eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1413/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1413/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2021 r. w
Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. przez
wykonawcę WOD-BUD sp. z o.o. w Kraśniku

w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Opolski z siedzibą w Opolu Lubelskim

przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. w Zwoleniu,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:
1.
oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę WOD-BUD sp. z o.o. w Kraśniku i:
2.1.

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr
(słownie: dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
WOD-
BUD sp. z o.o. w Kraśniku
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy WOD-BUD sp. z o.o. w Kraśniku na rzecz Powiatu
Opolskiego z siedzibą w Opolu Lubelskim
kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie:
trzech
tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty
strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…


Sygn. akt: KIO 1413/21
U z a s a d n i e n i e

Powiat Opolski z siedzibą w Opolu Lubelskim, zwany dalej „zamawiającym”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest „przebudowa dróg powiatowych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
30 grudnia 2020 r., nr BZP 773486-N-2020.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 10 maja
2021 r. do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca WOD-BUD sp.
z o.o. w Kraśniku, zwany dalej „odwołującym”.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie
wykluczenia Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. w Zwoleniu (dalej: PRD
Zwoleń lub przystępujący) z postępowania, podczas gdy wykonawca ten, działając co
najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, przedstawił zamawiającemu
informacje wprowadzające w błąd w zakresie spełnienia warunków udziału w
p
ostępowaniu w odniesieniu do osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy (Pan
K. W.
) w odniesieniu do posiadanych przez tę osobę uprawnień, co miało istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez z
amawiającego w postępowaniu, bo doprowadziło
z
amawiającego do wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez PRD Zwoleń w
p
ostępowaniu w zakresie zadania nr 1, podczas gdy osoba wskazana przez PRD Zwoleń
na stanowisko kierownika budowy (Pan K.W.
) nie posiada wymaganych SIWZ uprawnień
budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń, co było wymagane treścią
r
ozdziału III, pkt 1.1.3 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej
w Postępowaniu („SIWZ”),
2) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie
wykluczenia PRD Zwoleń z postępowania, podczas gdy wykonawca ten nie wykazał
spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale III, pkt 1.1.3 lit. a) tj.
nie wykazał dysponowania kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia budowlane
w specjalności drogowej bez ograniczeń, ponieważ wskazana przez PRD Zwoleń osoba
(Pan K.W.
) tego warunku nie spełnia.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty w p
ostępowaniu w zakresie zadania nr 1 oraz nakazanie
z
amawiającemu wykluczenie z postępowania PRD Zwoleń.

W uzasadnieniu zarzutu
odwołania odwołujący wskazał, że zgodnie z rozdziałem III pkt
1.1.3 lit. a)
SIWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu
wykonawcy powinni wykazać, iż dysponują osobą, która będzie skierowana do pełnienia
funkcji kierownika budowy, a która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
bez ograniczeń. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu PRD Zwoleń
przedstawiło w toku postępowania wykaz osób, z którego wynika, że osobą spełniającą
omawiany wymóg jest Pan K.W.. Jako nr uprawnień tej osoby podano oznaczenie: GP-III-
7342/55/92.
Odwołujący wskazał, że na potwierdzenie posiadania przez wskazaną powyżej osobę
wymaganych treścią SIWZ uprawnień PRD Zwoleń przedstawiło w toku postępowania
dokument wydany przez Urząd Wojewódzki w Radomiu 29 kwietnia 1992 r. zatytułowany
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Oznaczenie tego dokumentu (GP-III-7342/55/92) odpowiada oznaczeniu
uprawnień zawartemu w wykazie osób PRD Zwoleń dla Pana K.W. .
Zdaniem odwołującego, osoba wskazana przez PRD Zwoleń do pełnienia funkcji
kierownika budowy
– Pan K.W. nie posiada uprawnień zawodowych wymaganych przez
Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem III pkt 1.1.3 lit. a) SIWZ tj. uprawnień budowlanych w
specjalności drogowej bez ograniczeń, a tym samym kwalifikacje zawodowe Pana K.W. nie
pozwalają na wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z
dokumentem Stwierdzenie przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

wydanym 29 kwietnia 1992 r. przez Urząd Wojewódzki w
Opolu Pan K.W.
, technik drogowy, posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budo
wy i robót specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych (…) i jest upoważniony do: 1/
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli dróg, nawierzchni lotniskowych, typowych przepustów i
mostów – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
Zdaniem odwołującego, powyższy dokument nie potwierdza jednak spełnienia przez
Pana K.W.
warunku SIWZ w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w specjalności
drogowej bez ograniczeń, a tym samym Zamawiający został (w konsekwencji) wprowadzony
w tym za
kresie w błąd przez PRD Zwoleń. Już z samej treści dokumentu rzekomo
potwier
dzającego niezbędne uprawnienia Pana K.W. wynika, że zakres tych uprawnień jest
ograniczony do powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych. Powyższe ograniczenie
znajduje swoje uzasadnienie w treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie
(„Rozporządzenie z 1975 roku”), na podstawie którego Pan K.W. uzyskał

swoje uprawnienia budowlane.
Wprawdzie Rozporządzenie z 1975 roku nie przewidywało
uprawni
eń budowlanych, których zakres był wprost ograniczony podmiotowo lub
przedmiotowo (tak jak w obecnie obowiązujących przepisach), jednakże formą ograniczenia
wówczas wydawanych uprawnień budowlanych było użycie w treści odpowiednich decyzji
takich określeń, jak np.: powszechnie znane rozwiązania konstrukcyjne czy powszechnie
znane rozwiązania konstrukcyjne i schematy techniczne. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 2
Rozporządzenia z 1975 roku: osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogą pełnić
funkcje techniczne
(...), wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, objętych daną specjalnością
techniczno-
budowlaną, co oznacza, że osoby te posiadają uprawnienia budowlane w
ograniczonym zakresie.

Według odwołującego, nie można zatem uznać, że Pan K.W.
uzyskał w 1992 roku uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,
ponieważ te ograniczenia wynikały nawet wprost z treści decyzji wydanej przez Urząd
Wojewódzki w Radomiu 29 kwietnia 1992 r., co potwierdza m.in. wynikające z treści
dokumentu wykształcenie: „technik drogowy” (tj. wykształcenie średnie) oraz uprawnienie do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót (…) o powszechnie znanych
rozwiązaniach konstrukcyjnych
.
Odwołujący wskazał dodatkowo, że zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Według odwołującego PRD Zwoleń nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w
zakresie dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia na stanowisku kierownika
budowy, a także że wykonawca ten przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwe informacje
dotyczące uprawnień posiadanych przez tę osobę. Zdaniem odwołującego sam fakt, że
Zamawiający uznał uprawnienia Pana K.W. za wystarczające i w konsekwencji dokonał
wyboru oferty PRD Zwoleń jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1, jednoznacznie
obrazuje, że zamawiający został wprowadzony w błąd w zakresie spełnienia przez PRD
Zwoleń warunku udziału w postępowaniu. Zdaniem odwołującego, PRD Zwoleń powinno
zostać wykluczone z postępowania z uwagi na ziszczenie się przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt
17
ustawy Pzp. Według odwołującego nie istnieją podstawy do wezwania tego wykonawcy w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
do uzupełnienia dokumentów dotyczących potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie kierownika budowy, ponieważ wówczas
mogłoby dojść do zastąpienia informacji nieprawdziwej nową, prawdziwą informacją
uzupełnioną przez PRD Zwoleń. Według odwołującego zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp
i wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, w stosunku do których

stwierdzono fakt podania informacji nieprawdziwych, prowadziłoby bowiem do
nieuprawnionej możliwości zastąpienia informacji nieprawdziwych przez informacje
prawdziwe i czyniłoby zupełnie iluzorycznym sankcje wobec wykonawców przewidziane art.
24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. W
trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wykazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na rzecz zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. w Zwoleniu.
Wni
ósł o oddalenie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i
prawne swego stanowiska.

Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje SIWZ, informację z otwarcia ofert, ofertę
przystępującego, wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów celem wykazania
warunków udziału w postępowaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r., oświadczenie i
dokumenty złożone przez przystępującego w odpowiedzi na ww. wezwanie 28 kwietnia
2021 r., zawiadomienie o wyborze oferty
przystępującego w zadaniu 1 jako
najkorzystniejszej z dnia 5 maja 2021 r.,
załączniki do odwołania, załączniki do pisma
procesowego przystępującego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dokumenty złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie
posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:


Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie miały przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”. Stosownie bowiem do 90 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2020), d
o postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie
uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało
wszczęte przez zamawiającego przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp stanowi,
że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej


konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości.

Art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia.

Art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp sta
nowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
.

Do postępowania odwoławczego zastosowanie miały przepisy ustawy - Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej
„ustawą NPzp”. Stosownie bowiem do 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2020), d
o postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31
grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem
1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
Niniejsze
postępowanie odwoławcze zostało wszczęte w dacie 10 maja 2021 r., a więc po dniu 31
grudnia 2020 r.

Ustalono,
że przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania. Przedmiotem zadania nr 1
było Zadanie nr 1 - „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2547L dł. 7,248 km,
nr 2612L dł. 2,618 km oraz nr 2236L dł. 2,523 km” - od dnia podpisania umowy do dnia 14
października 2022 roku.

Ustalono, że zgodnie z rozdziałem III pkt 1 ppkt 1.1.3. SIWZ o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
A) minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 - kierownik kontraktu/budowy
(koordynator wszystkich branż), posiadający:
-
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,
(…)
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 po
z. 1333 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio


obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 220) do pełnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.

Ustalono także, że w rozdziale V pkt 4 1) c SIWZ zamawiający wskazał, że przed
udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia m.in.:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami -
z wykorzystaniem wzoru określonego w
załączniku nr 7 do SIWZ. Wymóg wskazania doświadczenia dot. jedynie kierownika
kontraktu/budowy (koordynatora wszystkich branż).

Ustalono
także, że do upływu terminu składania ofert, w zakresie zadania nr 1 do
zamawiającego wpłynęła m.in. oferta przystępującego.

Ustalono ponadto, że pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r. zamawiający, działając na
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp,
wezwał przystępującego do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale
V pkt 4 SIWZ.
W dalszej kolejności ustalono, że w odpowiedzi na ww. wezwanie przystępujący
złożył m.in. wykaz osób. W wykazie tym wskazał, że na stanowisko kierownika budowy
przewidział pana K.W., posiadającego wykształcenie średnie techniczne drogowe, który
posiada uprawnienia GP-III-
7342/55/92 w zakresie dróg
.

W dalszej kolejności ustalono, że 5 maja 2021 r. zamawiający zawiadomił odwołującego
o wyborze oferty przystępującego jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1.
Jak wynika z dokumentu stwierdzenie przygot
owania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
z dnia 29 kwietnia 1992 r. nr GP-III-
7342/55/92
wydanego przez Urząd Wojewódzki w Radomiu, pan K.W., technik drogowy
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie
dróg i nawierzchni lotniskowych i jest upoważniony do kierowania, nadzorowania i


k
ontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
dróg, nawierzchni lotniskowych, typowych przepustów i mostów – o powszechnie znanych
rozw
iązaniach konstrukcyjnych
(dowód: ww. stwierdzenie, załącznik do odwołania).
Jak wynika z treści ww. dokumentu, został on wydany na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 i ust.
2, § 7, §13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46 z późn. zm.)

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Chybiony okazał się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Zdaniem Izby odwołujący dokonał błędnej wykładni spornego warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1.3. SIWZ. Zgodnie z tym
warunkiem,
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
A) minimalne warunki
dotyczące kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 -
kierownik kontraktu/budowy (koordynator wszystkich branż), posiadający:
- uprawnienia budowlane w specj
alności drogowej bez ograniczeń (…).
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, (…).

Wbrew stanowisku odwołującego, prawidłowa wykładnia warunku po pierwsze
wymagała sięgnięcia najpierw do przepisów obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.), które zostały przywołane
w warunku. Dopiero bowiem po przeanalizowaniu, jak uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej bez ograniczeń
, o których mowa w warunku, definiuje obecna ustawa
Prawo budowalne można było ustalać, czy badane uprawnienia historyczne im odpowiadają.
Zgodnie z obecną ustawą Prawo budowalne, uprawnienia budowlane mogą być
udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w ograniczonym zakresie
lub bez ograniczeń
(art. 13 ust 1 ustawy). W myśl przepisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy
u
prawnienia budowlane są udzielane m.in. w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Z kolei
przepis art. 15a ustawy Prawo budowlane precyzuje,
do czego uprawniają uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
a do czego uprawniają

uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.
Otóż zgodnie z art. 15a ust. 9 obecnej ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)
droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych
obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
2) droga dla ruc
hu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Z
kolei w myśl art. 15a ust. 10 Prawa budowlanego, uprawnienia budowlane w
specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
1)
droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o
drogach publicznych
, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
2) droga na terenie lotniska
, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Jak wynika z
porównania przepisów art. 15a ust. 9 i ust. 10 Prawa budowlanego,
obecnie
różnica między uprawnieniami drogowymi bez ograniczeń a uprawnieniami z
ograniczeniami
sprowadza się, w przypadku dróg do tego, że posiadając pierwsze z nich
można kierować robotami budowlanymi w odniesieniu do każdej klasy drogi. Natomiast w
przypadku
uprawnień drogowych z ograniczeniami, dają one prawo do kierowania robotami
budowanymi w odniesieniu tylko do
niektórych, najniższych kategorii dróg, a mianowicie dróg
wewnętrznych, lokalnych i dojazdowych.

W dalszej kolejności należało odnieść przywołane definicje ustawowe do
postawionego warunku. Analiza ta
prowadziła do wniosku, że zamawiający konstruując
warunek uz
nał, iż niewystarczające będą uprawienia uprawnienia budowlane w specjalności
inżynieryjnej drogowej w ograniczonym,
a więc takie, które uprawniają do kierowania
robotami jedynie w odniesieniu
do dróg wewnętrznych, lokalnych i dojazdowych. Zdaniem
Izby przyczyna sformułowana spornego warunku okazała się oczywista. Jak wynikało
bowiem
z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiotem tym były roboty budowlane w zakresie
dróg powiatowych. Dostrzeżenia wymaga zaś fakt, że drogi powiatowe, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
nie mogą być drogami lokalnymi, dojazdowymi ani wewnętrznymi. Jak wynikało
z przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w s
prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124), drogi powiatowe musz
ą spełniać wymagania klasy
GP (główna przyspieszona) lub klasy G (główna) lub klasy Z (zbiorcza). Jak wynikało

również z ww. przepisu, omawiane klasy dróg czyli G, GP, Z są klasami wyższymi od klasy L
(lokalna), D (dojazdowa) i
W (wewnętrzna). Dlatego zatem obecne uprawnienia budowalne w
specjalności inżynieryjnej drogowej z ograniczeniami w rozumieniu art. 15a ust. 10 Prawa
budowlanego
musiały zostać uznane za niewystarczające, aby kierować robotami
budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. W konsekwencji należało zatem uznać, że
taki był cel warunku udziału w postępowaniu postawionego przez zamawiającego.
Przypomnienia przy tym wymaga, że warunki udziału w postępowaniu powinny być
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, a więc nie ograniczać konkurencji ponad cel
ustanowienia warunku, jakim jest
zagwarantowanie, że zamówienie otrzyma podmiot zdolny
do jego wykonania.
Według Izby celem postawionego warunku nie było nadmierne
ograniczanie konkurencji, ale zapewnienie, aby
funkcję kierownika budowy pełniła osoba,
która zgodnie z odrębnymi przepisami posiada uprawnienia budowlane wystarczające do
sprawowania tej funkcji.
Wobec powyższego stwierdzono, że nie tylko wykładnia literalna ale
i
celowościowa warunku prowadziła do wniosku, że odwołujący dokonał jego błędnej
interpretacji. Zdaniem Izby
odwołujący błędnie uznał, że zamawiający nie dopuszczał
jakichkolwiek
ograniczeń w treści uprawnień, podczas gdy w myśl warunku zamawiający nie
dopuszczał tylko takich ograniczeń, jakie wynikały z obecnie obowiązującego prawa i które
jednocześnie uniemożliwiłyby pełnienie funkcji kierownika budowy na tym konkretnym
zadaniu.
W dalszej
kolejności podkreślenia wymagało, że zamawiający w warunku dopuścił nie
tylko
legitymowanie się przez kierownika budowy uprawnieniami budowalnymi wydanymi na
podstawie
obecnych przepisów, ale także odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami,
wydanymi na podstaw
ie uprzednio obowiązujących przepisów. Jak bowiem wynika z art. 104
Prawa budowlanego, osoby,
które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zdaniem Izby, w tej sytuacji
należało odnieść się do zakresu uprawnień Pana K.W.
wydanych na podstawie
przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia
20 lutego 1975
r. (Dz.U. Nr 8, poz. 46 ze zm.). Następnie należało ocenić czy ograniczenia w
uprawnieniach,
jakich nie dopuścił zamawiający w warunku, były też udziałem uprawnień
budowlanych posiadanych przez pana K.W..
Izba stwierdziła, że stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pana K.W.
nie było dotknięte
analogicznymi ograniczeniami, jakich
zamawiający nie dopuścił w treści warunku. Jak

wynikało z treści uprawnień pana K.W., uzyskał on uprawnienia wydane na podstawie §13
ust. 1 pkt 3 lit. b ww.
rozporządzenia z 20 lutego 1975 r., a mianowicie do pełnienia
samodzielne
j funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w
zakresie
dróg i nawierzchni lotniskowych.
O
dwołujący słusznie dostrzegł, że uprawnienia te były dotknięte ograniczeniem, o
którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, odnoszącym się do powszechnie znanych
rozwiązań konstrukcyjnych. Osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogą pełnić
funkcje techniczne, o których mowa w ust. 1, wyłącznie przy budowie budynków, budowli i
instalacji o powszechnie znanyc
h rozwiązaniach konstrukcyjnych.
Powyższe nie było sporne
mi
ędzy stronami. Ponadto fakt ten wynikał z treści samej decyzji o nadaniu uprawnień Panu
K. W.
, gdzie powyższe ograniczenie przywołano. To, że uprawnienia tego rodzaju są
uprawnieniami z ograniczeniami
wynikało także z dowodów nr 1 – 2 złożonych przez
odwołującego (pisma Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 28 maja 2021 r.
oraz 16 czerwca 2015 r., złożone na rozprawie przez odwołującego). Z ww. pism Lubelskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wynikało, że omawiane uprawnienia budowlane to
uprawnienia z ograniczeniami o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.
Powyższe
ustalenia okazały się jednak niewystarczające aby uznać, że przystępujący nie wykazał
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1.3.
SIWZ.
Na uwagę zasługiwał fakt, że ograniczenia, jakich doznawały uprawnienia pana K.W.,
nie pokrywały się z ograniczeniami wynikającymi z art. 15a ust. 10 obecnego Prawa
bud
owlanego. Jak wskazano wcześniej, ograniczenia uprawnień Pana K.W. odnosiły się do
powszechnie znany
ch rozwiązań konstrukcyjnych. Na uwagę zasługiwał fakt, że przez
„powszechnie znane rozwiązania konstrukcyjne” w rozumieniu § 5 ust. 2 rozporządzenia z
20 lutego 1975 r. rozumiano
rozwiązania konstrukcyjno-budowlane budowli, których sposób i
warunki techniczne wykonania
(montażu) określają jednoznacznie Polskie Normy lub normy
branżowe, przepisy techniczno-budowlane lub ogólne znane opracowania branżowe,
przepisy techniczno-budowl
ane lub ogólne znane opracowania jednostek i placówek
naukowo-badawczych oraz badawczo-rozwojowych
.
Na to, że tak należy rozumieć
omawiany zwrot wskazywało pismo Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 16
czerwca 2015 r. (dow
ód nr 2 złożony przez odwołującego). Ograniczenia uprawnień do
„powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych” to zatem zdecydowanie co innego niż
ograniczenie do kierowania robotami budowlanymi
związanymi z obiektem budowlanym,
takim jak
droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna,
tak jak to wynikało z art.
15a ust. 10 obecnego Prawa budowlanego.
Przy wyrokowaniu Izba
wzięła pod uwagę fakt, że ograniczenia uprawnień pana K.W.
w żaden sposób nie uniemożliwiały mu kierowania robotami podlegającymi na przebudowie

dróg powiatowych, o których mowa w SIWZ. Przedmiotem zamówienia była bowiem zwykła
przebudowa dróg powiatowych, obejmująca roboty o powszechnie znanych rozwiązaniach
konstrukcyjn
ych. Na przedmiot zamówienia składały się bowiem takie typowe roboty
drogowe jak frezowanie nawi
erzchni asfaltowych, wykonanie podbudowy, ułożenie siatki
przeciwsp
ękaniowej, oczyszczenie przepustów, wykonanie poboczy, wykonanie warstwy
wiążącej, ścieralnej jezdni, oznakowanie pionowe i poziome (por. Rozdział II pkt 1 SIWZ).
Dostrzeżenia wymagało, że odwołujący nie wykazał ani nawet nie twierdził, aby przedmiotem
zamówienia były roboty o nieznanych powszechnie rozwiązaniach konstrukcyjnych. Na fakt,
iż uprawnienia pana K.W. są wystarczające do kierowania analogicznymi robotami
budowlanymi wskazywały dowody przeciwne złożone przez przystępującego przy piśmie
procesowym z 14 czerwca 2021 r
. Przystępujący załączył do swego pisma procesowego
m.in. fragment dziennika budowy z wpisem pana K.W. jako kierownika budowy na inwestycji
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 Pionki Zwoleń na odc. 9+94- do 12+730 oraz protokół
odbioru robót z 18.11.2017 r. z wpisem pana K.W. jako kierownika budowy na inwestycji
„przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513 W”
wraz z fragmentem dziennika budowy z wpisem pana K.W. jako kierownika budowy na ww.
inwestycji.
Przystępujący wykazał tymi dowodami, że pan K.W. pełnił funkcję kierownika
budowy na analogicznych przedmiotowo
zadaniach takich jak rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 787 relacji Pionki-
Zwoleń czy przebudowie ulicy Targowej i Majora Hubala w ciągu drogi
powiatowej nr 4513 W Zwoleń – Kroczów – Kazanów. Jak wynikało także z ww. dowodów,
w
łaściwe organy nadzoru budowlanego nie kwestionowały możliwości pełnienia przez pana
Wójcika funkcji kierownika budowy na wskazanych wyżej inwestycjach. W tej sytuacji
należało dojść do wniosku, że Pan K.W. jest uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi polegającymi na przebudowie dróg powiatowych objętych przedmiotem
zamówienia.
W konsekwencji zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P
zp okazał się
bezzasadny.
Chybiony
okazał się także zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Izba
stwierdziła, że przystępujący w żadnym ze swych oświadczeń nie złożył zamawiającemu
informacji nieprawdziwych.
Przystępujący zgodnie z prawdą podał zamawiającemu w
wykazie osób informację, że Pan K.W. posiada wykształcenie średnie techniczne drogowe
oraz że posiada uprawnienia nr GP-III-7342/55/92 w zakresie dróg. Obydwie informacje
polegały na prawdzie.
Sam
odwołujący załączył do odwołania ww. uprawnienia, którymi legitymował się pan
K.W..
Okazało się, że są to uprawnienia nr GP-III-7342/55/92, a więc uprawnienia
odpowiadające numerowi wskazanemu w wykazie osób przez przystępującego. Po drugie

zaś, z dokumentu tego wynikało także, że Pan K.W. jest technikiem drogowym, a więc
posiada wykształcenie średnie techniczne drogowe, czyli dokładnie tak, jak oświadczono w
wykazie.
Obydwie informacje podane przez przystępujące okazały się więc zgodne z
rzeczywistością i jako takie nie mogły być uznawane za wprowadzające zamawiającego w
błąd w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Podkreślenia wymagało również w
szczególności, że przystępujący nigdy nie złożył zamawiającemu oświadczenia, jakoby
uprawnienia Pana K.W.
były uprawieniami w specjalności drogowej bez ograniczeń. W tej
sytuacji zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P
zp podlegał również oddaleniu.

Kierując się powyższymi rozważaniami Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje
na uwzględnienie.

Stosownie do art. 553 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.),
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie

. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 sentencji, miało charakter
meryto
ryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w
pkt 2
sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a zatem
było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest
postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05
(OSN 2006/11/182). Z powołanego przepisu art. 553 ust. 1 ustawy NPzp wynika zakaz
wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok.
Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeni
u rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym
(pkt 1 sentencji) i formalnym (pkt 2
sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać
wyroku.
Zgodnie z przepisem art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy NPzp
, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców.
W analizowanej sprawie
nie stwierdzono żadnego naruszenia przepisów ustawy Pzp, co musiało skutkować
oddaleniem odwołania.
Wobec powyższego, na podstawie art. 553 ustawy NPzp, orzeczono jak w pkt 1
sentencji.
Zgodnie z art. 557 ustawy NPzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei

w świetle art. 575 ustawy NPzp, strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego
wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów
postępowania odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza,
że „obowiązuje w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za
wynik procesu, według której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę
„przegrywającą” sprawę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192
ustawy -
Prawo zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.

W analizowanej sprawie Izba
oddaliła odwołanie w całości. Odpowiedzialność za
wynik postępowania ponosił zatem w całości odwołujący. Na koszty postępowania składał
się wpis od odwołania uiszczony przez odwołującego w kwocie 10.000 zł oraz
wynagrodzenie pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3.600 zł, ustalone na podstawie
rachunku złożonego do akt sprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono
stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 557 oraz art. 575 ustawy NPzp oraz
w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 w zw. z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ………………….…Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie