eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1438/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-23
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1438/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

po rozpoznaniu
na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 23 czerw-
ca
2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 13
maja 2021 r. przez
wykonawcę Impel Facility Services Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5


postanawia:
1. u
morzyć postępowanie,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz wykonaw-
cy Impe
l Facility Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Ślężna 118
tytułem zwrotu 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 1438/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie usługi sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji oraz wykonywanie czynności pomoc-
niczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego
zostało wszczęte ogłoszeniem w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 3 maja 2021 r. za numerem 2021/S 085-
219982.
W dniu 13 maja 2021 r. odwołanie wniósł wykonawca Impel Facility Services Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118. Odwołanie zostało
wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 maja
2021 r. udzielonego przez wiceprezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do
samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z
KRS. Kopia odwołania została przekazana
zamawiającemu w dniu 13 maja 2021 r.
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 16 ustawy przez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego
traktowania
wykonawców przy formułowaniu postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz
SWZ;
2) art. 433 pkt 4 ustawy przez wprowadzenie przez
zamawiającego do projektu umowy w
sprawie zamówienia publicznego postanowień abuzywnych ze względu na dopuszczenie do
dowolnego kształtowania przez zamawiającego wielkości zamówienia i zaniechanie ustale-
nia w treści SWZ minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.
3) art. 439 ustawy przez zaniechanie przez
zamawiającego ustalenia w treści SWZ zasad
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;
4) art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy przez
naruszenie zasady zapewnienia najlepszej jakości usług
uzasadnionych charakterem zamówienia w ramach środków, które zamawiający może prze-
znaczyć na realizację zamówienia;
5) art. 41 w związku art. 106 b i 106 e ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
w związku z art. 62 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karno – skarbowy – przez
nieprawidłowe określenie stawek podatkowych, zgodnie z którymi wykonawcy winni wysta-
wiać faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6) art. 99 ust. 1 i 2 ustawy przez
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niedo-
kładny, niewyczerpujący, wieloznaczny, wewnętrznie sprzeczny, bez użycia dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie

oferty; 7) art. 99 ust. 4 ustawy przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający
uczciwą konkurencję.
Wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu dokonania zmiany treści
SWZ przez
zmianę projektowanego postanowienia umowy przez:
1) określenie minimalnego zakresu zamówienia i dodanie w załączniku nr 13 do SWZ „Pro-
jekt umowy” w § 1 wprowadzając postanowienie o treści: „Zmniejszenie wysokości wynagro-
dzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2
oraz § 5 ust. 13.4.1, nie może w czasie trwania 3 umowy, o którym mowa w § 5 ust 1, wyno-
sić więcej niż maksymalnie 10 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 2”.
2) uzupełnienie zapisów projektu umowy o zasady wprowadzenia zmian wysokości wyna-
grodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, związa-
nych z realizacją zamówienia i dodatnie ich do załącznika nr 13 do SWZ „Projekt umowy”.
3) nakazanie
zamawiającemu usunięcia z SWZ wszystkich zapisów, obligujących wykonaw-
cę do wyceny usługi z zachowaniem proporcji, o której mowa w Załączniku nr 1 pkt 4 SWZ tj.
65% usług sprzątania do 35% usług pomocowych;
4) nakazanie
zamawiającemu zmianę postanowień SWZ w sposób umożliwiający wykonaw-
com samodzielny podział zadań (czynności) i kwalifikację tychże zadań ze względu na poda-
tek VAT, co pozwoli przepro
wadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie ucz-
ciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Rozwiązanie będzie się również mie-
ścić w granicach swobody zamawiającego w obiektywnym określaniu przedmiotu zamówie-
nia.

Izba zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, że odwołujący cofnął odwołanie w dniu 22 czerwca 2021r. Posiedzenie z udzia-
łem stron i uczestników postępowania nie zostało jeszcze wyznaczone.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozp
rawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wnie-
sieniem odwołania do Prezesa Izby.
Stosownie do art.
568 pkt. 1 ustawy Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie po-
stanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania;.
Na pod
stawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wyso-
kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz.
2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na

skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub
uczes
tników postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim
przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uisz-
czonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący uiścił
wpis w
wysokości 15 000zł., to do zwrotu pozostała kwota 13 500 zł. o czym orzeczono w
pkt. 2 sentencji.Przewodniczący: ………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie