eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 773/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-06-15
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 773/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu,

w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Warszawa,

przy udziale wykonawcy P. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. K.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FRANSŁAW", Grodzisk Wielkopolski
zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.

2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp.
z o.o., z siedzibą w Poznaniu
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego
kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………….
Sygn. akt:
KIO 773/20

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (dalej
Odwołujący”) zarzucają zamawiającemu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody
Polskie (dalej „Zamawiający”) naruszenie:

1)
art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie oceny ofert z udziałem oferty ww. wykonawcy,
która to oferta winna zostać odrzucona, a wykonawca ten wykluczony jako
niespełniający warunków udziału w postępowaniu, a także przez dokonanie wyboru
oferty Wykonawcy
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FRANSŁAW K. P. z
siedzibą w Grodzisku Wlkp. (dalej: „PW FRANSŁAW”), jako najkorzystniejszej, w
sytuacji gdy oferta ta powinna zostać odrzucona, a wykonawca ten wykluczony jako
niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
2)
art. 24 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy PW
FRANSŁAW z Postępowania,
pomimo tego, że wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu, o
których mowa w pkt 9.2.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej jako
SIWZ”):

1) na p
otwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane
polegające na budowie, przebudowie umocnień brzegowych o wartości łącznej
brutto tych umocnień minimum 3 min zł (w przypadku kontraktów zawieranych w
walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu
waluty obcej podawanej przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy),
dotyczące wykonania: a) minimum 0,8 km umocnienia brzegowego w formie
umocnień gabionowych lub betonowych lub żelbetowych. Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał wskazane
roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji, albo b) minimum
5000,00m2 umocnienia brzegowego w formie umocnień gabionowych lub
betonowych lub żelbetowych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał wskazane roboty budowlane w ramach

maksymalnie 2 inwestycji. Warunek a) i b) nie mogą być łączone. a w konsekwencji
wadliwe wybranie oferty tego wykonawcy;
3)
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty PW FRAN
SŁAW, w
sytuacji gdy zawierała ona rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia, co powinno skutkować odrzuceniem ww. oferty;
4)
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy PW
FRANSŁAW pomimo że nie odpowiada treści SIWZ, tj. naruszenia:
a)
pkt 21.11, 21.14, 25.4.4. i 26.3.7 SIWZ poprzez zastosowanie do wyceny kalkulacji
własnej, gdy SIWZ nie dopuszcza takiej możliwości;
b)
pkt 21.13 SIWZ poprzez zastosowania różnych stawek dla takich samych pozycji
kosztowych podczas gdy pkt 21.13 SIWZ nakazuje stosowanie takich samych
stawek dla takich samych pozycji kosztowych;
5)
art. 7 ust. 1 Pzp przez prowadzenie Postępowania w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, tj.
zastosowania tych samych przewidzianych warunkami przetargu kryteriów do
wszys
tkich oferentów;

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, w której
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę PW FRANSŁAW, odrzucenia oferty PW
FRANSŁAW i wykluczenia z udziału w postępowaniu tego wykonawcy; dokonania ponownej
oceny ofert i ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej,
zasądzenia kosztów postępowania.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, co następuje:

Brak spełnia przez wykonawcę warunków do udziału w Postępowaniu

Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt. 9.2.3.1) SIWZ: 1) na potwierdzenie spełnienia warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie umocnień brzegowych o wartości
łącznej brutto tych umocnień minimum 3 min zł (w przypadku kontraktów zawieranych w
walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty
obcej podawanej przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy
dotyczące
wykonania:
a)
minimum 0,8 km umocnienia brzegowego w formie umocnień gabionowych łub
betonowych łub żelbetowych.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji.
albo
b)
minimum 5000,00m2 umocnienia brzegowego w formie umocnień gabionowych lub
betonowych lub żelbetowych.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji.
Warunek a) i b) nie mogą być łączone (w załączeniu wciąg z SIWZ).

Odwołujący wskazał, że na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1, a następnie z art. 26
ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca PW FRAN
SŁAW przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Z
wykazu robót oraz załączonych dowodów nie wynikają informacje pozwalające na ocenę
zakresu ilościowego wykonanych umocnień brzegowych, a tym bardziej wartości tych
umocnień. Przedstawione przez Wykonawcę PW FRANSŁAW referencje nie mają wskazanej
wartości wykonanych robót budowlanych.

Odwołujący wskazał, że na dowód wykonania wymienionej w punkcie 1 wykazu robót
inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki
Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i m. Słowik, gm. Poczesna, pow.
częstochowski, woj. śląskie - etap I", wykonawca PW FRANSŁAW przedłożył protokół odbioru
końcowego wraz z zestawieniem wykonanych robót w formie kosztorysu ślepego, z którego
wynika zakres umocnień brzegowych w formie materacy gabionowych o długości 706,5 mb i
odpowiednio powierzchni 1694m2 bez określenia wartości wykonania tych umocnień.

Odwołujący wskazał, że podjął próbę oszacowana na podstawie przedłożonego kosztorysu
ślepego i w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny robocizny, materiałów i sprzętu przy
założeniu przyjętych przez wykonawcę narzutów wartość umocnień brzegowych, w ilości
706,5mb/1694m2. Z wyliczenia, nawet przy założeniu obecnych wyższych cen, wartość ta
wynosi 800 tys. zł brutto. W ocenie Odwołującego nawet jeżeli brak podania w referencji
wartości robót, nie jest wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy, to i tak PW
FRANSŁAW nie może wykazać się wykonaniem robót o wartości wymaganej przez SIWZ.

Odwołujący wskazał, że pomimo posiadania tabeli elementów scalonych będącej załącznikiem
do protokołu odbioru końcowego wykonawca celowo jej nie załączył, przez co niemożliwe było
określenie wartości robót związanych z wykonaniem umocnień brzegowych, a tym samym
potwierdzenie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu. Dodatkowo

inwestycja ta rozli
czana była kosztorysowo, zatem wykonawca musiał posiadać kosztorys
powykonawczy z określonymi kwotami poszczególnych robót ale jego również nie załączył na
potwierdzenie złożonych przez siebie oświadczeń.

Dalej Odwołujący wskazał, że na dowód wykonania wymienionej w punkcie 2 wykazu robót
inwestycji pn. „ Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 do
11+492”, wykonawca PW FRANSŁAW przedłożył referencje podmiotu trzeciego ZUH-M
Wojciech Ferenc, z których wynika, że w ramach niniejszego zadania wykonano zgodnie z pkt
3.1 umocnienie dna
i skarp rzeki w formie pochylni gabionowych długości 437mb bez
określenia wartości wykonania tych umocnień. Odwołujący wskazał, że pochylnia wymieniona
w drugim tirecie nie jest opisana jako gabionowa zatem wynikająca z referencji długość
pochylni gabionowych wynosi 375mb. Ponadto
, w ocenie Odwołującego, wymienione
pochylnie gabionowe opisane są jako umocnienia dna i skarp rzeki, a na spełnienie warunku
posiadania zdolności technicznej i zawodowej należy wykazać się umocnieniem brzegowym,
a nie umocnieniem
dna. W odpowiedzi do SIWZ Zamawiający nie dopuścił rozszerzenia
warunku opisanego w pkt. 9.2.3.1) (w załączeniu wyciąg z SIWZ) o umocnienia dna (w
załączeniu odpowiedź z dnia 29.01.2020 r. na zapytanie nr 4 z 17.01.2020r.).

Odwołujący wskazał, że również w tym wypadku podjął się próby oszacowania, na podstawie
przedmiaru robót załączonego do zakończonego w 2014 roku postępowania przetargowego
na wykonanie inwestycji pn. „ Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w
km 0+000 do 11+492" i w
oparciu o aktualnie obowiązujące ceny robocizny, materiałów i
sprzętu przy założeniu przyjętych przez Wykonawcę narzutów, wartości wykonania umocnień
dna i skarp
dla pochylni o długości 375mb. Z wyliczenia wynika, że pomimo zastosowania
obecnych wyższych cen, wartość ta wynosi 1,2 min zł brutto. Wartość wykonania tylko
umocnień skarp tj. umocnień brzegowych stanowi ok. 75-80% tej kwoty, czyli 900 tys. zł brutto.

W ocenie Odwołującego, PW FRANSŁAW określający się jako doświadczony wykonawca na
wezwanie Zama
wiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp powinien przekazać wykaz robót
wraz z dowodami przedstawio
nymi w takiej formie, aby z ich treści jednoznacznie wynikał
zakres umocnień brzegowych oraz wartość wykonania tych umocnień. Obowiązkowi temu
Wykonawca
PW FRANSŁAW uchybił nie podając wartości wykonanych robót w wymaganym
zakresie.

W ocenie Odwołującego łączna wartość umocnień brzegowych na inwestycjach wymienionych
w wykazie robót, oszacowana przez Odwołującego, wynosi 1,7mln zł brutto, a zgodnie z SIWZ
powinna wynieść 3 mln zł brutto, co wskazuje na brak spełnienia warunku udziału w

postępowaniu, a tym samym kwalifikuje ofertę PW FRANSŁAW do wykluczenia go z
postępowania.

Zarzut rażąco niskiej ceny

1.
Z
aniżona stawka roboczogodziny

W ocenie Odwołującego wykonawca PW FRANSŁAW przyjął zaniżoną stawkę
roboczogodziny. Wykonaw
ca ustalił ją na kwotę 19,00 zł. Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust 1
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r, płatnicy składek
na ubezpieczenia społeczne, czyli pracodawcy zatrudniający na podstawie umowy o pracę lub
umowy zlecenia, zobowiązani są do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia
społeczne. Tym samym, do kalkulacji całkowitego zatrudnienia pracownika, stawka minimalna
za roboczogodzinę musi obejmować stawkę minimalną na poziomie 17,00 zł brutto oraz
dodatkowo obejmować składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wymiaru=1,6
6 zł), składkę rentową (6,5% podstawy wymiaru= l, ll zł), składkę na ubezpieczenie wypadkowe
(1,67% podstawy
wymiaru=0,28 zł), składkę na Fundusz Pracy (2,45% podstawy
wymiaru=0,42zł) oraz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(0,10% podstawy wymiaru=0,17zł).

W ocenie Odwołującego, z powyższych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pracy
i prawa ubezpieczeń społecznych, wynika, że minimalna stawka jednej roboczogodziny wnosi:
17,00 +1,66+1,11+0,28+0,42+0,17 = 20,64 zł/roboczogodzinę.

Zastosowanie prawidłowej minimalnej stawki dla jednej roboczogodziny w wysokości 20,64zł
powoduje zwiększenie wartości oferty PW FRANSŁAW, co najmniej o kwotę 271 586,83zł
netto. Niniejsza wartość wynika z analizy jedynie pozycji kosztorysowych, dla których
podstawą wyceny były tablice KNR, natomiast, w ocenie Odwołującego, należałoby
przeanalizować jeszcze pozycje opisane jako analogia oraz kalkulacja własne czy norma
indywidualna, co bez kosztorysu szczegółowego nie jest możliwe. A zaznaczyć należy, że
najbardziej istotne roboty związane z wykonaniem umocnień opisane są właśnie takimi
pozycjami -
mowa o pozycjach układania koszy, materaców i biomateraców gabionowych.

Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO z dnia 28 sierpnia 2018r, sygn. akt KIO 1563/18.
Odwołujący wskazał, że biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, wydaje się
nieprawdopodobnym pozyskanie wykwalifikowanych pracowników na podstawie umowy o
pracę za minimalne wynagrodzenie na poziomie 20,64 zł za godzinę, a tym bardziej za kwotę

przyjętą stawkę 19,00zł. Należy podkreślić, że wynagrodzenia specjalistów (np. Brygadzisty)
oraz osób z uprawnieniami (operatorów, kierowców, itp.) są znacznie wyższe od wynagrodzeń
pracowników fizycznych a tym samym stawka roboczogodziny specjalisty jest nawet
kilkukrotnie wyższa od stawki minimalnej wymaganej przepisami prawa. Stawka
roboczogodziny powinna być przynajmniej średnią z powyższych, a u Wykonawcy PW
FRANSŁAW jest poniżej minimalnej wymaganej przepisami.

Ponadto Odwołujący wskazał, że od 01.01.2021 r. czyli w okresie realizacji inwestycji,
obowiązkowe staną się, dla wszystkich podmiotów, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
które podniosą koszt roboczogodziny o minimum 1,50% dla pracowników, którzy wyrażą taką
wolę, na co pracodawca wpływu nie ma. Wykonawca PW FRANSŁAW nie uwzględnił tych
k
osztów. W ocenie Odwołującego zaniżenie kosztów pracy przy wykonaniu niniejszego
zamówienia, skutkuje nie tylko zaoferowaniem rażąco niskiej ceny, ale narusza także przepisy
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pozycja 13.1 SIWZ nakłada na Wykonawcę
obow
iązek zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie.

2.
Skrócenie czasu realizacji umowy

Odwołujący wskazał, że wykonawca PW FRANSŁAW przewiduje skrócenie terminu realizacji
o 5 miesięcy w stosunku do zadeklarowanego w ofercie terminu wykonania robót, co ma
wygenerować oszczędności i zmniejszenie kosztów inwestycji o 3,5 mln zł netto. Decydującym
czynnikiem wpływającym na możliwość wykonywania prac na niniejszej inwestycji będą
warunki hydrologiczne tj. poziom wody rzeki Warty. Możliwości realizacji robót w odniesieniu
do warunków hydrologicznych rzeki Warty Zamawiający jednoznacznie określił w opisie
przedmiotu zamówienia pkt. 4 SIWZ. Zatem w przypadku braku osiągnięcia założonego celu
skrócenia terminu realizacji robót i wykonania ich w terminie przewidzianym w SIWZ i umowie
PW FRANSŁAW poniesie stratę rzędu 3,5 mln zł netto, a więc będzie musiał realizować
zadanie za kwotę poniżej kosztów jej wykonania. Poniesiona strata przekroczy ponad
trzykrotnie zakładany przez Wykonawcę zysk wskazany w kosztorysie ofertowym na poziomie
10% od R+S+Kp (R+S)
tj. ok. 960tys. zł netto (w załączeniu wyciąg z kosztorysu ofertowego).

3.
Zysk z utylizacji gruzu

Odwołujący wskazał, że zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi rażąco niskiej ceny wykonawca
PW FRASŁAW przewiduje oszczędność oraz zysk wynikający z braku konieczności utylizacji
gruzu, który zamierza wykorzystać dla celów własnych lub odsprzedaży. Założenie to jest
sprzeczne z postanowieniami SIWZ, którego częścią składową są odpowiedzi Zamawiającego

a mia
nowicie zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego materiały pochodzące z rozbiórki są
własnością Zamawiającego i należy je odwieźć na składowisko odpadów budowlanych na
odległość do 10 km (w załączeniu - zapytanie i odpowiedź z dnia 17.01.2020r.). W ocenie
Odwołującego skoro wykonawca PW FRANSŁAW nie stanie się właścicielem gruzu, to nie
będzie mógł go przerobić i sprzedać, a tym samym nie osiągnie zakładanego zysku.

4.
Niedoszacowanie kosztów

Odwołujący wskazał, że kolejną przyczyną rażąco niskiej ceny jest niedoszacowanie kosztów
wykonania niektórych istotnych pozycji kosztorysu. Przyjęty przez wykonawcę koszt
wykonania umocnień gabionowych jest zaniżony w stosunku do cen rynkowych. Przyjęty przez
Wykon
awcę całkowity koszt wykonania 1m3 kosza gabionowego to 318,08 zł netto, podczas
gdy sam koszt materiałów koniecznych do wykonania kosza gabionowego, wskazany przez
Wykonawcę, wynosi 293,00 zł netto. Na robociznę i sprzęt ułożenia 1m3 kosza gabionowego
z wypełnieniem kamieniem zostaje 25,80zł łącznie z narzutami i zyskiem, gdzie KNR wskazują
nakład roboczogodzin w ilości 4,52 r-godz/m3. W ocenie Odwołującego nie jest możliwa
realizacja tego zakresu robót za przyjętą stawkę, nie wspominając o zapewnieniu zysku
Wykonawcy. Na potwierdzenie t
ego faktu średnia cena jednostkowa ze wszystkich złożonych
ofert dla pozycji wykonania kosza gabionowego wynosi 615,30zl/m3, a najniższa bez
uwzględnienia PW FRANSŁAW wynosi 473,40zł/m3. Podobne zaniżenie kosztów ma miejsce
w pozycjach dotyczących układania materaca i biomateraca, gdzie PW FRANSŁAW prawie 2
-
krotnie zaniżył faktyczny koszt wykonania tych prac w stosunku do realiów rynku i wszystkich
innych Oferentów [na dowód - zestawienie z ofert innych oferentów].

Ponadto
Odwołujący wskazał, że znacznie zaniżony został koszt wbijania i wyciągania ścianek
szczelnych w Wariancie B [poz. nr 125 i 126 kosztorysu ofertowego]. Cena jednostkowa
wbijania ścianek szczelnych zgodnie z kosztorysem PW FRANSŁAW wynosi 416,26zł/mb,
natomiast zgodnie z podstawą KNR, na którą wykonawca ten się powołuje i przyjętych przez
niego czynników cenotwórczych powinna wynosić 832,50zł, co przekłada się na
niedoszacowanie tej pozycji kosztorysowej na poziomie 221023,44zł. Analogicznie
porównując przyjętą cenę jednostkową wyciągania ścianek szczelnych z cenę jednostkową
wynikającą z nakładów KNR wynika niedoszacowanie kolejnych 157 388,40zł.

III.
Niezgodność oferty z zapisami SIWZ

1.
nieuprawnione zastosowanie kalkulacji własnej


Odwołujący wskazał na niezgodność kosztorysu ofertowego z zapisami SIWZ, ponieważ
zgodnie z pkt. 21.11. SIWZ „Kalkulowanie cen pozycji kosztorysowych według kalkulacji
własnej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku opisania takiej pozycji jako „ANALOGIA"
lub „WYCENA WŁASNA". W kosztorysie ofertowym wykonawcy nie występują takie
oznaczenia zatem jego wycena musi być sporządzona w oparciu o nakłady wynikające z tablic
KNR, a z powyższej analizy cen jednostkowych istotnych pozycji kosztorysowych wynika, że
dokonał on modyfikacji nakładów KNR [w załączeniu wyciąg SIWZ pkt. 21.11. SIWZ ].

W świetle dokonania przez PW FRANSŁAW nieuprawnionych zmian w KNR zachodzi brak
możliwości zawarcia z nim umowy, ponieważ jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ
21.11, 21.14, 25.4.4. i 26.3.7
oraz Wzoru Umowy §1 pkt 2 ppkt e] i §8 pkt.3. [w załączeniu
wyciąg z SIWZ]. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kosztorysów szczegółowych
dla Wariantu A i B, będących załącznikami do umowy, sporządzonych w oparciu o kosztorys
uproszczony załączony do oferty. W związku z ingerencją PW FRANSŁAW w podstawę KNR,
bez informowania Zamawiającego o tym fakcie [SIWZ 21.11] nie ma on możliwości
przygotowania kosztorysów szczegółowych [sytuacja opisana powyżej]. W ocenie
Odwołującego powyższe skutkuje brakiem możliwości zawarcia z nim Umowy w oparciu o
wzór, będący załącznikiem do SIWZ, ponieważ kosztorysy szczegółowe dla Wariantu A i B są
podstawą do dokonywania odbiorów robót budowlanych (Wzór Umowy §8 pkt.3) i muszą być
zgodne z kosztorysem uproszczonym (SIWZ 25.4.4.)

2.
Nieuprawnione za
stosowanie różnych stawek dla takich samych pozycji oraz błędy
kosztorysu


Ponadto Odwołujący wskazał na błędy formalne oferty, polegające na jej niezgodności z
postanowieniami SIWZ, polegające na sprzecznym z postanowieniami SIWZ, zastosowaniu
różnych stawek dla takich samych pozycji. PW FRANSŁAW podał różne stawki kosztów
wykonania tych samych prac. Przykładowo podane koszty „dopasowania materaca
gabionowego do rurociągu" w poz. 98 i poz. 724 kosztorysu ofertowego, wynoszą odpowiednio
500,00zł i 125,40zł, pomimo że dotyczą tej samej pozycji przedmiaru (dla pozostałych pozycji
odnoszących się do dopasowania materacu gabionowego do rurociągu PW FRANSŁAW
przewidział 500,00zł) (w załączeniu wyciąg z kosztorysu ofertowego PW FRANSŁAW).

W ocenie Odwołującego zastosowanie różnych stawek dla tych samych pozycji, jest niczym
nie usprawiedliwione i stanowi naruszenie pkt 21.13 SIWZ, który nakazuje stosowanie takich
samych stawek dla takich samych pozycji kosztowych.

Ponadto Odwołujący wskazał, że PW FRANSŁAW wskazał także jedno drzewo do wycinki i
jedno do nasadzenia kompensacyjnego (pkt. 22.3 SIWZ) brak jest natomiast w kosztorysie
przewidzianego kosztu kompensacyjnego nasadzenia drzewa. Taki koszt, zgodnie z
deklaracją wykonawcy PW FRANSŁAW powinien zostać przewidziany i uwzględniony.

W ocenie Odwołującego PW FRANSŁAW nie przewidział także, w poz. 24 kosztorysu, korekty
zwiększonej ilości drzew, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy realizacji robót,
pomimo że drzewa te znajdują się w obszarze wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z
pkt 21.2b
SIWZ Wykonawca zobligowany był do sporządzenia do oferty kosztorysu ofertowego
„KOREKTA” z uwzględnieniem zmian deklarowanych w ofercie (zgodnie z deklaracją w
z
ałączniku nr 14 do SIWZ) dotyczących ilości i typu drzew przewidzianych przez Wykonawcę
do wycinki. W odpowiedzi na pytanie nr 20 z pakietu zapytań nr 6 z dnia 17.01.2020r.
Zamawiający nie dopuszcza do uszkodzenia jakiegokolwiek drzewa wskazanego w kryterium
ochrony drzew. Przedmiotowe drzewa w ilości 47 sztuk znajdują się w pasie technologicznym
niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem i utrudniają
ich realizację, zatem w przypadku zadeklarowania przez wykonawcę pozostawienia drzew
niezbędne staje się ich zabezpieczenie na czas robót. Na pytanie o zalecany standard
zabezpieczenia drzew Zamawiający odpowiedział, że drzewa należy zabezpieczyć stosownie
do zidentyfikowanych zagrożeń (odpowiedź na pytanie nr 19 z pakietu zapytań nr 6 z dnia
17.01.2020r.). Zgodnie z pkt 22.3 SI
WZ Zamawiający przyzna punkty w kryterium za
zadeklarowanie pozostawienia istniejących drzew w nienaruszonym stanie w trakcie i po
zakończeniu prac. Na podstawie niniejszej deklaracji wykonawca PW FRANSŁAW zmienił
ilości obmiaru w pozycjach dotyczących mechanicznego karczowania drzew i ścinania drzew
piłą mechaniczną a także w pozycjach będących konsekwencją wycinki lub jej braku, czyli
pozycjach dotyczących wywozu dłużyc, karpiny i gałęzi a także kosztu składowania
bioodpadów. W ocenie Odwołującego, w świetle przedstawionych wyżej odpowiedzi
Zamawiającego wykonawca powinien był zwiększyć ilość zabezpieczenia drzew jako kolejną
oczywistą konsekwencją pozostawienia istniejących drzew w nienaruszonym stanie w trakcie
i po zakończeniu prac powinno być ich zabezpieczenie na czas robót.

Izba ustaliła co następuje:
Izby rozpoznając sprawę uwzględnił akta sprawy odwoławczej, w rozumieniu § 8 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092).

Ponadto,
Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty:
(i) decyzje nr 4/2016 o pozwoleniu na realizację inwestycji z zakresu budowli
przeciwpowodziow
ych z dnia 30 listopada 2016 r., decyzję z dnia 17 września 2014
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach WOOS.4233.3.2014.WW.11,
przekrój wałowy typowy, wyciąg z umowy, wyciąg ze specyfikacji technicznej Rewitalizacji
ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,00 (m. Poznań) –
dokumenty na okoliczność wykazania, iż Przystępujący nie spełnia warunków udziału w
Postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów
rzeki Warty w km 2
46,00 do km 243,50 (m. Poznań)”.
Z
godnie z pkt. 9.2.3.1) SIWZ: 1) na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane
polegające na budowie, przebudowie umocnień brzegowych o wartości łącznej brutto tych
umocnień minimum 3 mln zł (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość
robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanej przez
Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy, dotyczące wykonania:
a)
minimum 0,8 km umocnienia brzegowego w formie umocnień gabionowych łub
betonowych łub żelbetowych.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji.

albo
b)
minimum 5000,00m2 umocnienia brzegowego w formie umocnień gabionowych lub
betonowych lub żelbetowych.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji.

Warunek a) i b) nie mogą być łączone (w załączeniu wciąg z SIWZ).

W
Rozdziale XI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia”, pkt 11.3 Zamawiający wskazał,

że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp: wykaz robót budowalnych (w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
k
tórych roboty te zostały wykonane; - sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4
do niniejszej SIWZ wraz z załączeniem dowodów (w postaci dokumentów elektronicznych
opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) określających czy te roboty
bud
owlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
n
a rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
Ponadto, w zakresie podnoszonych zarzutów, Izba ustaliła, że w Rozdziale 20 Zamawiający
zawarł informacje dotyczące sposobu obliczenia ceny. Zamawiający wskazał m.in.
21.2

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, dokumentacji
projektowej, przedmiarów robót oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
a)
Wykonawca w celu porównania ofert sporządza kosztorys ofertowy („Kosztorys pełny”)
zgodny z przedmiarami, tj. obejmujący cały zakres opisany przedmiarem, także pełnej ilości
drzew do usunięcia.
b)
Wykonawca do oferty sporządza dodatkowo kosztorys ofertowy „Korekta” –
obejmujący tylko cały zakres Robót przygotowawczych i tymczasowych, z uwzględnieniem
zmian deklarowanych w ofercie (zgodnie z deklaracją w załączniku nr 14 do SIWZ)
dotyczących ilości i typu drzew przewidzianych przez Wykonawcę do wycinki. Zakres „Korekty”
dotyczy tylko PRZEDMIARU ROBÓT 019-05-012 – w zakresie „1 Roboty przygotowawcze i
tymczasowe - ST-0, SST-1, SST-
2”.
c)
Natomiast w celu ustal
enia wartości umowy, która będzie wpisaną do umowy, będzie
kwota wynikająca z ceny ofertowej wynikającej z kosztorysu pełnego i odpowiednio kosztorysu
„korekty” w zakresie faktycznie deklarowanej ilości ochrony drzew. Obydwa kosztorysy będą
załącznikiem do umowy.

21.10
Wartość kosztów pracy (w kosztorysie ofertowym przyjęta do ustalenia ceny oferty) nie
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177.).
21.11
Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR
użyte są w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej
Wykonawcy po
dstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla Wykonawcy może być jego
kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o
specyfikację techniczną wykonania i odbioru usług oraz SIWZ, natomiast opis, rozmiar
rzeczowy i zakres czynności do wykonania są obligatoryjne. Kalkulowanie cen pozycji
kosztorysowych według kalkulacji własnej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku opisania
takiej pozycji jako „ANALOGIA” lub „WYCENA WŁASNA”.
21.12
W celu obliczenia ceny oferty należy wykonać kosztorys ofertowy w formie kosztorysu
uproszczonego, z wyszczególnieniem opisu zgodnego z „Przedmiarem robót” stanowiącym
załącznik do SIWZ, ilości przedmiarowej, jednostki miary, ceny jednostkowej oraz wartości
stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej.
21.13
Ceny tych samych składników cenotwórczych oraz narzuty kosztów (R, M, S, Kp, Z)
muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych w całym
kosztorysie ofertowym i w jego wszystkich częściach dotyczących jednej umowy. Ceny
materiałów określa się łącznie z kosztami zakupu i dowozu do miejsca wbudowania.

Zamawiający pismem z dnia 19.03.2020 r., działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
wezwał Przystępującego do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu i brak jest podstaw jego wykluczenia, w tym m.in. wykazu
robót budowlanych, z wyszczególnieniem robót opisanych w punkcie 9.2.3. SIWZ,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały
wykonane, sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ

Pismem z dnia 26.03.2020 r. Przystępujący przesłał wymagane oświadczenia i dokumenty.
Przystępujący złożył Załącznik nr 4, w którym powołał się na doświadczenie w realizacji dwóch
inwestycji:

1)
Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i
budową kładki pieszej pod mostem kolejowym — zadanie nr 3 miał do wykonania
umocnienie lewego brzegu rzeki Pisa o długości 1 002,2 m. Koszt całego zadania
wyniósł brutto 6 510 864,00 zł, a w konstrukcję umocnienia zostały wpisane 2 zejścia
schodowe żelbetowe o długości 85 m i 105 m; (inwestycja Pisa)
2)
Modernizacja lewobrzeżnego wału p. powodziowego na Polderze Rumin, gm. Stare
Miasto
– Lewostronny przeciwpowodziowy wał rzeki Warty na odcinku od km 395+400
do km 396+900 na terenie w
si Rumin, gm. Stare Miasto, powiat koniński.(inwestycja
Warta Rumin).

Przystępujący przedłożył również dowody na należyte wykonanie ww. inwestycji tj. dla
inwestycji Pisa
– Protokół odbioru końcowego, dla inwestycji Warta Rumin – referencje. Izba
ustaliła, że w treści Protokołu końcowego w pkt 10, zamieszona jest informacja o usterkach:
(i) należy nadać stopniom zejścia schodkowego przy moście Wojska Polskiego spadki
umożliwiające spływ wody; (ii) należy lokalnie uzupełnić zasypkę szczeliny pomiędzy kostkami
betonowymi
na ciągach komunikacyjnych bulwaru nadbrzeżnego; (iii) uporządkować teren
drzew w trawniku bezpośrednio przy nawierzchni kostki betonowej bulwaru nadbrzeżnego.
Wykonawca nie zgodził się z usterkami wskazanymi w pkt (iii) powyżej.

Izba ustal
iła, że Zamawiający pismem z dnia 30.03.2020 r. działając na podstawie art. 26 ust.
3 ustawy Pzp wezwał Przystępującego do złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających wymagane doświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.

Pismem z dnia 1.04.2020 r.
Przystępujący przesłał wymagane oświadczenia i dokumenty —
Wykaz
robót i referencje), w tym Załącznik nr 4 z następującymi inwestycjami:

1.
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o
długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i m. Słowik, gm. Poczesna, pow.
częstochowski, woj. śląskie — etap I; (inwestycja Warta Częstochowa)
2.
Rzeka Biała Woda — etap I — odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 do
11+492 o
wartości brutto 4 651431,32 zł wykonał prace umocnieniowe skarp i dna
w formie materacy gabionowych o długości 437,00 m. (inwestycja Biała Woda).

Przystępujący w zakresie inwestycji Warta Częstochowa przedłożył protokół odbioru, w
zakresie inwestycji Biała Woda – referencje.

W zakresie badania ceny za realizację przedmiotu zamówienia, Izba ustaliła następujące
okoliczności istotne dla sprawy.
Jak wynika z protokołu otwarcia ofert z dnia 17 lutego 2020 r. Zamawiający przeznaczył na
realizację zamówienia kwotę brutto: 30 115 318,21 zł. Do upływu terminu składania ofert tj.
dnia 17.02.20
20 r. do godz. 11:15, wpłynęły 8 ofert, których otwarcie nastąpiło o godz. 12:30.
Przystępujący zaoferował za realizację zamówienia cenę brutto: 21 500 116,21 zł.
Izba ustaliła, że Zamawiający sporządził protokół kompletności ofert złożonych w
postępowaniu. Zamawiający ustalił w stosunku do oferty złożonej przez Przystępującego w
zakresie ceny za realizację zamówienia, że cena w stosunku do inwestorskiej wynosi 71,4 %
lub 69 % w
stosunku do średniej z ofert. Izba ustaliła, że pismem z dnia 2 marca 2020 r.
Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia. Zamawiający wskazał
m.in., iż zaoferowane przez Przystępującego cena w stosunku do inwestorskiej stanowi 71,4%
i 69% w stosunku do średniej wszystkich złożonych ofert. Pismem z dnia 6 marca 2020 r.
Przystępujący złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny za realizację zamówienia oraz
stosowane dowody.
Zgodnie z informacją zawartą w Protokole wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta
Przystępującego została uznana za najkorzystniejszą. Cena oferty za realizację zamówienia
wynosi: 21 500
116,21 zł. Zadeklarowanie pozostawienia istniejących drzew w nienaruszonym
stanie w trakcie i po zakończeniu prac w ilości 46 szt. drzew. Okres udzielonej gwarancji: 72
miesięcy (wymagane 60-72 miesięcy).

Izba zważyła co następuje:

Z art. 179 ust. 1 ustawy P
zp wynika, że Odwołującemu przysługuje legitymacja do wniesienia
odwołania, gdy ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę
w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W ocenie Izby Odwołujący
wykazał, że ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, gdyż złożył ofertę w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. Odwołujący może ponieść szkodę w
związku z zarzucanymi Zamawiającemu naruszeniami przepisów ustawy Pzp, gdyż
zaniechan
ie wykluczenia Przystępującego uniemożliwia Odwołującemu uzyskanie
przedmiotowego zamówienia, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć.

W ocenie Izby zarzuty podniesione przez Odwołujący okazały się niezasadne, co skutkowało
oddaleniem odwołania.


Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Pzp


W ocenie Izby zarzut nie potwierdził. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert
wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Wskazać również należy
na przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „rozporządzenie”). Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1
rozporządzenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Warunku udziału w postępowaniu określa zamawiający w SIWZ. Określa również sposób w
jaki wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać ich spełnienie. W
analizowanym stanie faktycznym, w Rozdziale XI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia”, pkt 11.3 Zamawiający wskazał, że przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp: wykaz
robót budowalnych (w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane; -
sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz
z załączeniem dowodów (w postaci dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Tym
samym uznać należy, że wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 4 złożony przez
Przystępującego w odpowiedzi na wezwanie z dnia 19 marca 2020 r., a następnie w
odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 marca 2020 r.
stanowił potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w pkt 9.2.3 SIWZ, zgodnie z
wymogami określonymi w 11.3 SIWZ.
Ani r
eferencje oraz protokół odbioru końcowego nie służą potwierdzeniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, ale wyłącznie potwierdzeniu czy określone roboty zostały wykonane
należycie. Podkreślić należy, że treść rozporządzenia nie zezwala na wzywanie wykonawców
o przesłanie dowodów na inną okoliczność niż ustalenie czy wskazane w wykazie roboty
budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Nieuprawnione
zatem jest twierdzenie i zarzut Odwołującego, iż z powodu braku wskazania w
treści referencji/protokołu końcowego odbioru robót wartości robót budowlanych
Przystępujący nie wykazał, iż spełnienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia. Jak Izba wyjaśniła powyżej, dokumentny te nie służą potwierdzeniu wartości
wy
konanych robót. Dokumentem, który Zamawiający wymagał na potwierdzenie wymaganego
doświadczenia był Wykaz robót – Załącznik nr 4. Zamawiający nie wymagał również
jakichkolwiek kosztorysów, tabeli elementów scalonych lub innych dokumentów
potwierdzających zakres wykonanych prac. Stąd też stawianie przez Odwołującego w treści
odwołania zarzutu o braku przedłożenia przez Przystępującego ww. dokumentów jest, w
ocenie Izby, nieuprawnione.
Nie można uznać zasadności zarzutu Odwołującego w oparciu o obliczenia własne
wykonawcy co do wartości wykonanych robót. Jest to wyłącznie subiektywne stanowisko
Odwołującego, nieznajdujące potwierdzenia w dokumentacji dotyczącej inwestycji. Wskazać
należy, że Odwołujący miał możliwość wystąpienia do inwestorów inwestycji wskazanych w
Wykazie złożonym przez Przystępującego w trybie dostępu do informacji publicznej o wydanie
stosownych informacji i dokumentów potwierdzających zasadność podniesionego zarzutu.
Takiej inicjatywy dowodowej nie podjął. Nie złożył dowodów potwierdzających jego wyliczenia.

W
ocenie Izby, Odwołujący również błędnie interpretuje warunek udziału w postępowaniu
wskazany w pkt 9.2.3.1 SIWZ. Zamawiający wymagał bowiem od wykonawcy, aby wykazał, iż
posiada doświadczenie w wykonaniu robót budowalnych polegających na budowę,
przebudowanie umocnień brzegowych (tj. jakiegokolwiek rodzaju) o łącznej wartości tych
umocnień minimum 3 mln zł, nie określając jednocześnie jakich umocnień wartość ta dotyczy.
Zamawiający nie ograniczył warunku wartościowego tylko do umocnień gabionowych,
betonowych lub żelbetonowych.

Jak wskazał Zamawiający, stosuje się następujące rodzaje umocnień brzegowych (źródło
opracowania):

 Julian Wołoszyn, Włodzimierz Czamara, Ryszard Eliasiewicz, Jerzy Krężel: Regulacja
rzek i potoków. Wyd. Il zmienione. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we
Wrocławiu, 1994. ISBN 83-85582-45-2. (pol.);
 Wykład 9 (pol.). W: Wykłady on-line. SGGW, Zakład Inżynierii Wodnej, Katedra
Inżynierii Wodnej i Rekultywacji. s. 3. (dostęp 2010-10-061);
 Konstrukcje Budowli Regulacyjnych (pol.). W: Wykłady (on-line). Akademia Rolnicza w
Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Budownictwa Wodnego
s. 21. (dostęp 2010-10-061): biologiczne, biotechniczne, techniczne.

Techniczne umocnienie brzegu:
Polega na zastosowaniu odpowiednich budowli, wykonanych z materiałów budowlanych, w
tym także z materiałów naturalnych, martwych. Tego typu ubezpieczenia stosowane są w
miejscach najbardziej narażonych na erozję oraz takich, w których nie ma dostatecznie dużo
wolnej przestrzeni, np. w silnie zurbanizowanych obszarach miejskich. Do tego typu umocnień
brzegów zalicza się między innymi:

umocnienia brzegów skarpowych: umocnienia brukiem kamiennym lub betonowym,
umocnienia z płyt betonowych, materacy kamiennych lub betonowych, gwiazdobloków,
oskałowanie brzegu, narzuty kamienne lub z elementów betonowych bądź
żelbetowych, i inne:

kaszyce, konstrukcje siatkowo—kamienne;
ściany; wykonuje się ściany i mury drewniane, stalowe, żelbetowe, murowane; stosuje
się w wybranych przypadkach okładzinę: kamienną, z cegły, lub inną;


mury, w tym mury oporowe, wykonywane jako ciężkie konstrukcje budowlane,
wykonywane przy użyciu betonu i stali, cegły, czy ciosów kamiennych itd.


Jak widać z powyższego zestawienia, wykonawca mógł wykazać się robotami budowlanymi o
wartości min. 3 mln zł dotyczącymi różnych umocnień brzegowych. Zamawiający w drugiej
kolejności wskazał, że w ramach umocnień brzegowych o wartości min. 3 mln zł wykonawca
winien się wykazać wykonaniem minimum 0,80 km umocnienia brzegowego w formie
umocnień gabionowych lub betonowych lub żelbetowych albo minimum 5 000,00 m2
umocnienia brzegowego w formie umocnień gabionowych lub betonowych lub żelbetowych.
Określił również, że uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał wskazane roboty budowlane w ramach maksymalnie 2 inwestycji. W przypadku
warunku ilościowego zakazał jedynie ich łączenia.

Ocen
iając, przesłane przez Przystępującego dokumenty, Zamawiający uznał, iż dla spełnienia
wymagań określonych w punkcie 9.2.3 SIWZ:

1.
dla
spełnienia wymogu ilościowego:

 2 zejścia schodowe żelbetowe o łącznej długości 190 m z zadania pn.: Przebudowa
umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki
pieszej pod mostem kolejowym
— zadanie nr 3;
 706,5 m brzegowych prac umocnieniowych w formie materacy gabionowych z
zadania pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa watów przeciwpowodziowych
rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i m. Słowik, gm.
Poczesna
, pow. częstochowski, woj. śląskie — etap l,
co „łącznie daje 896,5 m umocnienia brzegów rzek Pisy i Warty w formie umocnień
gabionowych i żelbetowych.

2.
dla spełnienia wymogu wartościowego (przejęto te same zadania jak wyżej):
 zadanie pn.: Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu
portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym — zadanie nr 3
owartości brutto 6 510 864,00 zł (ponad 90% prac dotyczy prac umocnieniowych
na c
o wskazuje ponad 1 km umocnień);
 zadanie pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych
rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i m. Słowik, gm.
Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie — etap I - o wartości brutto 2 968
320,13 zł.

Argumentacja zawarta w piśmie procesowym Przystępującego w zakresie omawianego
zarzutu nie zasługuje na uwzględnienie. W zakresie inwestycji Warta Częstochowa
Odwołujący argumentował, że dotyczyła ona wyłącznie naprawienia umocnień brzegowych
zniszczonych
przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, tym samym Przystępujący
dokonał remontu, nie zaś budowy lub przebudowy umocnień brzegowych. Odwołujący powołał
się również na decyzję środowiskową wskazując, iż z jej treści wynika, że w korycie rzeki nie
będą prowadzone jakiekolwiek prace. Wskazać jednakże należy, że już sama nazwa
inwestycji
– „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych” wskazuje,
że obejmowała ona swoim zakresie przebudowę umocnień. W SIWZ nie ma żadnych zapisów,
z których wynikałoby, iż wykonawca ma się wykazać wykonaniem robót budowalnych
polegających na przebudowie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Nawet jeśliby
posłużyć się posiłkowo definicjami z ustawy prawo budowalne, to również Odwołujący nie
wykazał, aby przebudowa wałów przeciwpowodziowych wykonana przez Przystępującego
podczas realizacji inwestycji Warta
Częstochowa nie mogła być uznana za przebudowę w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Izba nie podziela również stanowiska
Odwołującego, iż wskazanie w decyzji środowiskowej informacji, iż w korycie rzeki Warty nie
będą prowadzone jakiekolwiek prace świadczy o tym, iż wykonawca nie wykonał umocnień, w
tym umocnień brzegowych w formie umocnień gabionowych lub betonowych lub
żelbetonowych. Zakres prac został ustalony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu
ofertowego pełnego. Z informacji zawartych w tym dokumencie wynika, że zakresem inwestycji
Warta objęty był zakres prac spełniający warunek zawarty w SIWZ. Dowodów zaś przeciwnych
Odwołujący nie złożył. Takim dowodem nie może być jedno zdanie z decyzji środowiskowej.
Również z Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji nie wynika, iż Przystępujący nie
wykonywał zakresu prac ustalonych przez Zamawiającego.

Odnosząc się do argumentów Odwołującego dotyczących inwestycji Pisa, Izba uznała, że
również nie zasługuje ona na uwzględnienie. Odwołujący wskazał, iż z protokołu odbioru
inwestycji wynika, iż w trakcie odbioru stwierdzono usterki wraz z datą ich usunięcia. To
jednak, w ocenie Izby, nie oznacza, iż prace wykonane przez Przystępującego nie zostały
wykonane w sposób należyty. W treści protokołu wskazane jest, że inwestycja została
wykonana zgodnie z umową. Odwołujący nie wykazał również, aby usterki na jakie się
powołuje miała istotne znacznie z punktu widzenia realizacji inwestycji.

Tym samym zrzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt. 12) w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt.
1) i 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
Przystępującego z postępowania Izba
uznała za niezasadny.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamaw
iający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Izba wskazuje,
że na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy
ustalony w toku p
ostępowania. Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy – strony i uczestnicy
postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z
których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń
strony przeci
wnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do
zamknięcia rozprawy. Przepis ten nakłada na strony postępowania obowiązek, który zarazem
jest uprawnieniem stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodzą
skut
ki prawne. Postępowanie przez Izbą stanowi postępowanie kontradyktoryjne, czyli sporne
a z istoty tego postępowania wynika, iż spór toczą Strony postępowania i to one mają
obowiązek wykazywania dowodów, z których wywodzą określone skutki prawne. Powołując w
tym miejscu regulację art. 14 ustawy do czynności podejmowanych przez zamawiającego i
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
– Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej przechodząc do art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne należy wskazać, iż właśnie z tej zasady
wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. Przepis art. 6 Kodeksu cywilnego wyraża dwie ogólne
reguły, a mianowicie wymaganie udowodnienia powoływanego przez stronę faktu,
powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu
danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne; ei incubit probatio
qui dicit non qui negat

(na tym ciąży dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).

W analizowanym stanie faktyczny, ciężar dowodu wykazania zaoferowania rażąco niskiej ceny
za realizację zamówienia spoczywał na Odwołującym. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał
zasadności podniesionego zarzutu. W zasadniczej części zawarta w odwołaniu argumentacja
była subiektywną oceną wyliczeń dokonanych przez Przystępującego, niepopartą żadnymi
dowodami. Odnosząc się do poszczególnych okoliczności przywołanych przez Odwołującego
Izba wskazuje,
co następuje:

Po pierwsze,
Odwołujący zarzucił, że Przystępujący zastosował zaniżoną stawkę
roboczogodziny w wysokości 19,00 zł. Jak wyjaśnił jednak Zamawiający, czemu Izba dała
wiarę, stawka roboczogodziny kosztorysowej zastosowana w kosztorysach zarówno
inwestorskich, jak i ofertowych, nie jest tożsama ze stawką godzinową wynagrodzenia

pracowników budowy. Stawka roboczogodziny kosztorysowej, spełniająca wymóg minimalnej
płacy, służy do określenia wartości, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U.
z 2019 poz. 1778) minimalne wynagrodzenie za pracę od
01.01.2020 r. wynosi brutto 2 600,00 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 17 zł. Do
prac kosztorysowych bierze się pod uwagę minimalne wynagrodzenie za prace obowiązujące
od 01.01.2020 r. Zamawi
ający wykazał, że zastosowana stawka roboczogodziny przez
Przystępującego nie jest zaniżona. Ilość dni pracy w roku 2020 wynosi 253 dni, co przy 8
godzinnym dniu pracy daje 2024 roboczogodziny.

Obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej w roku:

2020 r.
Kwota minimalnego wynagrodzenia zł brutto

2 600,00 zł
Średni miesięczny czas pracy godzin.

168,67
Po podzieleniu ww. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa
stawka za roboczogodzinę wynosi:

15,41 zł
Powyższą stawkę godzinową uzupełnia się o:

Narzuty podstawowe:

- 9,76% ubezpieczenie emerytalne

253,76 zł
- 6,50% ubezpieczenie rentowe

169,00 zł
-
do 2,00% ubezpieczenie wypadkowe (powyżej 9 osób 1,67%)

43,42 zł

- 2,45% Fundusz Pracy
63,70 zł
- 0,10%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2,60 zł
Razem: minimalne wynagrodzenie + narzuty podstawowe
2
600,00 + 532,48
3
132,48 zł
Razem: Stawka rg z narzutami podstawowymi
3 132,48/ 168,67
18,57zł

Jak zatem widać z powyższego, zastosowana przez Przystępującego w kosztorysie stawka
19,00 zł za roboczogodzinę jest wyższa niż ta wyliczona przez Odwołującego. Twierdzenia
Odwołującego o sytuacji na rynku pracy i trudnościach w pozyskaniu pracowników, Izba
uznała za twierdzenia własne wykonawcy nie poparte żadnym materiałem dowodowym, bez
jakiegokolwiek odniesienia do miejsca realizacji zamówienia i ewentualnych problemów na
tamtejszym rynku pracy.

Izba wskazuje, iż w złożonych wyjaśnieniach Przystępujący wskazał, że wieloletnia
współpraca z dostawcami materiałów, surowców i usług potrzebnych do wykonania
zamówienia pozwoliła uzyskać korzystne warunki współpracy. I tak wskazał, że:

1)
wiązany jest umową z Orlen Paliwa Sp. z o.o. przez co koszt zakupu paliwa pozwoli
na oszczędności,
2)
posiada potwierd
zone ceny zakupu kamienia do umocnień od firmy GEOTRANS
s.c. z Konina,
3)
posiada potwierdzone ceny na kosze i materace gabionowe spełniające
wymagania Zamawiającego od firmy MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o. ul.
Płociska 19, 03-191 Warszawa,
4)
geowłókninę wykonawca zamierza zakupić od firmy GRILTEX POLSKA Sp. Z .o.
ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las,
5)
prefabrykowane elementy schodów i tarasów wykonawca zamierza zakupić w
firmie Zakład Murarsko-Betoniarski „TERBUD” E. B. ul. Dworcowa 19, 64-320 Buk,
6)
Wykonawca współpracuje z Zakładem Usług Hydrotechniczno — Melioracyjnych
W. F., 46-
040 Ozimek, firma ta zaoferowała wykonanie jako podwykonawca
umocnień (bez materiałów) w zakresie ułożenia geowłókniny, wbijania pali oraz
ułożenia koszy gabionowych za kwotę 22,00 zł/mb ubezpieczenia netto.

Jak wynika z kosztorysu ofertowego Przystępującego, ceny zaproponowane przez wykonawcę
są wyższe niż te, które zaproponowali potencjalni dostawy i usługodawcy w załączonych do
wyjaśnień materiałach. Odwołujący zaś nie zakwestionował w żaden sposób ofert złożonych
przez Przystępującego w ramach złożonych wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za
realizację zamówienia. Tym samym zarzuty dotyczące nieprawidłowej wyceny przedmiotu
realizacji zamówienia, zaniżenia cen przez Przystępującego są ,w ocenie Izby, nieuprawnione.

Odnosząc się do poszczególnych elementów wyceny zakwestionowanych przez
Odwołującego w treści odwołania, to Izba wskazuje, iż zarzut niedoszacowania kosztów kosza
gabionowego w świetle oferty załączonej do wyjaśnień przez firmę MACCAFERRI POLSKA z
Warszawy jest nietrafiony.
Oferty tej Odwołujący nie zakwestionował ani nie przedstawiał
żadnych dowodów na wykazanie zasadności swoich twierdzeń.

Co do zarzutu
zaniżenia kosztów wbijania i wyciągania ścianek szczelnych w Wariancie B
(poz. 125 i poz. 126 kosztorysu ofertowego) w
świetle wymagań stawianych w Projekcie
Wykonawczym, jak i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR”),
to Izba
w pełni aprobuje stanowisko Zamawiającego oraz Przystępującego. Po pierwsze

wskazać należy, że Odwołujący nie odniósł w żaden sposób przyjętych przez siebie wyliczeń
do sytuacji Przystępującego oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego
wykonawcom w
toku postępowania przetargowego. Z informacji przekazanych przez
Zamawiającego wynika zaś, że w Projekcie Wykonawczym — Wariancie B w punkcie 5.4
Grodze i odwodnienie projektant zalecił realizację slipów i tarasów pod osłoną gródz ze ścianki
szczelnej sta
lowej, natomiast remont schodów i wylotów zalecił realizować pod osłoną gródz
z worków BIG-BAG. Jednocześnie wykonawca może zastosować inne rozwiązanie po
uzg
odnieniu z Zamawiającym oraz że ubezpieczenia w Poznaniu w latach 60-tych XX w. jak i
podobne ubezpieczenia skarp rzeki Warty
w Sierakowie i we Wronkach były realizowane bez
gródz i odwodnienia. Ponadto w punkcie tym 5.1 Warunki hydrologiczne realizacji robót
Zamawiający wskazał, że roboty w dolnych częściach ubezpieczeń można realizować bez
gródz przy stanach wody (wodowskaz przy moście Rocha w Poznaniu) ˂170 cm. Już pod
koniec stycznia 2020 r. stan wody na tym wodowskazie osiągnął poziom 151 cm, by 30
kwietnia 2020 r. osiągnąć 132 cm (źródło: IMGW http://www.pogodynka.pl/polska/hydro).
Prognozy na nas
tępne miesiące, wg źródeł IMGW, nie zapowiadały i nie zapowiadają zmian
w kierunku wzrostu stanów wody na rzekach. W chwili obecnej uruchamia się programy
przeciwdziałające suszy. W przypadku Przystępującego, projektant w przedmiarze robót w
dziale Roboty
przygotowawcze, tymczasowe i wykończeniowe - STO SST-I, SST-8 w pozycji
30 (poz
. 125 w kosztorysie ofertowym Przystępującego) zastosował do wbijania ścianek
szczelnych katalog 9-
06 tablicę 0101/02 dotyczącą Wbijania ścianek szczelnych stalowych z
grodzic G-
62 wibromłotem gruncie kategorii: III. Zastosowane normy w tej pozycji
kosztorysowej są dla wbijania ścianek szczelnych do 6,0 m. Zgodnie z zapisami punktu 21.2
SIWZ
Wykonawca winien przy kalkulacji ceny pozycji kosztorysowych uwzględnić wymagania
wszystk
ich dokumentów będących załącznikami do SIWZ. Skoro zatem projektant przewidział
wykonywanie robót w dolnych częściach ubezpieczeń bez gródz przy stanach wody
(wodowskaz przy moście Rocha w Poznaniu) ˂170 cm, to wykonawca był uprawniony do
zastosowania wsp
ółczynnika zmniejszającego pozycję 30 tj. w poz. 125 w kosztorysie
ofertowym Przystępującego. Dodatkowo, jak wskazał Zamawiający, na pytanie 5 z zapytania
nr 9 z dnia 20.01.2020 r.: „Czy zakończono I etap zadania i remontu elementu ekranów na
Zbiorniku Jeziorsko? Czy przewidywane są dalsze remonty ekranu w najbliższych 2 latach i
czy w związku z tym będą dodatkowe zrzuty wód które będą wpływać na stan wód rz. Warty
w Poznaniu P” Zamawiający wskazał, że: „Gospodarka wodna na zbiorniku, również w okresie
realizacji planowanych robót remontowych, będzie prowadzona w oparciu o obowiązującą
Instrukcję Gospodarowania Wodą. Zapisy IGW dopuszczają zmiany w obowiązujących
terminach oraz poziomach piętrzenia wody w zbiorniku m.in. w przypadku wykonania
niezbędnych prac remontowych elementów zbiornika wodnego mających wpływ na
bezpieczeństwo jego użytkowania (okresowe utrzymanie niższego piętrzenia niż normalny

poziom piętrzenia) pod warunkiem realizacji obowiązku informacyjnego organu właściwego do
wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zakładów korzystających z wód zbiornika.
Gospodarka wodna na zbiorniku z
uwzględnieniem powyższego uzależniona będzie od
warunków hydrologiczno - meteorologicznych, a w szczególności od wielkości dopływu wody
do zbiornika. Ponadto,
jak wyjaśnił Zamawiający, stany wody w korycie rzeki Warty w obrębie
miasta Poznania będą nie tylko uzależnione od wielkości zrzutu ze Zbiornika wodnego
Jeziorsko, ale będą wynikiem panującej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na całym
obszarze zlewni rz. Warty powyżej planowanych robót będących przedmiotem zamówienia
(np. od rozkładu i wielkości opadów atmosferycznych w zlewniach cząstkowych dopływów rz.
Warty)." Zatem j
uż w momencie składania oferty wykonawca wiedział, że istnieje możliwość
regulowania stanów wody w korycie rzeki Warty w obrębie miasta Poznania. Analogicznie
sytuacja wygląda jeśli: chodzi o pozycję 126 tj. poz. 40 PRZEDMIAR ROBÓT dotyczącą
wyciągania ścianek szczelnych. Z uwagi na powyższe, zarzut zaniżenia ceny Izba uznała za
bezzasadny.

Odnosząc się do zarzut dotyczącego oszczędności oraz zysku z utylizacji gruzu, to w ocenie
Izby,
zarzut nie potwierdził się. Odwołujący zarzucił uwzględnienie zysku z tytułu kruszenia i
odsprzedaży gruzu w zaoferowanej przez Przystępującego cenie za wykonanie
przedmiotowego zadania. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał w jaki sposób powyższa
okoliczność wypływa na wycenę przedmiotu zamówienia dokonaną przez Przystępującego. W
ocenie Izby skoro Przystępujący z utylizacji gruzu przewidywał potencjalne źródło zwiększenia
swego zysku, to brak takiej możliwości skutkuje ewentualnym zmniejszeniem zysku
wykonawcy, to zaś nie może być automatycznie przekładane na zaoferowanie przez
wykonawcę rażąco niskiej ceny. Ponadto, Przystępujący w sposób wyczerpujący wyjaśnił, że
chociaż składając wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny wziął pod uwagę
zagospodarowanie własne lub odsprzedaż gruzu, co prawie całkowicie eliminuje koszty
związane z jego utylizacją oraz transportem (wykorzystując optymalizację niezbędnych do
wykonania kursów, transport miałby się odbywać przy okazji innych kursów sprzętowych i
materiałowych na trasie budowa — baza w miejscowości Strykowo), to jednak oferta
Przystępującego przewiduje koszty utylizacji gruzu w wysokości 254.575,81 zł netto, co nie
było kwestionowane przez Odwołującego.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego skrócenia czasu realizacji inwestycji, to Izba uznała
zarzut za niezasadny. Wskazać należy, że Przystępujący w treści złożonego pisma
procesowego wyjaśnił, iż w treści wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny wystąpiła omyłka
pisarska. Kwota wskazana w wyjaśnieniach to 3500 000,00, prawidłowa zaś kwota to 350,000.

Prawidłowa kwota ta nie była kwestionowana przez Odwołującego. Odwołujący również nie
kwestionował w złożonym piśmie procesowy faktu popełnienia przez wykonawcę omyłki.

Tym samym zrzut naruszenia
art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp uznać należy za bezpodstawny.
W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, iż cena zaoferowana przez Przystępującego za
realizację zamówienia jest ceną rażąco niską. Wskazać należy, że to na Odwołującym
spoczywał ciężar wykazania rażącego zaniżenia wyceny kosztów realizacji inwestycji przez
Przystępującego poprzez złożenie stosowanych dowodów, że zaoferowana przez
Przystępującego cena jest ceną rażąco niską. Odwołujący jednak w tym zakresie żadnych
dowodów nie przedłożył, co skutkowało oddaleniem zarzutu przez Izbę.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty
Przystępującego pomimo, że nie odpowiada treści SIWZ w
zakresie:
a)
pkt 21.11, 21.14, 25.4.4 i 26.3.7 SIWZ poprzez zastosowanie wyceny kalkulacji
własnej podczas, gdy SIWZ nie dopuszcza takiej możliwości;
b)
pkt
21.13 SIWZ poprzez zastosowanie różnych stawek dla takich samych pozycji
kosztowych podczas, gdy pkt 21.13 SIWZ nakazuje stosowanie takich samych
stawek dla takich samych pozycji kosztowych.

Należy wskazać w pierwszej kolejności, iż podstawą odrzucenia oferty z powodu jej
niezgodności z SIWZ może być tylko merytoryczna niezgodność oferty z jasno określonymi w
SIWZ wymaganiami Zamawiającego. Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek wymogi
Zamawiającego, ale wymogi odnoszące się do ukształtowania przyszłego świadczenia -
przedmiotu umowy.

Odwołujący wskazał na niezgodność kosztorysu ofertowego Przystępującego z zapisami
SIWZ ponieważ zgodnie z pkt 21.11, SIWZ „Kalkulowanie cen pozycji kosztorysowych według
kalkulacji własnej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku opisania takiej pozycji jako
„ANALOGIA” lub „WYCENA WŁASNA”, wskazując, iż w kosztorysie ofertowym wykonawcy
nie występują takie oznaczenia zatem jego wycena musi być sporządzona w oparciu o nakłady
wynikające z tablic KNR, a z analizy cen jednostkowych istotnych pozycji kosztorysowych
wynika, że dokonał on modyfikacji nakładów KNR.

Powyższy zarzut Odwołującego Izba uznała za niezasadny. W kosztorysie Przystępującego,
121 pozycji zostało opisanych właśnie w sposób wskazany w pkt 21.22 SIWZ. Łącznie wartość
tych pozycji wynosi 6 748 099,63 zł, co stanowi 38,61 % wartości całego kosztorysu.

Nie potwierdził się również zarzut Odwołującego jakoby Przystępujący zastosował różne
stawki dla takich samych pozycji kosztowych, w sytuacji gdy pkt 21.13 SIWZ nakazuje
stosowanie takich samych stawek dla tak
ich samych pozycji kosztowych. Przystępujący
o
dniósł się tutaj do pozycji 98 i pozycji 724, których ceny jednostkowe wynoszą odpowiednio
500,00 zł i 125,40 zł. Zasadność omawianego zarzutu wymagała w pierwszej kolejności
wykazania przez Odwołującego, iż zakwestionowane przez niego pozycje dotyczą takich
samych prac, wymagających takich samych nakładów i umiejętności. Z opisu zaś
zakwestionowanych przez Odwołującego pozycji wynika, że z poz. 98 i 724 dotyczą innych
wylotów, a każda pozycja opisana została jako „WYCENA WŁASNA”. Zatem nie mają tych
samych podstaw KNR, co sugerowałoby konieczność zastosowania tych samych nakładów.
Wyloty umiejscowione są w różnych km rzeki i sposób dopasowania materaca gabionowego
do rurociągu zależy od warunków panujących przy tych wylotach. Wymagają również użycia
r
óżnego sprzętu i czasu, stąd „WYCENA WŁASNA” przy tych pozycjach. Zatem nie są to te
same pozycie,
choć mają podobny opis. Tym samym Izba uznała zarzut za niezsadzany.

Odnosząc się zaś do zarzutu braku zwiększenia pozycji 24 w kosztorysie KOREKTA o
zwiększoną ilości drzew, którą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy realizacji robót,
pomimo,
że drzewa te znajdują się w obszarze wykonywania robót budowlanych, Izba uznała
zarzut za niezasadny.
Wskazać należy za Zamawiającym, że projektant przewidział w
przedmia
rze robót do usunięcia 47 drzew, zabezpieczając pozostałe w ilości 150 m2
Przyjmując, że do zabezpieczenia najgrubszego drzewa o średnicy około 0,75 cm potrzeba ~
3,0 m2 zabezpieczenia, t
o zabezpieczenia w ilości 150 m2 wystarczy do zabezpieczenia 50
szt. drzew.

W zakresie dotyczącym zarzutu braku uwzględnienia kosztu nasadzenia kompensacyjnego
drzewa (1 szt.), Izba uznała, że skoro Zamawiający przyjął, iż wykonawca nie ma prawa
dokonywania zmian w pr
zedmiarze inwestorskim robót polegających na dopisywaniu lub
uj
mowaniu pozycji przedmiarowych, koszt ten został uwzględniony w kosztach ogólnych
zadania.
Odwołujący nie wykazał zaś, iż Przystępujący nie uwzględnił takich kosztów w
kosztach og
ólnych realizacji inwestycji.

Tym samym zrzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Izba uznała za bezpodstawny.

Maj
ąc na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 972
z zm.).


Przewodniczący:

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie