eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1156/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-05-25
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1156/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel, Marek Koleśnikow, Monika Kawa, – Ogorzałek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 25 maja 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 16
kwietnia 2021 r. przez
wykonawcę ATM S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie,

przy udziale wykonawcy
INFOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje zwrot z rach
unku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy ATM S.A. z
siedzibą w Warszawie
kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 w
rześnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……….

……………………..……….

……………………..……….


Sygn. akt KIO 1156/21

U z a s a d n i e n i e


Przed otwarciem rozprawy
oświadczeniem złożonym w piśmie z dnia 24 maja 2021 r.
Odwołujący cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Izby w dniu 16 kwietnia 2021 r. w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Ośrodek Przetwarzania Informacji –
Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.
Izba na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) dalej jako: „nowa ustawa” albo „nPzp”
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art.
553 zd. 2 nPzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 nPzp oraz § 9 ust. 1
pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynik
a, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z
udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – Odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu O
dwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący: ……………………..……….

……………………..……….

……………………..……….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie