eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1523/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-08-03
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1523/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz, Ernest Klauziński, Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego
3 sierpnia 2020 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 6 lipca 2020 r.
przez
wykonawcę: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą
w Warszawie

w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji
projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej
oraz obwodnicy Nowego Targu
(nr
postępowania O.KR.D.-3.2413.19.2020)
prowadzonym
przez zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Au
tostrad z siedzibą w Warszawie

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Sygn. akt KIO 1523/20


U z a s a d n i e n i e
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą
w
Warszawie {dalej: „Zamawiający”} prowadzi – za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg
i
Autostrad Oddziału w Krakowie – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp”
lub
„pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na
usługi pn. Wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem
decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu

(nr
postępowania O.KR.D.-3.2413.19.2020). Ogłoszenie o tym zamówieniu 25 czerwca 2020
r. zost
ało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S_121 pod poz.
296095. Wa
rtość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

6 lipca 2020
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie
{dalej: „Odwołujący”} wniósł w formie pisemnej odwołanie od postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia {dalej: „SIWZ”} szczegółowo wskazanych w odwołaniu,
zarzucając Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp {jeżeli poniżej nie
wskazano inaczej}:
1. Art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1
– przez ustalenie
postanowień Instrukcji dla wykonawców {dalej: „IDW”} dotyczących warunków udziału
w p
ostępowaniu w zakresie wymaganej zdolności zawodowej i technicznej
tj.
wymaganego doświadczenia osób proponowanych do pełnienia funkcji Projektanta
drogowego, Projektanta Mostowego, Sprawdzającego dokumentację w branży drogowej
i Sprawdzającego dokumentację w branży mostowej w sposób nieproporcjonalny
i nieadekwatny do p
rzedmiotu zamówienia poprzez ograniczenie uznanie doświadczenia
ww.
osób do sporządzenia dokumentacji projektowej obejmującej tylko STEŚ-R
lub
STEŚ i KP oraz poprzez wymóg posiadania doświadczenia w sporządzaniu
do
kumentacji projektowej obejmującej konstrukcję kablobetonową, co stanowi istotne
naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz
proporcjonalności.
2. Art. 91 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1
– przez ustalenie w postanowieniach IDW kryteriów
oceny ofert w ramach podkategorii:
Doświadczenie projektanta drogowego,
Doświadczenie projektanta mostowego oraz Doświadczenie zespołu projektowego
w
sposób: (i) niemający wpływu na jakość wykonania Zamówienia, ograniczający
bezzasadnie krąg wykonawców mających możliwość skalkulowania i złożenia ofert
Sygn. akt KIO 1523/20

w oparciu o kryterium ceny
i kryteria jakościowe, naruszający zasadę uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez ustalenie, że doświadczenie
personelu
punktowane w ramach kryterium „Doświadczenia zawodowego” dotyczy
wyłącznie doświadczenia pozyskanego w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania ofert oraz poprzez punktowanie doświadczenia wyłącznie projektantów danej
branży z pominięciem osób sprawdzających projekty w danej branży, którzy z uwagi
na
ich funkcję kontrolną i nadzorczą posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności
analogiczne do wiedzy, doświadczenia i umiejętności projektantów danej branży, w tym
zakres ich kompetencji gwarantuje należyte wykonanie Zamówienia i wysoką jakość
usług; wyeliminowanie w ramach kryterium oceny ofert doświadczenia ww. osób
w
sposób nieuzasadniony, niemający wpływu na jakość usług daje pozycję
uprzywilejowaną podmiotom dysponującym osobami pełniącymi funkcję Projektanta
danej
branży w stosunku do podmiotów dysponujących osobami z tożsamym
doświadczeniem, gwarantującym należytą jakość usług, lecz zdobytym poprzez
p
ełnienie funkcji sprawdzającego; (ii) w sposób nieproporcjonalny i nieadekwatny
do
przedmiotu Zamówienia w zakresie dotyczącym wymogu posiadania doświadczenia
w sporządzaniu dokumentacji projektowej obejmującej konstrukcję kablobetonową,
co
stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, zachowania uczciwej
kon
kurencji oraz proporcjonalności.
3. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 41 i pkt 16 w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 w zw.
z art. 5
Kodeksu cywilnego {dalej: „kc”} i art. 353
1
kc
– przez skonstruowanie istotnych
postanowień umowy w sposób, który powoduje nieuzasadnione potrzebami
Zamawiającego uprzywilejowanie jego pozycji i naruszenie zasady równowagi stron
stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia
społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę
kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu
prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych.
4. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 41 i pkt 16 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 14
i art. 139 ust. 1 w zw. z art. 5 kc i art. 353
1
kc
– przez zaniechanie dokonania opisu
przedmiotu z
amówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty,
co
narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg
wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.
Ponadto w
uzasadnieniu sprecyzowano szczegółowe zarzuty przez podanie
okoliczności faktycznych i prawnych, które według Odwołującego uzasadniają wniesienie
Sygn. akt KIO 1523/20

odwołania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian SIWZ w sposób szczegółowo wskazany w uzasadnieniu odwołania
odrębnie dla każdego z poszczególnych zarzutów.

3 sierpnia 2020 r.
Odwołujący na posiedzeniu przed Izbą oświadczył do protokołu,
że wycofuje powyższe odwołanie. Odwołujący wyjaśnił, że w drodze negocjacji doszedł do
porozumienia z Zamawiającym co do satysfakcjonującego obie strony kształtu postanowień
SIWZ.

W tych okoli
cznościach Izba zważyła, co następuje:


Skuteczne skorzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego
z
przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (czyli uwzględnienia w całości zarzutów
odwołania przez zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego, względnie
uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez
odwołującego) powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego
rozpoznania zarzutów odwołania.

Zgodnie z art. 187
ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Od
wołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy w tej sprawie
odwoławczej.
Z tych względów – działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.
8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r.
poz. 972)
, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie