eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2035/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-09-09
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2035/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Edyta Koral

po rozpoznaniu w dniu
9 września 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 20 sierpnia 2020 roku
przez wykonawcę M. M. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Pracownia Badawczo-Rozwojowa M. M. z siedzibą Lewin Brzeski

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Komendę Wojewódzką Państwowej
Stra
ży Pożarnej w Łodzi działającą na podstawie porozumienia także w imieniu i na rzecz:
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

przy udziale
wykonawcy „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2035/20 po stronie Zamawiającego


postanawia:


1.
Umarza postępowanie odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy M. M.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia
Badawczo-Rozwojowa M. M.
z siedzibą Lewin Brzeski kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Łodzi.

Pr
zewodniczący: ………………………………Sygn. akt: KIO 2035/20

U Z A S A D N I E N I E

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
działającego na podstawie porozumienia także w imieniu i na rzecz: Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie
Wielkopolskim, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej we Wrocławiu – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą.: Dostawa zestawów do dezynfekcji
pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja) - 21 szt.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 25 września 2020 roku pod numerem 2020/S 121-294808.

W dniu 20 sierpnia 2020 roku Odwołujący – M. M. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Pracownia Badawczo-Rozwojowa M. M. z siedzibą Lewin Brzeski wniósł odwołanie
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub
„ustawa”) przez przeprowadzenie postępowania, które nie zapewniło równego
traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i przejrzystości, przez posługiwanie
się bliżej nieokreślonymi oczekiwaniami, które nie znajdują potwierdzenia
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i Ogłoszeniu
o zamówieniu,
 art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy przez brak właściwego opisu przygotowania oferty
w SIWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględniającego wymóg złożenia oferty

technicznej, a nie odwoływanie się jedynie do bliżej nieokreślonych oczekiwań
Zamawiającego,
 bezpodstawne obrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego,
 brak unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Zamawiający złożył pismo z dnia 24 sierpnia 2020 roku „Odpowiedź na odwołanie”
Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Uczestnik postępowania odwoławczego złożył pismo z dnia 7 września 2020 roku
„Pismo Przystępującego”, w którym wniósł o oddalenie odwołania.

W dniu
8 września 2020 roku Odwołujący przesłał do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej oświadczenie o treści: zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) cofam odwołanie złożone w
sprawie postepowania na Dostawę zestawów do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku
likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja) - 21 szt., prowadzone w trybie przetargu
nieograni
czonego przez Zamawiającego, którym jest Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi (…) wnoszę o zwrot 90% wpisu wniesionego wraz z wniesieniem
odwołania.
Oświadczenie to zostało złożone przez Pana M. M. .

Wobec złożonego oświadczenia Odwołującego o cofnięciu odwołania Izba
stwierdziła, że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu w oparciu o art. 187 ust. 8
ustawy
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami, dalej: „ustawa”), oraz zgodnie z tym
przepisem Odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od o
dwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 roku poz. 972) w przypadku cofnięcia
odwołania przed otwarciem rozprawy Izba orzeka o dokonaniu zwrotu Odwołującemu
z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Pr
zewodniczący: …………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie