eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1118/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-05-11
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1118/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum firm: 1. Natezja spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Trachach, 2.
Firma
Usługowo
Handlowa
Natezja
U.
H.,
D.
B.
spółka
jawna
z siedzibą w Trachach
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Dróg
Miejskich z siedzibą w Gliwicach,

przy udziale wykonawcy M. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" M. K. z siedzibą w Stanicy,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającegoorzeka:

1.
Oddala odwołanie.

2.
K
osztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia jako konsorcjum firm: 1. Natezja spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Trachach, 2. Firma
Usługowo
Handlowa
Natezja
U.
H.,
D.
B.
spółka
jawna
z siedzibą w Trachach
i:


2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum firm: 1.
Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Trachach, 2. Firma Usługowo Handlowa Natezja U. H., D. B. spółka
jawna z siedzibą w Trachach,
tytułem wpisu od odwołania.


2.2

zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
konsorcjum firm: 1. Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Trachach, 2. Firma Usługowo Handlowa Natezja U.
H., D. B.
spółka jawna z siedzibą w Trachach
na rzecz zamawiającego Zarządu
Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach
kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika.Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 wr
ześnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Prz
ewodniczący: ………………..………….Sygn. akt: KIO 1118/21
UZASADNIENIE


Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Zamawiający” lub „ZDM”),
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – zwanej
dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021 r.”. Szacunkowa wartość
przedmi
otowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 239-
591179.
W dniu 31 marca 2021 r. Zamawiający poinformował wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum firm: 1. Natezja spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Trachach, 2. Firma
Usługowo Handlowa Natezja U. H., D. B. spółka jawna z siedzibą w Trachach (dalej:
„Odwołujący” lub „Konsorcjum”), iż w ramach prowadzonego postępowania w zakresie
Zadania nr 6 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy M. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Drogowych i Komunalnych
"DROMAR" M. K.
z siedzibą w Stanicy (dalej: „Przystępujący” lub „DROMAR”).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
o
dwołanie wobec:
 czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę DROMAR
dla Zadania 6,
 zaniechania wezwania wykonawcy DROMAR do udzielenia wyjaśnień dotyczących
obliczenia ceny jednostkowej poz. 2 dla Zadania 6,
 zaniechania wezwania wykonawcy DROMAR do udzielenia wyjaśnień dotyczących
posiadanego sprzętu oraz stopnia jego zaangażowania w realizację innych usług,
 zaniechania wykluczenia wykonawcy DROMAR.

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa:
1. art. 26 ust. 4 ustawy w zw. z art. 22d ust. 2 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp
przez zaniechanie wezwania wykonawcy DROMAR do udzielenia wyjaśnień

dotyczących zaangażowania potencjału technicznego wskazanego dla Zadania 6 w
realizację innych zamówień publicznych, względnie wykluczenia wykonawcy
DROMAR z udziału w postępowaniu;
2. art. 90 ust. 1 i 1a Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wezwania
wykonawcy DROMAR do udzielenia wyjaśnień w dotyczenia obliczenia ceny oferty, w
zakresie ceny
jednostkowej poz. 2 odbiegającej o ponad 30% od średniej
arytmetycznych cen jednostkowych poz. 2 ofert złożonych w postępowaniu dla
Zadania 6;
3.
art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez wybór jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy DROMAR dla Zadania 6.

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania oraz:
1.
nakazanie
Zamawiającemu
unieważnienia
czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej;
2.
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert;
3. nakazanie Zamaw
iającemu wezwanie wykonawcy DROMAR do udzielenia wyjaśnień
dotyczących obliczenia ceny oferty, w zakresie ceny jednostkowej poz. 2 dla Zadania
6; ewentualnie
4.
nakazanie Zamawiającemu wykluczenie wykonawcy DROMAR z udziału w
postępowaniu, a także:
5.
zasądzenie od Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym
zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów dojazdu (wg rachunków,
które zostaną przedłożone na posiedzeniu bądź rozprawie).

W treści uzasadnienia Odwołujący wyjaśniał m. in., że:

I.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp w zw. z art. 22d ust.
2 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 12,16 i 17 Pzp.

Odwołujący stwierdził, że w świetle dyspozycji art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający nie
może uchylać się od weryfikacji rzeczywistej zdolności wykonawcy do prawidłowej realizacji
zamówienia publicznego. Tymczasem według wiedzy Odwołującego wykonawca DROMAR
równolegle realizuje, co najmniej 5 zamówień publicznych, które wymagają od niego stałego
zaangażowania potencjału technicznego analogicznego jak wymagany w tym postępowaniu:

1.
Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2020-2021.
Zadanie nr 3 -
Sprzątanie Rynku oraz starówki.

Odwołujący wyjaśniał, że w ramach tego zadania, niezbędny sprzęt określony przez
Zamawi
ającego w Rozdziale 8 ust. 3 SIWZ to:
Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM- EN15429-
3:2015-2-
05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 2 ton wyposażony w system szczotek i
dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny i myjkę wysokociśnieniową, głowicę
szorującą na mokro z użyciem środków chemicznych i sakwę umieszczona za tylna osią -1
szt.

2.
Oczyszczanie miasta [Opola] w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych
Rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów
pieszych i pieszo-
rowerowych oraz przejść podziemnych.

Odwołujący wskazywał, że w ramach tego zadania, niezbędny sprzęt określony przez
Zamawiającego (Miejski Zarząd Dróg w Opolu) to:
a) nie mniej niż 1 zamiatarka chodnikowa kompaktowa samojezdna spełniająca normę
pylenia PM 10 o masie całkowitej nieprzekraczającej 2,2 tony (2200kg), wyposażona w
odkurzacz zewnętrzny (wąż zasysający zanieczyszczenia),
b) nie mniej niż 1 odchwaszczarka mechaniczna,
c) nie mniej niż 4 samochody skrzyniowe o DMC 3,5 tony (3500kg),
d) nie mniej niż 1 urządzenie myjące chodniki, samojezdne lub zamontowane w dowolny
sposób jako osprzęt do zamiatarki chodnikowej, wyposażone w system dysz i zbiornik na
wodę, o szerokości zmywania nie mniejszej niż 1,2 m.
e) nie mniej niż 3 samochody ciężarowe o masie nieprzekraczającej 3,5 tony (3500kg)
spełniające normę emisji spalin Euro 4.

3.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w roku 2021.

Konsorcjum wyjaśniało, że w ramach tego zadania, niezbędny sprzęt określony przez
Zamawiającego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3 SIWZ, to:
1. Ciągniona zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi i szczotką walcową do
oczyszczania nawierzchni jezdni z załadunkiem urobku na samochód wywrotkę z

możliwością zwilżania zamiatanych powierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie
środowiska - szerokość zamiatania min. 2 900 mm - 1 szt.
2. Samojezdna zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi i szczotką walcową oraz
szczotką na wysięgniku do oczyszczania nawierzchni jezdni i opasek bezpieczeństwa z
możliwością zwilżania zamiatanych powierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie
środowiska - szerokość zamiatania min. 2 400 mm - 1 szt.
3. Samojezdna zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi oraz możliwością
zwilżania zamiatanych powierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie środowiska -
szerokość zamiatania min. 1500-2 000 mm (typ lekki do oczyszczania chodników) -1 szt.
4. Samochód wywrotka o ładowności do 8 Mg -1 szt.
5. Samochód dostawczy o ładowności do 0,9 Mg wraz z przyczepą - 4 szt.
6. Agregat prądotwórczy -1 szt.
7. Myjka ciśnieniowa do zmywania ścian i posadzki w tunelach przejść podziemnych oraz
siedzisk i wiat przystankowych -1 szt.
8. Wykaszarka spalinowa z głowicą do koszenia (traw i chwastów) - 2 szt.
9. Wykaszarka spalinowa z głowicą do zwalczania i usuwania roślinności (traw i chwastów) z
powierzchni utwardzonych jezdni, chodników i terenów przystanków komunikacji miejskich -
2 szt.
10. Opryskiwacz plecakowy - 2 szt.
11. Opryskiwacz mechaniczny monto
wany na pojeździć wolnobieżnym -1 szt.
12. Pojazd -
polewaczka wyposażony w: zbiornik na wodę, pompy, polewaki, listwę
zraszającą, przyłącza do hydrantu -1 szt.
13. Samochód dyżurny - osobowy - 1 szt.

4.
Oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, dróg, promenad, chodników i parkingów
oraz schodów na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2021 r.

Odwołujący podnosił, że w ramach tego zadania, w Rozdziale 5.A pkt 3 SIWZ
Zamawiający wymagał:
a) 1 zamiatarki przeznaczonej do oczyszczania ulic wyposażonej w kontener na
zan
ieczyszczenia (do przechowywania zebranych zanieczyszczeń) zamiatającą bezpylnie,
na mokro;
b) 2 zamiatarek przeznaczonych do oczyszczania chodników o dopuszczalnej masie
całkowitej poniżej 3,5t zamiatających bezpylnie, na mokro (w przypadku zespołu pojazdów -

tj. ciągnik + maszyna czyszcząca, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie może
przekroczyć 3,5t;
c) 1 sprężarki powietrza, 1 dmuchawy pneumatycznej;
d) 1 maszyny do spłukiwania wodą lub prądnicy wodnej;
e) 1 zamiatarki próżniowej i 1 odkurzacza przemysłowego.
Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o
utrudnieniach spowodowanych oczyszczaniem ulic.

5.
Letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwacja zieleni poza pasem drogowym na
terenie miasta Bytomia - II, Rejon 1 i 3.

Odwołujący wskazywał, że w ramach tego zadania, w Rozdziale IV pkt 3 lit. c SIWZ
Zamawiający wymagał następującego sprzętu:

Wymagany sprzęt

Rejon 1

Rejon 3

zamiatarki mechaniczne chodnikowe (pchane)

2

2

samochód dostawczy do 3,5 ton ładowności

1

1

samochód samowyładowczy powyżej 3,5 tony ładowności lub
ciągnik rolniczy z przyczepą

1

1

kosiarki samojezdne lub ciągnikowe

1

3

kosiarki mechaniczne

2

2

podkaszarki

2

2

Zdaniem Konsorcjum oczywiste było, że deklarowane posiadanie przez wykonawcę
DROMAR jedynie dwóch sztuk zamiatarek chodnikowych jest dalece niewystarczające do
prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego w sytuacji, gdy
zamiatarki te są jednocześnie niezbędne do realizacji zawartych przez wykonawcę DROMAR
szereg
u innych umów w sprawie zamówień publicznych. Odwołujący stwierdził, że nie ulega
wątpliwości, iż obiektywnie zaistniały, co najmniej uzasadnione wątpliwości, co do
rzeczywistych zdolności wykonawcy DROMAR do wykonania kolejnego zamówienia
publicznego dekl
arowanym potencjałem technicznym.
W ocenie Konsorcjum Zamawiający miał, więc obowiązek zwrócić się do wykonawcy
DROMAR o udzielenie stosownych wyjaśnień w tym zakresie w trybie art. 26 ust. 4 Pzp,
czego zaniechał, a co to mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania, albowiem
Zamawiający miał obiektywnie wszelkie podstawy do rozważenia zastosowania art. 22d ust.

2 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Odwołujący stwierdził także, że nie można także
wykluczyć, iż wykonawca DROMAR podał w wykazie informacje odbiegające od
rzeczywistego stanu rzeczy. W takim wypadku zastosowanie znajdują przesłanki wykluczenia
określone w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp.

II.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a Pzp w zw. z art. 7
ust. 1 Pzp przez zaniechanie wezwania wykonawcy DROMAR do udzielenia
wyjaśnień w dotyczenia obliczenia ceny oferty, w zakresie ceny jednostkowej
odbiegającej o ponad 30% od średnich arytmetycznych cen jednostkowych ofert
złożonych w postępowaniu.

Odwołujący stwierdził, że cena jednostkowa usuwania chwastów zaoferowana przez
wykonawcę DROMAR znacząco odbiega cenowo od pozostałych ofert na część 6
zamówienia, co nakładało na Zamawiającego obowiązek zwrócenia się o udzielenie
wyjaśnień. Odwołujący podał, że średnia arytmetyczna cen jednostkowych dla poz. 2 wynosi
39 zł = (27 zł +40 zł +50 zł)/3. Z kolei 27,00 zł stanowi zaledwie 69% średniej ceny
jednostkowej, co zdaniem Konsorcjum skutkowało po stronie Zamawiającego obowiązkiem
wezwania wykonawcy DROMAR do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Jego
zdaniem za istotną część składową oferty należy niewątpliwie uznać ceny jednostkowe
usuwania chwastów.

III.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 i 3
Pzp przez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy DROMAR.

Zdaniem Konsorcjum szereg uchybień i zaniechań omówionych w poprzednich
zarzutach, w tym także mające charakter bezspornych i oczywistych na pierwszy rzut oka,
zdaje się świadczyć o faworyzowaniu przez Zamawiającego wykonawcy DROMAR w tym
przetargu.
Konsorcjum wraz odwołaniem przekazało w formie załączników następujące dowody:
1.
Pismo Odwołującego z dnia 25.02.2021 r. wraz z dowodem przesłania e-mailem;
2.
SIWZ postępowania pn. „Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice
w latach 2020-2021";
3.
Zawiadomienie o wynikach postępowania „Oczyszczanie pasów drogowych na
terenie miasta Gliwice w latach 2020-2021";

4.
SIWZ postępowania pn. Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie
pasów drogowych Rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów
zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemnych;
5.
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. Oczyszczanie miasta w zakresie:
całoroczne oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I i II, w tym oczyszczanie
chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz
przejść podziemnych;
6.
SIWZ postępowania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
w roku 2021";
7.
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Jaworzna w roku 2021";
8.
SIWZ postępowania pn. „Oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, dróg, promenad,
chodników i parkingów oraz schodów na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2021 r.";
9.
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. „Oczyszczanie mechaniczne i ręczne
ulic, dróg, promenad, chodników i parkingów oraz schodów na terenie Gminy
Miejskiej Żory w 2021 r.";
10.
SIWZ postępowania pn. „Letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwacja zieleni
poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia - II";
11.
Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. „Letnie i zimowe utrzymanie czystości i
konserwacja zieleni poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia - II" - Rejon 1;
12.
„Zawiadomienie o wynikach postępowania pn. Letnie i zimowe utrzymanie czystości i
konserwacja zieleni poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia - II" - Rejon 3.

Stanowisko Zamawiającego.

Zamawiający odpowiedział na odwołanie w piśmie z dnia 4 maja 2021 r. wnosząc o:
1.
oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego;
2.
zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów postępowania
odwoławczego w łącznej kwocie 3.600,00 zł tytułem poniesionych przez
Zamawiającego kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

W uzasadnieniu podniósł m. in., że:
Oferta Odwołującego w ramach Zadania nr 6 uzyskała 90,08 punktów, tym samym
uplasowała się na trzecim miejscu w rankingu ofert. Najwięcej punktów otrzymała oferta

Przystępującego, tj. 100 punktów. Z kolei na drugiej pozycji w rankingu ofert znalazła się
oferta J. W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZUKTZ J. W. (dalej: „ZUKTZ
J. W.
”) z liczbą punktów 90,60. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
finansowanie omawianej części zamówienia wynosi 1.017.513,18 zł. Z treści złożonych ofert
wynika
zaś, iż Przystępujący zaproponował najniższą cenę w wysokości 990.852,44 zł.
Oferta, która została skalsyfikowana na drugiej pozycji rankingowej zawierała propozycję
ceny w wysokości 1.093.635,57 zł. Odwołujący zaproponował z kolei najwyższą cenę, tj.
1.0
99.975,13 zł. Zgodnie z pkt 19 SIWZ cena była jedynym kryterium oceny ofert i odnosiła
się do ceny całkowitej oferty. Zamawiający wskazywał, że Odwołujący pomimo zapoznania
się z treścią oferty złożonej przez ZUKTZ Jacka Wieczorka oraz z załączonym do niej
formularzem cenowym, która jak powyżej wskazano została sklasyfikowana na drugim
miejscu listy rankingowej z liczbą 90,60 punktów, w żaden sposób nie zakwestionował jej. Z
powyższego wynika zatem, iż w okolicznościach przedmiotowej sprawy, nawet w sytuacji
uwzględnienia odwołania i ewentualnego odrzucenia oferty Przystępującego sytuacja
Odwołującego nie ulegnie zmianie, a to z tego powodu, że nadal ofertą korzystniejszą
pozostawałaby oferta ZUKTZ J. W., a to nie pozwoliłby Odwołującemu uzyskać zamówienia.
Zdaniem Zamawiającego Odwołujący wykazał interes prawny we wniesieniu
odwołania a poprzestał jedynie na wykazaniu spełnienia pierwszej przesłanki w zakresie
interesu w uzyskaniu zamówienia, gdyż złożył ofertę oraz wniósł odwołanie od
niekorzyst
nego dla niego rozstrzygnięcia Zamawiającego. Jednakże nie wykazał on
spełnienia przesłanki w zakresie możliwości poniesienia szkody przez Odwołującego
czynnością Zamawiającego w zakresie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty
Przystępującego. Wprawdzie w analizowanej sprawie mamy do czynienia z tzw. procedurą
odwróconą (art. 24aa Pzp), natomiast tak jak powyżej wskazano Odwołujący pomimo
zapoznania się z ofertą złożoną przez ZUKTZ J. W. oraz z dokumentami do niej
załączonymi, nie przedstawił żadnych zarzutów wobec jej treści.
Kolejno Zamawiający argumentował, że nawet, jeśli przyjąć, iż Odwołujący wykazał
interes prawny we wniesieniu odwołania, to nie zmienia to faktu, że podniesione przez niego
zarzuty uznać należy za niezasadne.
I.
Ustosunko
wując się do pierwszego z zarzutów dotyczącego rzekomego zaniechania
przez Zamawiającego wezwania Przystępującego do udzielenia wyjaśnień dot.
zaangażowania potencjału technicznego dla Zadania 6 w realizację innych zamówień
publicznych, względnie wykluczenia Przystępującego z udziału w postępowaniu, w ocenie

ZDM wskazać należy, iż zarzut ten nie został ani udowodniony, ani poparty rzeczową
argumentacją.
Zamawiający podnosił, że rolą Odwołującego, jako stawiającego zarzut było
wskazanie na takie okoliczności dotyczące spornego zasobu, które aktualizowałyby
przesłankę z art. 22d ust. 2 Pzp. W stanie faktycznym analizowanej sprawy Odwołujący
ograniczył się jednak wyłącznie do wskazania innych zamówień, w wykonanie, których
zasób rzekomo ma zostać zaangażowany. Nie wykazał on jednak, że to te konkretne
urządzenia wykorzystywane są do realizacji innych umów, których stroną jest Przystępujący.
ZDM stwierdził, że Odwołujący ze złożonego przez Przystępującego w ramach
przedmiotowego postępowania oświadczenia o dysponowanych urządzeniach wyprowadził,
więc błędny wniosek, iż Przystępujący dysponuje jedynie dwiema sztukami zamiatarek, nie
biorąc pod uwagę, że może on posiadać więcej urządzeń, a ponadto uszło uwagi
Odwołującego, iż w ramach realizacji innych zamówień korzystać on może np. z urządzeń
należących do podwykonawców.
Zatem w ocenie Zamawiającego samo zaangażowanie zasobów w inne
przedsięwzięcia gospodarcze nie powoduje automatycznie utraty zdolności do realizacji
danego zamówienia przez Przystępującego. Zamawiający nie dysponuje zaś informacjami,
które przemawiałaby za uznaniem, iż realizowane zamówienie może być zagrożone przez
inne przedsięwzięcie. Nie ma on również wiedzy, iż te same urządzenia wykorzystywane są
przez Przystępującego w innych przedsięwzięciach. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w
SIWZ brak jest jakiegokolwiek zastrzeżenia, że niedopuszczalne jest wykonywanie
równolegle innych zadań przez ten sam sprzęt. Zamawiający wyjaśniał, że nie określił
również jakiegokolwiek harmonogramu czasowego wykonywania przedmiotu zamówienia, z
którego wynikałoby zaangażowanie zasobów technicznych w realizację zamówienia w ściśle
określonych przedziałach czasowych. Sam fakt powoływania się na te same zasoby
sprzętowe w różnych ofertach i postępowaniach nie oznacza, że zasoby te są faktycznie
zaangażowane w inne przedsięwzięcia gospodarcze. Należy przy tym zaznaczyć, iż
Odwołujący nie wykazał, że mamy do czynienia z tymi samymi urządzeniami, brak było,
bowiem danych identyfikujących te pojazdy.
Zamawiający następnie argumentował, że w stanie faktycznym przedmiotowej
sprawy Odwołujący, na którym spoczywał ciężar udowodnienia (zgodnie z art. 6 Kodeksu
cywilnego oraz art. 190 ust. 1 Pzp), nie uprawdopodobnił nawet, że zaangażowanie
zasobów w inne przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację tego
zamówienia publicznego. Wprawdzie Odwołujący wskazywał, że Przystępujący realizuje

inne zamówienia publiczne, nie wykazał on jednak, że obecnie realizuje on już jakąś umowę
za pomocą tego samego sprzętu.

II.
Zamawia
jący odnosząc się do zarzutu zaniechania do wezwania Przystępującego do
złożenia wyjaśnień w aspekcie występowania w jego ofercie ceny rażąco niskiej podał, że
cena zaproponowana przez Przystępującego była tylko o 3% niższa niż cena, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Nie sposób, zatem uznać, iż
była to cena rażąco niska. Kwestionowanie przez Odwołującego wyłącznie jednej ceny
jednostkowej składającej się na cenę ofertową nie może z kolei wskazywać na rażąco niską
cenę ofertową. Zdaniem ZDM Odwołujący nie przedstawił w odwołaniu żadnych
argumentów, ani okoliczności, które przemawiałyby za uznaniem, że za całą cenę ofertową
zaproponowaną przez Przystępującego nie istnieje możliwość realizacji przedmiotu
zamówienia w całości. Z kolei przepisy art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp stanowią
literalnie, że przedmiotem rażąco niskiej ceny może być tylko oferta, która zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a zatem w przepisie występuje
odniesienia ceny do c
ałego przedmiotu zamówienia, nie zaś do niektórych tylko pozycji. Nie
ma z kolei możliwości wezwania w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, a w konsekwencji oceny
wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp, tylko w kontekście ceny jednostkowej.
W opinii ZDM za pozba
wione jakiegokolwiek uzasadnienia należy uznać twierdzenia
Odwołującego, jakoby cena jednostkowa za usuwanie chwastów stanowiła istotną część
składową oferty. Należy, bowiem mieć na uwadze, iż z treści formularza oferty
jednoznacznie wynika, iż w ramach tej pozycji Zamawiający oszacował, iż konieczne będzie
podjęcie około 3.532,00 działań, z kolei przy zamiataniu chodników przewidziano, że
podjętych zostanie około 200.531,00 działań, a przy zbieraniu śmieci około 144.590,00
działań. Wprawdzie liczba działań określona została jedynie w sposób szacunkowy,
jednakże nie ulega wątpliwości, iż już z samych szacunków wynika, które działania będą
najczęściej podejmowanie przez wykonawcę, tym samym to cena jednostkowa
zaproponowana za ten typ działania ewentualnie mogłaby zostać uznana za istotną część
składową oferty.
Wobec powyższego Zamawiający stwierdził, że przytoczone powyżej twierdzenia
podają w wątpliwość zasadność zarzutu Odwołującego dotyczącego naruszenia przez
Zamawiającego art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez wybór, jako najkorzystniejszej
oferty Przystępującego.

Stanowisko Przystępującego.


Wykonawca DROMAR w złożonym piśmie procesowym wnosił o oddalenie odwołania
w całości:
 z uwagi na fakt braku wykazania w odwołaniu interesu Odwołującego w uzyskaniu
zamówienia;
 w przypadku, gdyby Izba nie uwzględniła ww. wniosku, wnosił o oddalenie odwołania,
którego zarzuty są bezpodstawne.

I.
W zakresie wniosku o oddalenie odwołania z uwagi na brak wykazania interesu.

Zdaniem Przystępującego, Odwołujący nie wykazał w stopniu dostatecznym interesu
w uzyskaniu zamówienia kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody. Istnienie interesu
w uzyskaniu zamówienia oceniane jest na chwilę wniesienia odwołania. Prawo zamówień
publicznych nie reguluje kwestii związanych z rozkładem ciężaru dowodu, również w
odniesieniu do zagadnienia interesu. Zagadnienie to należy oceniać przez pryzmat art. 6
k.c., który stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu
wywodzi skutki prawne. W konsekwen
cji ciężar dowodu w zakresie wykazania interesu w
uzyskaniu zamówienia kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody spoczywa na
spoczywa na wnoszącym środek ochrony prawnej. W ocenie Przystępującego lakoniczne
stwierdzenie, że „ma interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę wskutek
naruszenia przepisów PZP przez Zamawiającego. Oferta Odwołującego uzyskała trzecią pod
względem kolejności liczbę punktów, a co za tym idzie w przypadku odrzucenia oferty
DROMAR Odwołujący wciąż może spodziewać się uzyskania dla siebie zamówienia” nie
może być uznane za należyte wykazanie interesu w rozumieniu art. 505 ust. 1 NPzp.
Odwołujący nie wskazał w szczególności, że możliwości pozyskania dla siebie zamówienia
upatruje w tym, że w postępowaniu wykonawca, który uplasował się na pozycji drugiej w
rankingu ofert nie został ostatecznie zweryfikowany pod kątem podmiotowym, co powoduje,
że dopiero w przypadku jego ewentualnego wykluczenia, Odwołujący mógłby liczyć na
realizację zamówienia. Okoliczności te nie zostały opisane w odwołaniu, a Odwołujący nie
skierował żadnych zarzutów w odniesieniu do oferty wykonawcy ZUKTZ J. W., która znajduje
się w rankingu ofert przed ofertą Odwołującego, zaś Izba dokonuje oceny w tym zakresie w
oparciu o treści wskazane w odwołaniu i na moment jego wniesienia. Z powyższych
względów, zdaniem Przystępującego, odwołanie Konsorcjum powinno zostać oddalone z
uwagi na brak wykazania interesu kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody.

II.
W zakresie wniosku o oddalenie odwołania jako bezpodstawnego.

II.1) W zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 Pzp, 24 ust. 1
pkt 12, 16 i 17 Pzp.

Przystępujący stwierdził, że sprzęt wskazany w wykazie potencjału technicznego
wprost odpowiadał brzmieniu warunku i potwierdzał w sposób jednoznaczny jego spełnienie.
W toku postępowania Odwołujący skierował do Zamawiającego ogólne pismo, w którym
wyrażał swoje wątpliwości w zakresie dostępności ww. sprzętu do realizacji zamówienia, z
uwagi na fakt, że wykonawca DROMAR realizuje również inne zamówienia, przy
wykonywaniu których konieczne jest wykorzystanie podobnego sprzętu, jak ten wymagany w
ramach niniejszego postępowania.
Przystępujący wskazywał, że z żadnego przepisu Pzp nie wynika konieczność
wskazywania niewymagan
ego, dodatkowego sprzętu, wykraczającego poza ten, którego
dotyczy określony przez Zamawiającego w danym postępowaniu warunek. Tym samym
wskazanie sprzętu w zakresie wymaganym warunkiem stanowi standard w branży i
odpowiada wprost brzmieniu przepisów Pzp, z których wynika, że o udzielenie zamówienia
może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały
określone przez Zamawiającego.
Wykonawca DROMAR podnosił, że Zamawiający nie jest na podstawie Pzp
uprawniony do wymagania
od wykonawcy ujmowania w wykazie potencjału technicznego
całego parku maszynowo - sprzętowego, którym dysponuje dany wykonawca ubiegający się
o udzielenie zamówienia, a jedynie do badania, czy wykonawca wykazał, że dysponuje
sprzętem wymaganym w warunku.
P
rzystępujący stwierdził, że w przedmiotowy warunek został przez wykonawcę
DROMAR wykazany i bezpodstawne są żądania Odwołującego, z których miałby wynikać
obowiązek wskazywania w wykazie pojazdów, sprzętu ponad ilość określoną wprost w
postawionym w postępowaniu warunku.
Kolejno Przystępujący wyjaśniał, że w odwołaniu Odwołujący wylistował
Zamawiającemu postępowania, do których - jak się zdaje - nawiązywał w piśmie z dnia
25.02.2021 r., wskazując ich przedmiot i warunek w zakresie potencjału sprzętowego,
za
łączając kopie SIWZ. Informacja o postępowaniach, w których wykonawca DROMAR
realizuje usługi podobne, czy wylistowanie postępowań, w których oferta wykonawcy
DROMAR okazała się najkorzystniejsza, i które z powodzeniem realizuje/zrealizował, a w
których wymagano częściowo zbieżnego potencjału jak ten, w niniejszym postępowaniu,
zdaniem Przystępującego, nie stanowi wystarczającej okoliczności do tego, by Zamawiający

wszczął postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy zastosowanie znaleźć
może art. 22d ust. 2 Pzp. W opinii wykonawcy DROMAR, aby wszcząć ewentualnie taką
procedurę wyjaśnień, Zamawiający musiałby zgromadzić dowody, które potwierdzałby, a co
najmniej uprawdopodabniałyby, że wskazane zasoby nie będą mogły być wykorzystane do
realizacji
niniejszego zamówienia po podpisaniu umowy z uwagi na ich zaangażowanie w
inne przedsięwzięcia, co wpłynie negatywnie na realizację przedmiotowej umowy.
Przystępujący podkreślał, że poza gołosłownymi twierdzeniami o zaistnieniu takich
okoliczności w piśmie z dnia 25.02.2021 r., które Odwołujący wysłał do Zamawiającego na
etapie postępowania, Konsorcjum nie przedstawiło Zamawiającemu takich dowodów.
Podobnie takich dowodów nie przedstawiło Odwołujący na etapie postępowania
odwoławczego.
Przystępujący zwracał uwagę, że Odwołujący nie udowodnił, ani nawet nie
uprawdopodobnił, że na park maszynowo - sprzętowy wykonawcy DROMAR składają się
tylko i wyłącznie dwie zamiatarki wskazane w wykazie sprzętu w niniejszym postępowaniu.
Brak jest również jakiegokolwiek dowodu, że właśnie przy pomocy tych konkretnych
zamiatarek wykonawca DROMAR realizuje inne zamówienia w ogóle, bądź w takim stopniu,
który uniemożliwia ich wykorzystanie przy realizacji umowy, która zostanie zawarta w
niniejszym postępowaniu, bądź mógłby mieć na jej realizację negatywny wpływ.
Wykonawca DROMAR jednocześnie oświadczył, że park maszynowo - sprzętowy,
którym dysponuje do realizacji wskazanych przez Odwołującego zamówień nie ogranicza się
do ww. dwóch pojazdów. Na potwierdzenie powyższego Przystępujący przedstawił wykaz
własnego sprzętu, przy pomocy, którego realizowane są wskazane przez Odwołującego
zamówienia.
Jednocześnie Przystępujący podkreślał, że wśród umów, których realizacja zdaniem
Odwołującego koliduje ze sprzętowymi możliwościami wykonawczymi w ramach niniejszego
postępowania, Odwołujący wskazał umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Letnie i zimowe utrzymanie
czystości i konserwacja zieleni poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia - Il, Rejon
1 i 3” (str. 7-8 odwołania). Przystępujący wyjaśniał, że ww. zamówienie było realizowane
przez w okresie: 02.01.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. Tym samym nie jest możliwe, aby
zaangażowanie jakichkolwiek zasobów sprzętowych wykonawcy DROMAR w realizację ww.
zamówienia kolidowało z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania. Umowa obejmująca letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwację
zieleni poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia zawarta z Miejskim Z
arządem
Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu została zrealizowana w sposób terminowy i
należyty.

Następnie wykonawca DROMAR stwierdził, że Odwołujący nie wykazał, ani w toku
postępowania, ani na etapie postępowania odwoławczego, że wskazane w wykazie
złożonym w niniejszym postępowaniu sprzęt/pojazdy będą wykorzystywane również przy
realizacji innych kontraktów w ogóle/w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszego
zamówienia, ani że wykonawca nie dysponuje dodatkowym sprzętem do realizacji innych
k
ontraktów. Przystępujący zaś wykazał, że posiada rozbudowany specjalistyczny park
sprzętowo-pojazdowy, który wykorzystuje do realizacji pozyskanych zamówień publicznych.
W opinii wykonawcy DROMAR na brak podstaw do wszczęcia procedury
wyjaśniającej wskazuje również fakt, że Odwołujący zarówno na etapie postępowania, jak
również obecnie nie wykazał, ani nawet nie uprawdopodobnił, że:
 realizacja zamówień pozyskanych przez wykonawcę DROMAR wymaga
wykorzystania sprzętu/pojazdów na zasadzie 24h/24h, czy też, że
 zamiatarki wykorzystywane do realizacji umów nie mogą być wykorzystywane do
realizacji innych zamówień - Odwołujący nie wykazał w szczególności, że w
kontraktach odnoszących do wskazanych w odwołaniu zamówień są zapisy, z
których wynika obowiązek wykorzystania wskazywanych na spełnienie warunków
udziału w postępowaniu zamiatarek na zasadzie wyłączności tylko do realizacji
danego konkretnego zamówienia. W żadnym z postępowań wskazanych przez
Odwołującego nie ma takich zapisów ani w SIWZ, ani w umowie. Takiego nakazu nie
ma również sformułowanego w niniejszym postępowaniu. W szczególności nie
można wywieść takiego nakazu z cytatu odwołania, w którym Odwołujący podnosi,
że: „Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, „Mechaniczne
oczyszczanie (zamiat
anie) nawierzchni chodników prowadzone będzie według
harmonogramu przekazywanego przez Zamawiającego. Zamawiający będzie
prowadził kontrolę wykonania usługi na bieżąco". W OPZ Zamawiający dopuścił
jedynie przesunięcie terminu z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, a nie
na fakt konieczności użycia zamiatarek chodnikowych do sprzątania Bytomia,
Jaworzna, Opola lub Żor zamiast Gliwic”. Przystępujący podkreślał, że z ww.
postanowienia wynika bowiem jedynie, że usługi objęte przedmiotem umowy będą
reali
zowane zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego. Nie
wynika z niego natomiast, że pojazdy, którymi realizowane będzie zamówienie
muszą być wykorzystywane na zasadzie wyłączności tylko i wyłącznie do realizacji
tego zamówienia. Co więcej, Przystępujący podkreślał, że zgodnie z SOPZ na rok
2021 dla Zadania nr 6 Oczyszczanie chodników „Zamawiający w każdy piątek będzie
na bieżąco przekazywał harmonogram prac na kolejny tydzień osobie wskazanej

przez wykonawcę jako koordynatora prac”, co pozwala zaplanować z
wyprzedzeniem wykorzystanie pojazdów i sprzętu do realizacji zamówienia.
Przystępujący podkreślał, że ciężar dowodu wynikających z dwóch ww. tiretów
spoczywał na Odwołującym, który nie sprostał obowiązkom dowodowym w tym zakresie.
Przystępujący zauważał, że po pierwsze realizacja wskazanych w odwołaniu zamówień z
portfela zamówień wykonawcy DROMAR nie wymaga użycia sprzętu/pojazdów w trybie
24h/24h. Tym samym będący w posiadaniu wykonawcy DROMAR sprzęt/pojazdy może być
wykorzystywany rotacyjnie
w zamówieniach, zgodnie z wymaganiami zamawiających. W
żadnej umowie spośród realizowanych przez DROMAR, nie ma zapisów, z których wynikałby
zakaz wykorzystywania wskazanych pojazdów przy realizacji innych zamówień brak jest,
więc zastrzeżenia statuującego obowiązek wykorzystywania danego sprzętu tylko i wyłącznie
przy realizacji danego konkretnego kontraktu. W branży komunalnych usług oczyszczania
nie ma zresztą takiej praktyki. Byłoby to zresztą absurdalne, żeby bardzo kosztowny sprzęt
musiał być przypisany zawsze do jednej umowy, niezależnie od tego, czy zamawiający zleca
usługi oczyszczania, czy nie, lub czy usługi te mają być świadczone tylko kilka godzin
dziennie, lub w niektóre dni tygodnia, itp. Powyższe powoduje, że sprzęt spełniający
wymagania dan
ego zamawiającego w miarę dostępności może być wykorzystywany przy
realizacji innych prac (w innych dniach / godzinach). Wykonawca DROMAR argumentował,
że posiada sprawnie działający system logistyczny, który pozwala wykorzystywać posiadany
sprzęt/pojazdy w sposób optymalnie efektywny. Przykładowo ZDM Gliwice w zakresie Rynku
i Starówki wymaga zamiatania codziennego przez w godzinach między 7.00-11.00. W Żorach
z umowy zamiatanie chodników odbywać się ma raz w miesiącu, płyty rynku raz w tygodniu.
Nie jest,
więc problematyczne zaplanowanie świadczenia usług przy wykorzystaniu
wymaganego przez każdego z zamawiających sprzętu wedle wymagań czasowych
zamawiających w sytuacji posiadania parku maszynowego, który jest w dyspozycji
wykonawcy DROMAR. Operator może świadczyć usługi w danym miejscu przez kilka godzin,
następnie przemieścić się do innego miejsca, a inny operator może świadczyć usługi przy
pomocy tego samego sprzętu w godzinach wieczornych, czy nocnych. Jednocześnie
rozbudowany park sprzętowy pozwala zabezpieczyć również sytuacji nagłe, wymagające
natychmiastowej reakcji.
Przystępujący podniósł, że aby Zamawiający mógłby na podstawie art. 26 ust. 4
ustawy wezwać wykonawcę DROMAR do wyjaśnień w celu ustalenia kwestii, o których
mowa w art. 22d ust. 2 Pzp,
konieczne byłoby po pierwsze wykazanie, a co najmniej
uprawdopodobnienie, że:
 w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca
DROMAR wykazał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu te same zasoby, które są wykorzystywane do realizacji innych
zamówień z portfela DROMAR, w stopniu powodującym negatywny wpływ na
realizację niniejszego zamówienia;
 zaangażowanie ww. zasobów wykonawcy DROMAR w inne przedsięwzięcia
gospodarcze miałoby realny negatywny wpływ na realizację przedmiotowego
zamówienia (konieczność wykazania adekwatnego związku przyczynowego
pomiędzy zaangażowaniem zasobów wskazanych w tym postępowaniu w realizację
innych przedsięwzięć gospodarczych wykonawcy i negatywnym wpływem ww.
okoliczności na wykonanie przedmiotowego postępowania).
Zdaniem wykonawcy DROMAR żadna z ww. okoliczności nie została wykazana, czy
choćby uprawdopodobniona przez Odwołującego. Po pierwsze bowiem, park pojazdów
wykonawcy DROMAR przeznaczony do realizacji zawartych umów jest większy niż dwie
zamiatarki, które wskazane zostały do wykonywania przedmiotowego zamówienia, po drugie
realizacja umów pojazdami posiadanymi przez DROMAR pozostaje bez wpływu na realizację
zamówienia. Wobec tego w opinii Przystępującego brak było podstaw do wezwania
wykonawcy DROMAR do wyjaśnień w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 22d
ust. 2 ustawy, co powoduje, że zarzut naruszenia art. 26 ust. 4 w zw. z art. 22d ust. 2 Pzp
jest bezzasadny. Powyższa procedura wyjaśniająca prowadziłaby jedynie do przedłużenia
postępowania.
W opinii wykonawcy DROMAR w okolicznościach sprawy brak jest również podstaw
dla uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, gdyż Przystępujący
bezsprzecznie wykazał warunki udziału w postępowaniu. Nawet, gdyby uznać, czemu
wykonawca DROMAR przeczył, że mogą występować jakiekolwiek wątpliwości, co do
spełniania warunku, przed wykluczeniem wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest
zastosować przepis art. 26 ust. 3 Pzp. Niezależnie od powyższego za niezasadny jego
zdan
iem należało uznać również ewentualny zarzut naruszenia przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16
i 17 Pzp. Odwołujący w żadnej mierze nie wykazał, aby Przystępujący wprowadził
Zamawiającego w błąd, czy przedstawił jakiekolwiek nieprawdziwe informacje.
Konstruowanie
zarzutu w sposób: „Nie można także wykluczyć, iż wykonawca DROMAR
podał w wykazie informacje odbiegające od rzeczywistego stanu rzeczy. W takim wypadku
zastosowanie znajdują przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
PZP2004” jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych. Taki zarzut zdaniem
Przystępującego powinien być oddalony już choćby z tego względu, że nie podano w
odwołaniu żadnych okoliczności faktycznych, które wskazywać miałyby na ujęcie w ramach
oferty, czy dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
jakichkolwiek
informacji
nieprawdziwych,
czy
wprowadzających

Zamawiającego w błąd. Odwołanie powinno konkretyzować zarzuty, tj. wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne, które pozwalają na dokonanie oceny zasadności zarzutów a
odwołanie w zakresie naruszeń przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp nie zawiera
koniecznych elementów, co powoduje, że zarzuty nie mogą być przedmiotem
merytorycznego orzekania. Przystępujący ostatecznie stwierdził, że tak sformułowane
zarzuty nie pozwalają na przygotowanie się Zamawiającego czy Przystępującego do
rozprawy, jak również nie mogą być uwzględnione przez Zamawiającego, ani KIO.

II.2) W zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy,
przez zaniechanie wezwania wykonawcy DROMAR do udzielenia wyjaśnień w dotyczenia
obliczenia ceny oferty, w zakresie ceny jednostkowej poz. 2 dla Zadania 6 odbiegającej o
ponad 30% od średniej arytmetycznych cen jednostkowych poz. 2 ofert złożonych w
postępowaniu dla Zadania 6.

Zdaniem wykonawcy DROMAR w rozpoznawanym postępowaniu brak jest
jakichkolwiek podstaw do wzywania go do wyjaśnienia ceny na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp,
gdyż cena oferty DROMAR nie jest w żadnym razie rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia, jak również nie budzi wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów. Proste porównanie z kwotą przeznaczoną na sfinansowanie
zamówienia, jak również ze średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert
potwierdza, że cena zaoferowana w postępowaniu przez DROMAR jest realna i ma
charakter rynkowy. Co więcej ww. porównanie wskazuje również, że Zamawiający nie miał
podstaw, by wezwać wykonawcę DROMAR do wyjaśnienia ceny na podstawie art. 90 ust. 1a
Pzp.
Jednocześnie zdaniem Przystępującego pozycja nr 2 dla Zadania 6 nie ma
charakteru istotnej części składowej. Pozycja ta ma znaczenie marginalne w stosunku do
poz. nr 1 i 3 i z samego wyodrębnienia jej w FO, nie można wywodzić, że ma ona charakter
istotnej części składowej. Usuwanie chwastów obejmuje niemal pięćdziesięcio-siedmio-
krotność działań mniej niż w przypadku poz. nr 1 dotyczącej zamiatania chodników. Pozycja
odnosząca się do zbierania śmieci realizowana ma być szacunkowo czterdzieści jeden razy
częściej niż usuwanie chwastów. Tym samym poz. nr 1 i 2 można by uznać za istotne części
składowe, w przeciwieństwie do pozycji nr 2, która ma marginalny charakter w stosunku do
całego przedmiotu zamówienia.
G
dyby jednak nawet uznać, że w odniesieniu do odchwaszczania mamy do czynienia
z istotną częścią składową, czemu jednak Przystępujący zaprzeczał, Przystępujący

podkreślał jednocześnie, że zgodnie z art. 90 ust. 1a Pzp Zamawiający zobowiązany jest
wezwać do wyjaśnień ceny w przypadku, gdy: „CENA CAŁKOWITA OFERTYJEST NIŻSZA
O CO NAJMNIEJ OD: (…)” wartości wskazanych w przepisie.
Zdaniem Przystępującego Zamawiający nie ma, więc obowiązku wzywania do
wyjaśnień ceny na podstawie art. 90 ust. 1a Pzp w przypadku, gdy istotna część składowa
ceny jest niższa, o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen tej istotnej części
składowej ujętej w ofertach wszystkich wykonawców. W żadnym, więc razie brak zbadania
przez Zamawiającego ceny za usuwanie chwastów nie może być rozpatrywany, jako
naruszenie art. 90 ust. 1a Pzp, bowiem nakaz badania (o ile rozbieżności nie mają
charakteru oczywistego) odnosi się tylko i wyłącznie do rozbieżności w cenie całkowitej
oferty. W związku z powyższym absolutnie nieuzasadnione jest zarzut naruszenia art. 90 ust.
1 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp przez zaniechanie wezwania do wyjaśnienia składnika
kalkulacji, bowiem przepisy obowiązku takiego dla Zamawiającego w żadnym przepisie nie
konstruują.
Przystępujący wskazywał, że w świetle brzmienia przepisów ustawy Zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do wezwania do wyjaśnień istotnych elementów składowych ceny w
przypadku, gdy taka wycena budzi jego wątpliwości. Jak wynika z okoliczności niniejszego
postepowania, wycena usługi usuwania chwastów nie wzbudziła wątpliwości
Zamawiającego. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem cena za usuwanie chwastów
zaoferowana przez wykonawcę w Zadaniu 6, jakkolwiek jest niższa 0 30,7% od średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert w odniesieniu do tego elementu składowego
ceny, to jednak zaoferowana została na konkurencyjnym poziomie. Powyższe potwierdza w
szczególności fakt, że usługi w zakresie oczyszczania chodników i pasów zieleni w Gliwicach
w roku 2020 (na podstawie umowy z dnia 20.04.2020 r.) świadczyła spółka: Firma Handlowo-
Usługowa Natezja U. H., D. B. S.J., a więc członek konsorcjum Odwołującego, realizując
zakres usług odnoszący się do usuwania chwastów po cenie 0,75 zł za 100m kwadratowych.
Ww. cena była, więc prawie czterdzieści razy niższa, niż cena zaoferowana przez
wykonawcę DROMAR w niniejszym postępowaniu i 66 razy niższa niż cena zaoferowana za
ów zakres usług przez odwołujące się Konsorcjum Natezja. Na podobnym poziomie usługi
wyrywania chwastów zostały wycenione przez Firmę Handlowo-Usługowa Natezja U. H., D.
B.
S.J. (członek konsorcjum Odwołującego) w zawartej z ZDM Gliwice w trybie z wolnej ręki
umowie nr ZDM -
307/2020 z dnia 31.08.2020 r. Przystępujący stwierdził, że jeszcze kilka
miesięcy temu Natezja świadczyła usługi usuwania chwastów za 100 m2 po cenie 0,60 zł.
Zdaniem Przystępującego powyższe pokazuje wręcz, że cena zaoferowana przez
wykonawcę DROMAR za usuwanie chwastów jest na najbardziej rynkowym poziomie
spośród cen zaoferowanych w tym postępowaniu i na pewno nie nosi znamion rażąco

niskiej, czy wymagającej wyjaśnienia, Co również istotne z pozyskanych przez
Przystępującego dokumentów dotyczących szacowania wartości zamówienia w niniejszym
postępowaniu wynika, że Zamawiający przyjął, jako szacunkową wartość zamówienia 100
m2 za kwotę 7,5 zł. Tym samym kwota zaoferowana w ofercie wykonawcę DROMAR za
odchwaszczania jest kilkukrotnie wyższa od ww. szacunku.

II.3) W zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 Pzp prz
ez wybór, jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy DROMAR.
Przystępujący stwierdził, że zgodnie z przedstawioną powyżej argumentacją,
Zamawiający dokonał prawidłowej czynności badania i oceny ofert konsekwencją, których
był wybór, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy DROMAR. Biorąc pod uwagę powyższe,
zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy jest bezpodstawny.

Do pisma procesowego Przystępujący przedłożył w postaci załączników następujące
dowody:
1.
Załącznik nr 1 - kopia umowy nr 149/2020 z dnia 20.04.2020 r. zawartej pomiędzy
Firmą Handlowo Usługowa Natezja U. H., D. B. S.J., a miastem Gliwice.
2.
Załącznik nr 2 - kopia umowy nr 307/2020 z dnia 31.08.2020 r. zawartej pomiędzy
Firmą Handlowo Usługowa Natezja U. H., D. B. S.J., a miastem Gliwice.
3.
Załącznik nr 3 - kopie dokumentów odnoszących się do szacowania wartości
zamówienia w postępowaniu.
4.
Załącznik nr 4 (4.1. i 4.2.) kopia wyciągu z umowy zawartej pomiędzy DROMAR a
Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu z dnia 02.01.2020 r.
(Rejon 1, Rejon 3)
— 4.1. (Rejon 1) i 4.2. (Rejon 3).
5.
Załącznik nr 5 - dowody potwierdzające dysponowanie flotą zamiatarek, objęte
klauzulą przez wykonawcę DROMAR „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

W toku
rozprawy Odwołujący złożył następujące dowody:
-
kserokopie zdjęć (Dowód nr 1 i 2 oraz nr 5 i 6),
-
wydruki ze strony internetowej firmy DROMAR i DROGOS (Dowód nr 3 i 4),

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
złożone dowody oraz stanowiska i oświadczenia Stron oraz Przystępującego
wyrażone w pismach procesowych i złożone na rozprawie, Izba ustaliła, co następuje:


Zamawiający w Rozdziale 8 pkt 3 SIWZ wymagał dysponowania przez wykonawców
„niżej wymienionymi pełnosprawnymi urządzeniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotowego zamówienia: Dla zadania nr 6:
a) Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM-EN15429-
3:2015-2-
05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 3,5 tony wyposażony w system szczotek
i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny - 2 szt.
b) Samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób zamontowana
tablica świetlną ze strzałka zmiennej treści -1 szt."
Wykonawca DROMAR w celu wykazania spełnienia ww. warunku przedłożył
Zamawiającemu wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego
dostępnego wykonawcy (załącznik nr 8), w którym dla Zadania nr 6 podał:
1)
wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM-
EN15429-3:2015-2-05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 3,5 tony
wyposażonymi w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz
zewnętrzny – 2 szt.
2)
samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum trzech osób z
zamontowana tablicą świetlną ze strzałką o zmiennej treści – 1 szt.

Ponadto Izba ustaliła, że:
 kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi
3 650 395,20 zł brutto.
 kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zadania nr 6 wynosi
1 017 513,18 zł brutto.
W terminie składania ofert do Zamawiającego, w zakresie Zadania nr 6, wpłynęły
oferty następujących wykonawców opiewające na następujące kwoty:
L.p.
Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Cena w zł brutto
1
DROMAR
990.852,44
2
ZUKTZ J. W.

1.093.635,57
3
Odwołujący
1.099.975,13

W formularzu cenowym dla zadania nr 6 wymienieni powyżej wykonawcy

zaoferowali następujące ceny:

DROMAR
ZUKTZ J.
W.
Konsorcjum

Lp.
Zakres działań
Cena
jednostkowa netto za
100 m2
Cena
jednostkowa netto za
100 m2
Cena
jednostkowa netto
za 100 m2
1
Zamiatanie chodników
2,77 zł
2,90 zł
2,80 zł
2
Usuwanie chwastów
27,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
3
Zbieranie śmieci
1,07 zł
1,15 zł
1,08 zł

Izba ustaliła, że Zamawiający oszacował koszt usuwania chwastów na kwotę 7,5 zł.
za 100m2, co zostało potwierdzone przez Zamawiającego w toku rozprawy.
Na podstawie dowodów złożonych przez Przystępującego wraz z pismem
procesowym (załącznik nr 1 i 2) Izba ustaliła, że usługa usuwania chwastów była
realizowana przez w roku 2020 prz
ez jednego z członków Konsorcjum po cenie 0,75 zł za
100m2 oraz następnie po cenie 0,60 zł za 100m2. Odwołujący w toku rozprawy potwierdził
powyższe ustalenia Izby składając w tym zakresie stosowne wyjaśnienia.

Izba ustaliła również, że w treści wzoru umowy dla Zadania 6 Zamawiający
sprecyzował, m. in.:
§ 6 ust. 1
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty, w wysokości
odpowiadającej ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wg obmiaru. Zamawiający
może wskazać także w trakcie realizacji umowy dodatkowe powierzchnie które powinny
zostać przez Wykonawcę oczyszczone w czasie ustalonym z Zamawiającym, które nie
zostały uwzględnione w wykazie ulic Załącznik nr 12 a-c do SIWZ. W przypadku dodatkowo
zleconych miejsc do oczyszczenia Zamaw
iający przekaże Wykonawcy ich powierzchnię i na
tej podstawie pod koniec każdego miesiąca Zamawiający dokona płatności za oczyszczone
metry. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie trwania umowy możliwość
zwiększania lub zmniejszania powierzchni które należy oczyścić. Zamawiający może
wskazać wykonawcy do oczyszczenia (zamiatania), mycia w postaci całej ulicy lub jej części
bazując na jednostkach miar wskazanych w ofercie.

§ 6 ust. 2. Wynagrodzenie za roboty o których mowa w ust.1. stanowić będzie wynikową
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Ofercie, przy
czym wartość całkowitego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia tj.:

netto: .......................... zł (słownie: ............................ zł), powiększoną o podatek VAT w
wysokości: ................. zł (słownie: ...................... zł), co daje kwotę brutto
w wysokości: ................. zł (słownie: ...................... zł).

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Odwołujący skierował do
Zamawiającego pismo, w którym podał: „Działając jako oferent w ramach w/w przetargu
nieograniczonego pod nazwą Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w
2021r. mając na uwadze aktualny stan postępowania w tym w szczególności ustalenie
terminu badania ofert wskazuję iż oferta podmiotu: 1. Zakład Usług Drogowych i
Komunalnych DROMAR M. K. 44-
145 Stanica ul. Gliwicka 25 zawiera cenę rażąco
zaniżoną w zakresie oferty złożonej w treści formularza cenowego - Zadanie nr 6 -
Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleni w pozycji nr 2 usuwanie chwastów gdzie w/w
oferent wskazał cenę o wartości 27,00 zł za 100 m2 podczas gdy oferty innych wykonawców
określone są na poziomie 40 zł i 50 zł . Bez wątpienia usługa ta została wyceniona w sposób
rażąco zaniżony i oferent winien w takiej sytuacji złożyć na tę okoliczność wyjaśnienia. W
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że za ofertę z rażąco niską ceną
można uznać ofertę z ceną nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych
zamówień. Konieczne jest przy tym odniesienie ceny oferty do aktualnych cen rynkowych.
Jeśli cena odbiega od cen rynkowych, może to oznaczać, że wykonawca zamierza
realizować przedmiot zamówienia poniżej kosztów zakupu lub wytworzenia. Wstępne
ustalenie, czy cena lub koszt mają charakter rażąco niskich, może nastąpić również poprzez
odniesienie ich wysokości do wartości przedmiotu zamówienia publicznego. Pojęcie rażąco
niskiego kosztu należy rozumieć analogicznie do pojęcia rażąco niskiej ceny, tj. jako koszt
nierealny, niepokrywający kosztów generowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć charakteru ogólnego, np. ograniczać się do
zapewnienia, że wykonawca będzie w stanie wykonać zamówienie za oszacowaną przez
siebie cenę. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać konkretne, dające się
zweryfikować czynniki umożliwiające mu skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie.
Konieczne jest ponadto wyjaśnienie, w jakim stopniu dany czynnik wpłynął na obniżenie
ceny. W art. 90 ust. 1 p.z.p. ustawodawca wskazał katalog przykładowych okoliczności, które
mogą uzasadnić niską cenę lub koszt. Wskazane okoliczności w zasadniczym stopniu
wpływają na cenę, zatem wykonawca powinien odnieść się do nich w pierwszej kolejności.
Należą do nich m.in. oszczędność metody wykonania zamówienia, rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy (np.
zakup materiałów przed wzrostem ich cen), oryginalność projektu wykonawcy oraz koszty
pracy. Wykonawca, udzielając wyjaśnień dotyczących kosztów pracy, nie może jednak
wykazać, że do ustalenia ceny oferty przyjął koszty pracy niższe od minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych w ustawie o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nawet jeśli wykonawca zatrudnia osoby na podstawie
umowy cywilnoprawnej, do obliczenia ceny oferty przyjęte muszą zostać co najmniej kwoty
wynagrodzeń minimalnych.
Wykonawca powinien również odnieść się w swoich wyjaśnieniach do relacji pomiędzy
wysokością ceny, a wartością przedmiotu zamówienia bądź średnią arytmetyczną cen
wszystkich złożonych ofert. Stąd bez wątpienia wynika konieczność uzyskania wyjaśnień od
oferenta w przedmiotowym zakresie.
Jednocześnie należy wskazać iż w złożonej ofercie oferent wskazał, iż posiada na stanie:
Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM-
EN154293:2015-2-
05E,o konstrukcji przegubowej o DMC do 3,5 tony wyposażony w system
szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny,- 2 szt.b) Samochód
dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób zamontowaną tablicą świetlną
ze strzałką zmiennej treści.1 szt.
Niemniej jednak w związku z innymi postępowaniami przetargowymi (około 5 postępowań w
których występuje rzeczony podmiot), w których ofertę na wykonanie zadań składał w/w
podmiot istnieje wątpliwość czy podmiot posiada zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu dla
tego zadania. (W związku z powyższym tj. ilością postępowań w ramach których złożyła
ofertę firma winna posiadać około 6-7 zamiatarek celem prawidłowego zabezpieczenia
wykonania zadań objętych postępowaniami przetargowymi oraz dwie dodatkowo z
przeznaczeniem w szczególności dla wykonywania zadań: zamiatania chodników.) Ponadto
z informacji posiadanych wynika, iż Wykonawca nie posiada tablicy świetlnej ze zmienną
strzałką
Mając powyższe wątpliwości na uwadze istnieje konieczność wnikliwego sprawdzenia
zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń w/w oferenta w zakresie posiadanego sprzętu
celem wykonania zadania jak również w szczególności konieczne jest uzyskanie od
wykonawcy wyjaśnień w zakresie złożonej przez niego oferty cenowej na usługę usuwania
chwastów która nosi znamiona ceny rażąco zaniżonej”.

Izba zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do
korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 505 ust. 1 ustawy z
dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.),
zwana dalej: „NPzp”, według którego środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Izba uznała za chybioną argumentację Zamawiającego oraz Przystępującego, którzy
stwierdzili, że Odwołujący w złożonym odwołaniu nie wykazał, że posiada interes w
skorzystani
u ze środka ochrony prawnej w postaci odwołania oraz nie może ponieść szkody
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Za przyjęciem przez Izbę
takiego stanowiska przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze, Odwołujący złożył
ofertę na Zadanie 6, która uplasowała się na trzeciej pozycji. Tym samym jest on wykonawcą
zainteresowanym udzieleniem zamówienia w tej części, a naruszenie przez Zamawiającego
przepisów ustawy może pozbawić go udzielenia zamówienia w zakresie Zadania 6. Po
drugie, r
ozpoznawane postepowanie jest prowadzone przez Zamawiającego w tzw.
„procedurze odwróconej”, co zdaniem Izby oznacza, że interes we wniesieniu odwołania
wobec wyboru najkorzystniejszej oferty posiada każdy wykonawca, który został
sklasyfikowany w rankingu
ofert, tzn., którego oferta nie została odrzucona. Przyjęcie takiego
zapatrywania zasadza się na tym, że nie można wykluczyć, iż zarówno pierwszy, jak i drugi
w kolejności wykonawca nie wykażą spełniania warunków. W takiej sytuacji Odwołujący po
dokonaniu
przez Zamawiającego ponownej oceny ofert będzie miał potencjalną możliwość
uzyskania zamówienia, jeżeli jego oferta będzie ważna i sam nie będzie podlegał
wykluczeniu z postępowania. Po trzecie, Izba zwraca uwagę, że Odwołujący w treści
złożonego odwołania uzasadniając posiadanie interesu we wniesieniu odwołania wskazał,
że: „Stosownie do art. 505 ust. 1 NPZP, Odwołujący podnosi, iż „ma interes w uzyskaniu
zamówienia oraz może ponieść szkodę wskutek naruszenia przepisów PZP przez
Zamawiającego. Oferta Odwołującego uzyskała trzecią pod względem kolejności liczbę
punktów, a co za tym idzie w przypadku odrzucenia oferty DROMAR Odwołujący wciąż może
spodziewać się uzyskania dla siebie zamówienia. Odwołujący może utracić, zatem korzyści
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia”. Co prawda przytoczone uzasadnienie
nie jest zbyt rozbudowane w swej treści nie mniej jednak w ocenie Izby zupełnie
dostateczne. Tym samym Izba uznała, że nie może się ostać argumentacja wykonawcy
DROMAR, iż Odwołujący nie wykazał w stopniu dostatecznym interesu w uzyskaniu
zamówienia kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przytaczając, zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 Pzp, przepisy stanowiące
podstawę prawną zapadłego rozstrzygnięcia wskazać należy, iż według art. 7 ust. 1

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zaś ust. 3 powołanego przepisu
stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1.

Przepis art. 22d ust. 2 Pzp stanowi, że Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Według art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia. Zaś zgodnie z pkt 16 powołanego przepisu z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że
nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Natomiast w pkt 17 ww.
przepisu stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę,
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art.
90 ust. 1 Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamaw
iający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowi
ązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zaś zgodnie z art. 90 ust. 1a Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o
co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień o których mowa w ust. 1.

Według art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Zarzuty naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 12,
pkt 16 i pkt 17 Pzp.
Po dokonaniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Izba
stwierdziła, że zgłoszony zarzut naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 Pzp
należy uznać za niewykazany. Izba nie stwierdziła również naruszenia przez Zamawiającego
przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Natomiast w zakresie zarzutów naruszenia przez
Zama
wiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp Izba zwraca uwagę, że sam Odwołujący w
treści uzasadnienia odwołania wskazał jedynie, że nie można wykluczyć, że wykonawca
DROMAR podał w wykazie informacje odbiegające od rzeczywistego stanu rzeczy. Nie mniej
jedna
k Odwołujący nie skonkretyzował tych zarzutów, a jedynie ograniczył się do odwołania

do orzecznictwa Izby. W tych okolicznościach należy uznać, że zarzuty naruszenia art. 24
ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp podlegają oddaleniu już z uwagi na brak pewności samego
Odw
ołującego, co do naruszenia przez Zamawiającego owych przepisów, a także ich
nieskonkretyzowania.
Powracając do analizy zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 4 Izba
zgadza się z Odwołującym, że powołany przepis uprawnia, a w sytuacji, gdy jest to
uzasadnione okolicznościami wręcz obliguje Zamawiającego do wezwania wykonawcy do
złożenia wyjaśnień w odniesieniu do treści dokumentów podmiotowych, złożonych przez
danego wykonawcę w prowadzonym postępowaniu. Jednak Izba stanęła na stanowisku, że
w
rozpoznawanej sprawie Odwołujący nie wykazał, aby taka sytuacja wystąpiła. Wobec
takiego zapatrywania Izba uznała za konieczne - w tym miejscu - odniesienie się do
dowodów złożonych przez Odwołującego. Po pierwsze wskazać należy, że z dowody
złożone przez Konsorcjum wraz z odwołaniem można uznać za przydatne jedynie w zakresie
wykazania faktów związanych z tym, że Przystępujący pozyskał z rynku zamówień
publicznych na określonych warunkach. Nie mniej jednak na podstawie ich treści, jak również
na podstawie
pisma Odwołującego z dnia 25 lutego 2021 r. nie sposób stwierdzić naruszenia
przepisów wskazanych przez Konsorcjum w treści odwołania. Po drugie, z kserokopii zdjęć
(Dowód nr 1 i 2), złożonych przez Odwołującego na potwierdzenie realizacji usługi sprzątania
przez wykonawcę DROMAR nie za pomocą sprzętu a zasobów ludzkich na rynku w
Gliwicach wcale nie wynikają wnioski, do których referował w trakcie swoich wypowiedzi
Odwołujący. Z przedstawionych dowodów wcale nie wynika, że zdjęcia zostały zrobione na
rynku
w Gliwicach w trakcie realizacji usługi sprzątania przez Przystępującego. Osoba
zobrazowana na zdjęciu nie posiada żadnych widocznych oznaczeń, które wskazywałaby na
to, iż jest to pracownik firmy DROMAR. Brak jest również jakichkolwiek szczegółowych
elem
entów, które potwierdzałby, że zdjęcia dotyczą lokalizacji tj. rynek w Gliwicach. Nie mniej
jednak nawet gdyby przyjąć argumentację względniejszą dla Odwołującego, że mamy do
czynienia ze zdjęciami wykonanymi we wskazanym przez niego miejscu oraz iż zdjęcia
odzwierciedlają pracę pracownika firmy DROMAR to nie można również wykluczyć, że
obrazują one jedynie wycinek realizacji usługi przez wykonawcę DROMAR, tzn. sprzątanie w
miejscach, do których nie może dotrzeć zamiatarka, która jedzie obok pracownika firmy
DROMAR, a której nie widać na zdjęciu. Następnie Izba odniosła się do dowodów w postaci
wydruków ze stron internetowych firm: DROMAR i DROGOS (Dowody nr 3 i 4), które zostały
złożone przez Odwołującego celem wykazania, iż nie można mieć pewności, co do tego, kto
dysponuje zamiatarka uwidocznioną na wydrukach, czy jest to firma DROMAR czy też
DROGOS, bowiem na obu stronach internetowych tych firm pojawia się ta sama zamiatarka.
Izba po przeanalizowaniu treści złożonych dowodów wskazuje, że stanowią one jedynie

materiały poglądowe i marketingowe firm: DROMAR i DROGOS w zakresie świadczonych
usług. Tym samym nie można uznać, że tego rodzaju dowody mogą w sposób miarodajny
wykazywać, iż Przystępujący nie dysponuje wystarczającą bazą zamiatarek, czego
konsekwen
cją powinien być skutek w postaci, co najmniej wezwania wykonawcy DROMAR
do złożenia wyjaśnień, bądź też dalej idące działanie w postaci wykluczenia tego wykonawcy
z postepowania z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Kolejno Izba odniosła się do dowodów w postaci kserokopii zdjęć (Dowód nr 5 i 6),
które miały ukazywać stan bazy firmy DROMAR oraz brak sprzętu, którego posiadanie
deklarował Przystępujący. Oceniając wartość dowodową wskazanych zdjęć Izba wskazuje,
że na ich podstawie nie sposób stwierdzić, iż jest to baza sprzętowa firmy DROMAR, brak
jest jakichkolwiek oznaczeń potwierdzających tezę Odwołującego. Nie mniej jednak nawet,
gdyby chcieć podzielić stanowisko Konsorcjum i uznać, że zdjęcia pokazują obraz bazy
sprzętowej wykonawcy DROMAR to brak pojazdów zamiatarek na placu wcale nie dowodzi
tezy, iż wykonawca nie posiada tego rodzaju sprzętu. W tym względzie za wiarygodne i
przekonywujące należy uznać wyjaśnienie złożone przez Przystępującego, iż rzeczony
sprzęt mógłby być właśnie w owym czasie wykorzystywany do realizacji określonych usług.
Izba stanęła na stanowisku, że nie można uznać za wystarczające do uwzględnienia
postawionych zarzutów wskazanie przez Odwołującego portfela zamówień, które
Przystępujący pozyskał na rynku zamówień publicznych. Samo zaangażowanie zasobów
wykonawcy DROMAR w inne przedsięwzięcia gospodarcze nie powoduje automatycznie
utraty zdolności do realizacji zamówienia, o które ubiega się wykonawca. Izba stoi na
stanowisku, że z tego punktu widzenia za kluczowe należało uznać wykazanie przez
Odwołującego, że zaangażowanie zasobów w przedsięwzięcia gospodarcze podane w
odwołaniu może wywołać negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. W
tym zakresie Odwołujący powinien był przedłożyć konkretne dowody, z których wynikałoby,
że posiadany przez Przystępującego park maszynowy jest niewystarczający lub też jego
zaangażowanie w realizację innych zobowiązań spowoduje niemożność prawidłowego
wykonania zamówienia. W ocenie Izby Odwołujący dowodów takich nie przedstawił.
Natomiast te przedłożone przez Odwołującego w toku rozprawy Izba uznała za
niemiarodajne i niewystarczające względem wykazania zasadności zgłoszonego zarzutu.
Izba stanęła na stanowisku, że informacje zawarte w piśmie z dnia 25 lutego 2021 r., które
zostało skierowane przez Odwołującego do Zamawiającego nie tylko nie udowadniają, ale
nawet nie uprawdopodabniają okoliczności z koniecznością wystąpienia wątpliwości po
stronie Zamawiającego. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 6 Kodeksu
cywilnego to na nikim innym, jak tylko na Odwołującym spoczywał ciężar dowodu w tej
sprawie, któremu zdaniem Izby Odwołujący nie sprostał.

Argumentem
niejako
dodatkowym,
wspierający
zasadność
argumentacji
Zamawiającego oraz Przystępującego jest również wskazanie przez wykonawcę zasobów w
postaci zamiatarek, którymi obecnie dysponuje w ilości przekraczającej niezbędną wskazaną
w wykazie przedstawionym na potrzeby prowadzonego postępowania. Powyższemu
wskazaniu towarzyszyło również przedstawienie przez Przystępującego odpowiednich
dowodów, potwierdzających prawdziwość przedstawionego przez niego stanowiska.
Dostrzeżenia również wymaga, że w zakresie jednego z postępowań, do którego odwoływało
się Konsorcjum (str. 7 i 8 odwołania) Przystępujący wyjaśnił, że zamówienie to zostało już
zrealizowane w terminie do dnia 30.04.2021 r. Tym samym za uzasadnione należało uznać
wyjaśnienia Przystępującego, iż nie było możliwe zaangażowanie jakichkolwiek zasobów
sprzętowych wykonawcy w realizację tego zmówienia. Odwołujący nie zakwestionował tej
okoliczności. Co więcej, Odwołujący w toku rozprawy wskazał, że gdyby Przystępujący
wykazał 6 zamiatarek, wówczas nie kwestionowałby jego potencjału. W kontekście
powyższego, uwzględniając zrealizowanie jednego z zamówień wskazanych przez
Odwołującego, a także oświadczenia i zakres materiału dowodowego, przedstawionego
przez Przystępującego, dotyczącego parku maszynowego zamiatarek, w aspekcie
stwierdzenia Odwołującego dotyczącego ilości zamiatarek stwierdzić należy, że brak jest
uzasadnionych podstaw do uznania, że Zamawiający powinien powziąć wątpliwości, co do
potencjału sprzętowego wykonawcy DROMAR i wezwać wykonawcę do złożenia
stosownych wyjaśnień. Na kanwie powyższego tym bardziej za nieuzasadnione należy
uznać stwierdzenia Odwołującego, iż wykonawca DROMAR nie wykazał spełnienia warunku
udziału w postępowania, który został opisany w Rozdziale 8 pkt 3 SIWZ. Izba w pełni
podziela stanowisko Przystępującego, iż wykonawca na etapie wykazywania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu nie był zobligowany do wskazywania w treści złożonego
wykazu w ilości większej niż ta, zakreśloną przez Zamawiającego treścią SIWZ.
Podsumowując Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 26
ust. 4 Pzp w zw. z art. 22d ust.
2 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Jeśli zaś chodzi o
zarzuty dotyczące naruszenia przepisu art. 24 ust. 16 i 17 Pzp to Izba stanowisko w tej
kwestii przedstawiła wyżej.
II.
Zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 90 ust. 1 i 1a Pzp w zw. z art. 7
ust. 1 Pzp. Izba uznała zgłoszony zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp również za
niewykazany przez Odwołującego. Natomiast argumentację dotyczącą zarzutu
naruszenia art. 90 ust. 1a Pzp Iza uznała za chybioną.

Jako pierwszy z ww. grupy zarzutów Izba rozpoznała zarzut naruszenia art. 90 ust. 1a
Pzp, który w ocenie Izby należało uznać za nieuzasadniony. W tym zakresie Izba podzieliła

stanowisko zaprezentowane przez Przystępującego, który wskazywał, że w przypadku
powołanego przepisu obligatoryjność wezwania względem wykonawcy występującą po
stronie Zamawiającego należy odnosić ceny całkowitej złożonej oferty wykonawcy, a nie
jedynie w odniesieniu do jej istotnej części składowej. Za przyjęciem takiego stanowiska
przemawia chociażby zestawienie samej treści przepisów art. 90 ust. 1 Pzp oraz art. 90 ust.
1a Pzp. Dostrzeżenia wymaga, że treścią przepisu art. 90 ust. 1 Pzp ustawodawca
wyposażył Zamawiającego w uprawnienie żądania wyjaśnień od wykonawcy w odniesieniu
do istotnej części składowej ceny. Natomiast na gruncie przepisu art. 90 ust. 1a Pzp znajduje
się jedynie odwołanie do ceny całkowitej oferty w aspekcie jej obniżenia, o co najmniej 30%
względem odpowiednich wartości wymienionych w pkt 1 lub 2 ww. przepisu. Z powyższego
należy wyprowadzić wniosek, że błędne jest odwoływanie się przez Konsorcjum do tego
przepisu i czynienie Zamawiającemu zarzutu zaniechania obligatoryjnego wezwania
wykonawcy DROMAR do udzielenia wyjaśnień dotyczących obliczenia ceny oferty w
zakresie ceny jednostkowej poz. 2.
Natomias
t na wstępie poczynionych rozważań dotyczących art. 90 ust. 1 Pzp Izba
zaznacza, że podejmowanie przez Zamawiającego decyzji w kwestii wystosowania do
wykonawcy wezwania na ww. podstawie prawnej powinno być czynione z należytą rozwagą i
poprzedzone gruntow
na analizą zasadności takiego wezwania a nie lekkomyślnie lub też
jedynie „z ostrożności” i na „wypadek ewentualnego postępowania odwoławczego”. W tym
miejscu podkreślenia wymaga, że wystosowane tego rodzaju wezwania - zgodnie z art. 90
ust. 2 Pzp -
nakłada na wykonawcę obowiązek wykazania, że zaproponowana przez niego
cena nie ma charakteru rażąco niskiej. Tego rodzaju sytuacja może mieć dla wykonawcy
daleko idące konsekwencje w sytuacji, gdy Zamawiający uzna złożone wyjaśnienia za
niewystarczające lub też za takie, które potwierdzają, że występująca w jego ofercie cena ma
charakter rażąco niskiej. W aspekcie powyższego stwierdzić należy, że decyzja
Zamawiającego o wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień nie może być lekkomyślna z
uwagi na skutki, które może wywołać w następstwie oceny wyjaśnień dokonanej przez
Zamawiającego.

Przechodząc na grunt zgłoszonych zarzutów Izba stwierdziła, że w okolicznościach
rozpoznawanej sprawy zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 90 ust. 1 Pzp należy
uznać za nieuzasadniony. Izba uznała, że Odwołujący nie wykazał, że po stronie
Zamawiającego powinny wystąpić wątpliwości, których skutkiem powinno być wystosowanie
do wykonawcy DROMAR wezwania do złożenia wyjaśnień w aspekcie występowania w jego
ofercie rażąco niskiej ceny. Izba zwraca uwagę, że powyższy zarzut w zasadzie
koncentrował się na zaniechaniu wezwania Przystępującego do złożenia wyjaśnień

dotyczących ceny w zakresie ceny jednostkowej wskazanej w pozycji. 2 o nazwie „Usuwanie
chwastów”.

Izba wskazuje, że dokonała porównania cen całkowity wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 6. Przeprowadzona analiza doprowadziła Izbę
do przekonania, że ceny całkowite zaoferowane przez wykonawców mieszą się na jednym
poziomie cenowym i zasadniczo
nie odbiegają od siebie. Średnia arytmetyczna cen
wszystkich ofert wynosi 1 061
487,71 zł, a zatem cena zaoferowana przez wykonawcę
DROMAR jest od niej niższa o około 6%. Do analogicznego wniosku prowadzi również
porównanie ceny całkowitej zaoferowanej przez Przystępującego z ceną, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (różnica na poziomie ok. 3%). Zatem z
całą stanowczością stwierdzić należy, że cena całkowita była zbliżona do pozostałych ofert w
postępowaniu jak również do ceny, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Kolejno Izba pochyliła się nad kwestią znaczenia ceny zawartej w pozycji nr 2 pn.
„Usuwanie chwastów” w kontekście argumentacji zasadzającej się na tym, że nie może być
ona uznana za
istotna część składową zaoferowanej ceny. Z ustaleń poczynionych przez
Izbę wynika, że Zamawiający w formularzu cenowym podał szacowaną ilość działań dla poz.
2 „Usuwanie chwastów” – 3 532,86. Powyższe należy zestawić z pozostałymi dwiema
pozycjami, dla kt
órych Zamawiający sprecyzował następującą ilość działań odpowiednio:
poz. 1
– „Zamiatanie chodników” – 200 531,25, natomiast poz. 3 „Zbieranie śmierci” –
144
590,94. Izba zauważa znaczną dysproporcję w porównaniu pomiędzy wielkościami
działań wyrażonymi w poz. 2 oraz poz. 1 i poz. 3 nie mniej jednak jedynie na podstawie
owych wielkości nie sposób stwierdzić, że cena zawarta w pozycji nr 2 nie ma charakteru
istotnej części składowej ceny. W szczególności zauważyć należy, że przepis art. 90 ust. 1
Pzp nie ref
eruje do części składowej przedmiotu zamówienia a do części składowej
zaoferowanej ceny. W praktyce istotna część ceny zapewne będzie stanowić wynagrodzenie
za istotny składnik zamówienia, jednak obowiązek badania odniesiono w przepisie do
składnika cenowego, nie zaś rzeczowego (po ustaleniu jego istotności).
W tym miejscu zaznaczenia wymaga, że jak słusznie wskazywał Odwołujący
rozliczenia w tym zakresie maja mieć charakter nie ryczałtowego a kosztorysowego i będą
związane z odpowiednim zakresem wykonanych prac. Zauważenia wymaga, że w
rozpoznawanym stanie faktycznym Zamawiający wyodrębnił ten zakres działania z
pozostałych i oczekiwał podania jego ceny w formularzu cenowym. Wobec tego wydaje się,
że każdy z wyodrębnionych w formularzu cenowym składników ceny, w tym poz. 2, może być

uznany za jej istotną część składową, niezależnie od proporcji w stosunku do całości ceny.
Każdy składnik rzutuje, bowiem na realność wykonania elementu podzielnego i rozliczanego
odrębnie świadczenia zawartego w ofercie. Na kanwie powyższych rozważań Izba uznała za
chybioną argumentację Zamawiającego oraz Przystępującego, iż cena zawarta w poz. 2
„Usuwanie chwastów” nie może być uznana za istotną część składową ceny ofertowej.
Następnie Izba dokonała analizy ceny zaoferowanej przez Przystępującego w poz. 2
„Usuwanie chwastów” uwzględniając okoliczności sprawy i stwierdziła, że Odwołujący nie
wykazał, że w rozpoznawanym stanie faktycznym w odniesieniu do wielkości ceny w poz. 2
formularza cenowego u Zamawiającego powinny zrodzić się wątpliwości, które skutkowałby
wystosowaniem do wykonawcy DROMAR wezwania na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp. Za
przyjęciem takiego stanowiska przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze Izba nie
stwierdziła, aby pomiędzy ceną zaoferowana przez Przystępującego a pozostałymi cenami
występowała rażąca dysproporcja. Ceny te mają ukształtowanie wręcz „schodkowe”, tj.
odpowiednio: 27 zł (wykonawcy DROMAR), 40 zł (wykonawcy ZUKTZ J. W.), 50 zł.
(Konsorcjum) Po drugie, Odwołujący nie wykazał, że realizacja usługi z poz. 2 „Usuwanie
chwastów” nie jest możliwa za cenę zaoferowaną przez Przystępującego. Na tą okoliczności
nie został przedstawiony przez Odwołującego żaden dowód. Co istotne, w tym miejscu
zwrócenia uwagi wymaga, że jeden z członków Konsorcjum realizował usługę usuwania
chwastów na rzecz Zamawiającego w 2020 roku za kwotę wielokrotnie niższą niż ta
wskazana przez wykonawcę DROMAR, bowiem były to kwoty odpowiednio: 0,60 zł oraz 0,75
zł za 100m2. Bez znaczenia dla możliwości wykonania rzeczonej usługi pozostaje tryb, w
jakim ją powierzono podmiotowi, który realizował usługę. Nie można pominąć również kwestii
związanej z tym, że Zamawiający wyszacował wartość tej pozycji na kwotę 7,5 zł za 100m2.
Biorąc pod uwagę powyższe nie znalazła żadnych powodów, które powinny skutkować
uznaniem powyższego zarzutu za wykazany, co skutkowało tym, że zarzut podlegał
oddaleniu.
Uwzględniając powyższe Izba stanęła na stanowisku, że nie potwierdziły się zarzuty
odwołania odnoszące się do naruszenia przez Zamawiającego art. art. 26 ust. 4 ustawy w
zw. z art. 22d ust. 2 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp oraz art. 90 ust. 1 i 1a Pzp w
zw. z art. 7 ust. 1 Pzp a w konsekwencji nie potwierdziły się także zarzuty naruszenia art. 91
ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 i 3 Pzp.

Zgodnie z art. 557 NPzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie
odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art.
575 NPzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą

koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. W związku z tym Izba
kosztami postepowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1118/21 zgodnie z art. 575
NPzp oraz
§ 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 2 lit. b oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437) obciążyła Odwołującego, jako stronę
przegrywającą.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………………….…Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie