eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2367/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-10-14
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2367/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron, odwołania wniesionego do Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 września 2020 roku, przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Luxury Medical Care sp. z o.o. sp.k., LMC
Trans sp. z o.o., ul. Słomińskiego 17 lok. 47, 00-195 Warszawa
, w postępowaniu
prowadzonym p
rzez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113; 90-549
Łódź
,
przy udziale wykonawcy Q-MED sp. z o.o. sp. j.,
ul. Długa 10/10; 95-020 Justynów
,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Luxury Medical Care
sp. z o.o. sp.k., LMC Trans sp. z o.o., ul. Słomińskiego 17 lok. 47, 00-195 Warszawa
,
kwoty 6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:
…………………………

sygn. akt: KIO 2367/20

Uzasadnienie

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny
Szpital Weteranów, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nie
ograniczonego, którego przedmiotem są „Usługi transportu sanitarnego dla
pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej -
Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 19 sierpnia 2020 r., pod nr
575246-N-2020.
Dnia
15 września 2020 roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia
21 września 2020 roku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Luxury Medical Care sp. z o.o. sp.k., LMC Trans sp. z o.o. (dalej „Odwołujący”)
wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł.
Sz
acunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Dnia 24 września 2020 roku, wykonawca Q-MED sp. z o.o. sp. j. zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego.
Zamawiający, dnia 6 października 2020 roku (za pośrednictwem e-mail), oraz dnia
7 października 2020 roku (pisemnie), złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył,
iż uwzględnia zarzuty odwołania w części.
Odwołujący, dnia 8 października 2020 roku, złożył pismo procesowe, w którym
oświadczył, iż wycofuje wniesione odwołanie.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz
postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie