eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 882/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-05-14
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 882/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 14 maja 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2020 r.
przez
wykonawcę Gart Sp. z o. o. z siedzibą w Golędzinowie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy Gart Sp. z o. o.
z siedzibą w Golędzinowie,
kwoty 10 000,
00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Przewodniczący: ……………………..……Sygn. akt: KIO 882/20

U z a s a d n i e n i e


Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przep
isów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawa Pzp”,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów o granulacji 2/5 mm i emulsji modyfikowanej
na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2020”; dalej
Postępowanie".

W dniu 25 kwietnia 2020 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Gart Sp. z o. o.
z siedzibą w Golędzinowie
(dalej „Odwołujący”) zarzucając
Zamawiającemu naruszenie: (1) art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
obowiązku wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień co do oświadczenia w
przedmiocie braku przynależności do grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy okoliczność tę
Zamawiający uznał za budzącą wątpliwości; (2) art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w zw. z art.
4 pkt 14 oraz art. 4 pkt 4 lit. a) ustawy o ochron
ie konkurencji i konsumentów poprzez
sprzeczne ze stanem faktyczny
m uznanie, że Odwołujący (tj. Spółka Gart sp. z o.o.) oraz
Spółka Ago Drogi sp. z o.o. (którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu odrębne oferty),
należą do tej samej grupy kapitałowej, skutkujące bezpodstawnym wykluczeniem
Odwołującego z Postępowania; (3) art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez bezzasadne
uznanie, że Odwołujący w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu,
skutkujące bezpodstawnym wykluczeniem Odwołującego z postępowania o
ud
zielenie zamówienia publicznego; (4) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez bezzasadne
uznanie, że Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
pod
ejmowane przez zamawiającego w Postępowaniu udzielenie zamówienia, skutkujące
bezpodstawnym wykluczeniem Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; (5) art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez bezzasadne odrzucenie oferty
Odwołującego oparte, o bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z Postępowania; (6) art.
7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przeprowadzenia rzetelnego badania oceny oferty
Odwołującego, w postawieniu mu bezzasadnego zarzutu umyślnego, względnie
spowodowanego rażącym niedbalstwem, wprowadzenia Zamawiającego w błąd, w
uniemożliwieniu Odwołującemu złożenia wyjaśnień — co jest równoznaczne z naruszeniem
zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasad

pro
porcjonalności i przejrzystości; (7) art. 7 ust. 3 ustawy Pzp poprzez udzielenie
zamówienia wykonawcy, którego wyboru dokonano niezgodnie z przepisami ustawy Pzp ze
względu na brak istnienia jakichkolwiek powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy
Odwołującym a Spółką Ago Drogi sp. z o.o.,

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (i)
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; (ii) unieważnienia czynności
wykluczenia Odwołującego z Postępowania; (iii) unieważnienia czynności odrzucenia oferty
Odwołującego; (iv) wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie braku
przynależności do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy w przedmiotowym przetargu
złożyli odrębne oferty, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; (v) powtórzenia
czynności badania i oceny ofert, w tym oferty Odwołującego z uwzględnieniem jego
wyjaśnień w powyższym zakresie oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 11 maja 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Od
woławczej wpłynęła odpowiedź na
odwołania Zamawiającego, w której oświadczył, iż uwzględnia w całości odwołanie
wniesione przez Odwołującego i wnosi o umorzenie postępowania.

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.

Zatem, w związku z faktem, że żaden z wykonawców nie przystąpił do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, postępowanie odwoławcze – stosownie do
dys
pozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem
koszty
te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo
zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu
uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Prz
ewodniczący:……………………………...
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie