eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1216/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-05-07
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1216/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 7 maja 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
22 kwietnia 2021 r. przez
wykonawcę ZIGGER Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
z siedzibą w Łodzi

przy udziale wykonawcy
„Zieleń – P. spółka jawna” z siedzibą w Łodzi zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
ZIGGER Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1216/21
U z a s a d n i e n i e


Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2021-2022”. Postępowanie to prowadzone
jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.
), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 29 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod pozycją 2020/S 253-638729.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. wykonawca
ZIGGER Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności
i zaniechań Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w części II zamówienia,
w szczególności wyboru oferty firmy „Zieleń – P. spółka jawna” z siedzibą w Łodzi oraz
zaniechania odrzucenia oferty tego wykonawcy.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp
poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców
i nieudzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy, wybranemu zgodnie z przepisami ustawy;
2) art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp polegającym na zaniechaniu odrzucenia
oferty firmy
„Zieleń – P. spółka jawna” i niezasadnym przyjęciu, iż oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny
w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez okoliczność,
że wyjaśnienia „Zieleń – P. spółka jawna” nie potwierdziły, że zaproponowana przez ww.
wyko
nawcę cena nie jest rażąco niska, gdyż zdaniem Odwołującego niemożliwym jest
wykonanie przedmiotu zam
ówienia - część za cenę 179 075,00 zł (cena nierealna);
3) art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp
poprzez wybór oferty „Zieleń – P. spółka
jawna”, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów opisanych w SIWZ z uwagi
na fakt, iż oferta Odwołującego była najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu,
niepodlegającą odrzuceniu i powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza;
ewentua
lnie z ostrożności procesowej (zarzut ewentualny):

4) art. 90 ust. 1 (1a) w zw. z art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 87 ust. 1
ustawy Pzp
poprzez zaniechanie ponownego wezwania „Zieleń – P. spółka jawna” do
udzielenia wyjaśnień dotyczących kwestionowanej przez Zamawiającego ceny wobec
powzięcia przez Odwołującego uzasadnionych wątpliwości co do przedstawionych wyjaśnień
(brak szcz
egółowej kalkulacji, dokumentów, wyliczeń)

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty „Zieleń – P. spółka
jawna”;
2)
dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego i
odrzucenia
oferty „Zieleń – P. spółka jawna”;
3. dokonanie wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej i spełniającej wszystkie
warunki postępowania.

W dniu
28 kwietnia 2021 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosił wykonawca „Zieleń – P. spółka jawna”.

W dniu 6 maja 2021 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uznaje odwołanie w całości i przystąpi do ponownego badania i oceny ofert.

Izba stwierdziła, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania, zgodnie z art. 92 ust.
2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.),
znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), dalej jako
„ustawa Pzp z 2019 r.”.

Wykonawca
„Zieleń – P. spółka jawna”, prawidłowo powiadomiony o terminie
posiedzenia, n
ie stawił się na posiedzenie Izby w dniu 7 maja 2021 r. Izba zważyła, że
ustawodawca nie wskazał terminu, w jakim wykonawca przystępujący do postępowania
odwoławczego może złożyć oświadczenie o sprzeciwie co do uwzględnienia odwołania
przez zamawiającego. Nie budzi to jednak wątpliwości, gdyż termin ten skorelowany jest ze
skutkami procesowymi określonymi w ustawie Pzp z 2019 r., w zależności od etapu, na
którym znajduje się postępowanie odwoławcze w chwili uwzględnienia odwołania przez
zamawiającego. Wobec złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o uznaniu odwołania
w całości, to moment zamknięcia posiedzenia Izby stanowił termin stanowczy na złożenie
oświadczenia o sprzeciwie wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego. Jest to

etap, na którym zapada decyzja Izby o skierowaniu odwołania do rozpoznania na rozprawie,
zaś do tego konieczne jest istnienie w sprawie sporu, który Izba może rozstrzygnąć.
Skutkiem prawnym braku sprzeciwu uczestnika postępowania jest materialny zanik sporu,
będącego warunkiem możliwości wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Z uwagi na brak
oświadczenia wykonawcy „Zieleń – P. spółka jawna” co do sprzeciwu wobec uwzględnienia
odwołania w całości przez Zamawiającego, Izba zobligowana jest, w związku z brakiem
możliwości wydania orzeczenia merytorycznego, do podjęcia rozstrzygnięcia formalnego
poprzez umorzenie postępowania odwoławczego. Niestawiennictwo wykonawcy „Zieleń – P.
spółka jawna” na posiedzeniu nie wstrzymywało postępowania odwoławczego, wobec
dyspozycji art. 549 ust. 4 ustawy Pzp z 2019 r.
Niestawiennictwo prawidłowo
zawiadomionego
przystępującego
na
posiedzeniu
stanowi
o
rezygnacji
z czynnego uczestnictwa w postępowaniu odwoławczym oraz obrony swoich praw, a także
wyczerpuje drugą przesłankę - braku zgłoszenia sprzeciwu, o której mowa w art. 522 ust. 2
ustawy Pzp.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 2 ustawy Pzp z 2019 r.
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże
ustawy.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp z 2019 r.
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie