eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2001/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-11
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2001/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Edyta Koral

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9
września 2020 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez
wykonawc
y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WhyNotTravel Sp. z o.o.
z
siedzibą w Kielnarowej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach
,
w
postępowaniu prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie,
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bankowe
Biuro Podróży „TravelBank” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, eTravel S.A. z siedzibą
w Warszawie
, zg
łaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego,

orzeka:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania
wezwania Przystępującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy
Pzp;
2. W poz
ostałym zakresie oddala odwołanie;
3.
Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: WhyNotTravel Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp.
z o.o. i zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………


Sygn. akt KIO 2001/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna
dostawa biletów lotniczych, biletów kolejowych krajowych i zagranicznych oraz rezerwacja
miejsc noclegowych w hotelach w kraju i z
a granicą
. Wartość zamówienia jest większa niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27 marca
2020 r. pod numerem 2020/S 062-148498.
W dniu 17 sierpnia 2020 r. Konsorcjum WhyNotTravel Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. wniosło odwołanie wobec czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty i zaniechania odrzucenia oferty i wykluczenia Konsorcjum: Bankowe
Biuro Pod
róży „TravelBank” Sp. z o.o. i eTravel S.A., ewentualnie wobec zaniechania
wyjaśnienia oferty i ceny ww. wykonawcy. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie
przepisów: art. 24 ust. 1 pkt 17 i 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ewentualnie art. 87 ust. 1 i art.
90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący wskazał na następujące postanowienia SIWZ:
Pkt 9.2 SIWZ „Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Liczba linii lotniczych (przewoźników)
działających (bez upadłych i w likwidacji), u których Wykonawca może dokonać rezerwacji
i
zakupu biletów dla Zamawiającego – nazwy linii lotniczych nie powtarzają się.”
Pkt 9.2.2.4 SIZ „Wykonawca oświadcza, że wskazana liczba linii lotniczych (przewoźników)
jest liczbą linii działających (bez upadłych i w likwidacji), co potwierdza własnoręcznym
podpisem złożonym w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. Jednocześnie
Wykonawca oświadcza, że wskazana liczba linii lotniczych uwzględnia tylko linie lotnicze
(nazwy linii lotniczych), które się nie powtarzają w ramach linii lotniczych, u których
Wykonawca może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego. W sytuacji kiedy
Wykonawca nie złoży oświadczenia w tym zakresie w Formularzu Oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ jego Oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Pkt 7 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) „dostarczenia (bez
dodatkowych opłat) biletów papierowych do siedziby Zamawiającego lub w miejsca
Sygn. akt KIO 2001/20
wskazane przez zamawiającego na terenie Warszawy, wyłącznie na trasy, na które nie ma
możliwości wystawienia biletów elektronicznych, w terminie ustalonym przez strony, nie
później niż 24 godziny przed planowanym terminem podróży.”
Pkt 17 SOPZ: zagwarantowania, że usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji
zamówienia spełniały będą standardy Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu
Lotniczego (IATA) w tym w zakresie bezpieczeństwa i jakości świadczonych i usług.
§ 2. ust. 10 Wzoru Umowy: Wykonawca zobowiązuje się zapewnić właściwy standard
świadczonych usług związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów lotniczych,
a w
szczególności oświadcza, że: 1) dysponuje systemem informatycznym dedykowanym do
dokonywania
rezerwacji i wystawiania (elektronicznie lub papierowo) biletów lotniczych.
§ 2 ust. 11 Wzoru Umowy: Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek zmian w bilecie
elektronicznym wygenerowanym z globalnego systemu rezerwacji lotniczej. Wszystkie dane
zawarte w bi
lecie elektronicznym muszą być identyczne z danymi zapisanymi w systemie
rezerwacyjnym przewoźnika oraz systemie rezerwacyjnym używanym przez Wykonawcę.
Odwołujący wskazał, że w postępowaniu złożono trzy oferty. Wykonawcy zaoferowali
następującą liczbę linii, u których mogą dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla
Zamawiającego: LOT – 481 linii, Odwołujący – 420 linii, TravelBank 501 linii.
Odwołujący zaznaczył, że w poprzednim przetargu prowadzonym przez
Zamawiającego (termin otwarcia 05.03.2018 r.) Wykonawca TravelBank podał 435 linii
lotniczych, u których może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego. Liczba
linii w tym okresie nie zwiększyła się znacząco, a tym bardziej liczba linii, w których można
dokonać zakupu biletów dla Zamawiającego na warunkach określonych w postępowaniu.
Ponadto TravelBank podał większą liczbę linii niż LOT, który jest linią lotniczą. Jednocześnie
zdaniem Odwołującego nie istnieje 501 linii lotniczych, które spełniają wymagania
Zamawiającego, co do sposobu zakupu biletów, bezpieczeństwa i jakości świadczonych
usług, co jest możliwe do zweryfikowanie na podstawie informacji jawnych
i
ogólnodostępnych za pośrednictwem sieci Internet. Odwołujący podniósł, że Zamawiający
nie wyjaśniał podanej przez TravelBank liczby linii lotniczych. Odwołujący stwierdził, że
liczba linii lotniczych podana przez TravelBank nie stanowi więc informacji, której podania
wymagał Zamawiający. Nie występują również żadne sposoby na wyinterpretowanie z oferty
prawidłowej ilości linii lotniczych, a więc wykluczone jest poprawienie tej wartości na
podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Odwołujący podniósł, że podanie wartości, która nie niesie informacji żądanej przez
Zamawiającego powinno być traktowane z takim samym rygorem, jak nie podanie tej
infor
macji w ogóle, a więc oferta Wykonawcy TravelBank powinna zostać odrzucona.
Sygn. akt KIO 2001/20
Ponadto Odwołujący podniósł, że wykonawca TravelBank podlega wykluczeniu
z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Wskazał, że zawyżenie linii
lotniczych, u których wykonawcy mogą dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla
Zamawiającego ma wpływ na wynik postępowania, gdyż oferta wskazująca wyższą liczbę
linii lotniczych powinna otrzymać więcej punktów w postępowaniu. Odwołujący stwierdził, że
nie ma dostępu do wykazu linii lotniczych dostępnych w systemach TravelBank, niemniej
z
informacji ogólnodostępnych wynika, że nie istnieje 501 przewoźników lotniczych, u których
można dokonać rezerwacji biletów lotniczych dla Zamawiającego, na warunkach określonych
w postępowaniu.
W ocenie Odwołującego w stosunku do TravelBank zostały spełnione wszystkie
przesłanki wskazane w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Wartość 501 linii
lotniczych jest nierealna i została ona wskazana przez przynajmniej w wyniku niedbałego
dzia
łania.
Zdaniem Odwołującego, w okolicznościach niniejszej sprawy Zamawiający powinien
powziąć przynajmniej wątpliwości co do treści oferty TravelBank, gdyż wykonawca ten podał
liczbę linii lotniczych, u których może dokonać rezerwacji dla Zamawiającego znacząco
wyższą niż:
 niż 2 lata temu
 wykonawca LOT, który nie jest agentem IATA tylko przewoźnikiem lotniczym;
 liczba linii faktycznie istniejących, u który można dokonać rezerwacji biletów lotniczych,
a
które spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
Zamawiający miał więc obowiązek wezwać Wykonawcę TravelBank do
przedstawienia listy linii lotniczych, u których Wykonawca TravelBank ma możliwość
dokonania rezerwacji dla Zamawiającego.
W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Odwo
łujący podniósł,
że Zamawiający dokonał interpretacji tego przepisu względem dokumentacji postępowania
w
wezwaniu skierowanym do wykonawcy LOT. Zgodnie z treścią tego wezwania:
„Wątpliwości Zamawiającego budzi fakt, iż ceny jednostkowe (brutto) oferowane przez
Wykonawcę dla poszczególnych opłat transakcyjnych jakie Wykonawca przeznaczył na
realizację przedmiotu zamówienia wynoszą: 0,01 zł. W związku z powyższym oferta
Wykonawcy wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z
wymaganiami określonymi w SIWZ. W szczególności jest niższa od średnich
arytmetycznych cen jednostkowych dla poszczególnych opłat transakcyjnych wszystkich
złożonych ofert.” Jednocześnie Zamawiający wskazał, że: „Zgodnie z ofertą zaoferowane
Sygn. akt KIO 2001/20
Zamawiającemu ceny jednostkowe znacząco odbiegają od średniej arytmetycznej cen (opłat
: transakcyjnych) ofert Wykonawców o:

C bilet zagraniczny -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu lotniczego zagranicznego:
99,87%;

C bilet krajowy -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu lotniczego krajowego: 99,85%;

C bilet kolejowy zagraniczny -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu kolejowego
zagranicznego: 99,79%;

C bilet kolejowy krajowy -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu kolejowego krajowego:
99,79%;

C LCA -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu lotniczego Low Cost Airlines: 99,88%;

C hotel zagranica i kraj -
(Cena) Opłata transakcyjna za dokonanie jednej rezerwacji
hotelowej w kraju i za granicą: 99,69% zł”.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy
dokonania około 7.250 transakcji, z czego 4.000 transakcji ma dotyczyć przeprowadzenia
rezerwacji hotelowych (§ 1 ust. 1 Wzoru Umowy). Innymi słowy 8/15, a więc ponad połowa
op
łat transakcyjnych zostanie wypłacona za dokonanie rezerwacji hotelowych.
Wykonawca TravelBank zaoferował wartość opłaty transakcyjna za dokonanie jednej
rezerwacji hotelowej w kraiu i za granicą 0,01 zł, a więc jego oferta obiegała o 99.69% od
średniej złożonych ofert – dokładnie tak samo jak w przypadku LOT.
Odwołujący zaznaczył, że Zamawiający uznał, iż zaoferowanie przez LOT ceny
opłaty transakcyjnej 0,01 zł budzi wątpliwości. Natomiast w przypadku TravelBank, który
zaoferował dokładnie taką samą wysokość opłaty transakcyjnej w stosunku do ponad połowy
transakcji, takie wątpliwości Zamawiającego już nie zostały wyrażone.
Zdaniem Odwołującego stanowi to naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
bowiem zróżnicował sytuację ww. wykonawców bez żadnej przyczyny. Nie wystąpiły żadne
obiektywne okoliczności, które uzasadniałyby skierowanie wezwania do wyjaśnienia ceny
opłaty transakcyjnej 0,01 zł przez LOT, natomiast już nie występowałyby w przypadku
TravelBank.
Zdaniem Odwołującego możliwość wykonania przez wykonawców zamówienia za
0,01 zł powinna budzić wątpliwości. Opłata transakcyjna w tej wysokości w sposób oczywisty
nie wystarcza na pokrycie kosztów wykonania zamówienia, gdyż kasjer musiałaby
dokonywać 260.000 transakcji miesięcznie, czyli 1.548 transakcji na godzinę, aby zarobić na
wynagrodzenie minimalne bez uwzględnienia kosztów pracy ponoszonych wyłącznie przez
pracodawcę. Jeżeli TravelBank jest w stanie realizować zamówienie na hotele za 0,01 zł, to
powinien to wykazać Zamawiającemu.
Sygn. akt KIO 2001/20
Odwołujący zaznaczył, że o ile w przypadku biletów lotniczych sam status
wykonawcy jako agenta IATA bywa uznawany przez KIO za wystarczający do zaniechania
wyjaśnienia ceny oferty, to uczestnictwo w IATA nie ma żadnego wpływu na wykonanie
zamówienia w zakresie rezerwacji hoteli. Stwierdził, że wykonawca może zaoferować
zamawiającemu opłatę transakcyjną nawet 0,00 zł za wykonanie danej usługi, jeśli wykaże,
że oferowana usługa pomimo tego nie będzie realizowana poniżej kosztów.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, odrzucenia oferty TravelBank i wykluczenia tego wykonawcy
z
postępowania, ewentualnie wezwania ww. wykonawcy do wyjaśnienia ceny oraz treści
oferty i dokonania ponownego wyboru oferty najkorzyst
niejszej bez uwzględniania oferty
TravelBank.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpiło Konsorcjum:
Bankowe Biuro Podróży „TravelBank” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, eTravel S.A.,
wnosząc o oddalenie odwołania.
Na podstawie dokument
acji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę
stanowiska stron, Izba
ustaliła i zważyła, co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy
Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu
zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować
poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.
Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego
zaniecha
nia wezwania Przystępującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp
, z uwagi na to, że Odwołujący złożył na posiedzeniu Izby oświadczenie
o wycofaniu tego zarzutu.
W pozostałym zakresie odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Izba u
staliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z punktem 3.1.1 SIWZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
polegających na rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu biletów lotniczych, w tym również
biletów tzw. „tanich przewoźników” – „Low Cost Airlines” na trasach krajowych
i
zagranicznych, rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu biletów kolejowych krajowych
i zagranicznych oraz rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach zlokalizowanych w kraju
i
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
Sygn. akt KIO 2001/20
Zgodnie z punktem 17 SOPZ
Zamawiający wymagał zagwarantowania, że usługi
świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia spełniały będą standardy
Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) w tym w zakresie
bezpieczeństwa i jakości świadczonych i usług.
Stosownie do punktu 9.2 SIWZ za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta
zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Kryterium wyboru

Punkty
w %

Kryterium cenowe:


Cbilet zagraniczny
– (Cena) Opłata transakcyjna dla biletu lotniczego zagranicznego

30%

Cbilet krajowy -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu lotniczego krajowego

5%
Cbilet kolejowy zagraniczny -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu kolejowego
zagranicznego

5%
Cbilet kolejowy krajowy -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu kolejowego krajowego

5%
CLCA -
(Cena) Opłata transakcyjna dla biletu lotniczego Low Cost Airlines

5%
Chotel zagranicą i w kraju - (Cena) Opłata transakcyjna za dokonanie jednej rezerwacji
hotelowej za granicą i w kraju

10%
Kryterium pozacenowe:


OZ(1) -
Okres odwołania i zwrotu biletu lotniczego (w jednostkach czasu: minutach,
godzinach) w stosunku do chwili jego realizacji.

5%
OZ(2) - Okres bezkosztowego
odwołania rezerwacji hotelowej w kraju i za granicą (w
godzinach).

5%
WP -
Wyszukiwanie najkorzystniejszych dla Zamawiającego połączeń lotniczych na danej
trasie: WP cena -
pod względem ceny*

10%
WP -
Wyszukiwanie najkorzystniejszych dla Zamawiającego połączeń lotniczych na danej
trasie: WP czas -
pod względem czasu podróży (tj. czasu przelotu i oczekiwania na
przesiadkę).

10%
LL
– Liczba linii lotniczych (przewoźników) działających (bez upadłych i w likwidacji), u
których Wykonawca może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego –
nazwy linii lotniczych nie powtarzają się.

10%
Zgodnie z punktem 9.2.2.4 SIWZ
ocena w kryterium LL będzie dokonywana na
następującej podstawie:
Niniejsze kryterium będzie liczone wg wzoru:
LL= Liczba linii w oferc
ie ocenianej / Liczba linii w ofercie z największą liczbą linii x 10%
x 100

Sygn. akt KIO 2001/20
Wykonawca oświadcza, że wskazana liczba linii lotniczych (przewoźników) jest liczbą linii
działających (bez upadłych i w likwidacji), co potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym
w Formularzu Oferty
– Załącznik nr 1 do SIWZ. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że
wskazana liczba linii lotniczych uwzględnia tylko linie lotnicze (nazwy linii lotniczych), które
się nie powtarzają w ramach linii lotniczych, u których Wykonawca może dokonać rezerwacji
i zakupu biletów dla Zamawiającego.
W sytuacji kiedy Wykonawca nie złoży oświadczenia w tym zakresie w Formularzu Oferty
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ jego Oferta zostanie odrzucona jako niezgodna
z
treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W złożonych ofertach zaoferowano następującą liczbę linii, u których mogą dokonać
rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego:
 LOT – 481 linii,
 Odwołujący – 420 linii,
 Przystępujący – 501 linii.
Pismem z 6 sierpnia 2020 r. Zama
wiający poinformował o wyborze oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z
postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje w
prowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3.
Art. 87 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że w toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prow
adzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
W ocenie Izby Zamawiający poprzez czynności i zaniechania wskazane w odwołaniu
nie naruszył wskazanych wyżej przepisów ustawy.
Po pierwsze zauważenia wymaga, że w Odwołujący podniósł w odwołaniu zarzuty
zaniechania wykluczenia Przystępującego z postępowania i zaniechania odrzucenia jego
oferty w związku ze wskazaniem w ofercie liczby linii lotniczych, uwzględniających linie,
u
których wykonawca nie może dokonać rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego.
W
uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił twierdzenia, że nie istnieje 501 linii
Sygn. akt KIO 2001/20
lotniczych, które spełniają wymagania Zamawiającego co do sposobu zakupu biletów,
bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, nie doprecyzował jednak tego twierdzenia.
Z
treści odwołania nie wynika, czy zarzut dotyczy tego, że niektóre linie lotnicze nie spełniają
wymagań odnoszących się do rezerwacji biletów, czy też bezpieczeństwa i jakości usług,
a
jeżeli tak, to w jakim zakresie. Dopiero podczas rozprawy Odwołujący doprecyzował, że nie
tyle kwestionuje istnienie 501 linii lotniczych, u których Przystępujący może dokonać
rezerwacji biletów, ale twierdzi, że część z tych linii nie spełnia wymagań punktu 17 SPOZ
i nie figuruje w rejestrze IATA
– i ta właśnie okoliczność była przedmiotem dowodzenia przez
Odwołującego. Twierdzenia o tym, że wszystkie linie lotnicze uwzględnione w ofercie dla
celów kryteriów oceny ofert powinny być ujęte w rejestrze IATA nie znalazły się w odwołaniu.
Należy więc stwierdzić, że dopiero na rozprawie Odwołujący doprecyzował okoliczności
faktyczne, z których wywodzi zarzuty.
Przyjmując jednak korzystną dla Odwołującego interpretację, że powyższe
twierdzenia przedstawione na rozprawie
są tylko argumentacją mającą potwierdzać
zasadność zarzutów (a nie doprecyzowaniem zarzutów odwołania), należy stwierdzić, że nie
zasługują one na uwzględnienie.
Odnosząc się do twierdzeń Odwołującego podkreślić należy, że Zamawiający
w punkcie 9.2.2.4 SIWZ
określił szczegółowe wytyczne dotyczące oceny w kryterium LL,
w
tym informacje dla wykonawców co do sposobu ustalenia liczby linii lotniczych.
Zamawiający wskazał, że wykonawca ma obowiązek podać liczbę linii lotniczych
działających (bez upadłych i w likwidacji) oraz że liczba linii lotniczych ma uwzględniać tylko
linie lotnicze, które się nie powtarzają. Jednocześnie Zamawiający nie określił żadnych
innych wytycznych dotyczących sposobu ustalenia liczby linii lotniczych, w tym nie wskazał,
że muszą to być linie lotnicze, które na dzień składania ofert spełniają standardy
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Transportu
Lotniczego
(IATA)
w
zakresie
bezpieczeństwa i jakości świadczonych i usług oraz nie odwołał się do rejestru
publikowanego przez to stowarzyszenie.
Zauważenia wymaga, że kryteria oceny ofert muszą być określone w sposób jasny
i
precyzyjny, niepozostawiający pola do ich interpretowania w sposób odbiegający od
literalnego brzmienia SIWZ. Jak stanowi, art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, z
amawiający określa
kryteria oceny ofert w
sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie
informacji przedstawianych przez wykonawców. Oznacza to, że opis kryteriów oceny ofert
przedstawiony w SIWZ
należy uznać za kompletny i wyczerpujący, nie jest natomiast
dopuszczalne, aby na etapie oceny ofert opis ten uzupełniać o dodatkowe wymagania
wyinterpretowane z innych postanowień SIWZ. Zauważyć również należy, że punkt 17 SOPZ
wprost odnosi się do etapu realizacji zamówienia, stanowiąc, że usługi świadczone w trakcie
Sygn. akt KIO 2001/20
realizacji zamówienia będą spełniały określone standardy. W tej sytuacji i przy braku
zamieszczenia analogicznych wymagań w opisie kryterium oceny ofert, brak jest podstaw do
przyjęcia, że w liczbie linii lotniczych przedstawianej do oceny w ramach kryterium oceny
ofert należy ująć tylko te linie, które na dzień składania ofert spełniają standardy IATA i są
ujęte w publikowanym przez to stowarzyszenie wykazie.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że o zasadności odwołania nie może
przesądzać kwestia liczby linii lotniczych publikowanych przez IATA jako spełniające
standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa. W tej sytuacji na marginesie jedynie Izba
odniesie się do złożonych przez Odwołującego dowodów, mających potwierdzać, że liczba
linii lotniczych ujęta w wykazie publikowanym przez IATA jest mniejsza, niż zaoferowana
przez Przystępującego. W ocenie Izby dowody te nie mogą być uznane za potwierdzające
okoliczność, na jaką zostały złożone. Obejmują one wyniki wyszukiwania w rejestrze IATA,
przy czym nie wiadomo, jakie kryteria wyszukiwania zostały użyte do ustalenia jego wyników.
Dodatkowo lista ta zawiera powtórzenia oraz obejmuje również linie cargo, których nie
dotyczy
przedmiot niniejszego zamówienia. Zatem liczba linii lotniczych wynikająca
z
przedłożonych wydruków nie może być uznana za wiarygodną, co więcej – wydruki te
powodują wątpliwości, czy obejmują one taką liczbę pasażerskich linii lotniczych, jaką
zaoferowali inni wykonawcy, w tym
Odwołujący. Natomiast okoliczność, że dwa wydruki
według stanu na dwie różne daty obejmują różną liczbę linii lotniczych potwierdza jedynie, że
liczba operatorów ujętych w rejestrze IATA jest zmienna. Z kolei oferta złożona przez
Przystępującego we wcześniejszym postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego nie
potwierdza żadnej okoliczności, która wpływałaby na ocenę zarzutów w niniejszym
postępowaniu odwoławczym.
Podsumowując należy stwierdzić, że Odwołujący nie wykazał, aby Przystępujący nie
dysponował możliwością dokonania rezerwacji i zakupu biletów w 501 liniach lotniczych (bez
upadłych i w likwidacji), okoliczności tej Odwołujący nie próbował nawet udowodnić. Z kolei
konieczność uwzględnienia w tej liczbie tylko linii lotniczych ujętych w rejestrze IATA nie ma
oparcia w opisie kryterium oceny ofert, a co więcej – liczba linii figurujących w tym rejestrze
nie została należycie udowodniona. Brak było zatem podstaw do uznania, że Przystępujący
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, a jego
oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. Ponadto nie wystąpiły okoliczności, które
obligowałyby Zamawiającego do wezwania Przystępującego do wyjaśnienia treści oferty.

Wobec niestwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
odwołanie – w zakresie rozpoznawanym merytorycznie – podlegało oddaleniu.
Sygn. akt KIO 2001/20
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 972), stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami postępowania
Odwołującego.


Przewodniczący: …………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie