eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1313/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-08-13
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1313/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2020
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez wykonawcę:
KLIMATEST T.
I WSPÓLNICY Spółka jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C, 52-
204 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Sieć Badawcza
Łukasiewicz — Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań,


orzeka:

1.
oddala odwołanie,

2.
kosztami
postępowania
obciąża
wykonawcę:
KLIMATEST
T.
I WSPÓLNICY Spółka jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C, 52-204
Wrocław
, i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę:
KLIMATEST T.
I WSPÓLNICY Spółka jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
5C, 52-
204 Wrocław
tytułem wpisu od odwołania,

2)
zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
od
wykonawcy
KLIMATEST
T.
I
WSPÓLNICY
Spółka
jawna,
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C, 52-204 Wrocław
na rzecz zamawiającego
Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1,
60-654
Poznań
stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:


…………………………Sygn. akt: KIO 1313/20
Uzasadnienie

Zamawiający: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA w Poznaniu prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na
„dostawę, montaż oraz uruchomienie aparatury i urządzeń
laboratory
jnych dla potrzeb Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu
Zamawiającego”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod poz. 2020/S 047-110474
w dniu 6 marca 2020 r.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną w Części nr 2 zamówienia przez wykonawcę
KLIMATEST T.
I WSPÓLNICY Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1843 ze zm.)
zwanej dalej „Pzp”, jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny oraz w
konsekwencji unie
ważnił postępowanie w zakresie Części nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
1 Pzp
ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Informację o powyższych
czynnościach Zamawiający przekazał wykonawcom w dniu 4 czerwca 2020 r.

Wykonawca KLIMATEST T. I
WSPÓLNICY Spółka jawna wniósł odwołanie wobec
czynności unieważnienia postępowania w zakresie Części nr 2 zamówienia, odrzucenia oferty
złożonej przez Odwołującego oraz zaniechania czynności poprawienia oczywistej omyłki
rachunkowej w ofercie Odwołującego i wyboru oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp,
poprzez odrzucenie oferty Odwołującego pomimo, że treść oferty
Odwołującego nie zawiera błędów w obliczeniu ceny w rozumieniu przywołanego
przepisu, zaś omyłki rachunkowe w niej występujące winny zostać skorygowane zgodnie
z art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp;
2) art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie
poprawy oczywistych omyłek rachunkowych
w ofercie Odwołującego z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. p
oprzez unieważnienie postępowania, mimo że oferta
Odwołującego nie podlega odrzuceniu.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1
) unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie C
zęści nr 2,
2)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego,

3)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym dokonanie poprawy oczywistych
omyłek rachunkowych w ofercie Odwołującego z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych
poprawek i dokonanie wyboru oferty Odwołującego, jako
najkorzystniejszej w C
zęści nr 2.
W ocenie Odwołującego, jego oferta powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza,
zaś unieważnienie postępowania skutkować będzie poniesieniem przez Odwołującego szkody
wyrażającej się w nieuzyskaniu przedmiotowego zamówienia.
W złożonej ofercie w postępowaniu dla Części nr 2 „Komora mgły solnej z modułem
suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem” – w Formularzu ofertowym
przygotowanym zgodnie ze wzorem sta
nowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - Odwołujący podał
cenę jednostkową netto w kwocie 400 860 zł, wartość VAT w wysokości 71 460 zł, cenę jedn.
brutto w wysokości 472 320 zł i wartość brutto w wysokości 472 320 zł.
Zamawiający w piśmie z dnia 21 kwietnia 2020 r. wzywającym Odwołującego do
złożenia wyjaśnień wskazał, że cyt. „podczas czynności badania ofert Zamawiający powziął
wątpliwość w zakresie określonej wartości podatku VAT na kwotę 71.460,00 zł. Wątpliwość
Zama
wiającego powstała w wyniku obliczenia stawki podatku w odniesieniu do ceny netto
wskazanej w formularzu ofertowym jako 400.860,00 zł. Przyjmując podstawową stawkę
podatku VAT w wysokości 23%, wartość ta powinna zostać określone na kwotę 92 197,80 zł”
W o
dpowiedzi Odwołujący potwierdził, że oferta złożona w postępowaniu zawiera
oczywiste omyłki rachunkowe opisane przez Zamawiającego w wezwaniu z dnia 21 kwietnia
2020 r., a mianowicie omyłkę w obliczeniu kwoty podatku VAT i w konsekwencji kwoty brutto.
Zam
awiający zaniechał jednak dokonania poprawy oczywistych omyłek rachunkowych
i odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, jako zawierającą błędy w
obliczeniu ceny, a w konsekwencji unieważnił postępowanie w zakresie części 2 ze względu
na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.
Odwołujący podniósł, że istotą sporu w przedmiotowej sprawie jest zaniechanie
poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie wykonawcy
polegających na omyłkowym obliczeniu stawki podatku VAT i kwoty brutto. Wskazaną
oczywistą omyłkę rachunkową i sposób jej poprawienia przedstawił (zauważył) sam
Zamawiający w piśmie z dnia 21 kwietnia 2020 r., podając prawidłową wartość podatku VAT
obliczonego od podanej przez Odwołującego ceny netto. Zupełnie niezrozumiałe dla
Odwołującego jest finalne odstąpienie przez Zamawiającego od poprawy oczywistych omyłek
rachunkowych,
a w konsekwencji za niezrozumiałe uznać należy odrzucenie oferty
Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Opisana sytuacja,
w ocenie Odwołującego, stanowi typowy przykład „oczywistych
omyłek rachunkowych”, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, które Zamawiający powinien

poprawić obliczając od kwoty netto w wysokości 400.860,00 zł wartość VAT w kwocie 92
197,80 zł, a w konsekwencji ustalając kwotę brutto na kwotę 493 057,80 zł.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej
przyjmuje się, że omyłki powinny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać
Zamawiający samodzielnie, to jest oczywistość omyłki powinna być możliwa do ustalenia na
podstawie oferty, ewentual
nie może pochodzić z wyjaśnień, które zamawiający może uzyskać
od wykonawcy na podstawie ustawy (tak wyrok KIO z dnia 17 kwietnia 2018 r., KIO 615/18,
wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2018 r., KIO 2538/18). W
przedmiotowej sprawie z taką sytuacją
mamy
do czynienia, to jest Zamawiający samodzielnie wykrył omyłkę rachunkową i w sposób
prawidłowy w piśmie z dnia 21 kwietnia 2020 r. wskazał sposób jej poprawienia - prawidłowość
czynności Zamawiającego Odwołujący potwierdził w piśmie z dnia 22 kwietnia 2020 r., nie
prowadząc przy tym negocjacji dotyczących złożonej oferty. Nie ma wątpliwości, że w
przedmiotowej sprawie prawidłową stawką podatku VAT możliwą do zastosowania była
stawka 23%, co skutkować powinno poprawą przez Zamawiającego oczywistych omyłek
ra
chunkowych w sposób opisany w odwołaniu.

Zamawiający wniósł na rozprawie o oddalenie odwołania. Wskazał, że w piśmie z dnia
21 kwietnia
2020 r. zwrócił się do Odwołującego o wyjaśnienie, co potwierdza, że miał
wątpliwości w zakresie sposobu obliczenia ceny oferty, w tym w szczególności co do przyjętej
stawki VAT do obliczenia ceny brutto. Podkreślił, że wskazana w ofercie Odwołującego
wartość podatku VAT nie stanowi ani 23%, ani 8% od ceny netto. Zamawiający stwierdził, że
przyjęte przez Odwołującego w ofercie działanie arytmetyczne do obliczenia ceny brutto jest
wykonane prawidłowo, tj. cena netto + kwota VAT stanowi cenę brutto oferty. Zamawiający
wskaz
ał, że w przedmiotowej sytuacji nie można mówić o oczywistej omyłce rachunkowej.
Zamawiający w treści SIWZ nie określił obowiązującej w postępowaniu stawki podatku VAT.
Zamawiający podkreślił, że nie mógł poprawić oczywistej omyki rachunkowej, gdyż nie miał
wiedzy, co składa się na elementy przedmiotu zamówienia, i w konsekwencji - przyjęte przez
Odwołującego stawki podatku VAT do wyliczenia wartości tego podatku. Jak wyjaśnił
Odwołujący na wezwanie z 21 kwietnia 2020 r., oferta zawiera oczywistą omyłkę przy
obliczeniu podatku VAT, co, w ocenie Zamawiającego, stanowi błąd w obliczeniu ceny, który
nie
kwalifikuje się do poprawy w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony
postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał posiadanie legitymacji uprawniającej do
wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.

Izba ustaliła, co następuje:
W SIWZ
– rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny w pkt 1 Zamawiający wskazał,
że „Cena oferty musi zostać obliczona w następują
cy sposó
b: NETTO+VAT= BRUTTO
”.

W złożonej przez Odwołującego ofercie na Część nr 2 zamówienia „Komora mgły
solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem” w Formularzu
ofertowym (
Załącznik nr 2 do SIWZ) — Odwołujący podał cenę jednostkową netto w kwocie
400
860 zł, wartość podatku VAT w wysokości 71 460 zł, cenę jednostkową brutto w wysokości
472
320 zł i wartość brutto w wysokości 472 320 zł.
Zamawiający pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. wezwał Odwołującego na podstawie
art. 87 ust. 1 Pzp
do złożenia wyjaśnień, gdyż podczas czynności badania oferty Odwołującego
powziął wątpliwość w zakresie określonej przez wykonawcę wartości podatku VAT w kwocie
71.460,00 zł. Zamawiający wyjaśnił, że wątpliwość ta powstała w wyniku obliczenia
podstawowej stawki podatku w odniesieniu do ceny netto wskazanej w formularzu ofertowym
jako 400.860,00 zł. Przyjmując podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%, wartość
ta powinna zostać określona na kwotę 92 197,80 zł.
W odpowiedzi na
powyższe wezwanie, Odwołujący, pismem z dnia 22 kwietnia 2020
r.,
wyjaśnił, że jego oferta zawiera oczywiste omyłki rachunkowe opisane przez
Zamawiającego w wezwaniu z dnia 21 kwietnia 2020 r., a mianowicie omyłkę w obliczeniu
kwoty podatku VAT i w konsekwencji kwoty brutto, tj. ceny oferty (brutto).
Odwołujący podnosił w niniejszej sprawie, że złożona przez niego oferta zawiera
oczywistą omyłkę rachunkową, polegającą na „omyłkowym obliczeniu stawki podatku VAT i
kwoty brutto
”. Zdaniem Odwołującego, wskazaną oczywistą omyłkę rachunkową i sposób jej
poprawienia przedstawił (zauważył) sam Zamawiający w piśmie z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
wskazując na ujawnione omyłki rachunkowe i sposób ich poprawienia oraz podając
prawidłową wartość podatku VAT obliczonego od podanej przez Odwołującego ceny netto.
Przedmiotowa sytuacja,
w ocenie Odwołującego, stanowi typowy przykład „oczywistych
omyłek rachunkowych”, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, które Zamawiający powinien
poprawić obliczając od kwoty netto w wysokości 400.860,00 zł wartość VAT w kwocie 92
197,80 zł, a w konsekwencji ustalając kwotę brutto na kwotę 493057,80 zł.

W ustalonym powyżej stanie faktycznym, Izba zważyła, co następuje:

W ocenie Izby, nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp oraz art.
87 ust. 2 pkt 2 Pzp,
poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo że nie zawiera ona

błędu w obliczeniu ceny zaś omyłki rachunkowe w niej występujące winny zostać skorygowane
zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
W świetle orzecznictwa, oczywista omyłka rachunkowa, możliwa do poprawienia
w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp,
to omyłka matematyczna dająca się poprawić przy
zastosowaniu elementarnej wiedzy z zakresu
podstawowych działań matematycznych
(dodawania,
mnożenia). Oczywistość omyłki definiuje się jako dającą się zauważyć na
pierwszy rzut oka, którą da się poprawić tylko na jeden sposób. W przypadku, gdy możliwe są
co najmniej dwa sposoby poprawienia takiej omyłki, z których każdy będzie powodował inny
skutek rachunkowy, nie można uznać, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową.
Wskazać należy jednocześnie, że ustawa Prawo zamówień publicznych nakazuje przy
poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej uwzględniać konsekwencje rachunkowe
dokonywanych zmian,
a to oznacza, że ustawa Pzp dopuszcza wpływ dokonanej korekty na
cenę oferty. Przykładem oczywistej omyłki rachunkowej jest sytuacja, gdy pomimo
zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, wyliczona wartość podatku VAT, stanowiąca wynik działania arytmetycznego
(iloczynu ceny netto i stawki podatku VAT) jest n
ieprawidłowa, co w konsekwencji prowadzi
do błędnego wyliczenia ceny brutto (tak. wyrok KIO z dnia 1 kwietnia 2010 r, sygn. akt:
KIO/UZP 275/10).
Nie budzi wątpliwość, że aby dokonać poprawy oczywistej omyłki rachunkowej
zamawiający powinien mieć wszelkie informacje umożliwiające jednoznaczne ustalenie faktu,
że w sposób błędny przeprowadzono w ofercie działanie matematyczne, a prawidłowe
obliczenia doprowadzą do ustalenia prawidłowej ceny oferty. Zamawiający jest zobowiązany
dokonać korekty takich obliczeń i poinformować wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca nie
musi wyrazić zgody na dokonanie przez zamawiającego powyższej poprawy.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20.10.2011 r., III CZP 52/11 „określenie w
ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług
stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki”.
„Jeżeli jednak zamawiający, opisując w SIWZ sposób obliczenia ceny, nie zawarł żadnych
wskazań dotyczących stawki podatku VAT, wówczas oferta zawierająca stawkę niezgodną z
obowiązującymi przepisami podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp (uchwała
SN z 20.10.2011 r., III CZP 53/11, OSNC 2012 , Nr 4 , poz. 45).”

W danym stanie faktycznym stawka podatku VAT nie została przez Zamawiającego
określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co oznacza, że obowiązek
przyjęcia prawidłowej stawki podatku VAT i obliczenie wartości tego podatku spoczywał na
wykonawcy. W konsekwencji w Formularzu ofertowym wykonawca miał obowiązek podać
cenę jednostkową netto, wartość podatku VAT, cenę jednostkową brutto i wartość brutto.

Podana przez Odwołującego wartość podatku VAT w kwocie 71 460 zł nie stanowi wartości
żadnej z obowiązujących stawek podatku VAT przewidzianej w ustawie, obliczonej od podanej
przez wykonawcę w ofercie ceny netto, natomiast wartość podatku VAT obliczona wg stawki
podstawowej, tj. 23%
wynosi 92 197,80 zł. W tej sytuacji Zamawiający słusznie powziął
wątpliwości co do prawidłowości obliczenia ceny oferty (brutto), czego wyrazem było wezwanie
Odwołującego do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Wątpliwości oznaczają natomiast,
że jakakolwiek omyłka wystąpiła w ofercie Odwołującego, to nie była to omyłka oczywista, a
tym bardziej rachunkowa. Zauważyć należy, że Odwołujący podnosił omyłkowe obliczenie
wartości podatku VAT, a jednocześnie wyjaśnił na rozprawie, że wartość ta została obliczona
od innej ceny jednostkowej netto, która pierwotnie była rozważana przez Odwołującego.
Omyłka powyższa nie wynikła zatem z błędnie przeprowadzonego przez wykonawcę działania
matematycznego, ale z niedochowania
należytej staranności w obliczeniu ceny oferty, która
powinna zgodnie z SIWZ uwzględniać wartość podatku VAT obliczoną przez wykonawcę
według prawidłowej stawki podatkowej.
Wskazać dodatkowo należy, że przeprowadzone przez Odwołującego w ofercie
działanie arytmetyczne do obliczenia ceny brutto jest wykonane prawidłowo, tj. cena netto +
kwota VAT stanowi
łącznie cenę brutto oferty.
Stwierdzić należy zatem, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzi
przesłanka oczywistości omyłki, gdyż na podstawie treści oferty nie można ustalić, w jaki
sposób powstał omawiany błąd i dokładnie na czym ten błąd polega, a tym bardziej nie można
stwierdzić w sposób oczywisty, że błędna wartość podatku VAT jest wynikiem nieprawidłowo
przeprowadzonego działania matematycznego. Zamawiający nie miał podstaw, aby przyjąć za
wykonawcę stawkę podatku VAT, obliczyć jego wartość do obliczenia ceny oferty. Fakt, że w
wezwaniu do wyjaśnień Zamawiający przedstawił wartość podatku VAT obliczoną przy stawce
podstawowej 23% nie oznacz
a, że czynności tej mógł dokonać za wykonawcę i skorygować
wartości podane w ofercie Odwołującego. Zauważyć należy, że biorąc pod uwagę treść
złożonej przez Odwołującego oferty, nie wynika z niej, jaką stawkę podatku VAT Odwołujący
przyjął do obliczenia ceny oferty. Takie oświadczenie nie zostało wyrażone przez wykonawcę
ani w sposób bezpośredni, np. poprzez podanie stawki (co nie było wymagane zgodnie z
SIWZ), ani pośrednio - z wartości podatku VAT podanej w Formularzu ofertowym.
Zamawiający podkreślił na rozprawie, że nie mógł poprawić oczywistej omyki rachunkowej,
gdyż nie miał wiedzy, co składa się na elementy przedmiotu zamówienia, i w konsekwencji –
jakie zostały przyjęte przez Odwołującego stawki podatku VAT do wyliczenia wartości tego
podatku.

Oczywistym jest, że Zamawiający może samodzielnie ocenić, jaką stawkę podatku
VAT należało przyjąć w ofercie na przedmiot zamówienia objęty Częścią nr 2 zamówienia
(zawsze możliwe jest przyjęcie stawki podstawowej, tj. 23%), ale nie ma żadnych podstaw,

aby
samodzielnie ustaloną stawkę zastosował w obliczeniu ceny oferty za wykonawcę.
Uwzględnienie natomiast oświadczenia złożonego przez Odwołującego w ramach wyjaśnień
(
dodatkowe oświadczenie złożone po terminie składania ofert), dotyczącego prawidłowej
stawk
i podatku VAT, której wartość należało podać w ofercie, stanowiłoby niedozwoloną
zmianę treści złożonej oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 Pzp zd. drugie.
Podsumowując Izba stwierdziła, że określenie w ofercie Odwołującego ceny brutto z
uwzględnieniem wartości podatku VAT w wysokości nie odpowiadającej prawidłowej stawce
tego podatku,
stanowi błąd w obliczeniu ceny, przy czym brak jest przesłanek wystąpienia
omyłki, możliwej do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp.
W konsekwencji nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez
unieważnienie postępowania w Części nr 2 zamówienia, ponieważ oferta Odwołującego
złożona jako jedyna w tej części zamówienia podlegała odrzuceniu.

Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp
oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P
rzewodniczący:


…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie