagi na umieszczanie urządzeń w szafach wraz z innymi urządzeniami
serwerowymi czy też sieciowymi co wiąże się z demontażem urządzeń, okablowania
sieciowego jak i zasilania a w przypadku awarii dysku nie jest wymagana wymiana całego
urządzenia tylko wymiana dysku bez potrzeby wyjmowania całego urządzenia.
Odwołujący błędnie założył, iż „Procedura wymiany dysków w praktyce nie występuje
podczas eksploatacji systemu,
a w sytuacji awarii firewalla wymianie podlega całe
urządzenie” z uwagi na to iż dyski czy to talerzowe czy też dyski SSD są urządzeniami
elektronicznymi i zawsze mogą ulec uszkodzeniom podczas normalnej eksploatacji.
Zamawiający ma wiedzę, iż producenci stosują również rozwiązania zabezpieczające (np.
stosowanie plomb gwarancyjnych) przed otwarciem urządzenia w celu samodzielnej
wymiany dysku, a co mogło by spowodować utratę uprawnień gwarancyjnych na zakupione
urządzenie ale nie takiego rozwiązania Zamawiający oczekuje.
Zamawiający w przypadku wymagań co do wielkości dysku, określił wymaganie minimalne z
uwagi na konieczność przechowywania znacznej logów systemowych w długim okresie
czasu z uwagi na przepisy rozp. RM z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności,/…/ i zgodnie z § 20 ust 4 „Informacje w dziennikach systemów
przechowywane są od dnia ich zapisu, przez okres wskazany w przepisach odrębnych, a w
przypadku braku przepisów odrębnych przez dwa lata”.
Ponadto na rynku producentów urządzeń Firewall oferuje się rozwiązania spełniające
wymagania, które umożliwiają wymianę dysków bez konieczności rozkręcania urządzenia.
Na rynku „NGFW” są co najmniej dwa rozwiązania spełniające wymagania opisane w OPZ.
Zamawiający w OPZ zawarł wymagania proporcjonalne do swoich potrzeb. Przedmiot
zamówienia jest zgodny obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami. Odwołujący nie zna
obiektywnych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego jedynie je zakłada.
Odwołujący nie może kształtować potrzeb Zamawiającego i zakładać, że zabezpieczenia
sieciowe mają dotyczyć aktualnego stanu Zamawiającego. Odwołujący oparł swoje założenia
na
informacjach, które sam zdobył, a nie zwrócił się z zapytaniem o stan użytkowników
komp
uterów aktualny i planowany czy stan baz danych aktualnych i planowanych.
Zamawiający w najbliższym czasie planuje wzrost ilości użytkowników komputerów i baz
danych, ponieważ przygotowuje się do podjęcia nowych działań i celem, jaki musi osiągnąć
jest zap
ewnienie możliwości nieprzerwanej kontroli poziomu bezpieczeństwa obecnej i
planowanej infrastruktury Zamawiającego i analizy incydentów bezpieczeństwa nawet w

przypadku braku komunikacji między urządzeniem Firewall a centralnym systemem
zarządzania. Jest to niezbędnie dla prawidłowego, nieprzerwanego funkcjonowania
Zamawiającego jako jednostki, która prowadzi działalność zgodnie z ustawą z 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym. Zamawiający zakłada wzrost obciążenia w dalszej
perspektywie czasowej z u
wagi na plany w zakresie rozbudowy własnego potencjału jako
wyspecjalizowanej jednostki dozoru technicznego zgodnie ze zmianą prawa o ruchu
drogowym.
Zamawiającego obowiązuje art. 17 Pzp, zgodnie z którym udziela zamówienia w sposób
zapewniający najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach
środków, które przeznaczyć na realizację i uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w
tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych
efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych
nakładów”.
W związku z powyższym Zamawiający opisał produkt, który chce nabyć, przez podanie tych
cech, które zagwarantują najlepszą jakość. Wymóg żądania produktów najlepszej jakości
jest uzasadn
iony charakterem zamówienia i o osiągnięciem celu w stopniu jak najwyższym.
Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, uwzględniając potrzeby i zapewniając
uzyskanie oczekiwanego efektu, gwarantującego zaspokojenie potrzeb, nawet jeżeli nie
zostaną dopuszczeni wszyscy wykonawcy na rynku. Przywołał orzecznictwo KIO.
Ad.3
Zamawiający zauważa, że dokonał opisu przedmiotu zamówienia za pomocą
określenia cech przedmiotu zamówienia oraz jego funkcjonalności. W treści OPZ brak
wskazań na konkretny produkt, a tym bardziej na konkretnego wykonawcę. 01.06.2021
dokonano zmiany SWZ pkt III.1.22 opz:
„Urządzenia firewall muszą umożliwiać tworzenie
raportów dostosowanych do wymagań, zapisania ich na urządzeniu i uruchamiania w sposób
ręczny lub automatyczny w określonych interwałach czasowych. Wynik działania raportów
musi być dostępny w formatach co najmniej PDF i CSV. Na urządzeniu musi być również
dostępne tworzenie raportów o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników
na przestrzeni wskazanego okr
esu czasu. Sposób realizacji możliwy jest również jako
rozwiązanie równoważne przez dostarczenie dodatkowego, lokalnego systemu logowania
który powinien mieć takie same możliwości w każdej lokalizacji objętej postępowaniem. Po
odzyskaniu połączenia z punktem centralnym musi być możliwe”

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron przedstawione w pismach procesowych,
jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie rozpoznawanych
zarzutów zasługuje na uwzględnienie.


Uznaje się, że spełniona jest materialnoprawna przesłanka wniesienia odwołania
uregulowana w art. 505 ustawy
– Prawo zamówień publicznych wobec wykazania przez
wykonawcę, że ma on interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy w szczególności przez treść opisu
przedmiotu zamówienia mogącą niezasadnie ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców w
postępowaniu. Oceny tej nie zmienia wskazanie przez zamawiającego, że odwołujący będzie
mógł złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na fakt, że dysponuje on w
swojej ofercie handlowej produktami Palo Alto, co do których niesporne jest, że spełniają
wymogi przedmiotowe zamówienia. Można w tym miejscu zauważyć, że zamawiający taką
oceną, co najmniej pośrednio, potwierdził postawione w odwołaniu zarzuty naruszenia art. 99
ustawy pzp przez opis przedmiotu zamówienia prowadzący do wskazania konkretnego
produktu i rozwiązania, pomimo nie oznaczenia go wprost nazwą producenta i produktu.
W zakresie wymogu z pkt III.1.2 OPZ za niesporny uznano walor oceny firm przedstawiany
przez Gartner Inc. w ćwiartkach kwadratu, tu w ćwiartce lidera. Zajmowanie miejsca w grupie
liderów oznacza, że dany producent i jego produkty mają wysoki poziom i są gotowi do
wykorzystania w praktyce. Nie wydaje się istotny tak długi staż zajmowania pozycji lidera, jak
wymaga zamawiający tj. okres pięcioletni, który także w systemie zamówień publicznych w
odniesieniu do dostaw i
usług, byłby nadmiarowy. W ocenie Izby sama obecność w grupie
liderów jest gwarancją, że zarówno producent, jak i produkt spełniają wysokie wymagania.
Skoro zatem wobec przyjęcia znacząco długiego okresu, szereg produktów i firm ulega
eliminacji, skład orzekający uznaje konieczność przywrócenia konkurencyjności w tym
zakresie, na poziomie co najmniej żądanym przez odwołującego.
Skład orzekający uznaje za niezbywalne prawo zamawiającego opisanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z obiektywnymi jego potrzebami. Zamawiający może przy tym określić
oczekiwane parametry produktu na wysokim poziomie, także, jeśli miałoby to nawet wiązać
się z niemożnością zaoferowania przedmiotu zamówienia przez znaczną liczbę uczestników
rynku właściwego. Dopuszczalne i uzasadnione może być także określanie potrzeb
zamawiającego wynikających z przewidywanych do wykonywania przyszłych zadań, w tym
wypadku wynikających z nowych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z których
wynika konieczność bieżącej współpracy ze wszystkimi starostwami powiatowymi w Polsce i
samorządami miast wykonującymi zadania powiatowe.
Natomiast Izba nie uznaje
, że udowodniono zostało twierdzenie zamawiającego o
dostępnych na rynku różnych produktach różnych producentów, które spełniają parametry
opisane
w Opisie Przedmiotu Zamówienia. O ile dla poszczególnych parametrów
opisywanych i kwestionowanych w
odwołaniu można było wiarygodnie wskazać więcej niż
jeden produkt, to łącznie takiego twierdzenia nie sposób obronić w odniesieniu do całości

przedmiotu za
mówienia. Wiarygodna i nie zaprzeczona jest także teza odwołania, że
zamawiający preferuje konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jakkolwiek wprost nie
wymienionego z nazwy w treści opisu przedmiotu zamówienia.
Zakładając, że taki opis jest optymalny z punktu widzenia uzasadnionych potrzeb
zamawiającego należy potwierdzić, że w rozpatrywanych okolicznościach spełnione zostały
przesłanki przewidziane w art. 99 ust. 5 ustawy pzp tj. dokonano opisu przedmiotu
zamówienia przez wskazanie cech charakterystycznych konkretnego produktu
pochodzącego od konkretnego producenta. Konsekwencją takiego opisu jest ustawowy
obowiązek wskazania w opisie, iż dopuszcza się produkt równoważny ze wskazaniem
stosownie do art. 99 ust. 6 ustawy pzp, w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów
stosowanych w celu oceny równoważności. Stąd rozstrzygnięcie zawarte w sentencji
wyroku.
Wskazując na powyższe, orzeczono, jak w sentencji.

O
kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..

……………………..

……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie