eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1057/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1057/21


po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę BCODERS S.A. w
Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Warszawski Uniwersytet
Medyczny
przy udziale wykonawc
y Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp.
z o.o. w Brzegu
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy BCODERS S.A w Warszawie kwoty 13.50
0 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięciuset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie:
…………………………..

…………………………..


Sygn. akt KIO 1057/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Warszawski Uniwersytet Medyczny - prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), którego przedmiotem są
„Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby
jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na
pakiety, Pakiet 1
– Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typ AllinOne 24" – 150
szt., Pakiet 2
– Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych typu SFF z monitorem 24"
– 150 szt „usługi żywienia pacjentów”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 24.12.2020r. pod numerem 2020/S 251-628817.
6 kwietnia 2021 r. wykonawca BCODERS S.A. w Warszawie
wniósł odwołanie wobec
czynności i zaniechań zamawiającego w tym postępowaniu.
Wykonawc
a Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o.
w Brzegu
przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Zachowane
zostały przesłanki zgłoszenia przystąpienia wymagane ustawą.
14 czerwca 2021 r. przed
otwarciem rozprawy odwołujący złożył oświadczenie o
cofn
ięciu odwołania.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 u
stawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm.) do postępowań o
udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
stosuje si
ę przepisy dotychczasowe. Natomiast stosownie do art. 92 ust. 2 powołanej ustawy
do post
ępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do
s
ądu wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie
zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). W
związku z tym Izba rozpoznała odwołanie stosując w zakresie procedury odwoławczej
przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.) dalej jako: „nPzp”.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 nPzp
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy. Stosownie do art. 568 pkt 1 nPzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania. W myśl § 13 ust. 1
pkt 6 rozpo
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453),
skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa
w § 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w
art. 568 pkt 1 lub 3 nPzp.
O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art.
520 ust. 1 ustawy nPzp, art. 568 pkt 1 nPzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 powołanego
rozporządzenia postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie, o czym
orz
ekła w formie postanowienia.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r. poz.
2437), w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w
całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy, najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z
udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku I
zba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.
Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu poprzedzającym termin
rozprawy lub posiedzenia Izby, Izba na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia, postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego
U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie:
…………………………..

…………………………...Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie