eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2170/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-10-26
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2170/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
13 października 2020 r., w Warszawie, odwołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 września 2020 r. przez
wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mario Presto M. B.
z siedzibą w Białej Podlaskiej
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zespół
Placówek Oświatowych z siedzibą w Leśnej Podlaskiej

przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosicach
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1. O
ddala odwołanie.
2.

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę M. B. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Mario Presto M. B. z siedzibą w Białej
Podlaskiej
i zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00
gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy)
uiszczoną przez
wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mario Presto
M. B.
z siedzibą w Białej Podlaskiej
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: ………………………………Sygn. akt KIO 2170/20
U z a s a d n i e n i e

Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Leśnej Podlaskiej, dalej „Zamawiający”,
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.
Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej w
roku szkolnym 2020/2021.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12 sierpnia 2020 r. pod numerem 573473-N-2020.
W dniu
1 września 2020 r. wykonawca M. B. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Mario Presto M. B. z siedzibą w Białej Podlaskiej, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie,
zarz
ucając Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 17, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 91 ust. 1 i ust.
2d oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez przyjęcie oferty, która zawierała informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego co do czasu podstawienia autobusu zastępczego i
która miała decydujący wpływ na udzielenie zamówienia, podczas gdy właściwa analiza czasu
podstawienia autobusu zastępczego przemawiała za wykluczeniem i odrzuceniem oferty, a
nie jej wybraniem jako najkorzystniejszej.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonania powtórnej czynności
oceny i badania ofert, a także ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący wskazywał, że podany przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Łosicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosicach,
dalej „PKS w Łosicach” czas podstawienia autobusu zastępczego (4 minuty) jest nierealny z
powodów technicznych, fizycznych i obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym i
wprowadza Zamawiającego w błąd.
Podane informacje, stanowiące kryterium pozacenowe, o czasie podstawienia autobusu
zastępczego są nieprawdziwe w znaczeniu, o jakim mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
gdyż były i są obiektywnie niezgodne z rzeczywistością. Biorąc pod uwagę siedzibę
przedsiębiorstwa PKS w Łosicach nie jest możliwe, aby autobusy były podstawione w ciągu 4
minut na przykład do Leśnej Podlaskiej.
Potwierdzeniem tego faktu jest czas wskazany w ofercie z 2018 r., kiedy to PKS w
Łosicach przedstawił czas podstawienia autobusu kilkakrotnie wyższy niż obecnie. Ponadto
nawet z pobieżnych wyliczeń, podawanych przez serwis Google-maps, dojazd z Łosic do

Leśnej Podlaskiej trwa około 25 minut, co w kontekście wskazania 4 minut przemawia za
odrzuceniem oferty.
W związku z powyższym Zamawiający wadliwie przyznał wykonawcy maksymalną
liczbę punktów w kryterium pozacenowym (40 punktów), gdyż w świetle doświadczenia
życiowego, zasad logiki i powszechnie dostępnej wiedzy, dotrzymanie czasu 4 minut nie było
i nie jest możliwe. Biorąc pod uwagę obowiązujące zasady ruchu drogowego oraz możliwości
techniczne pojazdów niemożliwe jest pokonanie drogi pomiędzy siedzibą PKS Łosice a
miejscami gdzie mają być dowożone dzieci w 4 minuty. Dla oceny możliwości podstawienia
autobusu zastępczego należy przede wszystkim kierować się odległością bazy przedsiębiorcy
(Łosice) od miejsca docelowego (Leśna Podlaska ). Odległość ta wynosi 27 kilometrów i żaden
pojazd, tym bardziej autobus,
nie pokona tej drogi w 4 minuty. Konsekwencją błędnej oceny
oferty PKS Łosice był jej wybór sprzeczny z przepisami ustawy Pzp, w szczególności z art. 91
ust. 1 i art. 91 ust. 2d oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w ustawowym terminie
przystąpił wykonawca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosicach, dalej „Przystępujący”, wnosząc o
oddalenie odwołania w całości.
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestników postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje
na oddalenie.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,
w szczególności z: ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, oferty złożonej przez Przystępującego, wyjaśnień składanych przez
Przystępującego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu, piśmie
procesowym Odwołującego oraz Przystępującego, a także oświadczenia i stanowiska stron
wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 13 października 2020 r.
Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.
Przedmiotem
zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w
Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2020/2021.
Zgodnie z pkt 14.2
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”,
Zamawiający jako kryteria oceny ofert wskazał cenę brutto z wagą 60% oraz czas
podstawienia autobusu zastępczego z wagą 40% liczony jako najkrótszy czas podstawienia

autobusu zastępczego z ważnych ofert. Zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ, wykonawcy w pkt 1 lit. B byli zobligowany wskazać, iż zobowiązują
się w przypadku awarii autobusu podstawić autobus zastępczy w czasie … min. od
wystąpienia awarii.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło trzech wykonawców: PKS w Radzyniu
Podlaskim
Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyniu Podlaskim z ceną brutto: 131.498,4 zł oraz
czasem podstawienia autobusu w 18 minut
, Odwołujący z ceną brutto: 109.750,3 zł oraz
czasem podstawienia autobusu w 15 minut
oraz Przystępujący z ceną brutto: 151.118,95 zł
oraz czasem podstawienia autobusu w 4 minut.
Zamawiający pismem z dnia 24 sierpnia 2020 r. zwrócił się do Przystępującego o
wyjaśnienie zobowiązania wykonawcy dotyczącego czasu podstawienia autobusu
zastępczego w czasie 4 minut od wystąpienia awarii oraz podania miejsc stacjonowania
autobusu zastępczego i sposobu szacowania czasu 4 minut na dojazd.
W odpowiedzi na powyższe, Przystępujący wyjaśnił, że posiada duże zaplecze
taborowe,
ponad 45 autobusów, i kadrowe, ponad 35 kierowców umożliwiające
natychm
iastową reakcję, w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów z i do szkoły w
Leśnej Podlaskiej. Wykonawca wskazał, iż w celu wywiązania się z zadeklarowanego czasu
reakcji, zabezpieczy rezerwowe autobusy wraz z kierowcami w lokalizacjach i w czasie
ro
zpoczynania kursów dowozowych, tj. Biała Podlaska, Leśna Podlaska, Stara Kornica oraz
rozpoczynania kursów odwozowych w Leśnej Podlaskiej. Wykonawca podniósł ponadto, iż
dysponuje też autokarami, które mogą być dodatkowo przekierowane na podmianę, w
przypa
dku wystąpienia awarii autobusów szkolnych wykonujących przewozy do Szkoły
Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. Dodatkowe możliwości reakcji umożliwiają autobusy, które
wykonują kursy w komunikacji na liniach: z Kornicy przez Leśną Podlaską do Białej Podlaskiej,
z Łosic przez Leśną Podlaską do Białej Podlaskiej, z Janowa Podlaskiego przez Hrud, Cicibór
do Białej Podlaskiej, z Kornicy przez Wólkę Nosowską do Łosic, z Kornicy przez Drobin do
Białej Podlaskiej, których trasa przejazdu oraz czas przejazdu praktycznie pokrywają się z
kursami przewozowymi do szkoły podstawowej.
Pismem z dnia 25 sierpnia 2020 r. Zamawiający ponownie zwrócił się do
Przystępującego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wywiązania się przez wykonawcę z
deklarowanego czasu reakcji, tj. czy we wskazanych przez w
ykonawcę miejscowościach będą
do dyspozycji autobusy z kierowcami jako rezerwy.
W odpowiedzi na powyższe, wykonawca potwierdził wyznaczenie w następujących
miejscowościach
Białej
Podlaskiej,
Drobinie,
Leśnej
Podlaskiej
punkty
rozpoczy
nania/kończenia przewozów autobusami, a także stacjonowania autobusów

rezerwowych wraz z kierowcami, podtrzymując swoje stanowisko, że ze względu na
możliwości organizacyjne, taborowe i kadrowe jakie posiada, jest w stanie wywiązać się z
deklarowanego 4 mi
nutowego czasu podstawienia autobusu zastępczego od wystąpienia
awarii.
W dniu 27 sierpnia
2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej.
Izba zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotow
ego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.
Izba uznała, że odwołanie zasługuje na oddalenie.
Odwołujący podnosił, że przedstawiony przez Przystępującego czas podstawienia
autobusu zastępczego (4 minuty) jest niemożliwy z powodów technicznych, fizycznych i
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadza Zamawiającego w błąd, a Zamawiający
poprzez wybór jego oferty naruszył art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy
przepis składa się z dwóch elementów, których łączne zaistnienie umożliwia dopiero
zastosowanie przewidzianej w nim sankcji, tj. obowiązek wykluczenia wykonawcy. Pierwszym
z nich jest wykazanie, że wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, drugim natomiast jest wykazanie, że
powyższe mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ocenie Izby procedura wykazania powyższych okoliczności powinna być
przeprowadzana indywidualnie w
każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

-
pomiędzy wykonawcą, którego dane okoliczności dotyczą, a Zamawiającym. W przypadku
jednak, gdy Zamawiający nie poweźmie przekonania o podstawach do wykluczenia
wykonawcy, a spór powstanie na etapie postępowania odwoławczego, obowiązek
dowiedzenia tych okoliczności w postępowaniu odwoławczym spoczywa na stronach i
uczestnikach postępowania, którzy z danych okoliczności wywodzą skutki prawne, zgodnie z
zasadą wyrażoną w art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, a także w art. 6 Kodeksu cywilnego.
W niniejszym postępowaniu odwoławczym Odwołujący powinien zatem dowieść
przede wszystkim, że kwestionowana przez niego decyzja Zamawiającego, tj. zaniechanie
wykluczenia
Przystępującego jest nieprawidłowa. Ze swojej strony zaś Zamawiający i
Przystępujący powinni dowodzić, że jest ona uzasadniona.
Tymczasem Odwołujący w swojej argumentacji nie udowodnił, aby było niemożliwe
podstawienie autobusu zastępczego w 4 minuty. Na podstawie twierdzeń Odwołującego nie
można przesądzić, czy mamy do czynienia z informacjami wprowadzającymi w błąd, tym
bardziej, że Odwołujący oparł się na założeniu, że dla oceny możliwości podstawienia
autobusu zastępczego należy kierować się odległością bazy przedsiębiorcy od miejsca
docelowego, co nie wy
nika z żadnego postanowienia SIWZ. Zamawiający nie sprecyzował w
kryteriach oceny ofert, że podstawą oceny będzie badanie czasu liczonego od siedziby
wykonawcy do miejsca dowozu dzieci.
Aby stwierdzić, że podano informację wprowadzającą w błąd należałoby wpierw
wskazać jaka byłaby prawdziwa, czego również Odwołujący nie podał, bowiem nie wskazał,
jaki jest najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego możliwy do zaoferowania przez
Przystępującego. Punktem wyjścia nie może być w tym przypadku czas wskazany w ofercie
Odwołującego, bowiem porównanie kryterium pozacenowego jakie zostało przyjęte w jego
ofercie z
kryterium pozacenowym Przystępującego nie może stanowić wystarczającego
dowodu na przedstawienie
przez Przystępującego informacji wprowadzających w błąd
Z
amawiającego. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostają także
twierdzenia Odwołującego o kryteriach w ofercie Przystępującego wskazanych w innych
postępowaniach (czy to z 2018 r., czy też z 2020 r.), gdyż dotyczą danych, które nie są
przedmiotem oceny w toku
niniejszego postępowania odwoławczego.
A
by dokonać wykluczenia wykonawcy z powodu podania informacji wprowadzających
w błąd, występuje konieczność ustalenia informacji, które pozostają w sprzeczności z
istniejącym stanem faktycznym. Innymi słowy są to informacje nieprawdziwe, niezgodne z
rzeczywistością, a których podanie przez wykonawcę skutkuje mylnym przekonaniem
zamawiającego co do istniejącej rzeczywistości. Nie jest wystarczającym dla uznania złożenia
informacji wpro
wadzających w błąd w ofercie zaistnienie pewnego stanu niepewności, czy

wywołanie pewnych wątpliwości, że być może podane informacje nie są ścisłe lub błędne, ale
niezbędne jest wykazanie tej kwestii. Podkreślić należy, że Odwołujący, aby skorzystać z
dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
winien wykazać w oparciu o niebudzące wątpliwości
dowody
, że Przystępujący przedstawił w złożonej przez siebie ofercie informacje odnośnie
czasu podstawienia autobusu zastępczego, punktowane w ramach kryterium pozacenowego,
które pozostają w sprzeczności z faktami, czego zdaniem Izby nie uczynił.
Ponadto Izba wskazuje, że brak w aktualnych przepisach, a konkretnie od nowelizacji
z 2016 r., podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania określonej w art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, na którą powoływał się Odwołujący.
Dodatkowo, Izba pominęła argumentację Odwołującego związaną z brakiem
możliwości zapoznania się z pismami z 25 i 26 sierpnia 2020 r. Przystępującego, bowiem
zgodnie z art. 96 ustawy Pzp, p
rotokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wraz z załącznikami jest jawny. Protokół postępowania udostępnia się na bieżąco od momentu
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół lub załączniki
udostępnia się na wniosek. Zatem, nic nie stało na przeszkodzie, aby Odwołujący zapoznał
się z korespondencją prowadzoną między Zamawiającym a Przystępującym, zwracając się ze
stosownym wnioskiem do Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty. Takiego
wniosku próżno szukać w dokumentacji postępowania.
R
easumując, Izba stwierdziła, że Zamawiający prawidłowo ocenił i wybrał jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przystępującego i nie dopuścił się naruszeń ustawy
Prawo zamówień publicznych w zakresie wskazanym w odwołaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 3 i § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………………..………….

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie