eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1426/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-23
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1426/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Daniel Konicz, Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski

po
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 23 lipca 2020 r. odwołania
wniesionego w dniu 26 czerwca 2020 r. przez wykonawcę KenBIT K. i Wspólnicy Sp.j.
siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –Skarb Państwa
- Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie

przy udziale:
A. Wykonawcy S
iltec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w
Pruszkowie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,
B. Wykonawcy
GISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,

postanawia:

1.
umarza postępowanie;

2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ………………….……….
Członkowie:
………………….………
………………….………

Sygn. akt: KIO 1426/20

U z a s a d n i e n i e


Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp”)
w trybie przetargu ograniczonego postępowanie pn. „Dostawa terminali satelitarnych SHF
szczebla
taktycznego
w
wersji
przenośnej",
numer
referencyjny:
IU/101/V-
88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019).
Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 sierpnia 2019 r.
2019/S 157-389500
W dniu 16 czerwca 2020 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wynikach oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, podając m.in. informację o wykluczeniu
wykonawcy KenBIT K.
i Wspólnicy Sp. J. z postępowania oraz zakwalifikowaniu innych
wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu. Na czynność tą KenBIT K. i Wspólnicy
Sp. J.
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie.
W dniu 29 czerwca 2020 r., z zachowaniem terminu ustawowego, wykonawcy Siltec sp. z
o.o. z siedzibą w Pruszkowie i GISS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosili swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Przed terminem posiedzenia i rozprawy, pismem z dnia 21 lipca 2020 r.,
złożonym w tym
dniu elektronicznie oraz w dniu 22 lipca 2020 r. w formie pisemnej,
Odwołujący
reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa załączonego do
odwołania, złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania. Skutkuje to zakończeniem
postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Zgodnie
bowiem z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie
nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, w przypadku umorzenia
postępowania, Izba wydaje postanowienie.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy
Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 972),
nakazując zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: ………………….……….
Członkowie:
………………….………
………………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie