eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 948/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-04-30
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 948/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 30 kwietnia 2021 r.,
w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
25 marca 2021 r. przez wykonawc
ę Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z
o.o. z siedzibą w Tarnowie


przy udziale wykonawcy: T-
SYSTEMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającegopostanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy M
edia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu,

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz
. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U
z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia
– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………..……


Sygn. akt: KIO 948/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie usta
wy Prawo zamówień
publicznych, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Dostawę i wdrożenie
systemów SIEM (Security Information and event Management) oraz SOAR (Security
Orchestration, Automation and Response)
”.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 18 grudnia 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 250-626230.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołujący może
cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Art. 568 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
pub
licznych stanowi, że w przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowania
odwoławcze w formie postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 2, § 9
ust. 1 pkt 3
lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Zgodnie z dyspozycją art. 557 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyroku oraz
w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 575 ustawy Prawo zamówień publicznych
s
trony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty
postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba
orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej
90% jego wartości. Z § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że wysokość wpisu o
wartości równej progom unijnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, lub przekraczającej
te progi, wynosi 15
000 złotych. Tym samym Izba postanowiła o zwróceniu 90% wpisu w
wysokości 13.500 złotych.

Przewodniczący: ………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie