eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1365/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1365/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 18 czerwca 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. przez wykonawcę „Metalzbyt – Hurt” Sp. z o.o.,
ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-
Biała
w postępowaniu prowadzonym przez 32 Bazę
Lotnic
twa Taktycznego w Łasku, ul. 9-go Maja 95, 98-100 Łask

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
„Metalzbyt – Hurt” Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała
kwoty
6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)
st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1365/21
U z a s a d n i e n i e

32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów
ogólnobudowlanych i hydraulicznych”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019 ze zm.)
, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w dniu 15 kwietnia 2021 r. w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją
2021/BZP 00033635.
W postępowaniu tym wykonawca „Metalzbyt – Hurt” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-
Białej (dalej: „Odwołujący”) w dniu 10 maja 2021 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej.
W dniu 16 czerwca 2021 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.
W dniu 17 czerwca 2021 r. (pismem z dnai 16 czerwca 2021 r.)
Odwołujący złożył
oświadczenie, że cofa odwołanie w całości.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie