eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2197/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-10-02
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2197/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 2 października 2020 r., w
Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4
września 2020 r.
przez wykonawcę A. I. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Firma Transportowa „OMEGA” A. I., Częstochowa,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy A. I.
prowadzącej działalność gospodarczą
pod firmą Firma Transportowa „OMEGA” A. I., Częstochowa kwoty 6 750,00
złotych (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Przewodniczący: ……………………..……


Sygn. akt: KIO 2197/20

U z a s a d n i e n i e


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
(dalej:
Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej
ustawa Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRWI i
MATERIAŁÓW DO BADAŃ dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego II postępowanie”.

W dniu 4
września 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy A. I.
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Transportowa
„OMEGA” A. I., Częstochowa (dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
(1) art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez
na
ruszenie obowiązku wykluczenia wykonawcy GTM ECO sp. z o.o. (dalej „Wykonawca”),
który nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez
Zamawiającego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit, b) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej „SIWZ"), bowiem Wykonawca nie wykazał, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na co najmniej 50 000,00 PLN na dzień składania ofert. a w konsekwencji
powyższego nieodrzucenie oferty Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu; (2)
art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
poprzez nieodrzucenie oferty Wykonawcy, pomimo że oferta
zawiera błąd w wyliczeniu ceny w postaci podania nieprawidłowej wartości podatku VAT
przez Wykonawcę i zastosowanie przez niego zwolnienia, pomimo że powinien zastosować
stawkę podatku VAT 23%, co ma wpływ na wyliczenie ceny; (3) art. 90 ust. 1a pkt 1, ust. 2 i
3 ustawy Pzp poprzez brak wezwania Wykonawcy do
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
pomimo że ustawa obligatoryjnie wymaga takiego działania od Zamawiającego, podczas gdy
cena oferty Wykonawcy jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, a w konsekwencji zaniechanie analizy dotyczącej rażąco niskiej
ceny i nieodrzucenia oferty Wykonawcy, którego oferta zawiera rażąco niską cenę.

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu: unieważnienia wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu, ponownego zbadania i dokonania ocen złożonych w postępowaniu ofert
wszystkich Wykonawców, w tym Odwołującego, wykluczenia z postępowania Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
z powodu niespełnienia warunku udziału w

Postępowaniu określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ, a w konsekwencji
odrzucenia oferty Wykonawcy w p
ostępowaniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp,
odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art 89 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp
z powodu błędów
w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić, ewentualnie wezwanie Wykonawcy na
podstawie art 90 ust. 1
a pkt 1 i ust. 2 PZP do wykazania, że oferta Wykonawcy nie zawiera
rażąco niskiej ceny, a w razie nieudowodnienia ww. okoliczności - odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp,
dokonania wyboru oferty złożonej przez
Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu, zobowiązanie Zamawiającego
do przedłożenia akt postępowania i przeprowadzenie dowodu z dokumentów, oświadczeń i
informacji znajdujących się w aktach postępowania, w tym SIWZ.

W dniu
1 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
pełnomocnika Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa, w imieniu Odwołującego,
wniesione odwołanie. Umocowanie pełnomocnika obejmowało swoim zakresem prawo
cofnięcia odwołania.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 6 750,00 zł.

Przewodniczący: ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie