eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1306/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1306/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu dnia 18 czerwca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja
2021 r.
przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Zespół Szkół Plastycznych w
Dąbrowie Górniczej

przy udziale:

wykonawcy
Tronus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego oraz
wykonawcy
EMATECH TRADE sp. z o.o. w Mysłowicach zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu 6 750 zł 00 gr

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt: KIO 1306/21

Uzasadnienie

Zamawia
jący: Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej ul. Kosmonautów 8, 41-303
Dąbrowa Górnicza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych pn. „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli, nr referencyjny l-
ZP.271.3.2021 ("Postępowanie"), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24
marca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00021909/01.

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. w Sieradzu wniósł odwołanie wobec
niezgodnych z ustawą czynności i zaniechań Zamawiającego.
Odwołujący podnosi niezgodność z ustawą czynności Zamawiającego polegającej na:
1)
dokonaniu wybo
ru oferty złożonej przez Ematech Trade sp. z o.o., Mysłowice w
zakresie części I zamówienia,
2)
odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w
zakresie części I zamówienia,
3)
zaniechaniu odrzucenia oferty Ematech w zakresie części I.
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że powyższe czynności zostały dokonane z
naruszeniem:
1)
art. 226 ust. 1 pkt 5 w
zw. z art. 16 Pzp przez jego błędne zastosowanie i odrzucenie
oferty Odwołującego w zakresie cz. I zamówienia, w sytuacji gdy treść oferty jest zgodna z
warunkami zamówienia,
2)
art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 16 Pzp przez jego niezastosowanie i zaniechanie
odrzucenia oferty Ematech w zakresie cz.
I zamówienia, w sytuacji gdy treść oferty jest
niezgodna z warunkami zamówienia i narusza zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców,
3) art. 239 ust. 1 i ust. 2 Pzp p
rzez wybór oferty Ematech w zakresie cz. I zamówienia, która
nie jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
Odwołujący wniósł o o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
Ematech w zakresie części I zamówienia, unieważnienia czynności odrzucenia oferty
Odwołującego w zakresie części I zamówienia i powtórzenia czynności badania i oceny ofert
w zakresie części I zamówienia.

Odwołujący dnia 17 czerwca 2021 r. złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie
wniesione w przedmiotowym postępowaniu.
Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu na podstawie art. 568 pkt 1
Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453) wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z
których wynika, że zwraca się 90% wpisu odwołującemu w przypadku cofnięcia odwołania
przed otwarciem rozprawy.


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie