eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1162/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-13
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1162/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

wobec cofnięcia w dniu 10 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 maja 2020 r. przez Odwołującego –
wykonawcę EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego – Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przy
udziale wykona
wcy EVALU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 6.750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych
00/100
), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
/
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………..

sygn. akt: KIO 1162/20
Uzasadnienie

Centrum
Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwan
ej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
analiza wpływu inteligentnych systemów transportowych na płynność i bezpieczeństwo ruchu
drogowego i kolejowego pod kątem realizacji projektów transportowych z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2020, zwane dalej
„Postępowaniem”.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
15 kwietnia 2020 r., pod nr 531252-N-2020.
22 maja 2020
r. Zamawiający poinformował wykonawców ubiegających się
o
udzielenie zamówienia o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez
wy
konawcę EVALU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wykonawca E”), co zostało
zaskarżone odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja
2020 r. przez wykonawcę EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(dalej
„Odwołujący”).
Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił
Wykonawca E
, wnosząc o oddalenie odwołania.
Izba, wobec spełniania przez zgłoszone przystąpienie przesłanek z art. 185 ust. 2
Pzp, postanowiła o dopuszczaniu Wykonawcy E do udziału w postępowaniu odwoławczym
w
charakterze przystępujących po stronie Zamawiającego.
N
astępnie, 10 lipca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie.
Mając na uwadze powyższe Izba, na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp,
umorzyła postępowanie odwoławcze i nakazała zwrot Odwołującemu 90% kwoty
uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).

Przewodniczący: ……………………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie