eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2127/20, KIO 2495/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-10-20
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2127/20
KIO 2495/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19
października 2020 r. w Warszawie odwołań
wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniach 31 sierpnia 2020 r. oraz
października 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Group AV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SLX Sp. z o.o. z siedzibą
w Komornikach
,
w
postępowaniu prowadzonym przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
przy udziale wykonawc
ów:
1) KOMPAS W., P. Sp. j.
z siedzibą w Lublinie
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO
2127/20,
2)
Trias AVI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO
2495/20,

orzeka:
1. Oddala
oba odwołania;
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Group AV Sp. z o.o., SLX Sp. z o.o. i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisów od odwołań.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………


Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający
 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce  prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż
wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz
z
opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz
tekstylia

. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 24 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/S 083-
195566.
KIO 2127/20
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Konsorcjum: Group AV Sp. z o.o., SLX Sp. z o.o. Siemens
Healthcare Sp. z o.o. wniosło odwołanie wobec zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy
Kompas w
części 3 zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie
przepisów: art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 14 ust 1 ustawy Pzp w zw.
z art. 70
1

§ 4 Kc, a także art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
Odwołujący wskazał, Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ dla części 3)
żądał by wraz z ofertą złożono szereg informacji:
 w opisie jednostki centralnej w pkt 11 tiret 8 wskazano, że do oferty należy dołączyć
wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus;
 w opisie komputera biurowego jednostki centralnej E15a w pkt 12 tiret 1 – wydruk
potwierdzający certyfikację rodziny produktów;
 w opisie komputera biurowego jednostki centralnej E15a w pkt 16 tiret 2 – deklarację
zgodności CE;
 w opisie komputera biurowego jednostki centralnej E15a w pkt 17 tiret 2 – oświadczenie
podmiotu realizującego serwis;
 w opisie komputera biurowego jednostki centralnej E15a w pkt 17 tiret 3 – certyfikat ISO
9001;2008 i autoryzację producenta dla wykonującego serwis;
 w opisie komputera biurowego jednostki centralnej E15a w pkt 17 tiret 4 – oświadczenie
producenta o sposobie realizacji serwisu;
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

 w opisie komputera biurowego jednostki centralnej E15a w pkt 17 tiret 7 – link do strony
potwierdzający dostęp do sterowników i uaktualnień;
 W opisie monitora pkt 19 – certyfikat ISO 9001;2000 i autoryzację producenta dla
wykonującego serwis;
 w opisie serwera graficznego E 15b tiret 2,3,4 – oświadczenia podmiotu realizującego
serwis lub producenta certyfikat ISO 9001;2008 i autoryzację producenta dla
wykonującego serwis oraz oświadczenie producenta o sposobie realizacji serwisu;
 w opisie serwera graficznego E 15b tiret 7 – link do strony potwierdzający dostęp do
sterowników i uaktualnień;
 w opisie serwera graficznego E 15b - monitor pkt 21 – oświadczenie producenta lub jego
przedstawiciela o przejęciu obowiązków gwarancyjnych;
 w opisie stacji graficznej do skanowania E18 pkt 16 tiret 2,3,4 – oświadczenia podmiotu
realizującego serwis lub producenta certyfikat ISO 9001;2008 i autoryzację producenta
dla wykonującego serwis oraz oświadczenie producenta o sposobie realizacji serwisu;
 w opisie stacji graficznej do skanowania E18 pkt 16 tiret – link do strony potwierdzający
dostęp do sterowników i uaktualnień;
 w opisie stacji graficznej do skanowania E18 - monitor pkt 24 – oświadczenie
producenta lub jego przedstawiciela o przejęciu obowiązków gwarancyjnych.
Odwołujący podniósł, że wykonawca Kompas nie złożył żadnego z ww. dokumentów,
oświadczeń i informacji (linków do stron, na których można odnaleźć oczekiwaną
informację). Dokumenty te miały potwierdzać oczekiwany sposób spełniania świadczenia (w
zakresie serwisu) oraz parametry oferowany urządzeń wymaganych w SIWZ lub możliwość
aktualizacji oprogramowania w sposób oczekiwany w SIWZ. Brak potwierdzenia wykonania
zamówienia w oczekiwany sposób i poprzez zaoferowanie rozwiązań wymaganych w SIWZ
powinien być podstawą odrzucenia oferty.
Odwołujący stwierdził, że przez pojęcie „treść oferty" należy rozumieć deklarowane
w
ofercie spełnienie wymagań Zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości,
jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu
zamówienia publicznego zamówienia. Podniósł, że oferta wykonawcy Kompas jest ofertą
niezgodną z wymaganiami SIWZ, niezawierającą wymaganych informacji i potwierdzeń
zasad realizacji przyszłej umowy. Nie chodzi przy tym wyłącznie o brak formalny w postaci
dokumentu, ale przede wszystkim o brak po stron
ie zamawiającego wiedzy, że zawarta
umowa będzie wykonana w wymagany sposób, tj. czy podmioty serwisujące spełnią
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

oczekiwane wobec nich wymagania zamawiającego, czy zamawiającemu zapewniono
dostęp do aktualizacji oprogramowania i sposób spełniania zobowiązań gwarancyjnych,
a
także czy oferowany sprzęt posiada wymagane parametry. Brak przedstawienia
wymaganych informacji i złożenia oświadczeń które potwierdzają cechy świadczenia i nie
zwrócenie na ten fakt uwagi przez zamawiającego, jest zaniechaniem, które narusza art. 14
Pzp i art. 701 § 4 Kc oraz art. 38 ust. 4 Pzp, będąc odstąpieniem od zasad prowadzenia
przetargu zapowiedzianych w SIWZ i
stanowiąc de facto zmianę treści SIWZ po upływie
terminu składania ofert. Naruszona została tym samym zasada związania organizatora
przetargu jego regułami po terminie składania ofert, a także zakaz zmian SIWZ po tym
terminie. Takie czynności zamawiającego sprawiły, że wykonawcy, którzy złożyli oferty, tak
jak Odwołujący z uwzględnieniem wszystkich wymagań, zostali pozbawieni szans na równą
konkurencję z wykonawcą, który zaoferował świadczenia nieodpowiadające wymaganiom
SIWZ, przez co mogły być one tańsze i w tej nieuczciwej konkurencji uzyskał zamówienie.
Zamawiający tolerując taką sytuację traktuje wykonawców nierówno, dozwalając jednemu
z
nich na uzyskanie przewagi wskutek niespełnieniu trudnych wymagań wskazanych w OPZ
i nie stoi na straży konkurencji zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 ust 1 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, odrzucenia oferty Kompas oraz powtórzenia czynności oceny ofert
bez udziału oferty Kompas.

KIO 2495/20
W dniu 1 października 2020 r. Konsorcjum: Group AV Sp. z o.o., SLX Sp. z o.o.
Siemens Healthcare Sp. z o.o. wniosło odwołanie wobec wyboru oferty wykonawcy Trias AVI
Sp. z o. o., mimo że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu, zaś wykonawca winien być
wykluczony z postępowania. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1)
art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy Trias, mimo niewycenienia wszystkich elementów
związanych z realizacją zamówienia, zaś Zamawiający w sposób nieuprawniony
dokonał w powyższym zakresie zmiany treści oferty,
2)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
Trias, mimo że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie dotyczącym sposobu
przygotowania oferty oraz obliczania ceny,
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

3)
art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp poprzez poprawienie om
yłek pisarskich,
rachunkowych i innych omyłek w ofercie wykonawcy Trias, mimo braku podstaw do tej
czynności;
4)
art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty wykonawcy Trias, mimo że istotne elementy części składowych ceny są rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia;
ewentualnie z ostrożności naruszenie:
5)
art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania
wykonawcy Trias do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny co do
istotnych elementów części składowych ceny;
6)
art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy Trias, mimo że wykonawca przedstawił Zamawiającemu
informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd w zakresie dotyczącym spełniania
przez niego warunków udziału w postępowaniu, co do doświadczenia w zakresie
realizacji dosta
wy wraz z montażem elektroakustyki i oświetlenia scenicznego
o
wartości min. 500.000, 00 zł brutto;
7)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Ad 1-3
Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt 13.4. SIWZ:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie
elektronicznej)
– do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ (przy
czym wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca powinna ona wówczas
obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i załącznikach).
Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f do SIWZ(...).

Zgodnie z punktem 13.5 SIWZ:
Ofertę, oświadczenia a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza
ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść
oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych
druków (Załącznik nr 3 - 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu dostaw powinna
potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ.

W pkt 16.2 SIWZ wskazano, że:
Należy wypełnić Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3fdo SIWZ
w
następujący sposób: - dotyczy części 1, 2, 3, 4 oraz 6 zamówienia
16.2.1. Podać cenę jednostkową netto w pozycji cenowej (kolumna 7).
16.2.2. Obliczyć wartość netto pozycji cenowej mnożąc cenę jednostkową netto razy ilość
(kolumna 4,5,6).
16.2.3. Obliczyć wartość brutto pozycji cenowej przez zwiększenie wartości netto
o
odpowiednią stawkę podatku VAT (kolumna 9).
16.2.4. Z
sumować wartość brutto wszystkich pozycji cenowych.
16.2.5. Zsumować wartości brutto wszystkich pozycji. W ten sposób obliczoną wartość
zamówienia wpisać do formularza ofertowego (Załącznik Nr 3 do SIWZ). – dotyczy części
5
zamówienia
16.2.6. Podać cenę jednostkową netto w pozycji cenowej (kolumna 4).
16.2.7. Obliczyć wartość netto pozycji cenowej mnożąc cenę jednostkową netto razy ilość
(kolumna 3).
16.2.8. Obliczyć wartość brutto pozycji cenowej przez zwiększenie wartości netto
o
odpowiednią stawkę podatku VAT (ko!umna6).
16.2.9. Zsumować wartość brutto wszystkich pozycji cenowych.

Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z 30 lipca 2020 r. poinformował go
o
poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej (zarówno w treści Formularza ofertowego, jak
i
w treści Formularza cenowego) oraz o poprawieniu innej omyłki w ofercie Wykonawcy
Trias.
W Formularzu ofertowym sporządzonym według Załącznika nr 3 do SIWZ
Zamawiający poprawił łączną cenę oferty, zaś w Formularzu cenowym sporządzonym wg
Załącznika nr 3a do SIWZ poprawił:
 omyłki rachunkowe wskazane w poz. nr 133, 199, 275,453, 474.
 inne omyłki wskazane w poz. 99, 222, 321, 410, 443, 445, 447, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 493.
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

W ocenie Odwołującego poprawienie omyłek rachunkowych w poz. nr 133, 199, 453
oraz 474 Fo
rmularza cenowego nie budzi wątpliwości. Zidentyfikowane przez
Zamawiającego omyłki mają charakter omyłek matematycznych, polegających na sposobie
zaokrąglania cen jednostkowych. Jednakże w pozostałym zakresie Zamawiający nie był
uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek poprawy cen jednostkowych wskazanych
w Formularzu ceno
wym. Istotnym jest, że Zamawiający na etapie postępowania przed
upływem terminu składania ofert podkreślał, że wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ winny być
uwzględnione przez Wykonawców w składanych ofertach. Zamawiający informował, że
pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Tymczasem modyfikacje treści SIWZ m. in.
w zakresie dotyczącym ilości oferowanego sprzętu, o których mowa w poz. 410, 442, 443,
445, 447, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 493 Formularza cenowego, nie zostały
uwzględnione przez wykonawcę Trias w złożonej ofercie.
Odwołujący podniósł, że ilość oferowanego sprzętu wyznacza jego zakres oraz
przesądza o zgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego. Niezaoferowanie
odpowiedniej ilości wymaganego sprzętu, w tym także jak w przypadku poz. 443, 445, 447,
467, 468, 469, 470, 471, 472, 493 Formularza cenowego, uwzględnienie dodatkowych
kosztów związanych z ilością (zakresem) oferowanego rozwiązania, niewymaganego przez
Zamawiającego, stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Próba sanowania
błędów oferty w związku z nieuwzględnieniem modyfikacji treści SIWZ co do ilości
wymaganego sprzętu, poprzez uznanie, że błędy te mają charakter „innej omyłki", stanowi
nadużycie ze strony Zamawiającego.
Inne omyłki – brak wyceny poz. .222
Odwołujący wskazał, że wykonawca Trias w złożonej ofercie nie wycenił poz. 222
Formularza
cenowego. Wykonawca określił jedynie nr referencyjny, przedmiot zamówienia
oraz ilość. W kolumnie dotyczącej określenia ceny jednostkowej, wartości netto oraz wartości
brutto wpisał wartość „0". Tymczasem Zamawiający zakwalifikował powyższe uchybienie
jak
o „inną omyłkę", wpisując w powyższe kolumny odpowiednio wartość „2" oraz „2,46".
W ocenie Odwołującego brak wyceny Aplikacji typu „player" (poz. 222 Formularza
cenowego) nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp i nie można tej sytuacji
uznać za inna omyłkę polegająca na niezgodności oferty z SIWZ. Konsekwencją zaniechania
wyceny całości przedmiotu zamówienia w sposób wynikający z SIWZ powinno być uznanie
oferty za niezgodną z treścią SIWZ i jej odrzucenie.
Inne omyłki – zmiana przedmiotu zamówienia
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Odwołujący podniósł, że wykonawca Trias w poz. 99 Formularza cenowego wskazał,
że oferuje „stojak mobilny". Tymczasem Zamawiający zakwalifikował powyższe uchybienie
jako „inną omyłkę", wpisując w to miejsce „uchwyt naścienny do monitora 65".
Z
daniem Odwołującego powyższe stanowi nieuprawnioną ingerencję z treść oferty.
Zamawiający nie przeprowadził w tym zakresie żadnej procedury wyjaśniającej mającej na
celu ustalenie przede wszystkim czy cena stojaka mobilnego jest właściwa dla uchwytu
naściennego do monitora 65". Stojak oraz uchwyt, mogą posiadać inne przeznaczenie, nie
sposób więc uznać, że cena dla ww. sprzętu będzie taka sama. Poprawienie treści oferty
w
powyższym zakresie jest uprawnione w świetle art. 87 ust. 3 pkt 3 ustawy Pzp.
Omyłka pisarska – zmiana ceny jednostkowej
Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z 30 lipca 2020 r. poinformował
wykonawcę Trias oczywistej omyłki rachunkowej m. in. w poz. 275 Formularza cenowego.
W
odpowiedzi na powyższe wykonawca poinformował, że nie zgadza się na poprawienie
powyższej ceny w sposób prezentowany przez Zamawiającego. W jego ocenie należało
poprawić cenę jednostkową, gdyż podczas wpisywania ceny jednostkowej w Formularz
cenowy, przypadkowo wpisano dodatkowe „0", co stanowi oczywistą omyłkę pisarską.
W
ślad za powyższym Zamawiający unieważnił czynności poprawienia oczywistej omyłki
rachun
kowej oraz dokonał poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej. Zamawiający wskazał,
że poprawia ofertę Wykonawcy w ten sposób, że w poz. 275 Tabeli Zamawiający przyjmuje
za cenę jednostkowa netto kwotę 1.084, 60 zł w miejsce wskazanej przez wykonawcę kwoty
10.846,00 zł
.
Odwołujący podniósł, że czynność Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia.
Z
treści pkt 13.7.SIWZ wynikało wprost, że cena winna być ustalona zgodnie z opisem
w
rozdziale 16 SIWZ. Należało podać cenę jednostkową netto w pozycji cenowej kolumna
7 oraz obli
czyć wartość netto pozycji cenowej mnożąc cenę jednostkową netto razy ilość
(kolumna 4.5.6). Postanowienia siwz w powyższym zakresie są wiążące zarówno dla
wykonawcy, jak i dla Zamawiającego. Skoro Zamawiający określił sposób przygotowania
oferty i obliczania ceny, to winien trzymać się wytycznych płynących z dokumentacji
przetargowej. Z treści SIWZ wynika, że kluczowe dla obliczenia całkowitej ceny oferty, jest
prze
de wszystkim określenie cen jednostkowych odnoszących się do oferowanego sprzętu.
Cena jednostkowa determinuje bowiem sposób obliczania wartości dla danej pozycji
cenowej przy uwzględnieniu także ilości wymaganego sprzętu. Gdyby cena jednostkowa nie
miała znaczenia, z pewnością nie znalazłaby się jako jeden z istotnych elementów określenia
ceny całkowitej wynikającej z oferty. Zamawiający nie pominął tej wartości ani nie wskazał
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

też, że cena jednostkowa będzie ustalana na podstawie ilorazu wartości danej pozycji i jej
ilości.
Zdaniem Odwołującego wskazanie ceny jednostkowej na poziomie 10.846, 00 zł, jak
również wskazanie tej samej wartości w kolumnie „wartość netto", nie spełnia przesłanki
oczywisto
ści omyłki. Zamawiający uznał, że przedmiotową sytuacją należy zakwalifikować
jako oczywistą omyłkę pisarską dopiero po wyjaśnieniach wykonawcy Trias. Poprawienie
omyłki nie było zatem możliwe bez ingerencji wykonawcy. Uznanie wyjaśnień w powyższym
zakresie wskazywać może na prowadzenie przez Zamawiającego negocjacji w przedmiocie
ofe
rowanej ceny, które w świetle art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp są niedozwolone i prowadzą
do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców.
Odwołujący zaznaczył, że wykonawca Trias nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w sposób wskazany przez Zamawiającego, a konsekwencją braku takiej zgody
winno być odrzucenie oferty. Postanowienia SIWZ zamówienia w zakresie opisu sposobu
obliczenia ceny, stanowiły jednoznaczne, precyzyjne i spójne wytyczne dla wykonawców
w
jaki sposób należy skalkulować cenę. Wykonawcy winni wskazać w sposób niebudzący
wątpliwości m. in. cenę jednostkową, a następnie na jej podstawie dokonać obliczeń wartości
danej pozycji przy uwzględnieniu ilości oferowanego sprzętu. Skoro wykonawca Trias
obliczył cenę w sposób odmienny niż wynikający z treści SIWZ, to powyższe jednoznacznie
wskazuje, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Zdaniem Odwołującego działania Zamawiającego w zakresie dotyczących
poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych czy też innych omyłek, są co najmniej
niespójne i niekonsekwentne. Zamawiający z jednej strony sanował błędy zidentyfikowane
w
ofercie wykonawcy Trias, z drugiej zaś strony zaniechał poprawienia omyłek. Dotyczy to
m. in. poz. nr 2 oraz poz. 171-176 Formularza cenowego.
Jest:
171.
E1/E2
Monitor dotykowy 22"
0 0 2 2 298,00
2 298,00
172.
MONUTM_AV_3
Uchwyt do monitora
22"
0 0 2 859,00
859,00
173.
SPEAK_AV
Głośnik do zabudowy
0 0 2 104,00
104,00
174.
AMP_AV
Wzmacniacz audio
0 0 2 1 490,00
1 490,00
175.
PLAY_AV
Player multimedialny
0 0 2 4 004,00
4 004,00
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

176.
AP_PLAYER
Aplikacja typu "player"
0 0 2 2,00
2,00
Powinno być:
171.
E1/E2
Monitor dotykowy 22"
0 0 2 2 298,00
4 596,00
172.
MONUTM_AV_3
Uchwyt do monitora
22"
0 0 2 859,00
1 718,00
173.
SPEAK_AV
Głośnik do zabudowy
0 0 2 104,00
208,00
174.
AMP_AV
Wzmacniacz audio
0 0 2 1 490,00
2 980,00
175.
PI_AY_AV
Player multimedialny
0 0 2 4 004,00
8 008,00
176.
AP_PLAYER
Aplikacja typu „player"
0 0 2 2,00
4,00
Ad 4-5
Odwołujący podniósł, że części składowe wyceny wskazane w ofercie wykonawcy
Trias w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że ceny te noszą znamiona ceny rażąco
niskiej.
E10
– projekcja – lekcje muzealne
Wykonawca Trias wycenił poz. 439 Formularza cenowego na kwotę: 7473,00 PLN
netto / 9191,79 PLN brutto.
Należy zauważyć, iż zgodnie z brzmieniem treści załącznika do SIWZ pn.
OZal_l_do_SIWZ_CZ_l_KONTENTY_I_GRAFIKI_OPIS.pdf,
str. 13 do stanowiska E10
PROJEKCJA projektor + ekran -
stanowisko z dźwiękiem w pozycji tej:
 Należy przewidzieć 30 minut dodatkowego materiału archiwalnego PKF (3 tematy x 10
minut) . Teksty z filmów należy przetłumaczyć na j. angielski
 Należy pozyskać i przetłumaczyć następujące materiały filmowe:
 „Nowa Sztuka", reżyseria Tadeusz Makarczyński. Produkcja: Film Polski, Wytwórnia
Filmów Dokumentalnych, rok produkcji: 1950. Czas: 16 min. [w zasobach Instytutu
Audiowizualnego Filmoteki Narodowej]
 „Podaj cegłę, czyli polski socrealizm", scenariusz i reżyseria Andrzej Sapija.
Produkcja: Agencja Produkcji Filmowej, Kamerovid, Telewizja Polska, TV Plane
tę,
rok produkcji: 2001. Czas: 53 min.
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

 „Ballada o prawdziwym kłamstwie", scenariusz i reżyseria Andrzej Trzos-
Rastawiecki. Produkcja: Video Studio Gdańsk, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Telewizja Polska, Wytwórnia Filmowa Czołówka, rok produkcji: 2007. Czas: 74 min.
Zdaniem Odwołującego skalkulowana cena wskazuje, że nie ujęto w niej przede
wszystkim realnych kosztów pozyskania licencji do materiałów filmowych wskazanych przez
Zama
wiającego. Koszt wykonania tłumaczeń do wskazanych przez Zamawiającego
materiałów filmowych (wg uśrednionej stawki) przekracza zdecydowanie wartość ofertowanej
ceny. Stałe, minimalne koszty wykonania tego stanowiska to:
 pozyskanie licencji do materiałów filmowych na 7 lat o wartości ponad 48 310,00 zł
netto,
 tłumaczenie tekstów z filmów na j. angielski (ok 173 str. A4) to koszt 7 800,00 zł netto,
dodatkowo należy ponieść koszty opracowania wsadów merytorycznych do stanowiska
multimedialnego E10.
Co więcej, zgodnie z wyjaśnieniami treści SIWZ z 27 maja 2020 r. zapewnienie
wszystkich licencji jest obowiązkiem Wykonawcy. Wszystkie licencje muszą uprawniać
zamawiającego co najmniej do prezentacji materiału objętego licencją w ramach odpłatnego
udostępniania na ekspozycjach w siedzibie zamawiającego w sposób opisany w siwz i przez
okres trwałości projektu, tj. do dnia 18.12.2027 r.

Zdaniem Odwołującego wykonawca Trias nie tylko zaoferował ceny nierynkowe, ale
także nie oszacował kosztów związanych z realizacją zamówienia w powyższym zakresie.
Mównica
Odwołujący podniósł, że w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia należy
dostarczyć mównicę (Zal 1 do SIWZ CZ 1 ZABUDOWY EKSPOZYCYJNE
ZESTAWIENIE.pdf). Wykonawca Trias w poz. 15 Formularza cenowego wycenił mównicę na
kwotę 3500,00 PLN netto / 4305,00 PLN brutto. Wg wiedzy Odwołującego oraz
z
pozyskanych informacji koszt wykonania mównicy to koszt ponad 15 000 zł netto. Zatem
kwota sprzedaży TRIAS jest ponad 4-krotnie niższa niż kwota pozyskania tego sprzętu.
Montaż systemu
Odwołujący wskazał, że w poz. 241 Formularza cenowego „Montaż, instalacja
urządzeń, kalibracja urządzeń, uruchomienie systemu zarządzania ekspozycją,
programowanie sys
temów, integracja systemów, dokumentacji powykonawcza, szkolenie
użytkownika" wykonawca wskazał kwotę 6500,00 zł. W ocenie Odwołującego powyższa
wartość jest wartości nierealną, niepokrywającą kosztów realizacji zamówienia w zakresie
dotyczącym montażu systemu. Odwołujący podniósł, że ramach powyższego należało
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

wycenić koszty dostawy, montażu, skonfigurowania między innymi 16 monitorów
w zabudowach sceno
graficznych, 2 projektorów wraz z playerami, 11 głośników, ścianki
projekcyj
nej, skonfigurowania serwera multimedialnego, pomalowania farbą projekcyjną
ściany, zainstalowania 75 markerów wraz z 35 audioprzewodnikami, zainstalowania
urządzeń w szafie rackowej, integracji systemu sterowania urządzeniami. W powyższym
zakresie wykonawca winien przeprowadzić szkolenia oraz opracować stosowną
dokumentację. Kwota zaoferowana przez Trias, nie pokrywa kosztów związanych
z
wykonaniem ww. czynności.
W ocenie Odwołującego zarówno montaż w lokalizacji Stajnia o powierzchni ok.
280m2 systemu projekcji, systemu prezentacji treści, systemu nagłośnienia, systemu
audioprzewodników, systemu zarządzania ekspozycją wraz z integracją systemu sterowania
całej wystawy z innymi pomieszczeniami stanowią istotne elementy składające się na
przedmiot zamówienia, a zatem ich wycena stanowi istotną część składową oferowanej ceny
z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
Odwołujący stwierdził, że mając na uwadze, iż przedmiotem zamówienia jest
wyposażenie ekspozycyjne, niewątpliwie projektor, mównica oraz montaż systemu stanowią
istotne element składowe zamówienia. Skoro tak, to kluczowe dla ich oceny winien być
sposób wyceny przez wykonawcę. Tymczasem Trias zaniżył ceny ww. części w sposób,
który jednoznacznie wskazuje, że zaoferowane przez niego ceny jednostkowe w powyższym
zakresie noszą znamiona ceny rażąco niskiej.
Z ostrożności procesowej, Odwołujący na wypadek niepodzielenia przez Izbę
powyższego zarzutu, zarzucił zaniechanie wezwania wykonawcy Trias do złożenia wyjaśnień
w
przedmiocie istotnych elementów części składowych ceny. Wskazał na obowiązek
wezwania do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, jeżeli ta budzi
w
ątpliwości. Skoro wykonawca Trias zaniżył ceny istotnych części składowych oferty, to
koniecz
nym jest uzyskanie stosowanych wyjaśnień mających na celu przede wszystkim
ustalenie, czy wykonawca wykona należycie dostawę wyposażenia ekspozycyjnego.
Ad 6
Odw
ołujący wskazał, że zgodnie z punktem 6.2.3 lit. a część 1 zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

co najmniej
jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zabudów
ekspozycyjnych o wartości min. 500.000,00 zł brutto;
oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem
elektroakustyki i oświetlenie scenicznego o wartości min. 500.000,00 zł brutto,
oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu i dostawie kontentu(ów)
graficznych (przez kontent należy rozumieć stworzenie, zainstalowanie i wdrożenie do
użytku interaktywnych multimedialnych animacji i prezentacji lub aplikacji multimedialnych
przeznaczonych dla sprzętu komputerowego, o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym)
o
wartości min. 200.000,00 zł brutto.

Wykonawca Trias składając ofertę oświadczył, że spełnia warunki udziału
w
postępowaniu, a w wyniku wezwania Zamawiającego do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie ww. warunków, złożył Wykaz dostaw. Z treści Wykazu dostaw
wynika, że dla poz. 1 wykonawca wskazał realizację zamówienia pn. Utworzenie
Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku,
które wg oświadczenia
wykonawcy obejmowało m. in. dostawę wraz z montażem elektroakustyki i oświetlenia
scenicznego o wartości większej niż 500.000, 00 zł (sala kinowa z projekcją holograficzną).
Dla poz. nr 2 Wykonawca wskazał zaś zamówienie na Kompleksowe wykonanie Ekspozycji
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka,
które wedle oświadczenia wykonawcy
Trias obejmowało swoim zakresem m. in dostawę wraz z montażem elektroakustyki
i
oświetlenia scenicznego o wartości większej niż 500.000, 00 zł (całość wystawy). Dla poz.
1 Wykazu dostaw, wykonawca jako dokument potwier
dzający należyte wykonanie dostaw
złożył protokół odbioru końcowego, realizacji zadania objętego Umową nr BPN-T.272.6.2018
/BPNT z dnia 12 lipca 2018 r. sporządzony w dniu 16 marca 2020 roku
oraz oświadczenie
własne dotyczące zakresu wykonanych prac (w tym m. in. dostawę wraz z montażem
elektroakustyki i oświetlenia scenicznego o wartości większej niż 500.000, 00 zł). Dla poz.
2
Wykazu dostaw wykonawca nie złożył dokumentu referencyjnego.
Odw
ołujący podniósł, że wykonawca Trias wprowadził Zamawiającego w błąd co do
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca oświadczył bowiem,
że posiada doświadczenia w realizacji dostaw wraz z montażem elektroakustyki i oświetlenia
sceniczne
go o wartości większej niż 500.000. 00 zł brutto, podczas gdy umowy właściwe dla
powyższych realizacji, nie obejmowały swoim zakresem dostawy i montażu oświetlenia
scenicznego. W związku z tym, że błędne informacje dotyczą dokumentów potwierdzających
s
pełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy zakładać, że gdyby Zamawiający miał
rzetelne informacje w tym zakresie, nie mógłby uznać oferty wykonawcy Trias jako
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

najkorzystniejszej, a zastosowałby sankcję wykluczenia go z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Odwołujący podkreślił, że dla przypisania wykonawcy odpowiedzialności na
podstawie rzeczonego przepisu wystarczającym jest możliwość przypisania mu winy
nieumyślnej, która zgodnie z nauką prawa cywilnego może przybrać formę lekkomyślności
lub niedbalstwa. Działanie lub zaniechanie nieumyślne może być przypisane wykonawcy,
który nie dochował należytej staranności. Z kolei zgodnie z definicją zawartą w art. 355 §
1
ustawy Kc należyta staranność to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego
rodzaju.
Odwołujący stwierdził, że wykonawca Trias złożył oświadczenie, iż posiada
wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w realizacji m. in. dostawy i montażu
oświetlenia scenicznego, podczas gdy z treści umów właściwych dla realizacji, o których
mowa w poz. 1 i
2 Wykazu wynika wprost, że przedmiot zamówienia nie obejmował dostawy
i mon
tażu oświetlenia scenicznego.
Z treści dokumentacji przetargowej dla zamówienia wskazanego w poz. nr 1 Wykaz,
w
szczególności Załącznika nr 1a – PFU nie wynika, że przedmiot zamówienia dotyczył m.in.
oświetlenia scenicznego. Wskazano jedynie na oświetlenie awaryjne, ogólne, ekspozycyjne,
scenograficzne. Z treści dokumentacji przetargowej wynika, że budynek posiada: oświetlenie
sportowe stadionu,
oświetlenie ogólne wewnętrzne, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
oświetlenie awaryjne zapasowe pomieszczeń, służących prowadzeniu akcji ppoż.
I
ewakuacyjnej, oświetlenie kierunkowe, oświetlenie przeszkodowe oraz oświetlenie
miejscowe. W salach ekspozycy
jnych przewidziano dwa typy oświetlenia: oświetlenie
techniczne realizowane poprzez siatkę lamp sufitowych/podwieszanych z możliwym
włączaniem części jako oświetlenia nocnego oraz oświetlenie wystawowe/eksponatów
poprzez siat
kę szyn zasilających trójfazowych i modułów oświetleniowych dobranych do
eksponatów (w założeniu min. 2 moduły na eksponat). Dodatkowo przewidziano rozwiązanie
doświetlenie elewacji szklanej, wejść głównych i chodnika na zewnątrz przed witrynami
montowane wewnątrz budynku – brak możliwości ingerencji w część zewnętrzną budynku.
Sterowanie ww. oświetleniem realizowane będzie centralnie z przekaźnikiem zmierzchowym
i
podziałem na oświetlenie nocne i wieczorowe. Wskazano także oświetlenie ewakuacyjne
i
kierunkowe, traktów komunikacyjnych i stref otwartych, zasilane będzie indywidualnych
modułów akumulatorowych z podtrzymaniem min. 1 h.
W zakresie poz. nr 2 Wykazu Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie przewidział
realizacji oświetlenia scenicznego. Dokumentacja przetargowa odnosi się wyłącznie do
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

oświetlenia ekspozycyjnego. Wynika to wprost z rysunków oraz specyfikacji technicznej
urządzeń.
Zdaniem Odwołującego powyższe wskazuje co najmniej na niedbalstwo po stronie
wykonawcy Trias, które determinuje konieczność wykluczenia go z przedmiotowego
postępowania. Odwołujący podkreślił, że za informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego uważa się takie informacje, które nie są zgodne z rzeczywistością,
istniejącym stanem faktycznym, oddają fałszywie stan faktyczny, który ma znaczenie dla
dan
ego postępowania. Na skutek podania takich informacji Zamawiający pozostaje
w
błędzie, czyli ma mylne wyobrażenie o rzeczywistości lub też brak jakiegokolwiek
wyobrażenia o niej. Istotna jest sama treść informacji i to, jaki skutek mogły one wywołać
w
świadomości Zamawiającego, niezależnie od okoliczności, czy wprowadzenie w błąd
rzeczywiście nastąpiło.
Odwołujący zaznaczył, że brak jest podstaw do zastosowania przez Zamawiającego
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż informacji nieprawdziwych nie można zastępować
informacjami prawdziwymi. Należy odróżnić sytuację niespełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu i jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp, od sytuacji, w której wykonawca celowo wprowadza Zamawiającego w błąd co
do posiadanego przez niego doświadczenia.
Ad 7
Odwołujący podniósł, że w konsekwencji zarzucanych wyżej naruszeń doszło również
do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż sytuacja, w której zamawiający na równi traktuje
oferty, które winny zostać odrzucone, jak i oferty sporządzone w sposób prawidłowy, stanowi
naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty Trias i wykluczenia tego wykonawcy
z
postępowania oraz dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Na podstawie dokument
acji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę
stanowiska stron, Izba
ustaliła i zważyła, co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący w odniesieniu do obu spraw spełnia
określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej,
tj. ma interes w
uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu
zamówienia.
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Izba dopuściła do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
wykonawców: KOMPAS W., P. Sp. j. (w sprawie o sygn. akt KIO 2127/20) oraz Trias AVI Sp.
z o.o. (w sprawie o sygn. akt KIO 2495/20).
Izba nie dopuściła natomiast do postępowania odwoławczego w obu sprawach
wykonawcy Tronus Polska Sp. z
o.o. Izba ustaliła, że w zgłoszeniu przystąpienia wykonawca
ten
nie wskazał strony, do której przystępuje ani nie wykazał posiadania interesu
w
rozstrzygnięciu odwołania na korzyść jednej ze stron postępowania odwoławczego.
W
związku z tym Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienia nie spełnia wymagań
określonych w art. 185 ust. 2 zd. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony do której przystępuje. Tym samym zgłoszenie przystąpienia należało uznać
za nieskuteczne.
Sygn. KIO 2127/20:
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Izba ustaliła, że Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie określił katalogu
dokumentów żądanych na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego. Ponadto katalog taki nie został określony w głównej
części SIWZ, natomiast w wybranych postanowieniach załącznika nr 1 do SIWZ
Zamawiający wskazał na wymagane dokumenty lub informacje, tj.:
 zgodnie z pkt 11 tiret 8 opisu jednostki centralnej komputera biurowego E 15a do oferty
należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus,
 zgodnie z pkt 12 tiret 1 opisu jednostki centralnej komputera biurowego E 15a wykonawca
dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny
produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta
oferowanego komputera),
 zgodnie pkt 16 tiret 2 opisu jednostki centralnej komputera biurowego E 15a: deklaracja
zgodności CE (załączyć do oferty),
 zgodnie pkt 17 tiret 2 opisu jednostki centralnej komputera biurowego E 15a wymagane
jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta
sprzętu o spełnieniu tego warunku,
 zgodnie pkt 17 tiret 3 opisu jednostki centralnej komputera biurowego E 15a firma
serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do
oferty,
 zgodnie pkt 17 tiret 4 opisu jednostki centralnej komputera biurowego E 15a wymagane
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio
przez Producenta,
 zgodnie pkt 17 tiret 7 opisu jednostki centralnej komputera biurowego E 15a dostęp do
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera
– do oferty należy dołączyć link strony,
 zgodnie pkt 17 opisu monitora firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera –
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty,
 zgodnie z pkt 16 tiret 2,3,4 opisu serwera graficznego E 15b:
w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest
dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu
o spełnieniu tego warunku
firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do
oferty
serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta
– wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta
potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
 zgodnie z pkt 16 tiret 7 opisu serwera graficznego E 15b dostęp do najnowszych
sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

do ofe
rty należy dołączyć link strony,
 zgodnie z pkt 21 opisu serwera graficznego E 15b – monitor, do oferty należy dołączyć
oświadczenie
producenta
oferowanego
monitora
lub
jego
autoryzowanego
przedstawiciela o przejęciu obowiązków gwarancyjnych w przypadku odstąpienia
Wykonawcy od ich wypełniania,
 zgodnie z pkt 16 tiret 2,3,4 opisu stacji graficznej do skanowania E18:
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest
dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu
o spełnieniu tego warunku
firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do
oferty
serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta
– wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta
potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
 zgodnie z pkt 16 tiret 7 opisu stacji graficznej do skanowania E18 ostęp do najnowszych
sterow
ników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

do ofe
rty należy dołączyć link strony,
zgodnie z pkt 16 tiret 7 opisu stacji graficznej do skanowania E
– monitor, do oferty należy
dołączyć oświadczenie producenta oferowanego monitora lub jego autoryzowanego
przedstawiciela o przejęciu obowiązków gwarancyjnych w przypadku odstąpienia
Wykonawcy od ich wypełniania.
Zamawiający w dniu 27 maja 2020 r. udzielił następujących wyjaśnień do SIWZ:
Pytanie Nr 16.
W związku z przedmiotem zamówienia na dostawy i konieczności
jednoznacznego określenia przedmiotu oferty dla równego traktowania wykonawców prosimy
o udostępnienie wzoru formularza wykazu oferowanych urządzeń lub wskazanie, w którym
miejscu formularza oferty Wykonawca ma obowiązek wpisać nazwy i modele oferowanych
urządzeń w celu jednoznacznego określenia przedmiotu oferty?

Odpowied
ź: Zamawiający nie wymaga wpisywania w formularzu nazw i modeli oferowanych
urządzeń ani składania kart katalogowych w trakcie trwania postępowania. Obowiązkiem
wykonawcy jest przyjęcie do wyceny sprzętu odpowiadającego wymaganiom wskazanym
w
SIWZ i załącznikach. Zasady weryfikacji zgodności dostaw z umową określone zostały
w paragrafie 6 ust. 6-
9 wzoru umowy. Zamawiający informuje jednocześnie, że na etapie
prowadzonego postępowania: - ma prawo żądania wyjaśnienia treści oferty (w tym
w
odniesieniu od oferowanego sprzętu) na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jeżeli będzie ona budziła jego wątpliwości co do zgodności treści oferty z treścią
SIWZ; -
ma prawo żądania wyjaśnienia treści oferty w zakresie oferowanego przedmiotu

Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

zamówienia na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wystąpią
przesłanki domniemania rażąco niskiej ceny.

Zgodnie z § 5 ust. 6 wzoru umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych po złożeniu
zlecenia, wykonawca przedstawi w formie pisemnej szczegółowe zestawienie dostarczonych
urządzeń w szczegółowości określonej załącznikiem do SIWZ ze wskazaniem: a) producenta
b) modelu c) opisu technicznego d) zdjęcia.
Ponadto § 5 wzoru umowy stanowi:
ust. 7:
Zamawiający nie dokona odbioru urządzeń w sytuacji braku wykonania obowiązku,
o
którym mowa w ust. 6, a jakiekolwiek opóźnienia wynikłe z tego tytułu będą traktowane
jako opóźnienia z winy wykonawcy
.
ust. 8:
Zestawienie, o którym mowa w ust. 6 będzie podstawą oceny zgodności oferowanego
sprzętu z wymaganiami zamawiającego
.
ust. 9:
W sytuacji stwierdzenia, że sprzęt ujęty w zestawieniu nie spełnia wymogów
zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do korekty zestawienia i zaproponowania
sprzętu zgodnego z wymaganiami zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia
przekazania mu uwag przez zamawiającego
.
Przystępujący nie złożył dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Przepisy, których naruszenie zarzucił Zamawiającemu Odwołujący stanowią:
 art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
.
 art. 7 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
i
równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności
i
przejrzystości
.
 art. 70
1

§ 4 Kc: Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili
złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować
zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu
.
 art. 38 ust. 4 ustawy Pzp: W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie

Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio
.
W ocenie Izby żaden z przywołanych przepisów nie został naruszony, gdyż ze
względu na sposób sformułowania wymagań dotyczących dokumentów przedmiotowych nie
można uznać, że Zamawiający skutecznie żądał ich złożenia.
Po pierwsze
podkreślenia wymaga, że Zamawiający nie określił w ogłoszeniu
o
zamówieniu obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy lub
usługi spełniają wymagania określone w SIWZ. Art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
a
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające m.in. spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający
wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
zaproszeniu do składania ofert. Z powyższego wynika, że w postępowaniu prowadzonym
w
trybie przetargu nieograniczonego konieczne jest określenie wymaganych dokumentów
przedmiotowych zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ, a obowiązek ten ma
chara
kter bezwzględny.
Dodatkowo warto zauważyć, że również w głównej części SIWZ nie określono
katalogu takich dokumentów, wymagania w tym zakresie pojawiły się jedynie w niektórych
punktach OPZ. Jakkolwiek n
ie ulega wątpliwości, że OPZ jest integralną częścią SIWZ, to
jednak
sposób sformułowania tych wymogów trudno uznać za przejrzyste określenie
żądanych dokumentów, dla zachowania takiej przejrzystości zasadne byłoby wskazanie
wymaganych dokumentów w taki sposób, w jaki zostały określone np. dokumenty mające
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. poprzez zamieszczenie ich
katalogu w podstawowej części SIWZ. Chociaż ta kwestia sama w sobie nie ma
rozstrzygającego znaczenia, to potwierdza, że dokumentacja postępowania w tym zakresie
został przygotowana w sposób nieuporządkowany.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wyjaśnienia, jakich Zamawiający udzielił
27 maja 2020 r. w odpowiedzi na pytanie nr 16
. Wyjaśnienia te co prawda wprost nie
odnos
zą się do wszystkich dokumentów przedmiotowych, ale zawierają informację, że
Zamawiający nie wymaga wpisywania w formularzu nazw i modeli oferowanych urządzeń ani
składania kart katalogowych w trakcie trwania postępowania. Jak wskazał Zamawiający,
o
bowiązkiem wykonawcy jest przyjęcie do wyceny sprzętu odpowiadającego wymaganiom
wskazanym w
SIWZ i załącznikach. W świetle tak udzielonej odpowiedzi wykonawcy mogli
przyjąć, że Zamawiający nie wymaga złożenia – na etapie ofertowania – żadnych
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

dokumentów przedmiotowych, skoro nie wymaga ani zidentyfikowania oferowanych
urządzeń, ani przedstawienia dla nich kart katalogowych. Zauważyć przy tym należy, że tak
właśnie zostało to przez wykonawców zrozumiane, gdyż spośród sześciu wykonawców,
którzy złożyli ofertę w części 1 zamówienia, jedynie Odwołujący załączył do oferty
dokumenty przedmiotowe.
Z powyższym korespondują postanowienia § 5 wzoru umowy, z których wynika m.in.,
że dopiero na etapie realizacji zamówienia wykonawca przedstawi w formie pisemnej
szczegółowe zestawienie dostarczonych urządzeń w szczegółowości określonej
załącznikiem do SIWZ ze wskazaniem producenta, modelu, opisu technicznego i zdjęcia
oraz że będzie to podstawą oceny zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami
Zamawiającego. Wskazuje to, że weryfikacja zgodności dostaw z wymaganiami
Zamawiającego ma nastąpić na etapie realizacji umowy.
Zauważenia wymaga również, że odpowiedź na pytanie nr 16 ma o tyle znaczenie, że
zgodnie z OPZ w
pierwotnym brzmieniu Zamawiający wymagał podania w ofercie modelu,
symbolu oraz producenta oferowanych urządzeń. Przykładowo w punkcie 1 opisu jednostki
centralnej komputera biurowego E 15a zapisane było, że w ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta. Analogiczne wymagania sformułowano w odniesieniu do
innych urządzeń. Skoro więc Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 16 zmienił OPZ w ten
sposób, że nie wymaga wpisywania w formularzu nazw i modeli oferowanych urządzeń
i
składania kart katalogowych, to (abstrahując od zasadności takiej zmiany – kwestia ta nie
była bowiem przedmiotem rozpoznawanych przez Izbę zarzutów) należy stwierdzić, że
wykonawcy mogli przyjąć, że Zamawiający nie wymaga złożenia – na etapie ofertowania –
żadnych dokumentów przedmiotowych, skoro nie wymaga ani zidentyfikowania oferowanych
urządzeń, ani przedstawienia dla nich kart katalogowych. Z pewnością wymaganie
przedstawienia takich dokumentów było co najmniej wątpliwe, a wątpliwości te nie mogą
skutkować dla wykonawców negatywnymi konsekwencjami.
W związku z powyższym niezłożenie przez Przystępującego wskazanych
w
odwołaniu dokumentów nie mogło powodować żadnych konsekwencji, a tym samym
odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sygn. akt KIO 2495/20:
Zarzuty dotyczące poprawienia omyłek w ofercie Przystępującego
Zarzuty są niezasadne.
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Izba ustaliła, że pismem z 30 lipca 2020 r. Zamawiający poinformował
Przystępującego o poprawieniu w jego ofercie – na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
– innych omyłek polegających na niezgodności oferty SIWZ, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty.
Zamawiający dokonał m.in. następujących poprawek w formularzu cenowym
złożonym przez Przystępującego:
Poz.
Przedmiot
zamówienia
Ilość
(Oficyna
płd.)
Ilość
(Oficyna
płn.)
Ilość
(Stajnia)
Cena
jedn.
netto
Wartość
netto
Wartość
brutto

99
Przed
popr.
Stojak mobilny
0
1
0
5.152,00
5.152,00
6.336.96
Po
popr.
Uchwyt naścienny
do monitora 65”
0
1
0
5.152,00
5.152,00
6.336.96
222
Przed
popr.
Aplikacja
typu
player
0
0
1
0
0
0
Po
popr.
jw.
0
0
1
2
2
2,46
410
Przed
popr.
Aktywna kolumna
szerokopasmowa,
konstrukcja
współosiowa
0
1
0
10.863,00 21.726,00 26.722,98
Po
popr.
jw.
0
2
0
10.863,00 21.726,00 26.722,98
442
Przed
popr.
J.POLSKI - dla
osób
bez
dysfunkcji
słuchowych
ani
wzrokowych
0
0
1
13.112,00 13.112,00 16.127,76
Po
popr.
jw.
0
0
1,2
13.112,00 15.734,40 19.353,31
443
Przed
popr.
J.polski
-
nagrania
0
0
1
13.112,00 13.112,00 16.127,76
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
445
Przed
popr.
J.polski
-
wycieczka
rodzinna
0
0
1
6.556,00
6.556,00
8.063,88
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

447
Przed
popr.
J.angielski
0
0
1
5.976,00
5.976,00
7.350,48
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
467
Przed
popr.
J.POLSKI - dla
osób
bez
dysfunkcji
słuchowych
ani
wzrokowych
0
0,2
0
13.112,00 2.622,40
3.225,55
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
468
Przed
popr.
J.polski - nagrania

0
0,2
0
13.112,00 2.622,40
3.225,55
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
469
Przed
popr.
J.polski
-
wycieczka
rodzinna
0
0,2
0
6.556,00
1.311,20
1.612,78
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
470
Przed
popr.
J.polski
-
wycieczka
rodzinna

0
0,2
0
6.556,00
1.311,20
1.612,78
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
471
Przed
popr.
J.angielski
0
0,2
0
5.976,00
1.195,20
1.470,10
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
472
Przed
popr.
J.angielski
0
0,2
0
5.976,00
1.195,20
1.470,10
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
493
Przed
popr.
System wentylacji
przestrzeni
pod
makietą
0
1
0
13.010,00 13.010,00 16.002,30
Po
popr.
-
-
-
-
-
-
-
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Pona
dto Zamawiający poinformował Przystępującego o poprawieniu w jego ofercie
następującej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp (tj. oczywistej omyłki
rachunkowej):
275
Podest sceniczny
Przed popr.
10
0 0 10.846,00
10.846,00
13.340,58
Po popr.
10
0 0 10.846,00
108.460,00
133.405,80

Następnie, pismem z 27 sierpnia 2020 r. Zamawiający poinformował Przystępującego
o poprawieniu w jego ofercie oczywistej omyłki pisarskiej. Zamawiający przedstawił
następujące uzasadnienie tej czynności:
Na podsta
wie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste
omyłki pisarskie, zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy udzielonymi pismem z dnia
04.08.2020 r. Zgodnie z powyższym, Zamawiający poprawia ofertę Wykonawcy w ten
sposób, że w poz. 275 Tabeli Zamawiający przyjmuje za cenę jednostkową netto kwotę
1.084,60 zł w miejsce wskazanej przez Wykonawcę kwoty 10.846,00 zł. Mając na uwadze
poprawienie omyłek rachunkowych, dokonanych pismem z dnia 30.07.2020 r., Zamawiający
poprawia również wartość netto i brutto Tabeli Formularza cenowego oraz kwotę oferty. Za
wartość netto i brutto Tabeli oraz cenę netto i brutto oferty, Zamawiający przyjmuje kwoty
odpowiednio 3 498 551,17 zł oraz 4 303 217,94 zł, natomiast jako kwotę podatku VAT,
Zamawiający przyjmuje kwotę 804 666,77 zł.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zam
awiający poprawia w ofercie:
1)
oczywiste omyłki pisarskie,
2)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W pierwszej kolejności zauważyć należy, że chociaż postępowanie o udzielenie
zamówienia cechuje się dużym poziomem formalizmu, to jednak formalizm ten nie może
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

przesłaniać celu postępowania i prowadzić do eliminacji ofert zawierających uchybienia,
które mogą zostać poprawione, a których poprawienie nie będzie stało w sprzeczności
z
zasadami udzielania zamówień publicznych. Celem przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp jest
właśnie niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert w przeważającym
zakresie poprawnych, na skutek zaistnienia
omyłek pisarskich, rachunkowych czy
niezgodności z treścią SIWZ, które nie mają zasadniczego znaczenia dla przyszłej realizacji
przedmiotu zamówienia i oczekiwań Zamawiającego. Aby powyższy cel został osiągnięty,
przepis ten nie może być interpretowany zawężająco.
W odniesieniu do art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wyraźnego podkreślenia wymaga,
że przepis ten nie tylko nie zabrania, ale wręcz nakazuje poprawienie w ofercie omyłek, które
polegają na niezgodności oferty z treścią SIWZ, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do
istotnych zmian treści oferty.
Odnosząc powyższe do czynności poprawienia omyłek w ofercie Przystępującego na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp należy stwierdzić, że wypełnienie formularza
cenowego niedostosowanego do jego aktualnego brzmienia, nadanego zmianami SIWZ,
stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ, nie przesądza to jednak o niemożliwości
poprawienia oferty w tym zakresie.
W przypadku pozycji nr 410 i 442,
formularza niezgodność polegała na
nieuwzględnieniu aktualnej ilości oferowanego sprzętu, przy czym w przypadku pozycji 410
Przystępujący wpisał „1” zamiast „2”, pomnożył jednak cenę jednostkową przez prawidłową
ilość, natomiast w przypadku poz. 442 Przystępujący wpisał 1” zamiast „1,2”
i w
konsekwencji podał nieprawidłowy iloczyn ceny jednostkowej i ilości. Z kolei w poz. 443,
445, 447, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 493
Przystępujący nie uwzględnił wykreślenia tych
pozycji z formularza cenowego. We wszystkich tych przypadkach na omyłkowy charakter
błędów wskazuje to, że dotyczą one pozycji, w których Zamawiający dokonywał zmian.
Jednocześnie w każdym z tych przypadków nie rodziło żadnych wątpliwości, jaka powinna
być prawidłowa treść formularza cenowego. W ocenie Izby stanowi to typowy przypadek
omyłek, w przypadku których zastosowanie znajduje przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający prawidłowo skorzystał z tego przepisu, tak samo zresztą potraktował
analogiczne błędy w ofertach innych wykonawców.
W ocenie Izby poprawieniu na postawie powyższego przepisu podlegał także błąd
w poz. 222 formularza cenowego
, który polegał na tym, że Przystępujący nie wycenił
aplikacji
typu „Player”. Zauważyć należy, że ww. aplikacja występuje w wielu pozycjach
formularza cenowego (poz. 69, 82, 90, 95, 117, 137, 156, 163, 176, 183, 191, 200, 208, 215)
i we wszystkich tych przypadkach zaoferowana cena jednostkowa wynosi 2,00 netto.
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Zamawi
ający miał więc podstawy przyjąć, że również w tym przypadku taka wartość powinna
być wpisana. Nie sposób przy tym twierdzić, że uzupełnienie wyceny elementu o wartości
rzędu kilku złotych stanowi istotną zmianę treści oferty.
W odniesieniu do błędu w poz. 99 (wpisanie „stojak mobilny” zamiast „uchwyt
naścienny do monitora 65 cali”), to również w tym przypadku polega on na nieuwzględnieniu
zmiany formularza cenowego, w którym pierwotnie Zamawiający wymagał dostawy stojaka
mobilnego.
Powyższe stanowi niezgodność z SIWZ, która jednak dotyczy w odniesieniu do
całej oferty ma charakter znikomy – dotyczy jednego elementu o niewielkiej wartości.
Oceniając wszystkie przypadki poprawienia w ofercie Przystępującego omyłek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
, należy stwierdzić, że Odwołujący w żadnej mierze
nie wykazał, aby doprowadziło to do istotnych zmian treści oferty. W ocenie Izby, biorąc pod
uwagę, że omyłki dotyczyły kilkunastu z prawie 500 pozycji formularza cenowego, a ich
udział wartościowy w cenie oferty był nieznaczny, nie może tu być mowy o takiej istotności.
W zakresie
poprawienia omyłki pisarskiej w poz. 275 formularza cenowego należy
stwierdzić, że wbrew twierdzeniom Odwołującego jest to omyłka dostrzegalna „na pierwszy
rzut oka
”. Skoro Przystępujący wpisał cenę jednostkową 10.846 zł, a w pozycji określającej
wartość 10 sztuk również podano 10.846 zł, to nie ulega wątpliwości, że w którejś z tych
pozycji wystąpiła omyłka, przy czym najprostszym wytłumaczeniem tej omyłki jest wpisanie
dodatkowego zera w cenie jednostkowej. Trudno bowiem
zakładać, że podest sceniczny,
którego cenę sam Odwołujący określił na kwotę 883 zł, Przystępujący zamierzał zaoferować
za
10.846 zł. Rozsądna ocena sposobu wypełnienia tej pozycji formularza prowadzi do
wniosku,
że wartość 10 sztuk podestu netto i brutto została określona prawidłowo, a w cenie
jednostkowej doszło do omyłki pisarskiej.
Odnosząc się do wskazania w uzasadnieniu odwołania, że Zamawiający zaniechał
poprawienia omyłek w poz. 2 oraz 171-176 formularza cenowego Przystępującego,
zauważyć należy, że sposób sformułowania odwołania wskazuje, że Odwołujący nie tyle
podniósł zarzut w tym zakresie, co zwrócił na to uwagę w ramach argumentacji mającej
potwierdzać niekonsekwencję działań Zamawiającego. Niezależnie jednak od powyższego
Izba wskazuje, że w poz. 171-176 formularza nieprawidłowo wpisano wartości netto, tj.
powtórzono cenę jednostkową, bez przemnożenia jej przez ilość, co wskazuje na oczywiste
omyłki rachunkowe, natomiast wartości brutto zostały określone prawidłowo (stanowią
iloczyn ceny jednostkowej i ilości powiększony o podatek VAT), zatem błędy w tym zakresie
nie mają wpływu na cenę oferty, a w konsekwencji trudno tu mówić o jakimkolwiek wpływu
niepoprawienia omyłek na wynik postępowania. Natomiast w poz. 2 formularza kwota
wskazana w kolumnie dotyczącej wartości netto obarczona jest oczywistą omyłką pisarską,
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

polegającą na wpisaniu wartości 1.206,00 zamiast wartości 11.206,00, jednak również w tym
przypadku wartość brutto została określona prawidłowo, a uchybienie nie wpływa na cenę
oferty ani na jej merytoryczną poprawność.
Zarzut zaniechania
odrzucenia oferty Przystępującego, mimo że istotne elementy części
składowych ceny są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, ewentualnie
zaniechan
ia wezwania do wyjaśnień w tym zakresie
Zarzuty
są niezasadne.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z protokołem postępowania wartość części 1 zamówienia została
oszacowana na kwotę 5.384.437,85 zł netto.
Podana przez Zamawiającego kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
części 1 zamówienia, to 5.925.769,52 zł.
Zgodnie z § 7 ust. 2 wzoru umowy wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 nie
podlega zmianie i obejmuje wszelkie występujące po stronie Wykonawcy koszty związane
z
realizacją przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 2
.
W zakresie części 1 zostały złożone oferty z następującymi cenami:

Tronus Polska Sp. z o.o.: 7.775.080,00 zł,

Magit Sp. z o.o.: 5.598.411,20 zł,

Spółka Ogólnobudowlana Alfa-Edgar W. i W.Sp. j.: 5.079.281,68 zł,

Odwołujący: 4.492.662,60 zł,

Konsorcjum ALVPRO Sp. z o.o., AP-
TECH Sp. z o.o.: 4.304.527,08 zł (oferta
odrzucona),

TDC Sp. z o.o.: 5.933.100,38 zł,

Przystępujący: 4.303.714,75 zł.
W zakwestionowanych pozycjach formularza cenowego zaoferowane
zostały
następujące ceny:

Tronus Polska Sp. z o.o.:
Poz. 439 (E10
– projekcja – lekcje muzealne) 7.533,75 zł
Poz. 15 (Mównica): 3.997,50 zł
Poz. 241 (Montaż systemu): 6.918,75 zł

Magit Sp. z o.o.:
Poz. 439 (E10
– projekcja – lekcje muzealne) 426.153,18 zł
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Poz. 15 (Mównica): 10.923,63zł
Poz. 241 (Montaż systemu): 56.404,29 zł

Spółka Ogólnobudowlana Alfa-Edgar W. i W. Sp. j:
Poz. 439 (E10
– projekcja – lekcje muzealne) 68.511,00zł
Poz. 15 (Mównica): 10.147,50zł
Poz. 241 (Montaż systemu): 107.625,00zł

Odwołujący:
Poz. 439 (E10
– projekcja – lekcje muzealne) 142.500,42zł
Poz. 15 (Mównica): 24.750,06zł
Poz. 241 (Montaż systemu): 60.000,63zł

Konsorcjum ALVPRO Sp. z o.o., AP-TECH Sp. z o.o.:
Poz. 439 (E10
– projekcja – lekcje muzealne) 18.880,50 zł
Poz. 15 (Mównica): 18.634,50 zł
Poz. 241 (Montaż systemu): 26.260,50 zł

TDC Sp. z o.o.:
Poz. 439 (E10
– projekcja – lekcje muzealne) 9.191,79 zł
Poz. 15 (Mównica): 3.699,96 zł
Poz. 241 (Montaż systemu): 34.132,50 zł

Przystępujący:
Poz. 439 (E10
– projekcja – lekcje muzealne) 9.191,79 zł
Poz. 15 (
Mównica): 4.305 zł
Poz. 241 (
Montaż systemu): 7.995 zł
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przepis art. 90 ust. 1 Pzp stanowi:
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia

i
budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wym
aganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
.
Stosownie do
art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Po p
ierwsze należy stwierdzić, że w świetle powyższych przepisów Zamawiający nie
może odrzucić oferty z uwagi na rażąco niską cenę bez uprzedniego wezwania wykonawcy
do złożenia wyjaśnień oraz oceny tych wyjaśnień. Skoro w rozpoznawanej sprawie
Przystępujący nie był do takich wyjaśnień wezwany, to zarzut zaniechania odrzucenia jego
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp należy uznać za bezzasadny.
Odnosząc się do zarzutu ewentualnego, dotyczącego zaniechania wezwania
Przystępującego do wyjaśnień w zakresie rażąco niskich elementów składowych ceny
w
pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że w przypadku tego zarzutu obowiązek
dowodowy spoczywał na Odwołującym. Jak wynika z art. 90 ust. 2 i z art. 190 ust. 1a ustawy
Pzp, odwrócony rozkład ciężar dowodu ustawodawca przewidział wtedy, gdy spór pomiędzy
stronami dotyczy tego, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, nie zaś czy zaistniały przesłanki do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej.
W tym drugim przypadku obowi
ązuje klasyczny rozkład ciężaru dowodu, wynikający z art. 6
Kc w zw. z art. 14 ustawy Pzp. To zatem Odwołujący zobowiązany był wykazać po pierwsze,
że w okolicznościach przedmiotowej sprawy wycena zaoferowana przez Przystępującego
powodowała obiektywnie uzasadnione podejrzenie, że jest rażąco niska, a po drugie – że
części składowe ceny, których to podejrzenie dotyczy, mają istotny charakter, przez co
zaktualizował się po stronie zamawiającego obowiązek uruchomienia procedury
wyjaśniającej.
Izba stwierdziła, że Odwołujący nie sprostał ciężarowi wykazania ustawowych
przesłanek, które obligują zamawiającego do wszczęcia procedury wyjaśniającej z art. 90
ust. 1 ustawy Pzp.
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

Po pierwsze zauważyć należy, że podnoszone przez Odwołującego wątpliwości
dotyczą 3 z prawie 500 pozycji formularza cenowego, a ich udział wartościowy w cenie oferty
nie może być uznany za znaczny. Wartość będących przedmiotem zarzutu części
składowych ceny w przypadku oferty Odwołującego stanowi jedynie ok. 5% ceny oferty na
część 1 zamówienia. Odwołujący nie wykazał, dlaczego akurat te 3 części składowe, mimo
ich niewielkiego udziału wartościowego, są na tyle istotne dla całego przedmiotu
zamówienia, że powinny prowadzić do wszczęcia procedury wyjaśniającej i ewentualnie
odrzucenia oferty Pr
zystępującego.
Następnie podkreślenia wymaga, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia ma charakter ryczałtowy, a Zamawiający nie określił w SIWZ żadnych
szczególnych wytycznych dotyczących sposobu wyceny poszczególnych pozycji formularza
cenowe
go. W takiej sytuacji wykonawcy mogli zastosować różne podejście do kalkulacji
ceny oferty, w tym sposobu alokacji kosztów. W konsekwencji w ofertach poszczególnych
wykonawców wystąpiły bardzo duże różnice wartości zakwestionowanych pozycji formularza
cenowego.
Przykładowo mównica, którą Przystępujący wycenił na 4.305 zł, przez dwóch
innych wykonawców (Tronus Polska Sp. z o.o. i TDC Sp. z o.o.) została wyceniona na kwotę
poniżej 4.000 zł, przez dwóch kolejnych (Magit Sp. z o.o., Spółka Ogólnobudowlana Alfa-
Edgar W. i W. Sp. j)
– na kwotę ok. 10.000 zł, a przez Odwołującego – na prawie 25.000 zł.
Jeszcze dalej idące różnice w wycenie dotyczą poz. 241 i 439 formularza cenowego.
Pierwsza z nich została wyceniona na kwoty od 6.918,75 zł (Tronus Polska Sp. z o.o.) do
ponad 107.000 zł (Spółka Ogólnobudowlana Alfa-Edgar W. i W. Sp. j.). Wycena poz. 439 w
przypadku poszczególnych wykonawców wahała się od ok. 7.500 zł (Tronus Polska Sp. z
o.o.) do
ponad 420.000 zł (Magit Sp. z o.o.).
Pow
yższe świadczy o tym, że z uwagi na charakter wynagrodzenia i nieokreślenie
wymogów dotyczących sposobu obliczenia ceny dla poszczególnych elementów przedmiotu
zamówienia, wystąpiły istotne różnice w sposobie wyceny tych elementów przez
poszczególnych wykonawców. W tej sytuacji trudno uznać, że przy cenie całkowitej
nieodbiegającej ani od średniej arytmetycznej wszystkich ofert, ani od wartości zamówienia,
Zamawiający powinien powziąć takie wątpliwości, które zobowiązywało do wszczęcia
procedury wyjaśniającej.
Biorąc powyższe pod uwagę Izba stwierdziła, że zasadności zarzutu nie potwierdzają
złożone przez Odwołującego dowody w postaci pozyskanych przez niego ofert dotyczących
instalacji urządzeń multimedialnych oraz mównicy, a także wyliczeń dotyczące wartości
rynkowej pozycji E10. Jak bowiem wskazano powyżej, złożone w postępowaniu oferty
pokazują znaczne różnice w sposobie wyceny tych elementów, co stanowi bardziej
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

miarodajny punkt odniesienia
niż oferty pozyskane przez Odwołującego na potrzeby
postępowania odwoławczego.
Zarzut zaniechania wykluczenia
Przystępującego z postępowania z powodu przedstawienia
informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd
Zarzuty
są niezasadne.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
W punkcie 6.2.3
SIWZ Zamawiający określił warunek zdolności technicznej lub
zawodowej
, stanowiąc, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że
w
okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: w zakresie:
a) części 1 zamówienia:
zabudów ekspozycyjnych o wartości min. 500.000,00 zł brutto;
oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem
elektroakustyki i oświetlenie scenicznego o wartości min. 500.000,00 zł brutto,
oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu i dostawie kontentu(ów)
graficznych (przez kontent należy rozumieć stworzenie, zainstalowanie i wdrożenie do
użytku interaktywnych multimedialnych animacji i prezentacji lub aplikacji multimedialnych
przeznaczonych dla sprzętu komputerowego, o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym)
o
wartości min. 200.000,00 zł brutto
.
Zgodnie z punktem 8.7.1 SIWZ w celu potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ: a) wykaz
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
.
Przystępujący przedstawił wykaz dostaw, w którym wskazał m.in. następujące
zadania:
L.p. Przedmiot
dostawy
(opis
po
zwalający
na
ocenę
spełniania warunku udziału w
postępowaniu)
Wartość dostaw
[w zł brutto]
Daty
wykonania
dostawy
(dd-
mm-rrrr)
Podmiot,
na
rzecz
którego dostawa
1
„Utworzenie
Laboratorium
Młodego Mistrza i Odkrywcy w
Białymstoku”,
zamówienie swoim zakresem
obejmowało między innymi:
1. dostawę wraz z montażem
zabudów
ekspozycyjnych
o
wartości większej niż 500
000,00

brutto
(całość
wystawy);
2. dostawę wraz z montażem
elektroakustyki i oświetlenia
scenicznego
o
wartości
większej niż 500 000,00 zł
brutt
o (sala kinowa z projekcją
holograficzną);
3.
wykonanie
i
dostawę
kontentów
graficznych
o
wartości większej niż 200
000,00

brutto
(całość
wystawy);
24.229.770,00

od
12.07.2018r.
do
16.03.2020r.
Białostocki
Park
Naukowo
Technologiczny
ul.
Żurawia
71
15-540
Białystok, ul. Żurawia 71
2
„Kompleksowe
wykonanie
Ekspozycji Centrum Pieniądza
NBP
im.
Sławomira
S.
Skrzypka”,
zamówienie swoim zakresem
obejmowało między innymi:
1. dostawę wraz z montażem
elektroakustyki i oświetlenia
scenicznego
o
wartości
wi
ększej niż 500 000,00 zł
brutto (całość wystawy);
32.623.385,18

od
06.10.2014r.
do
30.10.2015r.
Narodowy Bank Polski,
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
W odniesieniu do zadania z poz. 1 wykazu
Przystępujący przedłożył:
 oświadczenia własne potwierdzające należyte wykonanie ww. umów, w tym to, że
umowy obejmowały dostawę wraz z montażem elektroakustyki i oświetlenia scenicznego
o wartości większej niż 500 000,00 zł brutto,
 protokół odbioru końcowego robót.
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

W odniesieniu do zadania z poz. 2 wykazu P
rzystępujący przedłożył oświadczenie
spółki Trias S.A., w którym stwierdzono:
(…) zadanie pt.: „Kompleksowe wykonanie Ekspozycji Centrum Pieniądza NBP im.
Sławomira S. Skrzypka” zostało zrealizowane w ramach umowy NBP-DKRZ-PO-JD-242-
0107-2014 z dnia 06 pa
ździernika 2014r. dla Narodowego Banku Polskiego. Poświadczam,
że wystawa obejmowała swoim zakresem, między innymi, dostawę wraz z montażem
elektroakustyki i oświetlenia scenicznego o wartości większej niż 500 000,00 zł brutto.
Oświadczam, iż firma Trias AVI Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów podwykonawczych
na wykonanie usług montażu oraz dostaw zawartych w dniu 29 czerwca 2015 r. wykonała
zakres obejmujący dostawę wraz z montażem elektroakustyki i oświetlenia scenicznego
.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ocenie Izby
Odwołujący nie wykazał, aby w stosunku do Przystępującego
zaistniały przesłanki wykluczenia określone w ww. przepisie.
W pierwszej kolejności zaznaczenia wymaga, że warunki udziału w postępowaniu
powinny być określone precyzyjnie, a wykluczenie wykonawcy z postępowania może
nastąpić tylko wtedy, gdy nie zostało wykazane spełnianie wymagań, które zostały wprost
i
precyzyjnie wyartykułowane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Jakiekolwiek niejasności
czy brak precyzji w
sformułowaniu warunków udziału w postępowaniu nie mogą być – na
etapie badania spełniania tych warunków – interpretowane w taki sposób, że nadaje im się
bardziej restrykcyjne znaczenie, niż to wynika z ich literalnego brzmienia.
Odwołujący nie zarzucał jednak niewykazania spełniania przez Przystępującego
warunk
u udziału w postępowaniu, ale twierdził, że w zakresie tego warunku Przystępujący
przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, gdyż doświadczenie podane
w poz. 1 i 2 wykazu nie
obejmowało oświetlenia scenicznego. W przypadku takiego zarzutu
dla stwierdzenia zaistnienia przesłanki wykluczenia tym bardziej wymagane jest ustalenie, że
brzmienie warunku nie budziło żadnych wątpliwości, a przedstawienie określonych informacji
nie było skutkiem wątpliwości interpretacyjnych.
Ponadto pod
kreślenia wymaga, że to na Odwołującym spoczywał ciężar
udowodnienia, że wbrew wyraźnemu i niebudzącemu wątpliwości wymaganiu określonemu
w SIWZ, Przystępujący przedstawił nieprawdziwe informacje na temat zakresu
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

przedmiotowego zadań wskazanych w wykazie oraz było to wynikiem lekkomyślności lub
niedbalstwa.
Zdaniem
Izby w rozpoznawanej sprawie Zamawiający sformułował warunek udziału
w
postępowaniu dotyczący doświadczenia zawodowego w sposób niejasny i nieprecyzyjny,
a niejasności te nie mogą być interpretowane na niekorzyść wykonawców. Pojęcie
„oświetlenie sceniczne” nie zostało przez Zamawiającego zdefiniowane, nie ma też żadnej
powszechnie znanej definicji
tego określenia. Odwołujący nie wykazał, że oświetlenie
sceniczne charakteryzuje się jakimiś specyficznymi cechami, odróżniającymi je od urządzeń
służących np. oświetleniu ekspozycji.

W odniesieniu do obu kwestionowanych zadań Przystępujący przedstawił wymagane
przez Zamawiającego dokumenty, potwierdzające, że dotyczyły one m.in. oświetlenia
scenicznego. Zgodnie z wymaganiami SIWZ wykonawca potwierdził to złożonym wykazem
dostaw,
przedstawił również dokumenty na potwierdzenia należytego wykonania tych zadań,
których forma nie była przedmiotem zarzutów, a w których również stwierdza się, że umowy
dotyczyły oświetlenia scenicznego. Natomiast Odwołujący, na którym spoczywał ciężar
dowodu, nie wykazał okoliczności przeciwnej.
W zakresie zadania zrealizowanego na rzecz
Białostockiego Parku Naukowo-
Technologicznego
Izba stwierdziła, że złożone przez Odwołującego dowody nie potwierdzają
okoliczności będącej podstawą zarzutu. Ww. podmiot w przedstawionej przez Odwołującego
korespondencji potwierdził, że Przystępujący wykonał na jego rzecz dostawę wraz
z
montażem elektroakustyki i oświetlenia scenicznego i wyjaśnił, że chodzi o oświetlenie
tworzące poszczególne sceny optyczne na wystawie, do których zaliczono m.in.
specjalizowane zestawy projekcyjne, służące budowaniu sceny oświetleniowej i uzyskaniu
efektów wizualnych. Odwołujący nie wykazał, że oświetlenie sceniczne różni się od
oświetlenia stanowisk ekspozycyjnych.
Za nieuprawnioną Izba uznała prezentowaną przez Odwołującego tezę, jakoby
oświetlenie sceniczne, o którym mowa w warunku udziału w postępowaniu miało
odpowiadać temu, czego Zamawiający oczekuje w przedmiotowym postępowaniu i co
określił w opisie przedmiotu zamówienia. Odnosząc się do tej tezy zauważyć należy, że nie
można utożsamiać warunku udziału w postępowaniu z opisem przedmiotu zamówienia. To,
że warunek udziału w postępowaniu ma być związany z przedmiotem zamówienia, nie
oznacza, że ma być z nim tożsamy. Jeżeli intencją Zamawiającego było żądanie
doświadczenia dotyczącego oświetlenia scenicznego dokładnie w takim zakresie i o takiej
specyfice, jak
opisana w OPZ, to powinien to wprost zapisać w treści warunku. Skoro tego
Sygn. akt KIO 2127/20

KIO 2495/20

nie zrobił, warunek udziału w postępowaniu nie może być interpretowany taki sposób
prezentowany przez Odwołującego.

W odniesieniu do zadania zrealizowanego na rzecz NBP wskazać należy, że
Odwołujący poprzestał na gołosłownym oświadczeniu w treści odwołania oraz na rozprawie,
że ww. zadanie nie obejmowało oświetlenia scenicznego. Odwołujący nie przedstawił w tym
zakresie żadnych dowodów. Z dowodów złożonych przez Przystępującego – które zostały
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (czego Odwołujący nie zakwestionował) – nie
wynika, aby twierdzenia Odwołującego miały oparcie w stanie faktycznym.
Wobec niewykazania swoich twierdzeń przez stronę, na której spoczywał ciężar
dowodu,
zarzut należało uznać za niezasadny.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
r
odzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 972), stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami postępowania
Odwołującego.


Przewodniczący: …………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie